Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Náklady

Irsko

Na této stránce jsou k dispozici informace o soudních nákladech v Irsku.

Obsah zajišťuje
Irsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Právní rámec upravující odměny právnických profesí

Právní zástupci (solicitors)

Základ, podle kterého jsou vypláceny odměny právním zástupcům, lze rozdělit z hlediska sporných případů (např. poradenství a zastupování v soudním sporu vedeném u soudu, tribunálu nebo rozhodce) a nesporných případů. Co se týče sporných případů, lze náklady dále dělit na náklady právního zástupce a náklady klienta (např. náklady hrazené stranou jejímu právnímu zástupci) a náklady stran (tj. náklady, které jsou přiznány jedné straně soudního řízení vůči druhé straně tohoto řízení).

Sporné případy

Základní primární legislativa*

 • Zákon o advokátech a právních zástupcích z roku 1849 (Attorneys’ and Solicitors’ Act 1849);
 • Zákon o advokátech a právních zástupcích z roku 1870 (Attorneys’ and Solicitors’ Act 1870);
 • Článek 68 zákona (novela zákona) o právních zástupcích z roku 1994 (Section 68, Solicitors’ (Amendment) Act 1994);
 • Článek 94 zákona o soudním dvoře z roku 1924 (Section 94, Courts of Justice Act 1924);
 • Článek 78 zákona o soudním dvoře z roku 1936 (Section 78, Courts of Justice Act 1936);
 • Odst. 8, osmá příloha zákona o soudech (dodatečná ustanovení) z roku 1961 (Par. 8, Eighth Schedule, Courts (Supplemental Provisions) Act 1961);
 • Článek 17 zákona o soudech z roku 1981 (Section 17, Courts Act 1981);
 • Článek 14 zákona o soudech z roku 1991 (Section 14, Courts Act 1991);
 • Článek 68 zákona (dodatku k zákonu) o právních zástupcích z roku 1994 (Section 68, the Solicitors’ (Amendment) Act 1994);
 • Článek 27 a 46 zákona o soudech a soudních úřednících z roku 1995 (Sections 27 and 46, Courts and Court Officers Act 1995).

Základní sekundární legislativa*

 • Nařízení 22 pravidlo 4, 6 a 14 (3); nařízení 27 pravidlo 1A, nařízení 99 a příloha W, Řád vyšších soudů (Order 22 rule 4, 6 and 14(3); Order 27 rule 1A, Order 99 and Appendix W, Rules of the Superior Courts);
 • Nařízení 15, pravidla 14, 15 a 21 a nařízení 66, Řád obvodního soudu (Order 15, rules 14, 15 and 21 and Order 66, Circuit Court Rules);
 • Nařízení 51 a 52 a příloha E, Řád okresního soudu (Orders 51 and 52 and Schedule E, District Court Rules);

Judikatura

 • Rozhodnutí soudů vykládající příslušnou legislativu

Nesporné případy

Základní primární legislativa*

Zákon o odměňování právních zástupců u roku 1881

Základní sekundární legislativa*.

 • Všeobecné nařízení o odměňování právních zástupců z roku 1884 (Solicitors’ Remuneration General Order 1884);
 • Všeobecné nařízení o odměňování právních zástupců z roku 1960 (Solicitors’ Remuneration General Order 1960);
 • Všeobecné nařízení o odměňování právních zástupců z roku 1964 (Solicitors’ Remuneration General Order 1964);
 • Všeobecné nařízení o odměňování právních zástupců z roku 1970 (Solicitors’ Remuneration General Order 1970);
 • Všeobecné nařízení o odměňování právních zástupců z roku 1972 (Solicitors’ Remuneration General Order 1972);
 • Všeobecné nařízení o odměňování právních zástupců z roku 1978 (Solicitors’ Remuneration General Order 1978);
 • Všeobecné nařízení o odměňování právních zástupců z roku 1982 (Solicitors’ Remuneration General Order 1982);
 • Všeobecné nařízení o odměňování právních zástupců z roku 1984 (Solicitors’ Remuneration General Order 1984);
 • Všeobecné nařízení o odměňování právních zástupců z roku 1986 (Solicitors’ Remuneration General Order 1986);
 • Pravidla 210 a 239, Pravidla pro registraci majetku z roku 1972 (Rules 210 and 239, Land Registration Rules, 1972).

Judikatura

 • Rozhodnutí soudů vykládající příslušnou legislativu

* Odkazy na legislativu jsou odkazy na příslušný zákon, nařízení nebo pravidla v jejich platném znění. Legislativu po roce 1922 lze nalézt v online sbírce zákonů Irska (Irish Statute Book online) a na webových stránkách komor parlamentu Oireachtas

Právníci

Pojem „právníci“ je společným popisem dvou kategorií právníků v rámci irského právního systému, viz. právní zástupci (solicitors) a obhájci (barristers).

Obhájci (barristers)

Odměny obhájcům se považují za úhrady právním zástupcům, kteří je vyúčtovávají, a jako takové jsou tudíž upraveny zákony, kterými se řídí odměny právních zástupců a rozhodnutími soudů, které upravují odměny za právní poradenství: viz. zejména článek 27 zákona o soudech a soudních úřednících z roku 1995 a věc Kelly v. Breen [1978] I.L.R.M. 63; stát (Gallagher Shatter & Co.) v. de Valera [1991] 2 I.R. 198; in Superquinn v. Bray U.D.C. (č. 2) [2001] 1 I.R. 459 (section 27, Courts and Court Officers Act 1995 and Kelly v. Breen [1978] I.L.R.M. 63; State (Gallagher Shatter & Co.) v. de Valera [1991] 2 I.R. 198; in Superquinn v. Bray U.D.C. (No. 2) [2001] 1 I.R. 459).

Soudní vykonavatelé (bailiffs)

Poplatky šerifům, soudním doručovatelům a soudním vykonavatelům za výkon exekučních příkazů soudu jsou upraveny nařízením o odměnách a výlohách šerifů z roku 2005 (Sheriff's Fees and Expenses Order, 2005) a zahrnují poplatky, které lze účtovat za podání exekučního příkazu, poplatek z poštovní poukázky, cestovní výdaje, vystěhování a uložení/úschova zabaveného movitého majetku nebo živého inventáře.

Advokáti

V rámci irského právního systému neexistuje žádná samostatná kategorie právníků zvaných „advokáti“.

Fixní náklady

Fixní náklady v občanskoprávních řízeních

Fixní náklady stran v občanskoprávním řízení

S výjimkou položek uvedených v Nařízení 27 pravidle 1A (3) a pravidla 9 (Order 27 rule 1A(3) and rule 9) (náklady, které hradí účastník, který předložil procesní vyjádření poté, co druhý účastník podal návrh na vydání rozsudku pro zmeškání z důvodu nepředložení takového procesního vyjádření) a v příloze W Řádu vyšších soudů, a příloze E Řádu okresních soudů, jsou položky nákladů obecně diskreční (Appendix W, Rules of the Superior Courts and Schedule E, District Court Rules).

Náklady, které je třeba uhradit, zahrnují dále výdaje jako např. soudní poplatky, které jsou pevně stanoveny vyhláškami o poplatcích Nejvyššího a Vrchního soudu, obvodního soudu resp. okresního soudu (Supreme and High Court, Circuit Court and District Court).

Více informací naleznete na webových stránkách sazebník soudních poplatků (court fee rates).

Fáze občanskoprávního řízení, ve kterém musí být fixní náklady uhrazeny

V případech Nařízení 27, pravidla 1A (3) a pravidla 9 (náklady, které hradí účastník, který předložil procesní materiál poté, co druhý účastník podal žádost o vydání rozsudku pro zmeškání z důvodu nepředložení takového procesního vyjádření), musí být náklady uhrazeny při vyškrtnutí návrhu o vydání rozsudku pro zmeškání z důvodu daného procesního vyjádření.

Položky nákladů uvedené v příloze W Řádu vyšších soudů jsou inkasované:

 • právním zástupcem od klienta po obdržení účtu soudních výloh jeden měsíc po jeho obdržení, jestliže se klient během této doby nedomáhal přezkoumání účtu soudních výloh (článek 2 zákona o advokátech a právních zástupcích z roku 1849 – Attorneys’ and Solicitors’ Act, 1849). Klient má však v každém případě k dispozici dvanáct měsíců od obdržení účtu soudních výloh, během nichž může požadovat a získat vyčíslení podílů jednotlivých účastníků na soudních výlohách. Po vypršení lhůty dvanácti měsíců nebo po zaplacení částky účtu soudních výloh může soud, vyžadují-li to zvláštní okolnosti případu, nechat vyčíslit podíly jednotlivých účastníků na soudních výlohách, byla-li žádost předložena soudu do dvanácti měsíců po provedení platby;
 • byla-li jednomu účastníku přiznána náhrada nákladů vůči jinému účastníku, při vystavení osvědčení o vyčíslení podílů jednotlivých účastníků na nákladech nebo v souladu s jakoukoliv dohodou o úhradě uzavřenou mezi účastníky.

Položky nákladů uvedené v příloze E Řádu obvodních soudů jsou splatné:

 • v případě vydání rozsudku  pro zmeškání účastníkem v prodlení ve věci rozsudku pro zmeškání
 • v případě jiných nákladů účastníkem, jemuž soud nařídil náhradu nákladů po stanovení těchto nákladů.

Fixní náklady v trestních řízeních

Fixní náklady stran trestního řízení

V trestních řízeních neexistují žádné fixní náklady. V trestních řízeních  nejsou účtovány žádné soudní poplatky.

(Okresní soud může v případě zkráceného řízení nařídit náhradu nákladů jedné ze stran, neplatí pro ředitele státního zastupitelství nebo policejního úředníka vznášejícího obžalobu. Obvodní soud a Hlavní trestní soud (soudy, které mají pravomoc soudit na základě obžaloby) mají diskreční právo přiznat náhradu nákladů:

 • v případě osvobozujícího rozsudku (proti němuž se lze odvolat k Odvolacímu soudu pro trestní záležitosti);
 • obsahuje-li obžaloba zbytečné skutečnosti nebo je zbytečně dlouhá nebo věcně chybná,
 • bylo-li soudní řízení odloženo kvůli změně obžaloby; nebo
 • bylo-li pro jeden z bodů obžaloby nařízeno samostatné soudní řízení).

Fixní náklady v ústavních řízeních

Fixní náklady stran v ústavních řízeních

Soudní příslušnost pro ústavní řízení je omezena pro Vrchní soud a Nejvyšší soud.  U těchto řízení se nehradí žádné zvláštní náklady nebo poplatky. Fixní náklady, které jsou u takových řízení povolené, jsou náklady uvedené v příloze W Řádu vyšších soudů. Soudní poplatky, které je třeba uhradit, jsou stanoveny vyhláškou (o poplatcích) Nejvyššího a Vrchního soudu.

Více informací naleznete na webových stránkách sazebník soudních poplatků

Fáze ústavního řízení, ve kterém musí být fixní náklady uhrazeny

Soudní poplatky musí být zpravidla uhrazeny při podání příslušných dokumentů.

Předběžné informace, které musí uvést právní zástupci

Práva a povinnosti stran

Článek 68 zákona (novela zákona) o právních zástupcích z roku 1994 stanoví (Section 68, Solicitors’ (Amendment) Act ,1994):

 1. „68. –(1) Při přijímání pokynů k poskytování právních služeb klientovi nebo co nejdříve poté musí právní zástupce poskytnout klientovi podrobné písemné informace o:
  1. skutečných poplatcích (skutečné odměně) nebo
  2. není-li poskytnutí informací o skutečných poplatcích za daných okolností možné nebo proveditelné, odhad poplatků (co nejpřesnější), nebo
  3. není-li poskytnutí informací o skutečných poplatcích nebo odhad takových poplatků za daných okolností možný nebo proveditelný, základ, ze kterého budou poplatky za poskytování těchto právních služeb příslušným právním zástupcem nebo jeho firmou vypočítávány, a, zahrnují-li tyto právní služby sporné případy, podrobné písemné informace o okolnostech, za kterých může být klient povinen uhradit náklady kterékoli jiné straně nebo stranám a případně o okolnostech, za kterých je klient povinen uhradit poplatky vzniklé právnímu zástupci takového klienta za tyto služby, které nebyly zcela pokryty případnou částkou nákladů obdrženou ve sporném řízení od kterékoli jiné strany nebo stran (nebo od kteréhokoli pojistitele takové strany nebo stran).
 2. Právní zástupce nesmí jednat za klienta v souvislosti s jakýmkoli sporným řízením (nikoli v souvislosti s řízením, prostřednictvím kterého je vymáhán dluh nebo likvidovaný nárok) na základě toho, že veškeré poplatky účtované klientovi nebo jakákoli jejich část budou vypočítány jako určité procento nebo podíl na jakékoli náhradě škody nebo jiných finančních částek, které budou nebo mají být případně klientovi uhrazeny, a veškeré poplatky účtované v rozporu s tímto odstavcem jsou nevymahatelné na základě jakékoli žaloby vznesené vůči klientovi s cílem vymoci tyto poplatky.
 3. Právní zástupce nesmí v souvislosti s žádnými svými poplatky nebo jejich částí strhnout nebo si ponechat jakoukoliv částku z jakékoli náhrady škody nebo jiných finančních částek, které budou nebo mají být případně klientovi takového právního zástupce uhrazeny v důsledku jakéhokoli sporného řízení vedeného jménem tohoto klienta tímto právním zástupcem.
 4. Odstavec 3 tohoto článku nemá účinek v tom směru, aby bránil právnímu zástupci kdykoli se s klientem dohodnout, že mu z jakékoli náhrady škody nebo jiných finančních částek, které budou nebo mají být případně klientovi uhrazeny v důsledku jakéhokoli sporného řízení vedeného jménem tohoto klienta tímto právním zástupcem nebo jeho firmou, bude uhrazena částka z titulu poplatků.
 5. Žádná dohoda podle odstavce 4 tohoto článku není vymahatelná vůči klientovi právního zástupce, není-li taková dohoda písemná a neobsahuje-li odhad (co nejpřesnější) částky, která je dle přiměřeného názoru právního zástupce vymahatelná od jakékoliv jiné strany nebo stran (nebo od jakéhokoliv pojistitele takové strany nebo stran) v souvislosti s poplatky právního zástupce v případě, že takový klient získá z takového sporného řízení jakoukoli náhradu škody nebo jiné finanční částky.
 6. Bez ohledu na jakákoli jiná příslušná zákonná ustanovení musí právní zástupce uvést na účtu soudních výloh, který má být předán klientovi co nejdříve po ukončení jakéhokoli sporného řízení vedeného jím jménem takového klienta-
  1. přehled právních služeb poskytnutých klientovi v souvislosti s tímto sporným řízením,
  2. celkovou výši náhrady škody nebo jiných finančních částek získaných klientem v souvislosti s takovým sporným řízením, a
  3. podrobnosti o veškerých poplatcích (odměnách) nebo jejich části, které byly uhrazeny ve prospěch tohoto právního zástupce jménem klienta jakékoli jinou stranou nebo stranami (nebo pojistitelem takové strany nebo stran).
  4. a na takovém účtu soudních výloh musí být zvlášť uvedeny částky týkající se poplatků (odměn), výdajů, vydání a nákladů zaplacených nebo vzniklých v souvislosti s poskytnutím těchto právních služeb
 7. Žádné ustanovení tohoto článku nebrání jakékoli osobě ve výkonu jakéhokoli platného zákonného práva požadovat po právním zástupci předložení účtu soudních výloh pro vyčíslení podílů jednotlivých stran na soudních výlohách, s členěním podle výdajů stran nebo podle výdajů právního zástupce a vlastního klienta, ani neomezuje práva jakékoli osoby nebo Sdružení podle článku 9 tohoto zákona.
 8. Vystavil-li právní zástupce klientovi v souvislosti s poskytováním právních služeb účet soudních výloh a klient zpochybňuje výši tohoto účtu výloh (nebo jakoukoli jeho část), musí právní zástupce -
  1. učinit veškeré příslušné kroky k vyřešení záležitost dohodou s klientem a
  2. informovat klienta písemně -

i)  o právu klienta požadovat, aby právní zástupce předložil účet výloh nebo jakoukoli jeho část soudci Vrchního soudu pro otázky soudních výloh pro vyčíslení soudních výloh z hlediska právního zástupce - klienta, a

ii) o právu klienta stěžovat si Sdružení podle článku 9 tohoto zákona, že mu byl vystaven účet výloh, který považuje za příliš vysoký.

 1. V tomto článku „poplatky“ zahrnují poplatky, odměny, výdaje, vydání a náklady.
 2. Ustanovení toho článku platí bez ohledu na ustanovení zákona o advokátech a právních zástupcích (Irsko) z roku 1849 a zákona o advokátech a právních zástupcích z roku 1870“.

Článek 12.6 Kodexu chování Generální rady Advokátní komory Irska stanoví:

„12.6 Při převzetí pokynů k poskytování právních služeb, nebo co nejdříve poté, musí obhájce na požádání poskytnout instruujícímu právnímu zástupci nebo klientovi, byl-li mu podle programu přímého profesionálního přístupu umožněn přístup, s písemnými údaji potvrzujícími:

  1. skutečné výlohy, nebo
  2. není-li poskytnutí informací o skutečných poplatcích a odměnách za daných okolností možné nebo proveditelné, odhad poplatků a odměn (co nejpřesnější), nebo
  3. není-li poskytnutí informací o skutečných poplatcích a odměnách nebo odhad takových poplatků a odměn za daných okolností možný nebo proveditelný, základ, z něhož budou poplatky a odměny vypočítávány,

Formát jakýchkoliv takových údajů je na uvážení každého obhájce.“

Právní základy pro stanovení nákladů

Kde mohu nalézt informace o právních základech pro stanovení nákladů v Irsku?

Informace naleznete na webových stránkách Úřadu soudce pro otázky soudních výloh (Taxing Master’s Office) spolu  s materiály ke stažení.

Ve kterých jazycích lze najít informace o právních základech pro stanovení nákladů v Irsku?

Informace o právních základech pro stanovení nákladů v Irsku jsou k dispozici v angličtině.

Kde lze najít informace o mediaci?

 • Článek 7 odst.1 zákona o soudní odluce a reformě rodinného práva z roku 1989 stanoví, že je-li podána žádost k soudu  o rozhodnutí o právní odluce, soud zváží možnost usmíření mezi zúčastněnými manželi a obdobně může kdykoli odročit řízení s cílem umožnit manželům, pokud si to oba přejí, zvážit možnost usmíření mezi nimi za pomoci či bez pomoci třetí strany. Článek 7 odst. 3 umožňuje soudu odročit řízení s cílem umožnit manželům, pokud si to oba přejí, uzavřít za pomoci či bez pomoci třetí strany dohodu o podmínkách rozluky (Judicial Separation and Family Law Reform Act, 1989).
 • Odstavce 1 a 3 článku 8 zákona o rodině (rozvod) z roku 1961 obsahují obdobná ustanovení týkající se rozvodového řízení (Family Law (Divorce) Act 1996).
 • Články 15 a 16 zákona o občanskoprávní odpovědnosti a soudech z roku 2004 upravují mediační postupy pro soudní spory související s újmou na osobě (Civil Liability and Courts Act 2004).
 • Nařízení 63A pravidlo 6 odst.1) písmeno xiii) a nařízení 63 B pravidla 6 odst. 1 písmene xiii umožňuje soudcům obchodního rejstříku a soudcům v řízeních  týkajících se hospodářské soutěže u Vrchního soudu na návrh kterékoli strany nebo i bez návrhu, aby soudní řízení nebo kterákoli právní otázka v něm vznesená byla odložena na dobu nejdéle dvaceti osmi dnů, kterou soudce považuje za dostatečnou pro to, aby strany mohly zvážit, zda pro takové řízení nebo otázku využít postup mediace, usmiřovacího nebo rozhodčího řízení, a pokud se strany pro takovou možnost rozhodnou, prodloužit lhůtu na vyhovění všem ustanovením v té době platného řádu či pravidel soudu.

Pro více informací o mediaci navštivte prosím webové stránky Agentury pro podporu rodiny (Family Support Agency).

Kde lze najít další informace o nákladech?

K dispozici jsou webové stránky týkající se nákladů.

Kde lze najít informace o průměrné době trvání různých řízení?

Další informace naleznete prosím na webových stránkách Výroční zprávy soudních služeb (Family Support Agency).

DPH

Jak jsou tyto informace poskytovány? Jaké jsou platné sazby?

Navštivte prosím webové stránky o irských daních a clech (Irish Tax and Customs).

Právní pomoc

Platná hranice příjmů v oblasti civilního soudnictví

Hranice disponibilního příjmu v občanskoprávních věcech činí 18 000 EUR po započtení fixních odpočtů na závislé osoby, na bydlení, daně a platby sociálního pojištění.

Více informací naleznete prosím na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti, rovnosti a právních reforem a na webových stránkách Komise pro právní pomoc (Legal Aid Board).

Platná hranice příjmů v oblasti trestního soudnictví pro obžalované

Plán právní pomoci v trestních záležitostech (Criminal Legal Aid Scheme), který je provozován ministerstvem spravedlnosti, rovnosti a právní reformy, zajišťuje, že právní pomoc může být za určitých okolností poskytnuta na obhajobu osob s nedostatkem prostředků v trestních řízeních. Žádná hranice příjmu neexistuje. Obviněný má nárok, aby jej příslušný soud informoval o jeho možném právu na právní pomoc. Poskytnutí právní pomoci opravňuje žadatele využít služeb právního zástupce a, za jistých okolností, až dvou právních poradců při přípravě a vedení jeho obhajoby nebo odvolání. Soudy prostřednictvím soudců zodpovídají za poskytování právní pomoci. Žádost o právní pomoc může být u soudu podána buď a) osobně nebo (b) prostřednictvím právního zástupce žadatele nebo (c) dopisem soudní podatelně.

Žadatel o právní pomoc musí soudu prokázat, že jeho prostředky jsou nedostatečné, aby mohl právní pomoc sám uhradit. Jedná se čistě o diskreční záležitost každého soudu, která se neřídí žádnými pravidly pro finanční způsobilost. Je třeba také soud přesvědčit, že z důvodu „závažnosti obvinění“ nebo „výjimečných okolností“ je v zájmu spravedlnosti nezbytné poskytnout žadateli právní pomoc. Jedná-li se však o obvinění z vraždy nebo jedná-li se o odvolání k Nejvyššímu soudu proti rozsudku Odvolacího soudu pro trestní záležitosti, je bezplatná právní pomoc poskytována pouze z důvodu nedostatečných prostředků.

Soud může po žadateli o bezplatnou právní pomoc požadovat, aby vyplnil prohlášení o finanční situaci. Jestliže žadatel za účelem získání právní pomoci vědomě poskytne nepravdivé prohlášení nebo zamlčí závažnou skutečnost, jedná se o trestný čin. Za tento trestný čin lze uložit peněžitý trest nebo trest odnětí svobody nebo obojí.

Platná hranice příjmů v oblasti trestního soudnictví pro oběti

Neexistuje žádná hranice disponibilního příjmu pro poškozené v některých případech sexuálního násilí, kteří žádají o právní pomoc od Komise pro právní pomoc v trestních případech, kdy obhajoba u soudu bude zkoumat předchozí sexuální minulost poškozeného.

Jiné podmínky spojené s přiznáním právní pomoci obětem

Právní pomoc je automaticky přiznána poškozeným v některých případech sexuálního násilí. Jakákoli jiná oběť musí splnit stejná kritéria jako běžný občan.

Jiné podmínky spojené s přiznáním právní pomoci obžalovaným

Pro mladistvé neexistují žádné další podmínky ani žádná zvláštní opatření.

Soudní řízení osvobozená od poplatků

V některých případech zahrnujících řízení ve věcech rodinného práva a některé případy týkající se nezletilých existují výjimky z placení soudních poplatků. Více podrobností o okolnostech, za kterých není třeba platit soudní poplatky, naleznete ve vyhláškách o soudních poplatcích na webových stránkách Soudní služby.

Více podrobností o vyhláškách o poplatcích a výjimkách (fees orders and exemptions) naleznete na webových stránkách Soudní služby.

Kdy musí neúspěšná strana nahradit náklady řízení straně, která uspěla?

Přiznání náhrady nákladů je na uvážení soudů. Uplatnění takového diskrečního práva musí být provedeno v souladu s některými zavedenými pravidly a zásadami vyplývajících z judikatury soudů. Např. základním pravidlem je, že náklady následují událost, tj. neúspěšná strana hradí náklady úspěšné strany. To však podléhá výjimkám, které závisí na okolnostech případu. Například úspěšná strana nemůže získat veškeré své náklady, jestliže dle názoru soudu zdržovala nebo zbytečně prodlužovala soudní řízení, nebo ačkoli byla úspěšná ve věci, nebyla úspěšná v některých jednotlivých právních otázkách případu. V určitých případech jako např. případy zahrnující ústavní záležitosti a vznášející právní otázky ve veřejném zájmu může neúspěšná strana získat náhradu některých nebo i veškerých nákladů.

Odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost

V případě civilní právní pomoci stanoví Komise sazebník poplatků, který využívá pro různé kategorie znalců. Kromě toho si Komise ponechává diskreční právo uplatnit zvláštní poplatek, jestliže konkrétní okolnosti případu vyžadují přizvání konkrétního nebo zvláštního znalce. V takových případech je poplatek se znalcem dojednáván individuálně se zohledněním příslušné činnosti, stupeň požadované odbornosti a hodnoty případu pro osobu, které byla poskytnuta právní pomoc.

V trestních věcech, kdy byla přiznána právní pomoc, je Program právní pomoci v trestních záležitostech rozšířen na příslušné a přiměřené výdaje vzniklé právnímu zástupci obhajoby včetně znalečného.

Odměny překladatelů a tlumočníků

V civilních sporech jsou odměny překladatelů a tlumočníků obecně záležitostí, která je v prvé řadě řešena mezi překladateli/tlumočníky a příslušnou stranou sporu. Mají-li být náklady stran na základě rozhodnutí soudu hrazeny jinou stranou, podléhají odměny hrazené překladateli/tlumočníku vyčíslení soudních výloh stran (odhad) soudcem pro otázky soudních výloh (např. úřední odhadce soudních nákladů).

Ve všech případech zahrnujících právní pomoc v občanskoprávním řízení provádí Komise výběrové řízení a vybírá si z organizací, které se ho účastní.

V trestních věcech, kdy byla přiznána právní pomoc, je Program právní pomoci v trestních záležitostech rozšířen na příslušné a přiměřené výdaje vzniklé právnímu zástupci obhajoby včetně odměn za překlady nebo tlumočení.

Související přílohy

Irská zpráva v rámci studie o transparentnosti nákladů PDF (400 Kb) en

Poslední aktualizace: 11/12/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.