Náklady

Maďarsko

V této případové studii týkající se obchodního práva – smlouvy –, byly členské státy požádány o informování prodávajícího o nákladech řízení v těchto situacích: Případ A – vnitrostátní situace: Společnost dodala zboží v hodnotě 20 000 EUR. Prodávající nedostal za zboží zaplaceno, neboť se kupující domnívá, že dodané zboží neodpovídá tomu, na čem se s prodávajícím dohodl. Prodávající se rozhodne soudit o plné uhrazení ceny. Případ B – přeshraniční situace: Společnost se sídlem v členském státu B dodá kupujícímu v členském státu A zboží v hodnotě 20 000 EUR. Smlouva se řídí právem členského státu B a je sepsána v jazyce členského státu B. Prodávající nedostal za zboží zaplaceno, neboť se kupující v členském státu A domnívá, že dodané zboží neodpovídá tomu, na čem se s prodávajícím dohodl. Prodávající se rozhodne v členském státu A soudit o plné uhrazení ceny, která je uvedena ve smlouvě s kupujícím.

Obsah zajišťuje
Maďarsko

Náklady v Maďarsku

Náklady alternativního řešení sporu


Případová studie

Alternativní řešení sporu

Je tato možnost pro tento druh případu přípustná?

Náklady

Případ A

Ano

Dohodnuty mezi stranami a mediátorem.

Kterýkoli účastník nového či probíhajícího řízení může požádat o soudní mediaci, jež je bezplatná.

Případ B

Ano

Dohodnuty mezi stranami a mediátorem.

Kterýkoli účastník nového či probíhajícího řízení může požádat o soudní mediaci, jež je bezplatná.

Náklady na právní zastoupení, soudního vykonavatele a znalce


Případová studie

Právní zastoupení

Soudní vykonavatel

Znalec

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je právní zastoupení povinné?

Je využití povinné?

Náklady

Případ A

Ne

Dohodnuty mezi stranou a právním zastoupením.

Ne

Ne. Soud může povolat znalce na žádost strany předkládající důkazy, kromě případů, kdy provádí dokazování ex officio. Obě strany mohou rovněž předkládat stanoviska soukromých znalců.

Odměnu si obvykle stanoví znalec. Nařídí-li soud dokazování ex officio, stanoví se odměna podle příslušných platných právních předpisů.

Případ B

Ano. Obecné soudy jsou příslušné rozhodovat o žalobách týkajících se mezinárodních dohod o přepravě zboží a zasilatelství (článek 23 odst. 1 písm. d) zákona č. III z roku 1952 o občanském soudním řízení) a právní zastoupení je povinné ve všech fázích soudního řízení obecného soudu, jenž má pravomoc rozhodovat v prvním stupni, a rovněž v odvolacích řízeních, nespadá-li případ do doložky o vyloučení (článek 73/A odst. 1 písm. b) zákona č. III z roku 1952).

Dohodnuty mezi stranou a právním zastoupením.

Ne

Ne. Soud může povolat znalce na žádost strany předkládající důkazy, kromě případů, kdy provádí dokazování ex officio. Obě strany mohou rovněž předkládat stanoviska soukromých znalců.

Odměnu si stanoví znalec. Nařídí-li soud dokazování ex officio, stanoví se odměna podle příslušných platných právních předpisů.

Náhrady svědkům (svědečné)


Případová studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Případ A

Ano

Svědečné upravuje zákon. Svědek má nárok na náhradu nákladů na dopravu, ubytování a stravu a ušlý výdělek.

Případ B

Ano

Svědečné upravuje zákon. Svědek má nárok na náhradu nákladů na dopravu, ubytování a stravu a ušlý výdělek.

Náklady na právní pomocPřípadová studie

Právní pomoc

Kdy a za jakých podmínek je uplatnitelná?

Případ A

Hospodářské subjekty nemají na právní pomoc nárok.

Případ B

Hospodářské subjekty nemají na právní pomoc nárok.

Náklady na překlady a tlumočení


Případová studie

Překlad

Tlumočení

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady

Případ A

Pokud strana nemluví maďarským jazykem a nerozumí mu.

Překladatel si určuje svou odměnu sám. Při výpočtu odměny se vychází z počtu znaků (přibližně 5 HUF za 1 znak), termínu a zdrojového jazyka. Náklady na překlad vynaložené v souvislosti s předkládáním důkazů a výpověďmi stran, jež mají nárok používat při občanskoprávním řízení svůj mateřský nebo regionální jazyk nebo jazyk menšiny, za ně předem uhradí stát. Tyto náklady se dále řídí ustanoveními o náhradě soudních poplatků.

Pokud strana nemluví maďarským jazykem a nerozumí mu.

Tlumočník si určuje svou odměnu sám. Jedná se o hodinovou sazbu, jejíž výše závisí na jazyce, v němž se tlumočí. Přibližně 10 000 až 12 000 HUF za hodinu. Stát nese nebo předem uhradí odměnu za tlumočení v případech, kdy je vyžaduje zákon.

Případ B

Pokud strana nemluví maďarským jazykem a nerozumí mu.

Překladatel si určuje svou odměnu sám. Při výpočtu odměny se vychází z počtu znaků (přibližně 5 HUF za 1 znak), termínu a zdrojového jazyka. Náklady na překlad vynaložené v souvislosti s předkládáním důkazů a výpověďmi stran, jež mají nárok používat při občanskoprávním řízení svůj mateřský nebo regionální jazyk nebo jazyk menšiny, za ně předem uhradí stát. Tyto náklady se dále řídí ustanoveními o náhradě soudních poplatků.

Pokud strana nemluví maďarským jazykem a nerozumí mu.

Tlumočník si určuje svou odměnu sám. Jedná se o hodinovou sazbu, jejíž výše závisí na jazyce, v němž se tlumočí. Přibližně 10 000 až 12 000 HUF za hodinu. Stát nese nebo předem uhradí odměnu za tlumočení v případech, kdy je vyžaduje zákon.

Poslední aktualizace: 28/10/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.