Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: řečtinaangličtinafrancouzštinafinština
Swipe to change

Náklady

Nizozemsko

Na této stránce naleznete informace o nákladech soudního řízení v Nizozemsku.

Obsah zajišťuje
Nizozemsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Právní rámec upravující odměny právnických profesí

S výjimkou poplatků splatných subjektům, které nabízejí dotovanou právní pomoc, nejsou poplatky v Nizozemsku regulovány.

Pevně stanovené náklady

Pevně stanovené náklady účastníků v občanskoprávním řízení

Podle zákona o soudních poplatcích (v občanskoprávních věcech) (Wet griffierechten in burgerlijke zaken) jsou účastníci občanskoprávních řízení povinni platit soudní poplatky. Soudní poplatky jsou poplatky, které je třeba zaplatit v kanceláři soudu (administrativním útvaru soudu) při zahájení řízení.

Pevně stanovené náklady stran v trestním řízení

Podle nizozemského trestního práva nejsou pevně stanoveny žádné náklady stran v trestním řízení. V trestněprávních věcech nejsou ukládány žádné soudní poplatky.

Pevně stanovené náklady stran v ústavním řízení

V nizozemském právním systému neexistuje ustanovení o postoupení ústavních záležitostí soudům.

Fáze občanského řízení, ve které musí být pevně stanovené náklady zaplaceny

V občanskoprávních věcech musí každý žalobce a žalovaný zaplatit pevně stanovené náklady. Žalobci musí uhradit soudní poplatky, jakmile je jejich věc postoupena soudu, zatímco žalovaní musí soudní poplatky zaplatit poté, co se dostaví k soudu.

Fáze trestního řízení, ve které musí být pevně stanovené náklady zaplaceny

V trestněprávních věcech nejsou ukládány žádné soudní poplatky.

Předběžné informace, které jsou povinni poskytnout právní zástupci

Práva a povinnosti stran

K tomuto tématu nizozemské právo nic nestanoví. Práva a povinnosti však lze dovodit z Kodexu chování z roku 2018 (Gedragsregels 2018). Další informace, zejména pravidla upravující vztah mezi advokáty a jejich klienty, viz internetové stránky Nizozemské advokátní komory (Nederlandse Orde van Advocaten). Viz také Kodex chování evropských advokátů, který uvádí, že advokát by se měl vždy snažit o finančně nejefektivnější řešení sporu a klientovi by měl ve vhodném okamžiku doporučit pokus o mimosoudní řešení a/nebo alternativní řešení sporů. Mají-li klienti nárok na bezplatnou právní pomoc, jsou advokáti povinni je o tom informovat.

Náklady vzniklé straně, která ve sporu uspěla

V občanskoprávních věcech mohou straně, která ve sporu uspěla, vzniknout tyto náklady:

  • náklady na právní pomoc (např. odměny advokátů),
  • odměny nebo náhrady svědků nebo znalců,
  • náklady na cestování a ubytování a
  • další právní a jiné než právní výdaje.

Náklady vzniklé straně, která ve sporu neuspěla

Straně, která ve sporu neuspěla, vznikají stejné náklady jako vítězné straně, soudce však může také nařídit, aby neúspěšná strana nesla i náklady vzniklé straně, která ve sporu uspěla.

Náklady – právní základ

Kde lze nalézt informace o nákladech v Nizozemsku?

Informace o nákladech řízení najdete na internetových stránkách věnovaných nizozemskému soudnictví (De Rechtspraak) – tato stránka uvádí další podrobnosti o soudních nákladech. Informace o nákladech řízení uvádějí i internetové stránky služeb právního poradenství (Het Juridisch Loket).

Ve kterých jazycích lze získat informace o nákladech v Nizozemsku?

Tyto informace jsou k dispozici pouze v nizozemštině.

Kde lze nalézt informace o mediaci?

Informace o mediaci najdete na internetových stránkách věnovaných nizozemskému soudnictví a na internetových stránkách služeb právního poradenství. Informace jsou k dispozici i na internetových stránkách Nizozemské federace mediátorů (Mediatorsfederatie Nederland) a Rady pro právní pomoc (Raad voor Rechtsbijstand).

Kde lze nalézt další informace o nákladech?

Internetové stránky s informacemi o nákladech

Zákon o soudních poplatcích (v občanskoprávních věcech) a ostatní nizozemské právní předpisy najdete mimo jiné na internetových stránkách nizozemské veřejné správy.

Kde lze nalézt informace o průměrné době trvání různých řízení?

Údaje o době potřebné k uzavření řízení uvádí výroční zpráva Rady pro soudnictví (Raad voor de rechtspraak). Zpráva je k dispozici on-line na internetových stránkách věnovaných nizozemskému soudnictví.

Daň z přidané hodnoty

Jakým způsobem se tyto informace poskytují?

Pokud jsou zveřejněny informace o nákladech, uváděné číselné údaje nezahrnují (případnou) DPH.

Jaké jsou použitelné sazby?

Obecná sazba DPH u zboží a služeb činí 21 %.

Právní pomoc

Stanovená hranice příjmů v občanskoprávních řízeních

Pokud si nemůžete dovolit uhradit veškeré náklady na advokáta nebo mediátora sami, můžete mít za určitých okolností nárok na dotovanou právní podporu – tedy na právní pomoc.

Právní pomoc je poskytována pouze osobám, jejichž roční příjem nepřesahuje 27 300 EUR (pro svobodné osoby) nebo 38 600 EUR (pro manžele/manželky nebo druhy/družky nebo rodiny samoživitelů s nezletilým dítětem). Právní pomoc nebude poskytnuta nikomu, kdo má majetek přesahující prahovou hodnotu pro kapitál osvobozený od daně. Viz články 12 a 34 zákona o právní pomoci (Wet op de rechtsbijstand).

Stanovená hranice příjmů pro obviněné v trestním řízení

Právní pomoc je bezplatná, pokud je právní zástupce přidělen soudem (článek 43 zákona o právní pomoci). V ostatních případech může Rada pro právní pomoc přidělit obhájce osobám způsobilým získat zastoupení podle trestního zákoníku (Wetboek van Strafrecht) nebo trestního řádu (Wetboek van Strafvordering) (viz článek 44 zákona o právní pomoci). Podle článku 35 zákona o právní pomoci musí každý, komu je přidělena právní pomoc, zaplatit příspěvek v poměru ke svému příjmu.

Stanovená hranice příjmů pro oběti v trestním řízení

Podle článku 44 zákona o právní pomoci je právní podpora pro oběti sexuálních nebo násilných trestných činů bezplatná, bez ohledu na schopnost oběti zaplatit, je-li zahájeno řízení a má-li oběť nárok na odškodnění podle článku 3 zákona o fondu odškodnění za násilné trestné činy (Wet schadefonds geweldsmisdrijven).

Je právní zastoupení povinné?

Žalovaní nemusí být zastoupeni advokátem v případech, které má projednávat nižší okresní soud nebo tribunál pro nájemní bydlení. Právní zastoupení je však povinné ve všech ostatních občanskoprávních řízeních, jako jsou věci, které má projednávat okresní soud (rechtbank) nebo odvolací soud (gerechtshof).

Kdy musí neúspěšná strana nahradit náklady řízení straně, která uspěla?

O tom, která strana ponese náklady řízení, rozhoduje soud. Náklady se vypočítávají paušálně (tj. nikoli na základě skutečně vynaložených nákladů).

Odměny znalců

Odměny znalců se liší. Částky určuje vyhláška ze dne 16. srpna 2003, kterou se stanoví sazby odměn podle článků 3, 4, 6, 7, 17 a 18 zákona o trestních věcech (poplatcích) (vyhláška o trestních věcech (poplatcích) z roku 2003Besluit tarieven in strafzaken 2003).

Odměny překladatelů a tlumočníků

Odměny za překlady a tlumočení jsou vysvětleny níže.

  • Tlumočníci jsou placeni na základě sazby 43,89 EUR za hodinu.
  • Překladatelé jsou placeni za každý přeložený řádek. Překlady z nebo do francouzštiny, němčiny a angličtiny jsou odměňovány sazbou 0,79 EUR za řádek. Sazba pro ostatní běžné evropské jazyky činí 1,20 EUR za řádek. Sazba pro ostatní evropské jazyky a běžné mimoevropské jazyky činí 1,51 EUR, pro ostatní mimoevropské jazyky činí sazba 1,69 EUR za řádek.

Další informace o odměnách překladatelů a tlumočníků viz vyhláška o trestních věcech (poplatcích) z roku 2003.

Související odkazy

Nizozemská federace mediátorů

Služby právního poradenství

Nizozemské soudnictví

Náklady soudního řízení

Zákon o právní pomoci

Zákon o trestních věcech (poplatcích)

Vyhláška o trestních věcech (poplatcích) z roku 2003

Poslední aktualizace: 07/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.