Náklady

Malta

V tomto oddíle najdete informace o nákladech na soudní řízení na Maltě.

Obsah zajišťuje
Malta

Rodinné právo – svěření dětí do péče

Rodinné právo – výživné na dítě

Obchodní právo – smlouvy

Obchodní právo – odpovědnost

Právní rámec upravující odměny právnických profesí

Právnická povolání na Maltě jsou právník (lawyer), notář (notary public) a právní zástupce (legal procurator).

  • Právníci mají právo vystupovat před všemi soudy.
  • Notáři jsou pokládáni za státní úředníky a koncipují a zveřejňují veřejné listiny.
  • Právní zástupci mají právo vystupovat u nižších soudů a v praxi jejich práce většinou sestává ze studia soudních spisů, ať už se týkají soudních případů nebo jiných nároků uplatňovaných u soudu.

Právnická povolání jsou na Maltě organizována jednotně a státní zástupci jsou jmenováni z řad praktikujících právníků.

Státní zástupci

Organizace

Nejvyššímu státnímu zástupci jsou propůjčeny ústavní funkce podle článku 91 Ústavy a nejvyšší státní zastupitelství je ustaveno jako orgán státní správy na základě nařízení o nejvyšším státním zastupitelství, kapitoly 90 sbírky zákonů Malty.

Podle maltské Ústavy má nejvyšší státní zástupce při výkonu svého úřadu stejné záruky jako soudce a vydává nezávislá rozhodnutí ve věcech, které se týkají trestních řízení, a dále vykonává funkce, které mu ukládá trestní zákoník v souvislosti s trestními řízeními.

Nejvyššímu státnímu zástupci asistuje zástupce nejvyššího státního zástupce, asistent nejvyššího státního zástupce a další právníci.

Úloha a povinnosti

Nejvyšší státní zástupce je státním zástupcem u trestního soudu a trestního odvolacího soudu. Určitá trestní řízení zahajovaná policií vyžadují předchozí souhlas nejvyššího státního zástupce.

Při výkonu pravomocí spočívajících v zahájení, vedení a zastavování trestních řízení tak, jak mu je ukládají zákony opravňující k výkonu těchto pravomocí, nepodléhá nejvyšší státní zástupce řízení ani kontrole žádné jiné osoby nebo úřadu.

Nejvyšší státní zástupce působí také jako právní poradce vlády a právníci z nejvyššího státního zastupitelství rovněž zastupují vládu u občanskoprávních a ústavních soudů.

Nejvyšší státní zastupitelství je rovněž kompetentním úřadem ve většině záležitostí týkajících se právní spolupráce v oblasti občanského, obchodního a trestního práva.

Nejvyšší státní zastupitelství zastupuje Republiku Malta u mezinárodních soudů a zastupuje vládu na mezinárodních setkáních týkajících se justiční a soudní spolupráce.

Nejvyšší státní zastupitelství rovněž navrhuje zákony a podílí se na jejich projednávání parlamentem.

Soudci

Organizace

Soudce (judges) a smírčí soudce (magistrates) jmenuje prezident republiky, který tak koná v souladu s doporučením premiéra. Jsou nezávislí na exekutivě a těší se zárukám svého úřadu. Před jmenováním soudcem musí dotyčný vykonávat povolání advokáta na Maltě nejméně po dobu sedmi let, aby mohl být jmenován smírčím soudcem, a dvanácti let pro jmenování soudcem. Soudce může odvolat prezident v případě prokázané nezpůsobilosti pro výkon funkce (ať už v důsledku tělesné či duševní nemohoucnosti nebo jakékoli jiné příčiny) nebo v důsledku protiprávního chování, a to na návrh Sněmovny reprezentantů schválený hlasy nejméně dvou třetin z celkového počtu poslanců.

Organizace právnických povolání: Právníci

Obhájci/advokáti

Úloha a povinnosti

Právníci (lawyers) jsou odborníci, kteří mají oprávnění k poskytování právního poradenství a konzultací a rovněž k zastupování svých klientů u soudů, tribunálů a dalších právních fór.

Osoby, které chtějí vykonávat povolání právníka na Maltě, musí získat oprávnění vydávané prezidentem republiky s úřední pečetí Malty. Následně musí před zahájením činnosti složit při veřejném zasedání před odvolacím soudem přísahu věrnosti a advokátskou přísahu.

Organizace

Maltská advokátní komora zastupuje advokáty uznané maltskou advokátní asociací. Je to dobrovolná nepolitická nevládní organizace financovaná z členských příspěvků a prostředků získaných z činností, které komora organizuje, a je právně uznávaná jako poradní a participační orgán advokátů ve věcech, které souvisejí s organizací a správou soudní moci.

Na Maltě existuje pouze jeden typ právníků a termíny „právník“ a „advokát“ jsou vzájemně zaměnitelné. Toto povolání podléhá řídicí pravomoci Komise pro správu soudní moci, která je složena z maltského prezidenta, nejvyššího soudce, předsedy advokátní komory a dalších členů soudcovského sboru a dalších právnických povolání. Všechny stížnosti na advokáty vyřizuje výbor složený z pěti právníků, který následně vydá Komisi pro správu soudní moci doporučení k disciplinárním opatřením, jež mají být přijata. Tři z pěti členů výboru jmenuje advokátní komora, čímž komora získává účinnou pravomoc řídit toto povolání.

Advokátní komora spravuje informativní internetové stránky věnované tomuto povolání, které rovněž obsahují adresář. Adresář je rozdělen do dvou částí: část přístupná široké veřejnosti obsahuje podrobné informace o všech právnících, kteří jsou členy advokátní komory, zatímco část s přístupem omezeným pouze pro členy obsahuje podrobné informace o všech právnících, kteří jsou advokátní komoře známi.

Ve snaze podpořit kulturu průběžného právnického vzdělávání všech právníků uspořádala komora v průběhu posledních let řadu akademických konferencí a seminářů a rovněž i sérii přednášek pořádaných každý měsíc.

Právní databáze

Internetové stránky advokátní komory poskytují informace o sboru advokátů včetně novinek, kalendáře událostí a databáze právníků. Je zde rovněž oblast se vstupem omezeným pouze pro členy komory, kde jsou poskytovány další služby pro právníky.

Je přístup do této databáze zdarma?

Ano, přístup do této databáze je zdarma.

Notáři

Úloha a povinnosti

Notáři jsou veřejní činitelé oprávnění osvědčovat právní úkony osob a závěti a tyto akty ověřovat. V důsledku této povinnosti jsou také odpovědní za úschovu těchto dokumentů a mohou vydávat kopie těchto dokumentů. Kapitola 55 sbírky zákonů Malty (zákon o notářské profesi a zákon o notářských archivech) vymezuje další pravomoci a funkce notáře.

Před zahájením výkonu tohoto povolání skládají notáři před odvolacím soudem přísahu věrnosti a notářskou přísahu.

Dohled nad všemi notáři, notářskými archivy a veřejným rejstříkem provádí zvláštní soud, který se jmenuje soud pro přezkum notářských úkonů (Court of Revision of Notarial Acts). Tento soud se skládá ze členů, které z řad soudců a smírčích soudců v důchodu a z řad advokátů a notářů jmenuje ministr odpovědný za notářské záležitosti.

Tento soud, pokud to pokládá za účelné, může bez předběžného oznámení navštívit a zkontrolovat archivy, veřejný rejstřík nebo úřad jakéhokoli notáře.

Podrobné informace o všech notářích praktikujících na Maltě se každoročně zveřejňují v lednu v maltském vládním úředním věstníku.

Organizace

Notářská rada je obecným orgánem dohlížejícím na notariát a má za povinnost, ať už ze své iniciativy, nebo na základě stížnosti, vyšetřovat veškeré chování notářů, které je pokládáno za neslučitelné s dobrými způsoby notářského povolání. Rada se může rovněž zabývat jakýmkoli obviněním z nedbalosti nebo zneužití postavení, které bylo vzneseno proti kterémukoliv notáři při výkonu jeho povolání v souvislosti s odbornými záležitostmi, není-li pravomoc tak činit propůjčena jinému úřadu, jak vyplývá z článků 85 a 94 kapitoly 55 maltského zákona o notářské profesi a notářských archivech, nebo jiného právního předpisu.

Právní databáze

Oficiální internetové stránky notářské rady (Malty) obsahují informace o notářské radě, obecné informace užitečné pro veřejnost i pro notáře a rovněž adresář údajů o notářích, kteří vykonávají své povolání na Maltě. Tato databáze je přístupná široké veřejnosti a je bezplatná.

Další právnická povolání

Právní zástupci

Osoby, které chtějí vykonávat povolání právního zástupce (legal procurator) na Maltě, musí získat oprávnění vydávané prezidentem republiky s úřední pečetí Malty. Následně musí při veřejném zasedání před odvolacím soudem složit přísahu věrnosti a advokátskou přísahu.

Základní povinností právních zástupců je asistovat právníkovi, jehož prostřednictvím se dostává do vztahu k soudním řízením. Právní zástupci jsou tudíž zapojeni do evidence písemností došlých kancelářím soudů jménem klientů a obecně vykonávají další služby v souvislosti s přípravou právníků na soudní pře.

Právní zástupci mají právo vystupovat u smírčích soudů a zvláštních tribunálů a orgánů a jsou schopni poskytovat právní rady.

Komise pro správu soudní moci je subjektem odpovědným za řízení tohoto povolání na Maltě. Na internetových stránkách maltského Ministerstva vnitra a národní bezpečnosti je věnován povolání právních zástupců samostatný oddíl, který je přístupný široké veřejnosti.

Vedoucí kanceláře soudu

Vedoucí kanceláře soudu (Registrar of the Courts) je odpovědný za rejstříky a úředníky, kteří zde pracují, za evidenci a doručování soudních úkonů, za výkon vykonatelných nároků, jako jsou rozsudky, a výkon rozkazů a nařízení prostřednictvím soudem jmenovaných soudních vykonavatelů, a dále za prodeje v soudní dražbě, porotní řízení a další postupy trestního soudu.

Související odkazy

Advokátní komora (Malty)

Oficiální internetové stránky notářské rady (Malty)

Související přílohy

Maltská zpráva o průzkumu transparentnosti nákladů PDF (742 Kb) en

Poslední aktualizace: 02/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.