Náklady

Maďarsko

V této případové studii týkající se rodinného práva – rozvodu – byly členské státy požádány o informování strany, která podává žádost o rozvod, o nákladech na rozvodové řízení za těchto okolností: Případ A – vnitrostátní situace: Pár uzavře sňatek. Později se odloučí a dohodne na rozvodu. Případ B – přeshraniční situace: Dva státní příslušníci téhož členského státu (členský stát A) uzavřou sňatek. Manželství je uzavřeno v členském státu A. Po svatbě se pár přestěhuje do jiného členského státu (členský stát B), kde bude žít a pracovat a kde si zřídí své bydliště. Krátce poté se pár odloučí, manželka se vrátí do členského státu A a manžel zůstane v členském státě B. Pár se dohodne na rozvodu. Manželka ihned po návratu do členského státu A podá u soudu členského státu B žádost o rozvod.

Obsah zajišťuje
Maďarsko

Náklady v Maďarsku

Náklady na alternativní řešení sporu


Případová studie

Alternativní řešení sporu

Je tato možnost pro tento druh případu přípustná?

Náklady

Případ A

Ano, ale pouze pokud jde o dohodu o záležitostech týkajících se   rozluky manželství, jako je svěření dětí do péče či jejich výživné, kontakt mezi rodičem a dítětem, výživné manžela/manželky, využívání nemovitostí ve společném vlastnictví a rozdělení společného majetku. Soud však musí dohodu mezi stranami schválit.

Dohodnuty mezi stranami a mediátorem.

Kterýkoli účastník nového či probíhajícího řízení může požádat o soudní mediaci, jež je bezplatná.

Případ B

Ano, ale pouze pokud jde o dohodu o záležitostech týkajících se   rozluky manželství. Soud však musí dohodu mezi stranami schválit.

Dohodnuty mezi stranami a mediátorem.

Kterýkoli účastník nového či probíhajícího řízení může požádat o soudní mediaci, jež je bezplatná.

Náklady na právní zastoupení, soudního vykonavatele a znalce


Případová studie

Právní zastoupení

Soudní vykonavatel

Znalec

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je právní zastoupení povinné?

Je využití povinné?

Náklady

Případ A

Ne

Dohodnuty mezi stranou a právním zastoupením.

Ne

Ne. Soud může povolat znalce na žádost strany předkládající důkazy, kromě případů, kdy provádí dokazování ex officio. Obě strany mohou rovněž předkládat stanoviska soukromých znalců.

Odměnu si stanoví znalec. Nařídí-li soud dokazování ex officio, stanoví se odměna podle příslušných platných právních předpisů.

Případ B

Ne

Dohodnuty mezi stranou a právním zastoupením.

Ne

Ne. Soud může povolat znalce na žádost strany předkládající důkazy, kromě případů, kdy provádí dokazování ex officio. Obě strany mohou rovněž předkládat stanoviska soukromých znalců.

Odměnu si stanoví znalec. Nařídí-li soud dokazování ex officio, stanoví se odměna podle příslušných platných právních předpisů.


Náklady na náhrady svědkům, jistotu nebo záruku a další související náklady


Případová studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Případ A

Ano

Svědečné upravuje zákon. Svědek má nárok na náhradu nákladů na dopravu, ubytování a stravu a ušlý výdělek.

Případ B

Ano

Svědečné upravuje zákon. Svědek má nárok na náhradu nákladů na dopravu, ubytování a stravu a ušlý výdělek.

Náklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladůPřípadová studie

Právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek je uplatnitelná?

Kdy je právní pomoc poskytována v plném rozsahu?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Pokud náhrada nákladů nepokrývá celou částku, jaká je obecně její výše v procentním vyjádření?

Jaké náklady se nikdy nenahrazují?

Existují případy, kdy musí být náklady na právní pomoc nahrazeny?

Případ A

Viz část Právní pomoc.

Pokud soudní náklady odhadované na základě aktuálně dostupných informací pravděpodobně žalobci znemožní obrátit se na soud.

Právní pomoc je bezplatná v rámci systému právní pomoci pod příjmovou hranicí rovnou minimálnímu čistému důchodu.

Ano, neúspěšné straně musí být nařízeno, aby uhradila úspěšné straně náklady na soudní spor, nestanoví-li zákon jinak, a to i v případech, kdy zákon ukládá druhé straně nést náklady bez ohledu na rozhodnutí soudu.

Pokud úspěšná strana získá pouze část nároku, neúspěšná strana hradí pouze částku úměrně odpovídající části nároku a záloh vyplacených oběma stranami. Soud může rovněž oběma stranám nařídit, aby nesly své vlastní náklady.

V oprávněných případech může soud snížit náklady na právní zastoupení, považuje-li je za nepřiměřeně vysoké.

Stranám nesmí být uloženo, aby nesly náklady vzniklé z důvodů, jež lze přičíst soudu (a jimž by jinak bylo možné se vyhnout).

Náhrada soudních nákladů stranám nesmí přesáhnout částku, již žádají.

Ano, pokud se zjistí, že strana, jež využila právní pomoci, na ni neměla nárok.

Neúspěšná strana musí uhradit náklady na přiděleného právního zástupce, jež předem zaplatil stát, přímo státu.

Neúspěšná strana musí uhradit správní náklady, přestože má nárok na právní pomoc.

Případ B

Viz část Právní pomoc.

Rozhodnutí o poskytnutí právní pomoci může zohlednit životní náklady v zemích bydliště každé ze stran.

Pokud soudní náklady odhadované na základě aktuálně dostupných informací pravděpodobně žalobci znemožní obrátit se na soud.

Právní pomoc je bezplatná v rámci systému právní pomoci pod příjmovou hranicí rovnou minimálnímu čistému důchodu.

Občané členských států EU a občané třetích zemí, kteří legálně pobývají v některém z členských států EU, mají nárok na právní pomoc za stejných podmínek jako občané Maďarska.

Ano, neúspěšné straně musí být nařízeno, aby uhradila úspěšné straně náklady na soudní spor, nestanoví-li zákon jinak, a to i v případech, kdy zákon ukládá druhé straně nést náklady bez ohledu na rozhodnutí soudu.

Pokud úspěšná strana získá pouze část nároku, neúspěšná strana hradí pouze částku úměrně odpovídající části nároku a záloh vyplacených oběma stranami. Soud může rovněž oběma stranám nařídit, aby nesly své vlastní náklady.

V oprávněných případech může soud snížit náklady na právní zastoupení, považuje-li je za nepřiměřeně vysoké.

Stranám nesmí být uloženo, aby nesly náklady vzniklé z důvodů, jež lze přičíst soudu (a jimž by jinak bylo možné se vyhnout).

Náhrada soudních nákladů stranám nesmí přesáhnout částku, již žádají.

Ano, pokud se zjistí, že strana, jež využila právní pomoci, na ni neměla nárok.

Neúspěšná strana musí uhradit náklady na přiděleného právního zástupce, jež předem zaplatil stát, přímo státu.

Neúspěšná strana musí uhradit správní náklady, přestože má nárok na právní pomoc.

Náklady na překlady a tlumočení


Případová studie

Překlad

Tlumočení

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady

Případ A

Pokud strana nemluví maďarským jazykem a nerozumí mu.

Překladatel si určuje svou odměnu sám. Při výpočtu výše odměny vychází z počtu znaků (přibližně 5 HUF za 1 znak), termínu a zdrojového jazyka. Náklady na překlad vynaložené v souvislosti s předkládáním důkazů a výpověďmi stran, jež mají nárok používat při občanskoprávním řízení svůj mateřský nebo regionální jazyk nebo jazyk menšiny, za ně předem uhradí stát. Tyto náklady se dále řídí ustanoveními o náhradě soudních poplatků.

Pokud strana nemluví maďarským jazykem a nerozumí mu.

Tlumočník si určuje svou odměnu sám. Jedná se o hodinovou sazbu, jejíž výše závisí na jazyce, v němž se tlumočí. Přibližně 10 000 až 12 000 HUF za hodinu. Stát nese nebo předem uhradí odměnu za tlumočení v případech, kdy je vyžaduje zákon.

Případ B

Pokud strana nemluví maďarským jazykem a nerozumí mu.

Překladatel si určuje svou odměnu sám. Při výpočtu výše odměny vychází z počtu znaků (přibližně 5 HUF za 1 znak), termínu a zdrojového jazyka. Náklady na překlad vynaložené v souvislosti s předkládáním důkazů a výpověďmi stran, jež mají nárok používat při občanskoprávním řízení svůj mateřský nebo regionální jazyk nebo jazyk menšiny, za ně předem uhradí stát. Tyto náklady se dále řídí ustanoveními o náhradě soudních poplatků.

Pokud strana nemluví maďarským jazykem a nerozumí mu.

Tlumočník si určuje svou odměnu sám. Jedná se o hodinovou sazbu, jejíž výše závisí na jazyce, v němž se tlumočí. Přibližně 10 000 až 12 000 HUF za hodinu. Stát nese nebo předem uhradí odměnu za tlumočení v případech, kdy je vyžaduje zákon.

Poslední aktualizace: 28/10/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.