Náklady

Malta

V této případové studii týkající se rodinného práva – svěření dětí do péče –, byly členské státy požádány o informování žalující strany o nákladech řízení v těchto situacích: Případ A – vnitrostátní situace: Dvě osoby spolu žijí několik let, aniž by uzavřely sňatek. V okamžiku odloučení mají tříleté dítě. Rozhodnutím soudu je dítě svěřeno do péče matky a otci je přiznáno právo na styk s dítětem. Matka se soudí o omezení styku otce s dítětem. Případ B – přeshraniční situace, v níž vy jste právníkem v členském státu A: Dvě osoby spolu v členském státu (členský stát B) žijí několik let, aniž by uzavřely sňatek. Mají spolu dítě, ale ihned po narození dítěte se od sebe odloučí. Rozhodnutím soudu v členském státu B je dítě svěřeno do péče matky a otci je přiznáno právo na styk s dítětem. Matka a dítě se v souladu s rozhodnutím soudu přestěhují do jiného členského státu (členský stát A) a otec zůstane v členském státu B. Po několika letech se matka soudí v členském státu A o úpravu styku dítěte s otcem.

Obsah zajišťuje
Malta

Náklady na Maltě

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního řešení sporů


Případová studie

Prvoinstanční soudní řízení

Odvolací řízení

Alternativní řešení sporu

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Přichází tato možnost v úvahu pro tento typ případu?

Náklady

Případ A

181,68 EUR

Nevztahuje se

Nevztahuje se

98,99 EUR

Nevztahuje se

116,47 EUR

Ano

Případ B

181.68 EUR

Nevztahuje se

Nevztahuje se

98,99 EUR

116,47 EUR

NeNáklady na právní zastoupení, exekutora a znalce


Případová studie

Právní zastoupení

Exekutor

Znalec

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití exekutora povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Je využití znalce povinné?

Náklady

Případ A

Ano

Minimálně od 81,53 EUR do 174,70 EUR

Není povinné

Nevztahuje se

Nevztahuje se

Ne

Nevztahuje se

Případ B

Ano

Minimálně od 81,53 EUR do 174,70 EUR

Není povinné

Nevztahuje se

Nevztahuje se

Ne

Nevztahuje seNáklady na náhrady svědkům, jistotu nebo záruku a další související náklady


Případová studie

Náklady svědkům (svědečné)

Jistota nebo záruka

Jiné náklady

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje a kdy a jak se používá?

Náklady

Popis

Náklady

Případ A

Ne

Nevztahuje se

Předběžná záloha na požadovanou částku

23,28 EUR

Nevztahuje se

Nevztahuje se

Případ B

Ne

Nevztahuje se

Předběžná záloha na požadovanou částku

23,28 EUR

Nevztahuje se

Nevztahuje seNáklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladůPřípadová studie

Právní pomoc

Kdy a za jakých podmínek ji lze použít?

Kdy je podpora celková?

Podmínky?

Případ A

Právní pomoc lze využít, pokud osoba žije ze sociálních příspěvků nebo minimální mzdy a pokud nevlastní více než jednu nemovitost.

Nevztahuje se

Nevztahuje se

Případ B

Právní pomoc lze využít, pokud osoba žije se sociálních příspěvků nebo minimální mzdy a pokud nevlastní více než jednu nemovitost.

Nevztahuje se

Nevztahuje se
Případová studie

Náhrady nákladů

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Pokud náhrada nákladů nepokrývá celou částku, jaká je obecně její výše v procentním vyjádření?

Jaké náklady se nikdy nenahrazují?

Existují okolnosti, za kterých se náklady na právní pomoc hradí organizaci poskytující právní pomoc?

Případ A

ANO

To závisí na výsledku rozhodnutí

Soukromá konzultace s právníky (mimosoudní náklady)

Nevztahuje se

Případ B

ANO

To závisí na výsledku rozhodnutí

Soukromá konzultace s právníky (mimosoudní náklady)

Nevztahuje seNáklady na překlady a tlumočení


Případová studie

Překlad

Tlumočení

Jiné zvláštnosti v oblasti nákladů u přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Popis

Přibližné náklady?

Případ A

Překlad se vyhotovuje na žádost účastníků řízení. Překládá se pouze z maltštiny do angličtiny a opačně. Překlady do jiných jazyků zadávají účastníci na své vlastní náklady

17,47 EUR (fixní sazba coby registrační poplatek u každého překladu)

Týká se pouze případů, kdy svědek není Malťan a ani nehovoří anglicky

Mezi 11,65 EUR a 58,23 EUR za hodinu

Náklady vzniklé za oznámení straně sídlící v zahraničí

Závisí na poplatcích účtovaných jinými členskými státy

Případ B

Překlad se vyhotovuje na žádost účastníků řízení. Překládá se pouze z maltštiny do angličtiny a opačně. Překlady do jiných jazyků zadávají účastníci na své vlastní náklady

17,47 EUR (fixní sazba coby registrační poplatek u každého překladu)

Týká se to pouze případů, kdy svědek není Malťan a ani nehovoří anglicky

Mezi 11,65 EUR a 58,23 EUR za hodinu

Náklady vzniklé za oznámení straně sídlící v zahraničí

Závisí na poplatcích účtovaných jinými členskými státy


Poslední aktualizace: 02/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.