Upozorňujeme, že výchozí maďarština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina
Swipe to change

Náklady

Maďarsko

Tato stránka poskytuje informace o nákladech soudního řízení v Maďarsku.

Obsah zajišťuje
Maďarsko

Právní rámec upravující odměny právnických profesí

 • Exekutoři

Výše odměny exekutora závisí na účelu vydaného exekučního titulu (végrehajtható okirat) (zda má inkasovat pohledávku, nebo vykonat zvláštní opatření). Pokud výkon zahrnuje inkaso pohledávky (pénzkövetelés behajtása), je odměna exekutora poměrná k výši pohledávky, která má být inkasována. Pokud výkon zahrnuje vyšší nárok, vyplácí se exekutorovi vyšší odměna. Pokud povinnost exekutora zahrnuje výkon konkrétního opatření (meghatározott cselekmény végrehajtása), odměna závisí na tom, jak dlouho výkon trvá.

 • Advokáti (ügyvéd)

Maďarský termín ügyvéd se používá pro označení advokátů, právních poradců, právních zástupců, právníků a obhájců. Obecně platí, že odměna advokáta je stanovena dohodou mezi stranou a advokátem. Není-li dosaženo dohody, rozhoduje o odměně podle ustanovení zákona soud (5 % nárokované částky a nejméně 10 000 HUF). Strany mohou soud požádat, aby použil odměnu stanovenou zákonem, pokud nechtějí, aby byla dohoda zveřejněna.

Fixní náklady

Fixní náklady v občanskoprávním řízení

Fixní náklady strany v občanskoprávním řízení

V řízeních prvního stupně činí poplatek (illeték) za soudní řízení 6 % hodnoty nároku (v rozmezí nejméně 10 000 HUF a nejvýše 900 000 HUF). Pokud hodnotu nároku stanovit nelze, zákon stanoví, že se zaplatí 6 % fiktivní částky.

Zákon vždy stanoví náklady/výlohy soudního řízení, a to i v těchto případech:

 • Rozvodová řízení (házassági bontóper): 12 000 HUF
 • Řízení před pracovním soudem (munkaügyi per): 7 000 HUF
 • Správní řízení, vyjma řízení ve věcech hospodářské soutěže a daní, (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás): 20 000 HUF
 • Správní mimosoudní řízení (közigazgatási nemperes eljárás): 7 500 HUF
 • Náklady řízení o veřejných zakázkách (általános meghatalmazás): 18 000 HUF
 • Insolvenčřízení: likvidace 50 000 HUF, konkurz 30 000 HUF
 • V případech zahrnujících obchodní sdružení, která nejsou právnickými osobami (jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet): likvidace 25 000 HUF, konkurz 20 000 HUF
 • Rozhodčí řízení: 1 % (nejméně 5 000 HUF a nejvýše 250 000 HUF). Pokud nelze hodnotu nároku vypočíst, činí poplatek 10 000 HUF.
 • Řízení o vydání platebního rozkazu (fizetési meghagyásos eljárás): 3 % (nejméně 5 000 HUF, nejvýše 3000 000 HUF)
 • Odvolací řízení: 6 % (nejméně 10 000 HUF, nejvýše 900 000 HUF)
 • Obnova řízení (perújítás): poplatky musí být uhrazeny znovu.
 • Návrh na přezkum (felülvizsgálati kérelem): 6 % v případě rozhodnutí (nejméně 10 000 HUF, nejvýše 2 500 000 HUF); v případě příkazů (végzés) polovina nákladů splatných za rozhodnutí (nejméně 7 000 HUF, nejvýše 1 250 000 HUF)

Fáze občanskoprávního řízení, ve které musí být fixní náklady uhrazeny

Povinnost uhradit soudní poplatky v občanskoprávním řízení vzniká v okamžiku, kdy je podán návrh na zahájení řízení. Soudní poplatky tedy musí být uhrazeny spolu s poplatkem ze podání návrhu. Pokud strana neuhradí náklady soudního řízení a poplatek za podání návrhu nebo pokud uhradí méně, než vyžaduje zákon, soud musí stranu požádat, aby uhradila zbývající soudní poplatky, při předkládání návrhu. Soud také musí stranu informovat, že návrh bude zamítnut, nebudou-li soudní poplatky uhrazeny v plné výši.

Úhrada odměny advokáta je věcí dohody mezi stranou a advokátem. Odměna exekutora musí být uhrazena na začátku řízení o výkonu.

Fixní náklady v trestním řízení

Fixní náklady stran v trestním řízení

V případě řízení o trestných činech stíhaných výlučně na základě soukromé žaloby (magánvádas eljárás):

 • Poplatek za řízení s obžalobou (feljelentés) činí 5 000 HUF.
 • Poplatek za podání opravného prostředku činí 6 000 HUF.
 • Poplatek za podání návrhu na přezkum nebo obnovu řízení činí 7 000 HUF.

Pokud z trestního řízení vyvstane občanskoprávní nárok (polgári jogi igény), hradí se pouze poplatky za podání návrhu a opravného prostředku.

Fáze trestního řízení, ve které musí být fixní náklady uhrazeny

Fixní náklady v trestním řízení musí být uhrazeny spolu s poplatkem za podání návrhu.

Fixní náklady v ústavním řízení

Podle článku 28 zákona XXXII z roku 1989 (az 1989. évi XXXII. törvény 28. cikke) jsou řízení před Ústavním soudem (Alkotmánybíróság) od poplatků osvobozena.

Navrhovatel, který při podávání návrhu nejedná v dobré víře, však může být povinen náklady uhradit.

Předběžné informace, které musí uvést právní zástupci

Práva a povinnosti stran

Při výkonu své profese – prostředky a způsobem stanovenými zákonem – advokáti pomáhají svým klientům uplatňovat jejich práva a plnit jejich povinnosti. Právní zástupci (jogtanácsos) také pomáhají uplatňovat práva organizací, které zastupují.

Tato povinnost zahrnuje povinnost poskytovat nezbytné informace o právech a povinnostech, vyhlídkách na úspěch a předpokládaných nákladech řízení.

Právní základy pro stanovení nákladů

Kde lze najít informace o právních základech pro stanovení nákladů v Maďarsku?

Informace o právních základech pro stanovení nákladů jsou dostupné na domovské stránce Evropské soudní sítě (Európai Igazságügyi Hálózat):

Domovská stránka Advokátní komory v Budapešti (Budapesti Ügyvédi Kamara) také obsahuje informace o odměnách advokátů.

V kterých jazycích lze získat informace o právních základech pro stanovení nákladů v Maďarsku?

Informace o právních základech pro stanovení nákladů jsou dostupné na domovské stránce Evropské soudní sítě. Naleznete zde příslušné informace ve všech úředních jazycích Evropské unie.

Domovská stránka Advokátní komory v Budapešti obsahuje informace o nákladech pouze v maďarštině.

Kde lze najít informace o mediaci?

Informace o mediaci lze najít na těchto internetových stránkách:

Kde lze najít další informace o nákladech?

Dostupné internetové stránky s informacemi o nákladech

Další informace týkající se nákladů lze najít na internetové stránce Advokátní komory v Budapešti

Kde lze najít informace o průměrné době trvání různých řízení?

Informace o době trvání řízení lze najít na internetové stránce soudů Maďarské republiky (Magyar Köztársaság Bíróságai).

Další relevantní odkazy jsou:

Informace o statistických tabulkách jsou dostupné pouze v maďarštině.

DPH (hozzáadottérték-adó)

Jak jsou tyto informace poskytovány?

Výše uvedené náklady na advokáty jsou čisté náklady, a proto bude připočtena DPH (HÉA).

Jaké sazby se použijí?

Do 1. července 2009 byla v Maďarsku sazba DPH 20 %. Poté se zvýšila na 25 %.

Právní pomoc (költségmentesség)

Použitelná prahová hodnota příjmu v oblasti civilního soudnictví

Existují dvě minima:

 1. Čistá částka minimálního starobního důchodu (nyní 28 500 forintů), pod kterou je veškerá právní pomoc poskytována zdarma.
 2. 43 % průměrné mzdy v Maďarsku (tato částka nyní činí 72 000 forintů ), nad kterou se žádná pomoc neposkytuje.

Úhrada právní pomoci může být provedena předem.

Použitelná prahová hodnota příjmu v oblasti trestního soudnictví věcí pro obžalované

V trestním řízení může podezřelý nebo obviněný získat bezplatné právní zastoupení, jestliže:

 • má obžalovaný/á nárok na bezplatné právní zastoupení na základě osobní situace – v případě osob, které žijí samy, je prahová hodnota příjmu dvojnásobek minimálního starobního důchodu (nyní 28 500 HUF, což se rovná přibližně 100 EUR); v případě osob, které žijí ve společné domácnosti, odpovídá prahová hodnota příjmu čistému minimálnímu starobnímu důchodu na osobu;
 • právní zastoupení je v daném případě povinné a obviněný nemá vlastního obhájce. Pokud je v takovém případě obviněný v rámci řízení odsouzen, musí státu uhradit náklady vynaložené na poskytnutou službu.

Použitelná prahová hodnota příjmu v oblasti trestního soudnictví pro oběti

Prahová hodnota příjmu činí 86 % průměrné mzdy v Maďarsku (přibližně 130 000 forintů). Právní pomoc obětem zahrnuje právní zastoupení.

Další podmínky spojené s poskytnutím právní pomoci obětem

Kromě stanovených prahových hodnot příjmu musí oběť splňovat další dvě podmínky:

 • musí se připojit k obžalobě / nebo podat jinou žalobu
 • musí získat potvrzení od orgánu odpovědného za pomoc obětem. Potvrzení musí obsahovat důkaz určitých podmínek (že se oběť na příslušný orgán obrátila ve lhůtě stanovené zákonem)

Další podmínky spojené s poskytnutím právní pomoci obžalovaným

S poskytnutím právní pomoci žalovaným stranám nejsou spojeny žádné další podmínky.

Soudní řízení osvobozená od poplatků

Od poplatků jsou osvobozena tato řízení v občanskoprávních věcech:

 • řízení, v nichž soud z úřední povinnosti zamítne nebo musí zamítnout žalobu, aniž by nařídil výslech svědků;
 • řízení o opravných prostředcích týkajících se rozhodnutí v případech osvobození od poplatků a práva na předběžné oznámení této povinnosti (kdy stát hradí tyto náklady místo účastníka řízení);
 • řízení o rozvodu, pokud byla vzájemná žaloba podána s ohledem na manželství;
 • řízení týkající se prohlášení za mrtvého a úředního potvrzení smrti, pokud se osoba stala nezvěstnou nebo zemřela následkem války nebo přírodní katastrofy;
 • řízení o založení nadací, veřejných nadací, nevládních organizací, veřejných korporací a evropských seskupení pro územní spolupráci. Dále se jedná o řízení týkající se zápisu organizací plánu zaměstnaneckých akcií a schválení účasti v evropském seskupení pro územní spolupráci;
 • žaloby na zrušení společností, které ukončily svou činnost, včetně žalob podaných v rámci zjednodušeného řízení o zrušení, v nichž se uvádí jméno příjemce;
 • žaloby na opravu a/nebo doplnění rozhodnutí;
 • řízení týkající se volebních seznamů;
 • řízení týkající se oznámení změn následně po registraci v seznamu právních poradců;
 • odvolání proti usnesením o transferu;
 • soudní přezkum správních rozhodnutí vydaných v případech odškodnění;
 • řízení o daňovém vyrovnání místních samospráv;
 • řízení zahájená nezávislými soudními exekutory v souvislosti se soudním řízení o výkonu rozhodnutí a řízení zahájená za účelem výkonu soudních rozhodnutí (soudní smír), která byla přijata podle nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky, a nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000;
 • řízení zahájená na základě kladného rozhodnutí Ústavního soudu;
 • jakýkoli právní spor týkající se ochrany osobních údajů a přístupu k informacím ve veřejném zájmu;
 • soudní přezkum správních rozhodnutí o povolení právní pomoci;
 • mimosoudní řízení týkající se přezkumu usnesení o předběžném opatření, dočasném zákazu nebo o preventivním předběžném opatření vydaném podle jiných právních předpisů v souvislosti s domácím násilím;
 • soudní přezkum správních rozhodnutí o pomoci obětem trestných činů.

Od poplatků jsou osvobozena tato řízení v trestních věcech:

 • řízení zahájená výlučně na základě soukromé žaloby, odvolání, obnova řízení a žádost o přezkum podané žalovaným a obhájcem;
 • řízení zahájená výlučně na základě soukromé žaloby, pokud soud žalobu zamítne, aniž by nařídil slyšení účastníků, nebo pokud je řízení zastaveno v důsledku udělení milosti;
 • žádost o udělení milosti nebo o soudní výjimku, pokud je předložena žalovaným nebo obhájcem;
 • řízení o povolení osobní výjimky z povinnosti hradit poplatky;
 • jednorázové poskytnutí kopií dokumentů žalovanému, jeho obhájci nebo právnímu zástupci nezletilého, který byl obžalován ze spáchání trestného činu;
 • kopie obžaloby poskytnutá žalobci.

Vedle výjimek týkajících se předmětu řízení může být přiznána i osobní výjimka z povinnosti hradit poplatky.

Osobní výjimka je mimo jiné přiznávána nevládním organizacím, veřejným korporacím, církvím, sdružením církví, církevním zařízením, nadacím, veřejným nadacím, neziskovým organizacím s postavením veřejné obecně prospěšné společnosti nebo prioritní veřejné obecně prospěšné společnosti, Organizaci Severoatlantické smlouvy, Evropským společenstvím, jejich orgánům a institucím, agenturám a odděleným fondům.

Kdy musí neúspěšná strana nahradit náklady řízení straně, která uspěla?

Ve svém konečném rozhodnutí soud vyžaduje, aby neúspěšná strana nahradila náklady vzniklé straně, která uspěla, ve lhůtě 30 dní. Neúspěšná strana nahradí náklady straně, která uspěla, přímo, a jestliže tak neučiní, zahájí se řízení o výkonu rozhodnutí.

Odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost

Obecně platí, že odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost hradí neúspěšná strana, a jestliže je (v konkrétních případech) za úhradu nákladů odpovědný stát, nese také náklady na znalce. Hradí-li náklady předem stát, jsou zahrnuty také odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost.

Odměny překladatelů a tlumočníků

Obecně platí, že odměny překladatelů a tlumočníků hradí neúspěšná strana, a jestliže je (v konkrétních případech) za úhradu nákladů odpovědný stát, nese také náklady na znalce. Hradí-li náklady předem stát, jsou zahrnuty také tyto odměny.

Související odkazy

Domovská stránka Advokátní komory v Budapešti (A Budapesti Ügyvédi Kamara honlapja)

Související přílohy

Zpráva Maďarska o Studii o průhlednosti nákladů PDF (533 Kb) en (Magyarország jelentése a költségek átláthatóságáról szóló tanulmányról)

Poslední aktualizace: 07/06/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.