Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: francouzština
Swipe to change

Náklady

Lucembursko

Na těchto stránkách najdete informace o nákladech soudního řízení v Lucemburském velkovévodství.

Obsah zajišťuje
Lucembursko

Právní úprava odměn představitelů právnických profesí

Soudní vykonavatelé

Odměny soudních vykonavatelů upravuje nařízení velkovévody. Jde o nařízení velkovévody ze dne 24. ledna 1991 o stanovení sazebníků služeb soudních vykonavatelů. Potřebné informace najdete na stránkách Komory soudních vykonavatelů v Lucemburském velkovévodství.

Advokáti

Podle článku 38 zákona ve znění z 10. srpna 1991 o povolání advokáta stanoví výši své odměny sám advokát, který také vypočítá své profesní výdaje. Při stanovení své odměny přihlíží advokát k jednotlivým složkám spisu, jako je důležitost případu, stupeň obtížnosti, dosažený výsledek a stav klientova majetku. V případech, kdy by výše odměny překročila rozumnou míru, ji Představenstvo komory (Conseil de l’Ordre) po přezkoumání jednotlivých součástí zmíněného spisu sníží. Informace na toto téma najdete na stránkách Lucemburské advokátní komory.

Pevně stanovené náklady řízení

Pevně stanovené náklady řízení v občanskoprávním řízení

Skutečností, že byl spor předložen občanskoprávnímu soudu, nevznikají jiné pevně stanovené náklady, než jsou náklady na soudního vykonavatele a advokáta. U občanskoprávních soudů nevznikají obvykle žádné náklady. S vynesením rozsudku mohou být spojeny další náklady, které vznikají v souvislosti s výkonem rozhodnutí a na základě žaloby úspěšného účastníka.

Náklady v trestním řízení

Pevně stanovené náklady, které nesou všichni účastníci trestního řízení

Náklady za vydání úřední kopie rozsudku v trestní věci činí 0,25 centů eura za každou stranu rozhodnutí. Nevznikají žádné další náklady s výjimkou pořízení kopie spisu v trestním řízení pro potřeby advokáta, který si ji vyžádal, přičemž za kopii každé strany spisu se obvykle fakturuje výše uvedená částka.

V jakém okamžiku řízení platí účastník pevně stanovené náklady

Poškozený, který podává návrh na zahájení trestního řízení (to znamená, podává trestní oznámení), musí podle článku 59 Trestního řádu orgánu pověřeného výběrem poplatků zálohově složit částku odpovídající předpokládaným nákladům řízení, pokud mu nebyla přiznána právní pomoc.

„Vyšetřující soudce potvrdí podání trestního oznámení usnesením. V závislosti na finanční situaci poškozeného stanoví výši zálohy a lhůtu, do jaké má být složena, aby nebylo trestní oznámení prohlášeno za nepřípustné. Může však rovněž poškozeného, který nedisponuje dostatečnými prostředky, zbavit povinnosti složit zálohu.“

Tento postup se však vztahuje pouze na trestní oznámení, které poškozený podá vyšetřujícímu soudci. Trestní oznámení podaná státnímu zastupitelství a uplatnění občanskoprávního nároku během hlavního líčení nejsou zpoplatněna.

Náklady v ústavním řízení

V této oblasti neexistují žádné zvláštní pevně stanovené náklady.

Jaké předběžné informace vám musí sdělit váš právní zástupce (advokát)?

Informace o právech a povinnostech účastníků

Podle zásad „Jednacího řádu Advokátní komory v Lucemburku ve znění z 16. března 2005“ jsou právní zástupci (advokáti) povinni poskytnout účastníkům zvažujícím možnost soudního řízení předběžné informace. Tyto informace jim mají pomoci pochopit jejich práva a povinnosti, naděje na úspěch a náklady, které budou muset případně vynaložit, včetně těch nákladů, které by vznikly v případě jejich neúspěchu.

Zdroje informací týkajících se nákladů řízení

Kde lze najít informace o nákladech řízení v Lucembursku?

  • Zejména v uvedených legislativních pramenech a na internetu,
  • V rámci Útvaru pro styk s veřejností (Service d’accueil) a právní informace při Nejvyšším státním zastupitelství (Parquet général),
  • V rámci bezplatných specifických konzultací o právech žen pořádaných Nejvyšším státním zastupitelstvím.

V jakých jazycích lze najít informace o nákladech řízení v Lucembursku?

  • Ve francouzštině v případě legislativních pramenů,
  • V angličtině, němčině, francouzštině a lucemburštině v případě jiných informací a zejména při vyžádání ústních informací u výše uvedených orgánů a útvarů pro styk s veřejností.

Kde lze najít informace o mediaci?

Informace o mediaci jsou dostupné na stránkách Lucemburského sdružení mediace a akreditované mediace (ALMA Asbl), na stránkách Mediačního centra Lucemburské advokátní komory (CMBL) a na stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Právní pomoc

Platná hranice příjmů pro získání nároku na právní pomoc v občanskoprávních věcech nebo pro obviněné v trestním řízení?

V jakých případech a za jakých podmínek lze podat žádost o právní pomoc?

Fyzické osoby, jejichž majetkové poměry to odůvodňují, mají v Lucemburském velkovévodství nárok na právní pomoc na obhajobu svých zájmů, za podmínky že jde o lucemburské státní příslušníky nebo cizí státní příslušníky oprávněné usadit se v Lucembursku, nebo státní příslušníky členského státu Evropské unie nebo cizí státní příslušníky, s nimiž se na základě mezinárodní smlouvy nakládá v oblasti právní pomoci stejně jako s lucemburskými státními příslušníky.

V přeshraničních sporech v občanskoprávních a obchodních věcech mají nárok na právní pomoc podle směrnice Rady 2003/8/ES ze dne 27. ledna 2003 o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech zahraniční státní příslušníci, kteří mají bydliště nebo obvyklý pobyt v jiném členském státu Evropské unie, s výjimkou Dánska.

V občanskoprávních nebo obchodních věcech lze v souladu s ustanoveními směrnice Rady 2003/8/ES ze dne 27. ledna 2003 poskytnout právní pomoc rovněž osobám uvedeným v prvním odstavci, které mají v Lucembursku bydliště nebo obvyklý pobyt, a umožnit jim získat právní poradenství advokáta v Lucembursku, včetně přípravy spisu pro podání žádosti o právní pomoc, která má být předložena v jiném členském státě Evropské unie, a to až do obdržení žádosti o právní pomoc v členském státě, v němž se řízení koná.

Nárok na právní pomoc můžebýtjinému cizímu státnímu příslušníkovi, jehož majetkové poměry to odůvodňují, rovněž přiznán v rámci řízení týkajícího se práva na azyl, vstupu na území, pobytu, usazení a vyhoštění cizinců. V případě, kdy je těmto cizím státním příslušníkům jinými právními předpisy přiznáno právo na to, aby jim předseda advokátní komory ustanovil advokáta, požívají právní pomoci omezené na příspěvek, který bude vyplacen advokátovi, pokud prokáží, že to jejich majetkové poměry odůvodňují.

Majetkové poměry fyzických osob, které žádají o právní pomoc, se posuzují podle celkového hrubého příjmu a majetku žadatele a rovněž osob, které s ním žijí ve společné domácnosti, a to podle ustanovení čl. 19 odst. 1 a článku 20 zákona z 29. dubna 1999 ve znění pozdějších předpisů o zavedení práva na minimální zaručený příjem a v mezích částek uvedených v čl. 5 odst. 1, 2, 3, 4, a 6 uvedeného zákona z 29. dubna 1999 ve znění pozdějších předpisů. K příjmům a majetku osob, které žijí s žadatelem ve společné domácnosti, se však nepřihlíží, pokud v řízení proti sobě vystupují manželé, nebo osoby, které obvykle sdílejí společnou domácnost, nebo pokud se jejich zájmy vzhledem k předmětu sporu liší a tento rozdíl si vyžaduje posuzovat jejich majetkové poměry odděleně.

Pokud je žadatelem osoba nezletilá, která se účastní soudního řízení, je jí nárok na právní pomoc přiznán nezávisle na majetkových poměrech jejích rodičů nebo osob, které s ní žijí ve společné domácnosti, aniž by tím bylo dotčeno právo státu žádat o náhradu výdajů na právní pomoc pro nezletilého od jeho otce či matky, kteří mají dostatečné příjmy či majetek.

Pokud k jejímu přiznání existují závažné důvody týkající se sociální, rodinné nebo hmotné poměrů žadatele, může být nárok na právní pomoc rovněž přiznán osobám, které by z něj byly na základě určení příjmů či majetku vyloučeny.

Jaká jsou prováděcí pravidla pro právní pomoc?

Prováděcí pravidla pro právní pomoc stanoví nařízení velkovévody.

Právní pomoc se poskytuje v mimosoudních a soudních sporech, v nesporných a sporných soudních řízeních, pro žalobu i obhajobu.

Vztahuje se na všechny druhy řízení zahájené u obecného nebo u správního soudu.

Lze o ni požádat v průběhu řízení, pro něž má být použita, přičemž v případě přijetí žádosti bude mít zpětný účinek ke dni zahájení řízení nebo ke kterémukoli jinému datu, které určí předseda advokátní komory.

Může být rovněž přiznána v případě zajišťovacích opatření, jakož i při vymáhání soudních rozhodnutí nebo jiných vykonatelných nároků.

Nemůže však být přiznána vlastníkovi, držiteli nebo řidiči motorového vozidla v případě sporů, které jsou s tímto vozidlem spojeny, ani podnikateli nebo představiteli svobodného povolání v případě sporu, který je spojen s jeho obchodní nebo pracovní činností, s výjimkou náležitě odůvodněných mimořádných okolností, nebo obecně v případě sporu týkajícího se spekulativní činnosti, které by se dopustil žadatel o právní pomoc.

V případě přeshraničních sporů, na které se vztahuje směrnice Rady 2003/8/ES z 27. ledna 2003, může přitom předseda advokátní komory přiznat právní pomoc i v případech uvedených v předcházejícím odstavci.

V trestních věcech se právní pomoc nevztahuje na náklady a pokuty uložené odsouzeným.

V občanskoprávních věcech se právní pomoc nevztahuje na paušální náhradu nákladů soudního řízení přiznanou vítězné straně (indemnités de procédure) ani na odškodnění za nepřiměřené nebo zlovolné řízení.

Právní pomoc se nepřiznává osobě, jejíž postup je zjevně nepřípustný, neopodstatněný, nepřiměřený nebo svým obsahem neúměrný nákladům, které by bylo třeba vynaložit.

Právní pomoc se nepřiznává žalobci, který má nárok na náhradu nákladů, které mají být hrazeny z právní pomoci, od jakékoliv třetí osoby.

Příjemce právní pomoci má právo na pomoc advokáta a všech orgánů činných v řízení, jejichž přispění si žádá daná věc, řízení nebo jeho výkon.

Rozhodnutí o přiznání právní pomoci

O přiznání nároku na právní pomoc rozhodne předseda advokátní komory nebo jím pověřený člen představenstva z obvodu místa bydliště žadatele. V případě, kdy žadatel nemá místo obvyklého bydliště v Lucembursku, je příslušný předseda představenstva advokátní komory Lucemburku nebo jím pověřený člen představenstva komory.

Osoby, které nemají dostatečné příjmy či majetek, se osobně nebo písemně obrátí na předsedu advokátní komory.

Pokud osoba zadržená policií tvrdí, že má nárok na právní pomoc a požádá o ni, předá předsedovi advokátní komory žádost advokát, který je jí nápomocen v době jejího zadržení.

Pokud vyšetřující soudce ustanoví obhájce obviněnému, který tvrdí, že má nárok na právní pomoc a požádá o ni, předá předsedovi advokátní komory žádost vyšetřující soudce.

Předseda advokátní komory ověří majetkové poměry, a pokud se potvrdí nedostatečné příjmy či majetek, přizná žadateli právní pomoc a ustanoví advokáta, kterého si žadatel svobodně zvolil; pokud tak neučinil nebo pokud předseda advokátní komory usoudí, že jeho volba není vhodná, ustanoví advokáta podle své volby. S výjimkou případu zákonných překážek nebo střetu zájmů je advokát povinen zhostit se zastoupení, kterým byl pověřen.

Ve všech naléhavých případech může předseda advokátní komory bezodkladně rozhodnout o dočasném přiznání právní pomoci pro úkony, které určí.

Žádost o právní pomoc pro nezletilého

Pokud předseda advokátní komory vyhoví žádosti o právní pomoc pro nezletilého, který má rodiče, jejichž majetkové poměry to neodůvodňují, nespadá nezletilý do kategorie osob s nedostatečnými příjmy či majetkem a rozhodnutí o přiznání právní pomoci nezletilému je jim sděleno s upozorněním, že stát má právo požadovat po rodičích, aby společně a nerozdílně uhradili částku, kterou stát na právní pomoc pro nezletilého vynaložil.

Ve lhůtě deseti dnů od oznámení rozhodnutí předsedy advokátní komory může každý z rodičů podat odvolání ke Kárné a správní radě, která rozhodne v poslední instanci. Kárná a správní rada rozhodne do čtyřiceti dnů od podání odvolání.

Předseda advokátní komory předá Ministerstvu spravedlnosti kopii konečného rozhodnutí o přiznání právní pomoci nezletilému.

Ministerstvo spravedlnosti se obrátí na Daňovou správu (Administration de l’enregistrement et des domaines), která je pověřena vymáháním částky vynaložené státem na právní pomoc pro nezletilého od rodičů.

Podmínky pro odnětí právní pomoci

Předseda advokátní komory odejme právní pomoc přiznanou žadateli, a to i po ukončení řízení nebo provedení úkonů, pro které byla přiznána, pokud byla právní pomoc získána na základě nepřesných prohlášení nebo předložení nesprávných dokladů. Předseda advokátní komory může odejmout právní pomoc, pokud příjemce během řízení nebo během plnění úkonů či na jejich základě náhle získá takové prostředky, jaké by v okamžiku podání žádosti o právní pomoc vedly k tomu, že by mu nebyla přiznána. Veškeré změny tohoto druhu musí předsedovi advokátní komory oznámit příjemce nebo ustanovený advokát.

Bezprostředně po odnětí právní pomoci mohou být od příjemce vymáhány náklady, poplatky, odměny, náhrady, splátky, požitky, složené částky a zálohy, které již obdržel.

Rozhodnutí předsedy advokátní komory, který rozhodne o odnětí právní pomoci, je bezodkladně sděleno ministrovi spravedlnosti. Vymáháním částky vynaložené státem od příjemce je pověřena Daňová správa.

Opravný prostředek proti odnětí právní pomoci

Proti rozhodnutí předsedy advokátní komory, kterým odmítne nebo odejme právní pomoc, může žadatel podat opravný prostředek před Kárnou a správní radu. Opravný prostředek se podává předsedovi Kárné a správní rady doporučeným dopisem ve lhůtě deseti dnů od doručení rozhodnutí předsedy advokátní komory. Kárná a správní rada nebo jeden z jejích výslovně pověřených členů vyslechne žadatele a jeho vysvětlení.

Proti rozhodnutí Kárné a správní rady lze podat další opravný prostředek k Odvolací kárné a správní radě. Odchylně činí lhůta pro podání odvolání patnáct dnů.

Notáři a soudní vykonavatelé jsou úředně pověřeni soudem, který v dané věci rozhoduje, aby byli nápomocni osobám, které mají nárok na právní pomoc. Pokud takový soud neexistuje, jsou notáři úředně pověřeni předsedou Notářské komory a soudní vykonavatelé úředně pověřeni předsedou Komory soudních vykonavatelů.

Nařízení velkovévody stanoví způsob poskytování právní pomoci, náklady, které se z pomoci hradí, podmínky a způsob vymáhání částek vynaložených státem na právní pomoc a podmínky, za kterých advokáti, kteří zajišťují pomoc pro osoby s nedostatečnými příjmy či majetkem, aniž by tím bylo dotčeno jejich případné právo na odměnu v případě, že by se na základě výsledku procesu nebo z jiných důvodů majetkové poměry těchto osob zlepšily.

Všechny orgány veřejné správy jsou povinny přispět k vypracování požadovaných dokladů pro předložení žádosti o právní pomoc, jakož i k ověřování jejich správnosti, aniž by se mohly odvolávat na služební nebo profesní tajemství.

Platná hranice příjmů pro získání nároku na právní pomoc pro oběti trestných činů?

Majetkové poměry, které odůvodňují přiznání právní pomoci, se u fyzických osob žádajících o právní pomoc posuzují podle celkové hrubého příjmu a majetku žadatele a rovněž i osob, které s ním žijí ve společné domácnosti, podle ustanovení čl. 19 odst. 1 a článku 20 zákona z 29. dubna 1999 ve znění pozdějších předpisů o stanovení práva na minimální zaručený příjem a v mezích částek uvedených v čl. 5 odst. 1, 2, 3, 4, a 6 uvedeného zákona z 29. dubna 1999 ve znění pozdějších předpisů. K příjmům a majetku osob, které žijí s žadatelem ve společné domácnosti, se však nepřihlíží, pokud v řízení proti sobě vystupují manželé, nebo osoby, které obvykle sdílejí společnou domácnost, nebo pokud se jejich zájmy vzhledem k předmětu sporu liší a tento rozdíl si vyžaduje posuzovat jejich majetkové poměry odděleně.

Existují další podmínky pro získání právní pomoci poskytované oběti?

Ne, pro získání právní pomoci poskytované oběti neexistují žádné další podmínky.

Existují další podmínky pro získání právní pomoci poskytované obviněnému?

Ne, pro získání právní pomoci poskytované obviněnému neexistují žádné další podmínky.

Existují řízení, která jsou osvobozena od poplatků?

Ne, neexistují jiná řízení, která jsou osvobozena od poplatků.

Kdy musí účastník, který neměl ve věci úspěch, zaplatit náklady řízení úspěšného účastníka?

V občanských věcech

Straně, která prohraje spor, bude přikázáno nahradit náklady, kromě případů, kdy soud na základě zvláštního a odůvodněného rozhodnutí nechá všechny náklady nebo jejich část nést druhou stranu řízení.

Pokud by bylo nespravedlivé, aby jeden z účastníků nesl výdaje, které nejsou obsaženy v nákladech řízení, může soudce nařídit druhému účastníku, aby tomu prvnímu zaplatil částku, kterou stanoví.

Tato pravidla jsou zakotvena v novém občanském zákoníku a nařízení velkovévody z 21. března 1974 o poplatcích a odměnách přiznaných právním zástupcům a advokátům.

V trestních věcech

Každý odsuzující rozsudek vynesený vůči obviněnému a vůči osobám odpovědným podle občanského zákoníku za trestný čin nebo vůči stranám v občanském soudním řízení jim nařídí nahradit náklady včetně nákladů státního zástupce. Pokud poškozený nemá ve věci úspěch, je osobně odpovědný za všechny náklady s řízením spojené, jestliže podnítil podání obžaloby. Jestliže se poškozený připojil k obžalobě, kterou podal státní zástupce, musí nést pouze ty náklady, které vznikly v důsledku jeho účasti.

Pokud by bylo nespravedlivé, aby jeden z účastníků nesl výdaje, které nejsou obsaženy v nákladech řízení, může soudce nařídit druhému účastníku, aby tomu prvnímu zaplatil částku, kterou stanoví.

Tato pravidla jsou zakotvena v Trestním řádu a v nařízení velkovévody z 21. března 1974 o poplatcích a odměnách přiznaných právním zástupcům a advokátům.

Odměny znalců

Každý účastník musí uhradit odměnu svého znalce.

Odměny překladatelů a tlumočníků

Každý účastník musí uhradit odměnu svých překladatelů a tlumočníků.

Související dokumenty

Zpráva Lucemburska o Studii o transparentnosti nákladů PDF (551 Kb) en

Poslední aktualizace: 19/02/2014

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.