Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Náklady

Nizozemí

Na této stránce naleznete informace o nákladech soudního řízení v Nizozemsku.

Obsah zajišťuje
Nizozemí
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Právní rámec upravující odměny právnických profesí

Odměny v Nizozemsku nepodléhají právní úpravě, s výjimkou odměn placených osobám poskytujícím dotovanou právní pomoc.

Pevně stanovené náklady

Pevně stanovené náklady stran občanského soudního řízení

Zákon o poplatcích v občanském soudním řízení (WTBZ) (Wet tarieven in burgerlijke zaken) stanoví, že strany občanského soudního řízení jsou povinny zaplatit registrační poplatek.

Fixní náklady stran trestního řízení

Pro strany trestního řízení nestanoví nizozemské trestní právo žádné pevně stanovené náklady.

Fixní náklady stran ústavněprávního řízení

V nizozemském právním řádu nejsou obsažena žádná zákonná ustanovení ohledně vedení ústavního řízení u soudu.

Fáze občanského soudního řízení, kdy vzniká účastníkům povinnost zaplatit fixní náklady

V občanském soudním řízení stíhá povinnost zaplatit fixní poplatek každého žalobce, a to již v okamžiku, kdy je poprvé oznámeno, že bude případ projednáván před soudem, a každého žalovaného, který se k soudu dostaví. Každý soud nařídí povinnost zaplatit fixní poplatek za podání žaloby s výjimkou uvedenou v článku 14 odst. 3, nebo za podání vyjádření žalovaného. Nezaplacení nebo prodlení se zaplacením tohoto poplatku nemá na vlastní soudní řízení dopad.

Fáze trestního řízení, kdy vzniká účastníkům povinnost zaplatit fixní náklady

Platí totéž co u občanského soudního řízení.

Předběžné informace, které musí uvést právní zástupci

Práva a povinnosti stran

V této oblasti nejsou předepsány žádné zákonné povinnosti. Lze je však odvodit z Advokátního etického kodexu z roku 1992 (více informací naleznete na webových stránkách nizozemské advokátní komory) a z Etického kodexu advokátů v Evropské unii. Viz například pravidlo 26 Advokátního etického kodexu, které stanoví, že vždy, když se advokát zaváže k poskytování právní pomoci, je povinen s klientem projednat finanční stránku věci a poskytnout mu podrobné informace o způsobu a periodicitě fakturování. Článek 3.7.1 Etického kodexu advokátů v Evropské unii také stanoví, že advokát by měl vždy usilovat o dosažení finančně nejefektivnějšího řešení klientova sporu a doporučit klientovi ve vhodném okamžiku pokus o mimosoudní řešení a/nebo řešení věci v rámci alternativního řešení sporů.

Vynaložené náklady, které hradí úspěšná strana

V občanskoprávních věcech mohou úspěšně straně vzniknout následující náklady:

  • náklady právní pomoci (například odměna advokáta),
  • odměna nebo náhrada nákladů svědků nebo znalců,
  • cestovní výdaje a náklady na ubytování a
  • jiné výdaje právního zastoupení nebo mimosoudní výlohy.

Vynaložené náklady, které hradí neúspěšná strana

Neúspěšné straně mohou vzniknout totožné náklady jako úspěšné straně, ale může jí být současně soudcem uloženo nést náklady vzniklé straně, která měla ve sporu úspěch.

Právní základy nákladů

Kde lze najít informace o právních základech nákladů v Nizozemsku?

Se zákonem o poplatcích v občanském soudním řízení (WTBZ) se lze spolu s jinými nizozemskými zákony seznámit mimo jiné na webových stránkách nizozemské vlády

V jakém jazyce lze získat informace o právních základech nákladů v Nizozemsku?

Informace o právních základech nákladů v Nizozemsku lze získat pouze v nizozemštině.

Kde lze najít informace o mediaci?

Tyto informace jsou k dispozici na stránkách nizozemského institutu pro mediaci (NIM) a na stránkách věnovaných mediačnímu řízení vedenému na základě postoupení soudem na webových stránkách nizozemských soudů a nizozemského Nejvyššího soudu.

Kde lze najít další informace o nákladech?

Stránka s informacemi o nákladech řízení na webových stránkách nizozemských soudů a nizozemského Nejvyššího soudu umožňuje přístup k dalším informacím o nákladech řízení.

Kde lze najít informace o průměrné době trvání různých řízení?

Údaje o době trvání různých řízení až do jejich skončení obsahuje výroční zpráva Rady pro soudnictví. Zpráva je k dispozici na webových stránkách nizozemských soudů.

DPH

Jakým způsobem jsou tyto informace poskytovány?

V případech, kdy jsou zveřejněny informace o nákladech, jsou tyto údaje uváděny bez případné DPH.

Jaké jsou stanovené sazby?

Obecná sazba DPH pro zboží a služby je 21 %.

Právní pomoc

Stanovená hranice příjmů v oblasti občanskoprávních řízení

Viz článek 12 odst. 1 ve spojení s článkem 34 zákona o právní pomoci (WRB – Wet op de rechtsbijstand).

Stanovená hranice příjmů pro obviněné v oblasti trestního řízení

Právní pomoc je zdarma v případě, že je právní zástupce přidělen soudem (viz článek 43 WRB). V ostatních případech může Rada pro právní pomoc přidělit obhájce osobám, které splňují předpoklady pro přidělení právního zastoupení na základě trestního zákona nebo trestního řádu (viz článek 44 odst. 1 WRB). Podle článku 35 WRB je účastník řízení povinen se na nákladech podílet určitou peněžní částkou poměrně ke svému příjmu v případech, kdy je právní pomoc poskytnuta na základě přidělení.

Stanovená hranice příjmů pro oběti v oblasti trestního řízení

Článek 44 odst. 5 WRB stanoví, že právní pomoc pro oběti sexuálně motivovaných trestných činů nebo násilných trestných činů je poskytována zdarma bez ohledu na možnosti oběti takovou právní pomoc zaplatit, pokud bylo řízení zahájeno a pokud má oběť nárok na odškodnění dle článku 3 zákona o fondu náhrad za újmy způsobené trestnou činností.

Ostatní podmínky související s poskytováním právní pomoci obviněným

Právní pomoc nebude v trestním řízení poskytnuta:

  • pokud, dle zákona, který byl porušen, je pravděpodobné, že bude uložena pokuta, která je vzhledem k příjmu obviněného nízká. Viz článek 12 odst. 2 písm. c) WRB.

Článek 5 odst. 1 vyhlášky zakládající vyhlášku o právní pomoci a kritériích jejího přidělování stanoví, že nebude poskytnuta právní pomoc (s výjimkou konzultace) ve vztahu k trestnímu řízení, pokud má být případ projednán u obvodního soudu. Druhý odstavec tohoto článku stanoví, že bez ohledu na odstavec první může být právní zástupce přidělen v případě, že je takový postup odůvodněn důležitými zájmy na straně účastníka řízení nebo pokud to vyžadují zvláštní okolnosti případu nebo složitost případu po právní stránce.

Soudní řízení osvobozená od poplatků

Obžalovaní a odpůrci nejsou povinni platit žádné fixní poplatky ve věcech, které mají být projednány u obvodního soudu nebo tribunálu pro věci spojené s nájmem.

Kdy musí neúspěšná strana nahradit náklady řízení straně, která uspěla?

Rozhodnutí soudu o tom, která strana nese náklady řízení, specifikuje hrazené náklady ve fixní výši (tj. paušálně a nikoli podle skutečně vzniklých nákladů).

Odměny znalců

Odměny znalců se různí. Přesné částky lze najít ve vyhlášce ze dne 28. srpna 20012, kterou se mění vyhláška o tarifních sazbách v trestním řízení z roku 2003, pokud jde o výši odměn a náhrad. Tato vyhláška pozměňuje vyhlášku o tarifních sazbách v trestním řízení z roku 2003.

Odměny překladatelů a tlumočníků

Odměny za překlady a tlumočení stanoví ministerstvo bezpečnosti a spravedlnosti takto:

  • tlumočníkům se platí dle sazby ve výši 43,89 EUR za hodinu, dále se soudním tlumočníkům platí jednorázová odměna ve výši 20,23 EUR na náhradě za promeškaný čas. Cestovní výdaje jsou hrazeny sazbou ve výši 1,55 EUR za kilometr.
  • překlady z nebo do francouzštiny, němčiny a angličtiny jsou odměňovány sazbou ve výši 0,79 EUR za řádek. sazba 0,14 EUR za slovo (textu v cílovém jazyce) platí pro ostatní jazyky a sazba 0,28 EUR za znak platí pro orientální jazyky.

Související odkazy

Mediace NIM

Rechtspraak.nl

Související přílohy

Nizozemská zpráva o studii o transparentnosti nákladů PDF (702 Kb) en

Poslední aktualizace: 01/03/2013

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.