Náklady

Řecko

Na této stránce najdete informace o nákladech soudního řízení v Řecku. Právní rámec upravující odměny právnických profesí

Obsah zajišťuje
Řecko

Advokáti

Odměny advokátů jsou upraveny v článku 58 a násl. zákona č. 4194/2013, «zákona o advokacii», (úřední věstník, série I, č. 208). Podle této právní úpravy se odměna advokáta stanoví libovolně na základě písemné dohody s jeho klientem nebo zástupcem a vztahuje se na část nebo celé řízení nebo konkrétnější úkony řízení nebo právní úkoly jakékoli povahy, ať už soudní nebo mimosoudní.

Není-li příslušná písemná dohoda určující výši odměny sjednána, stanoví se na základě hodnoty předmětu řízení (čl. 63 odst. 1) a pokud hodnotu předmětu řízení nelze v penězích vyčíslit, odměna se vypočítá na základě přílohy I zákona o advokacii (čl. 63 odst. 2), který odkazuje na «PŘÍLOHU I / tabulku právnických odměn v soudním řízení».

Právní poradci – právní zástupci

Tyto profese se neliší od advokátů.

Exekutoři

Odměny exekutorů jsou stanoveny zvláštním právním předpisem. Jsou upraveny v článku 50 zákona č. 2318/1995, «zákona o exekutorech», (úředník věstník, série I, č. 126), ve znění článku 2 zákona č. 4336/2015 (úředník věstník, série I, č. 94). V souladu s těmito ustanoveními jsou odměny exekutorů stanoveny společným rozhodnutím ministerstev financí a spravedlnosti. Aktuálně platné rozhodnutí má č. 21798 ze dne 11. března 2016 (úředník věstník, série II, č. 709/2016). Tyto odměny však mohou být na základě dohody zvýšeny v závislosti na složitosti úkolu.

Notáři

Odměny notářů jsou stanoveny zvláštním právním předpisem, konkrétně článkem 40 zákona 2830/2000 v platném znění.

Fixní náklady

Fixní náklady v trestním řízení

Fixní náklady stran sporu v trestním řízení

Výše odměny právníků v trestním řízení jsou stanoveny zákonem o advokacii (článek 58 a násl.).

Fáze trestního řízení, kdy musí být fixní náklady uhrazeny

Advokáti se svými klienty uzavírají dohodu o splatnosti odměn, které se obvykle platí ve splátkách podle vývoje řízení.

Fixní náklady v ústavním řízení

Fixní náklady stran sporu v ústavním řízení

Platí výše popsaná úprava odměn právnických profesí, která se vztahuje rovněž na správní spory.

Fáze ústavního řízení, kdy musí být fixní náklady stran sporu uhrazeny

Advokáti se svými klienty uzavírají dohodu o splatnosti odměn, které se obvykle platí ve splátkách podle vývoje řízení.

Informace, které musí právní zástupci uvést předem

Práva a povinnosti stran

Kodex chování pro právníky ukládá advokátům konkrétní povinnosti, jak musí své povinnosti vůči klientům vykonávat. Porušení těchto povinností je disciplinárním přestupkem. Mezi těmito povinnostmi není výslovně uvedena odměna.

Informace o nákladech řízení

Kde lze najít informace o určení nákladů řízení v Řecku?

Informace o odměnách advokátů lze získat ze zákona o advokacii nebo od advokátních komor.

Informace o odměnách notářů lze získat na Oddělení pro záležitosti související s notáři a katastry nemovitostí (Tmima Symvolaiografeion & Ypothikofilakeion) ministerstva spravedlnosti nebo od notářských komor (Symvolaiografiki Syllogoi) (právnické osoby veřejného práva).

V jakém jazyce lze získat informace o určení nákladů v Řecku?

Informace o určení nákladů jsou k dispozici pouze v řečtině.

Kde lze najít informace o mediaci / smírčím řízení?

Viz informace, které byly uvedeny na příslušné stránce portálu týkající se mediace v Řecku.

Kde lze najít další informace o nákladech?

Internetové stránky s informacemi o nákladech

Neexistují internetové stránky s takovými informacemi.

Kde lze najít informace o průměrné době trvání různých řízení?

V Řecku nejsou k tomuto tématu k dispozici žádné informace.

Kde lze najít informace o průměrných celkových nákladech konkrétního řízení?

Neexistují informace o celkových nákladech na řízení v Řecku.

Daň z přidané hodnoty

Jakým způsobem jsou tyto informace poskytovány?

Odměny advokátů podléhají DPH. Příslušné informace lze získat na Oddělení daní (Τmima Forologiasministerstva financí a od advokátních komor.

Jaké jsou platné sazby?

24 %.

Právní pomoc

Hranice příjmů pro právní pomoc v občanskoprávních věcech

V souladu s článkem 194 a násl. občanského soudního řádu může být právní pomoc poskytnuta osobám, které prokáží, že nejsou schopny hradit náklady soudního řízení, aniž by tím ohrozily životní podmínky své či své rodiny.

Za podmínek uvedených ve výše zmíněných článcích může být rovněž právní pomoc poskytnuta cizím státním příslušníkům a taktéž osobám bez státní příslušnosti.

V souladu s článkem 41 a násl. zákona č. 4689/2020 se právní pomoc poskytuje občanům s nízkými příjmy v občanskoprávních věcech (za občany s nízkými příjmy se považují osoby, jejichž roční rodinný příjem nepřesahuje dvě třetiny minimální roční mzdy stanovené platnými právními předpisy). Oběti trestných činů uvedených v čl. 41 odst. 3 výše uvedeného zákona mají rovněž nárok na právní pomoc v souvislosti s jakýmikoli trestněprávními a občanskoprávními nároky.

Právní pomoc zahrnuje náklady řízení, odměny notářům a exekutorům a odměny advokátům (článek 199 občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 4055/2012).

Hranice příjmů pro žalované v trestních věcech

Článek 340 trestního řádu stanoví, že žalovanému, který nemá právního zástupce, je přidělen obhájce z příslušného seznamu místní advokátní komory.

Podle zákona č. 4689/2020 se právní pomoc v trestních věcech poskytuje občanům s nízkým příjmem.

Hranice příjmů pro oběti v trestních věcech

Ustanovení zákona č. 4689/2020 umožňují poskytnout právní pomoc občanům členských států EU s nízkými příjmy, jakož i státním příslušníkům třetích zemí a osobám bez státní příslušnosti s nízkým příjmem za předpokladu, že se jejich trvalý či obvyklý pobyt nachází v EU.

Další podmínky pro přiznání právní pomoci obětem

Právní pomoc je přiznána občanům členských států EU s nízkými příjmy, jakož i státním příslušníkům třetích zemí a osobám bez státní příslušnosti s nízkým příjmem za předpokladu, že se jejich trvalý či obvyklý pobyt nachází v EU. Další podmínky pro přiznání právní pomoci neexistují.

Další podmínky pro přiznání právní pomoci žalovaným

Žádné.

Soudní řízení osvobozená od poplatků

Žádné.

Kdy musí neúspěšná strana nahradit náklady strany, která uspěla?

Náklady na právní zastoupení a výdaje strany, která uspěla, se zpravidla stanou splatnými neúspěšnou stranou (v míře dané úspěchem ve věci), jakmile soud vydá rozhodnutí. Soud musí rovněž učinit tuto část rozhodnutí právně vykonatelnou. Výdaje a náklady se počítají podle výše uvedených pravidel, přičemž se zejména vezme v úvahu ustanovení odměn advokátů a případné fixní náklady stran sporu v občanskoprávním řízení. Vypočtená částka obvykle nedosahuje výše skutečně vynaložených nákladů.

Odměny znalců

Znalci si stanovují své vlastní odměny, které jsou na požádání zahrnuty do nákladů řízení stanovených soudem.

Odměny překladatelů a tlumočníků

Překladatelé a tlumočníci si stanovují své vlastní odměny, které jsou na požádání zahrnuty do nákladů řízení stanovených soudem.

Související odkazy

Plenární zasedání řeckých advokátních komor

Advokátní komora v Athénách

Advokátní komora v Pireu

Advokátní komora v Soluni

Koordinační výbor řeckých notářských komor

Notářská komora u Odvolacího soudu v Soluni

Koordinační výbor řeckých notářských komor

Řecká federace exekutorů

Související dokumenty

Zpráva Řecka ke studii o transparentnosti nákladů  PDF (849 Kb) en

Poslední aktualizace: 25/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.