Náklady

Maďarsko

Na této stránce naleznete informace o nákladech soudního řízení v Maďarsku.

Obsah zajišťuje
Maďarsko

Rodinné právo – rozvod

Rodinné právo – svěření dětí do péče

Rodinné právo – výživné

Obchodní právo – smlouvy

Obchodní právo – odpovědnost

Právní rámec upravující odměny právnických profesí

1. Soudní vykonavatelé (exekutoři)

Výše odměny soudního vykonavatele (tj. exekutora) závisí na účelu vydaného exekučního titulu (zda má inkasovat pohledávku, nebo vykonat zvláštní opatření). Pokud výkon zahrnuje inkaso pohledávky, je odměna soudního vykonavatele poměrná k výši pohledávky, která má být inkasována. Pokud výkon zahrnuje vyšší nárok, vyplácí se soudnímu vykonavateli vyšší odměna Pokud povinnost soudního vykonavatele zahrnuje výkon zvláštního opatření, odměna závisí na tom, jak dlouho výkon trvá.

2. Advokáti

Maďarský výraz „ügyvéd“ pro osobu vykonávající právnickou praxi zahrnuje právní zástupce, obhájce, právníky a právní poradce. Obecně platí, že odměna advokáta je stanovena dohodou mezi klientem a advokátem. Není-li mezi klientem a advokátem dosaženo dohody o odměně za převzetí věci nebo požádá-li o to klient, rozhodne o výši odměny za zastupování soud v souladu se zákonem. V případě úspěchu v řízení nelze odměnu náležející advokátovi podle dohody mezi klientem a advokátem nutně požadovat v plné výši po straně, která spor prohrála. Soud projednávající věc může snížit odměnu právního zástupce v rámci nároku na náhradu nákladů řízení, pokud ji považuje za nepřiměřenou. V tomto případě určuje odměnu advokáta na základě zákonných ustanovení soud. Výše odměny advokáta stanovená soudem je upravena podle hodnoty pohledávky. Strany mohou soud požádat, aby použil odměnu stanovenou zákonem, pokud nechtějí, aby byla dohoda zveřejněna.

Zákonné náklady

Zákonné náklady (poplatky) v občanskoprávním řízení

Zákonné náklady účastníků řízení v občanskoprávním řízení

Nestanoví-li zákon jinak, je základem pro výpočet jakéhokoli poplatku (illeték) v občanskoprávním řízení hodnota nároku v době zahájení řízení a v odvolacím řízení hodnota nároku nebo části nároku, která je předmětem sporu.

Pokud hodnotu nároku nelze stanovit, činí základ pro výpočet poplatku v řízení před okresním soudem (járásbíróság) 350 000 HUF ve sporném řízení a 200 000 HUF v nesporném řízení. V prvoinstančním řízení před krajským soudem (törvényszék) činí základ 600 000 HUF ve sporném řízení a 350 000 HUF v nesporném řízení. V odvolacím řízení činí základ 300 000 HUF ve sporném řízení a 170 000 HUF v nesporném řízení. V odvolacím řízení před odvolacím soudem (ítélőtábla) činí základ 600 000 HUF ve sporném řízení a 300 000 HUF v nesporném řízení. Před nejvyšším soudem Maďarska (Kúria) činí základ 500 000 HUF v odvolacím řízení a 700 000 HUF v přezkumném řízení.

V prvoinstančním řízení činí výše poplatku ve sporném řízení 6 % výše uvedeného základu poplatku, nejméně však 15 000 HUF a nejvýše 1 500 000 HUF. V nesporných řízeních v prvním stupni činí výše poplatku 3 % základu poplatku, nejméně však 5 000 HUF a nejvýše 250 000 HUF. V některých nesporných řízeních stanovených zákonem je výše poplatku odlišná, např. v případě odporu proti soudnímu příkazu činí 3 %, nejméně však 5 000 HUF a nejvýše 750 000 HUF.

Kromě výše uvedeného zákon stanoví poplatky ve zvláštních případech:

 • rozvodová řízení (házassági bontóper): 30 000 HUF,
 • řízení před pracovním soudem (munkaügyi per) (pokud nelze stanovit hodnotu pohledávky): 10 000 HUF,
 • řízení o soudním přezkumu správního rozhodnutí (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás), s výjimkou řízení ve věcech hospodářské soutěže a daní, veřejných zakázek a elektronických komunikací: 30 000 HUF,
 • nesporné správní řízení (közigazgatási nemperes eljárás): 10 000 HUF,
 • všeobecné povolení (általános meghatalmazás): 18 000 HUF,
 • insolvenční řízení (fizetésképtelenségi eljárás): likvidace (felszámolás): 80 000 HUF, konkurzní řízení (csődeljárás): 50 000 HUF,
 • v případě subjektů bez právní subjektivity: likvidace (felszámolás): 30 000 HUF, konkurzní řízení (csődeljárás): 30 000 HUF,
 • řízení o zrušení rozhodčího nálezu (választottbírósági ítélet) nebo o narovnání (választottbírósági egyezség): poplatek se stanoví na základě hodnoty řízení uvedené v rozhodčím rozhodnutí nebo na základě fiktivní hodnoty,
 • opravný prostředek: 8 %, nejméně však 15 000 HUF a nejvýše 2 500 000 HUF,
 • obnova řízení (perújítás): je třeba poplatky zaplatit znovu,
 • návrh na přezkum (felülvizsgálati kérelem): 10 % u rozsudků, nejméně však 50 000 HUF a nejvýše 3 500 000 HUF, v případě soudních příkazů polovinu poplatku za rozsudky, nejméně však 20 000 HUF a nejvýše 1 250 000 HUF.

Za podání návrhu na vydání platebního rozkazu (fizetési meghagyás) Maďarské notářské komoře (Magyar Országos Közjegyzői Kamara) musí být zaplacen zákonný poplatek na pokrytí provozních nákladů systému komory a odměn a výdajů notářů („procesní poplatek“). Základem poplatku za řízení je hodnota peněžitého nároku v době zahájení řízení, vypočtená bez vedlejších nákladů (dále jen „základ poplatku“); úroky splatné a vymáhané spolu s peněžitým nárokem se do základu poplatku nezapočítávají, i když současně s původním nárokem na úroky navrhovatel uplatní i další nárok na úroky z požadovaných úroků. Úroky a další vedlejší náklady vymáhané samostatně jsou zahrnuty v základu poplatku.

Výše poplatku za řízení podle základu poplatku: a) 3 %, nejméně však 5 000 HUF a nejvýše 300 000 HUF v hlavním řízení, není-li dále stanoveno jinak; b) 1 %, nejméně však 5 000 HUF a nejvýše 15 000 HUF, v řízení zahájeném za účelem odkladu platby nebo platby ve splátkách; c) 1 %, nejméně však 5 000 HUF a nejvýše 15 000 HUF, v řízení zahájeném za účelem odkladu platby nebo zaplacení uložené pokuty ve splátkách.

Fáze občanskoprávního řízení, ve které musí být uhrazeny zákonné náklady

V občanskoprávním řízení vzniká povinnost zaplatit soudní poplatky v okamžiku podání žaloby. Procesní poplatky proto musí být zaplaceny v okamžiku podání žaloby. Pokud účastník řízení soudní poplatky nezaplatí nebo zaplatí méně, než je požadováno právními předpisy, musí soud při podání návrhu vyzvat účastníka řízení k zaplacení zbývajících soudních poplatků. Soud musí účastníka rovněž informovat, že pokud soudní poplatky nebudou uhrazeny v plné výši, bude návrh zamítnut.

Odměna advokáta se vyplácí na základě dohody mezi klientem a advokátem. Část odměny soudního vykonavatele musí být uhrazena předem na začátku vymáhacího řízení.

Zákonné náklady (poplatky) v trestním řízení

Zákonné náklady stran v trestním řízení

V případě řízení zahájeného výhradně na základě soukromé obžaloby (magánvádas eljárás):

 • Poplatek za podání obžaloby: 10 000 HUF.
 • Poplatek za podání opravného prostředku: 10 000 HUF.
 • Poplatek za návrh na přezkum nebo obnovu řízení: 15 000 HUF.

Pokud je v rámci trestního řízení uplatněn občanskoprávní nárok, platí se pouze poplatky za podání návrhu a opravného prostředku. Tyto poplatky se platí vedle poplatků za trestní řízení v souladu s pravidly o poplatcích platnými pro občanskoprávní řízení.

Fáze trestního řízení, kdy je třeba uhradit zákonné náklady

Ty musí být zaplaceny při podání dokumentu, kterým se zahajuje řízení, na počátku řízení.

Zákonné náklady v ústavním řízení

Podle § 54 odst. 1 zákona CLI z roku 2011 o Ústavním soudu (Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény) je řízení před Ústavním soudem (Alkotmánybíróság) bezplatné a veškeré náklady vzniklé v průběhu tohoto řízení nese navrhovatel.

Navrhovatel, který při podání návrhu nejedná v dobré víře, však může být nucen uhradit náklady řízení a/nebo mu může být uložena procesní pokuta ve výši 20 000 až 500 000 HUF.

Předběžné informace, které musí poskytnout právní zástupci

Práva a povinnosti stran

Při výkonu své profese – prostředky a způsobem stanovenými zákonem – advokáti pomáhají svým klientům uplatňovat jejich práva a plnit jejich povinnosti. Právní poradci (jogtanácsos) také pomáhají uplatňovat práva organizací, které zastupují.

Tato povinnost zahrnuje poskytování nezbytných informací o právech a povinnostech, vyhlídkách na úspěch a předpokládaných nákladech řízení.

Informace o nákladech řízení

Kde najdu informace o právních základech pro stanovení nákladů v Maďarsku?

Informace o právních základech pro stanovení nákladů jsou dostupné na domovské stránce Evropské soudní sítě:

Domovská stránka Advokátní komory v Budapešti (Budapesti Ügyvédi Kamara) také obsahuje informace o odměnách advokátů.

V kterých jazycích lze získat informace o právních základech pro stanovení nákladů v Maďarsku?

Informace o právních základech pro stanovení nákladů jsou dostupné na domovské stránce Evropské soudní sítě. Naleznete zde příslušné informace ve všech úředních jazycích Evropské unie.

Domovská stránka Advokátní komory v Budapešti obsahuje informace o nákladech pouze v maďarštině.

Kde lze nalézt informace o mediaci?

Informace o mediaci lze nalézt na těchto internetových stránkách:

Kde lze nalézt další informace o nákladech?

Dostupné internetové stránky s informacemi o nákladech

Další informace o nákladech lze nalézt na internetových stránkách Advokátní komory v Budapešti.

Kde lze nalézt informace o průměrné době trvání různých řízení?

Informace o době trvání řízení lze nalézt na internetových stránkách maďarských soudů.

Další odkazy:

Informace o statistických tabulkách jsou dostupné pouze v maďarštině.

Daň z přidané hodnoty

Jak jsou tyto informace poskytovány?

Výše uvedené náklady na advokáty jsou čisté náklady, ke kterým je třeba připočítat DPH.

Jaké sazby se použijí?

Obecná sazba DPH v Maďarsku činila 20 % základu daně až do 1. července 2009, kdy byla zvýšena na 25 % a poté na 27 %.

Právní pomoc

Použitelná prahová hodnota příjmu v oblasti občanskoprávního řízení

Existují dvě minimální prahové hodnoty:

 1. Aby se usnadnilo prosazování práv, budou účastníci řízení z řad fyzických osob (včetně vedlejších účastníků), jejichž příjmy a majetkové poměry jim neumožňují nést náklady řízení, na základě žádosti zcela nebo částečně osvobozeni od úhrady těchto nákladů. Právní pomoc zahrnuje následující podporu: osvobození od poplatků; osvobození od záloh a, pokud právní předpisy nestanoví jinak, úhrad nákladů vzniklých v průběhu řízení (odměna svědkům a znalcům, odměna procesnímu opatrovníkovi (ügygondnok) a tlumočníkovi, odměna právnímu zástupci (pártfogó ügyvéd) a náklady na jednání a návštěvy na místě atd.); osvobození od povinnosti složit jistotu na náklady řízení; žádost o povolení zastoupení advokátem poskytujícím právní pomoc, pokud to právní předpisy umožňují. Pokud příjem účastníka řízení (mzda, důchod, jiné pravidelné peněžní dávky) nepřesahuje minimální výši starobního důchodu (28 500 HUF) stanovenou na základě zaměstnání a osoba nemá žádný majetek kromě obvyklých životních potřeb a vybavení, musí jí být poskytnuta právní pomoc. Právní pomoc musí být bez zkoumání příjmu a majetkových poměrů osoby poskytnuta také straně, která má nárok na dávky v produktivním věku nebo žije ve společné domácnosti s blízkým příbuzným ve smyslu zákona o sociální správě a sociálních dávkách (szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény), který má nárok na dávky v produktivním věku. Výjimečně může být právní pomoc poskytnuta i v případě, že výše uvedené podmínky nejsou splněny, ale soud s přihlédnutím k dalším okolnostem účastníka řízení shledá, že je ohroženo jeho živobytí. (§ 6 odst. 1 vyhlášky ministra vnitra č. 6/1986 ze dne 26. června 1986 o uplatňování právní pomoci v soudním řízení (A bírósági eljárásban a költségmentesség alkalmazásáról szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet))
 2. V rámci mimosoudní právní pomoci ze strany státu poskytuje asistent poskytující právní pomoc (jogi segítő) účastníkovi řízení právní poradenství nebo připravuje podání či jiné dokumenty a na základě pověření k tomuto účelu má přístup k dokumentům ve věci. Zákonné poplatky a náklady na tuto činnost hradí asistentovi poskytujícímu právní pomoc zcela nebo formou zálohy stát jménem účastníka řízení. V průběhu soudního řízení stát v rámci právní pomoci poskytuje právní pomoc advokátovi, který zastupuje žalobce, žalovaného, vedlejšího účastníka (zúčastněnou stranu), navrhovatele a odpůrce, a poskytuje zálohy nebo hradí náklady na tuto pomoc jménem účastníka v občanském soudním řízení sporném i nesporném (dále společně jen „řízení“) stanovené právními předpisy. Poplatek za právní službu je za účastníka hrazen státem formou zálohy, pokud čistý disponibilní měsíční příjem účastníka nepřesahuje 43 % průměrného hrubého měsíčního výdělku v národním hospodářství, který zveřejnil maďarský ústřední statistický úřad (Központi Statisztikai Hivatal) ve druhém roce předcházejícím referenčnímu roku (přibližně 231 000 HUF v roce 2013), tj. 99 330 HUF, a účastník nemá žádný majetek. (§ 11 a 6 zákona LXXX z roku 2003 o právní pomoci (A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény))

Platby za právní pomoc lze provést předem.

Použitelná prahová hodnota příjmu v trestním řízení pro obžalované

V trestním řízení může podezřelá nebo obviněná osoba získat bezplatné právní zastoupení na základě příjmových limitů uplatňovaných v občanskoprávním řízení.

Použitelná prahová hodnota příjmu v trestním řízení pro oběti

Pokud bylo v samostatném řízení zjištěno, že žadatel o pomoc je obětí trestného činu a má nárok na služby podpory obětem, hradí poplatek za právní službu za účastníka řízení stát za předpokladu, že čistý disponibilní měsíční příjem této osoby nepřesahuje 86 % průměrného hrubého měsíčního výdělku v národním hospodářství, který zveřejnil maďarský ústřední statistický úřad ve druhém roce předcházejícím referenčnímu roku (přibližně 231 000 HUF v roce 2013), tj. 198 660 HUF. (§ 9/A zákona LXXX z roku 2003 o právní pomoci)

Právní pomoc obětem zahrnuje právní zastoupení.

Další podmínky pro přiznání právní pomoci obětem

Kromě stanovené prahové hodnoty příjmu musí oběť splňovat další dvě podmínky:

 • oběť se musí podat trestní oznámení / připojit se k obžalobě,
 • oběť musí získat potvrzení od orgánu odpovědného za pomoc obětem. V osvědčení musí být uvedeno, že byly splněny určité podmínky (že se oběť obrátil na příslušný orgán v zákonem stanovené lhůtě).

Další podmínky pro přiznání právní pomoci žalovaným

S přiznáním právní pomoci žalovaným stranám nejsou spojeny žádné další podmínky.

Soudní řízení osvobozená od poplatků

Tato řízení v občanskoprávních věcech jsou od poplatků osvobozena nebo jsou v rámci nich požadovány snížené poplatky:

 • poplatek činí 10 % poplatku za soudní řízení, pokud soud zamítne návrh na zahájení řízení z moci úřední bez vydání předvolání,
 • opravné prostředky proti rozhodnutí o právní pomoci nebo o odložené úhradě nákladů řízení (illetékfeljegyzési jog), tj. v případě, že stát poskytuje zálohu na náklady řízení za účastníka,
 • vzájemné žaloby týkající se manželství v rozvodovém řízení,
 • řízení týkající se prohlášení za mrtvého a úředního potvrzení smrti, pokud se osoba stala nezvěstnou nebo zemřela následkem války či přírodní katastrofy,
 • řízení o založení nadací, veřejných nadací, organizací občanské společnosti, veřejnoprávních subjektů, evropských seskupení pro územní spolupráci a organizací plánu zaměstnaneckých akcií, jakož i schválení účasti v evropském seskupení pro územní spolupráci,
 • návrhy na výmaz zrušené společnosti, včetně návrhů na výmaz ve zjednodušeném řízení o likvidaci (egyszerűsített végelszámolás) spolu s oznámením správce,
 • návrhy na opravu nebo doplnění rozhodnutí,
 • řízení týkající se volebních seznamů,
 • řízení týkající se oznámení změn po registraci v seznamu právních poradců,
 • opravné prostředky proti usnesení o postoupení věci jinému soudu,
 • soudní přezkum správního rozhodnutí vydaných ve věcech odškodnění,
 • řízení o vyrovnání obecních dluhů,
 • řízení zahájená nezávislým soudním vykonavatelem v souvislosti se soudním řízením o výkonu rozhodnutí vedeným soudním vykonavatelem a řízení o prohlášení vnitrostátní vykonatelnosti podle nařízení (EU) č. 1215/2012, nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 a nařízení Rady (ES) č. 4/2009,
 • řízení zahájená na základě úspěšné ústavní stížnosti,
 • opatření týkající se ochrany osobních údajů nebo zveřejnění údajů veřejného zájmu,
 • soudní přezkum správních rozhodnutí o povolení poskytnutí právní pomoci,
 • nesporné řízení o soudním přezkumu předběžného zákazu přiblížení a o vydání zákazu přiblížení v případech násilí mezi příbuznými uvedených ve zvláštním zákoně,
 • soudní přezkum správních rozhodnutí o podpoře obětí.

Od poplatků jsou osvobozena tato řízení v trestních věcech:

 • odvolání, žádosti o obnovu řízení a žádosti o přezkum podané obžalovaným a obhájcem v řízeních zahájených výlučně na základě soukromé obžaloby,
 • řízení zahájená výlučně na základě soukromé obžaloby, pokud soud obžalobu zamítne, aniž by nařídil slyšení účastníků, nebo pokud je řízení zastaveno v důsledku udělení milosti,
 • žádost o udělení milosti nebo o soudní výjimku, pokud je předložena odsouzenou osobou nebo obhájcem,
 • řízení o poskytnutí osobní právní pomoci,
 • jednorázové poskytnutí kopií dokumentů obžalované osobě, obhájci a zákonnému zástupci obžalovaných nezletilých.

Osvobození od poplatku může být přiznáno z důvodu osobních poměrů (személyes illetékmentesség) a předmětu řízení (tárgyi illetékmentesség).

Osobní výjimka se mimo jiné přiznává spolkům, veřejnoprávním subjektům, církvím, sdružením církví, církevním institucím, nadacím, veřejným nadacím, neziskovým společnostem s postavením veřejné obecně prospěšné společnosti nebo prioritní veřejné obecně prospěšné společnosti, Organizaci Severoatlantické smlouvy a Evropským společenstvím a jejich orgánům, institucím, agenturám a odděleným fondům.

Kdy musí neúspěšná strana nahradit náklady řízení straně, která uspěla?

Ve svém konečném rozhodnutí soud vyžaduje, aby neúspěšná strana nahradila náklady vzniklé straně, která uspěla, ve lhůtě 30 dní. Neúspěšná strana nahradí náklady přímo straně, která uspěla. Nejsou-li náklady uhrazeny, může být proti straně, která prohrála, zahájeno řízení o výkonu rozhodnutí.

Odměny znalců

Obecně platí, že odměny znalců hradí neúspěšná strana, ale jestliže je v konkrétních případech za úhradu nákladů odpovědný stát, nese také náklady na znalce. Hradí-li náklady předem stát, jsou zahrnuty také odměny znalců. Znalci si mohou účtovat jako náklady nezbytné a odůvodněné výdaje vzniklé při vypracování posudku. Forenzním znalcům, forenzním službám a zvláštním poradcům se poskytuje paušální částka na pokrytí nákladů, které nejsou doloženy fakturou, ale jsou nezbytně nutné, jako je poštovné, telefon a kancelářské potřeby. Paušální částka činí 35 % odměny znalce, nejvýše však 100 000 HUF.

Znalec může požadovat zálohu až do výše 50 % předpokládaných nákladů, nejvýše však 150 000 HUF.

Odměny překladatelů a tlumočníků

Obecně platí, že odměny překladatelů a tlumočníků hradí neúspěšná strana, ale jestliže je v konkrétních případech za úhradu nákladů odpovědný stát, nese také náklady na překladatele a tlumočníky. Hradí-li náklady předem stát, jsou zahrnuty také tyto odměny.

Související odkazy

Internetové stránky Advokátní komory v Budapešti

Související dokumenty

Zpráva o studii o transparentnosti nákladů Maďarska  PDF (533 Kb) en

Poslední aktualizace: 28/10/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.