V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Náklady

Severní Irsko

Tato stránka vám poskytne orientační informace o nákladech soudního řízení v Severním Irsku.

Obsah zajišťuje
Severní Irsko

Právní rámec upravující odměny právnických profesí

Jak u soudu hrabství, tak u Nejvyššího soudu existují stupnice nákladů – některé z nich zahrnují odměny právnických profesí.

Kopie právních předpisů, které stanoví platnou stupnici nákladů pro soudy hrabství, je k dispozici u Úřadu Spojeného království pro informace veřejného sektoru (UK Office of Public Sector Information). Tarifní náklady Vrchního soudu nejsou prostřednictvím internetového odkazu k dispozici. Tyto stupnice se vztahují pouze na určité případy a na určité okolnosti – nejsou použitelné na všechny případy.

V určitých případech může stanovit právní náklady soudní úředník – odhadce (taxing master): například v rozvodovém řízení a vedlejším řízení o majetkovém vyrovnání při rozvodu. Tyto právní náklady zahrnují odměny účtované právními zástupci.

Komise Severního Irska pro právní služby (Northern Ireland Legal Services Commission) stanoví pevné sazby pro případy týkající se péče o děti, v nichž je poskytována právní pomoc a které se řídí nařízením (Severního Irska) o nezletilých z roku 1995 (Children (Northern Ireland) Order 1995).

 • Náklady řízení u rodinného soudu (Family Proceedings Court), jež jsou financována v rámci režimu ABWOR (pomoc prostřednictvím zastoupení), jsou stanoveny podle hodinové sazby nebo pevné (složené) sazby odměny.
 • Náklady řízení u centra pro rodinnou péči (Family Care Centre), kterým je uděleno osvědčení podle článku 3 nařízení (Severního Irska) o právní pomoci (odměny advokátů a právních zástupců v řízeních u soudů hrabství) z roku 1981 (Legal aid (Remuneration of Solicitors and Counsel in County Court Proceedings) Order (Northern Ireland) 1981), jsou určeny a uhrazeny na základě běžných odměn. Není-li uděleno osvědčení podle článku 3, náklady řízení v dané věci jsou určeny a uhrazeny podle hodinových sazeb až do pevně stanovených mezních částek uvedených v článku 2 nařízení.
 • Náklady řízení týkajících se odluky a vyživovací povinnosti u nižšího soudu, jež jsou financována v rámci režimu ABWOR, jsou rovněž určeny a uhrazeny na základě pevně stanovených odměn.
 1. Právní zástupci (solicitors)
 2. Při hledání právního zástupce mohou být užitečné internetové stránky Právnické společnosti Severního Irska (Law Society of Northern Ireland), Právnická společnost však nemá k dispozici informace o nákladech na právní zastoupení, jelikož tyto náklady závisí na mnoha faktorech, jež se v jednotlivých případech liší.

   

 3. Advokáti/obhájci (barristers)
 4. Při hledání obhájce mohou být užitečné internetové stránky Advokátní komory Severního Irska (Northern Ireland Bar Library), Právnická společnost však nemá k dispozici informace o nákladech na právní zastoupení, jelikož tyto náklady závisí na mnoha faktorech, jež se v jednotlivých případech liší.

   

Fixní (pevně stanovené) náklady

Fixní náklady v občanskoprávním řízení

Fixní náklady účastníků občanskoprávního řízení

Fixní náklady ve věcech ústavního práva závisí na skutečnosti, kde bylo řízení zahájeno, a jsou účtovány v závislosti na sazbách stanovených soudem daného stupně. Aktuální soudní poplatky je možné nalézt na Northern Ireland Court and Tribunals Service.

Tyto poplatky nezahrnují náklady právního zastoupení.

Dále existují soudní poplatky stanovené pro věci ústavního práva předložené Nejvyššímu soudu Spojeného království (UK Supreme Court), tyto je možné nalézt na UK Supreme Court.

Fáze občanskoprávního řízení, kdy musí být fixní náklady uhrazeny

Soudní poplatky jsou obvykle uhrazeny při zahájení řízení v dané věci, mohou však existovat další poplatky za vedlejší řízení během projednávání dané věci: například za návrhy na předběžné opatření, jednání za účelem posouzení atd.

Právní náklady osoby, které není poskytnuta právní pomoc, musí být dohodnuty mezi dotyčnou osobou a jejím právním zástupcem.

Fixní náklady v trestním řízení

Fixní náklady účastníků trestního řízení

V trestních řízeních nehradí obviněný, jemuž je poskytnuta právní pomoc, žádné náklady. Právní náklady osoby, které není poskytnuta právní pomoc, musí být dohodnuty mezi dotyčnou osobou a jejím právním zástupcem.

Fáze trestního řízení, kdy musí být fixní náklady uhrazeny

Náklady pro civilní účastníky, například náhrady svědkům (svědečné) a odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost, jsou obvykle uhrazeny při uzavření řízení v dané věci. Tyto náklady však nejsou pevně stanovené a mohou se lišit podle povahy případu.

Fixní náklady v ústavním řízení

Fixní náklady účastníků ústavního řízení

Pevně stanovené náklady řízení v ústavních věcech závisí na tom, kde bylo řízení zahájeno, a jsou účtovány se sazbami, jež stanoví soud daného stupně. Platné soudní poplatky jsou k dispozici u Soudní služby Severního Irska.

Tyto náklady nezahrnují náklady na právní zastoupení.

Existují rovněž soudní poplatky spojené s ústavními věcmi, jež jsou postoupeny Sněmovně lordů (House of Lords) a novému Nejvyššímu soudu Spojeného království (UK Supreme Court), který ji nahradí. O těchto poplatcích se dosud rozhoduje.

Fáze ústavního řízení, kdy musí být fixní náklady uhrazeny

Soudní poplatky jsou obvykle uhrazeny při zahájení řízení v dané věci, mohou však existovat další poplatky za vedlejší řízení během projednávání dané věci: například za návrhy na předběžné opatření, jednání za účelem posouzení atd.

Právní náklady osoby, které není poskytnuta právní pomoc, musí být dohodnuty mezi dotyčnou osobou a právním zástupcem.

Předběžné informace, které musí uvést právní zástupci

Práva a povinnosti stran

Advokáti musí uvést náklady, jež mohou účastníkům vzniknout. Jelikož to však bude záležet na pokroku/vývoji daného případu, nemusí být možné uvést na začátku řízení přesný odhad.

Právní základy nákladů

Kde lze najít informace o základech nákladů v Severním Irsku?

Informace o soudních poplatcích jsou k dispozici u Soudní služby Severního Irska.

Při hledání právního zástupce mohou být užitečné internetové stránky Právnické společnosti Severního IrskaAdvokátní komora Severního Irska, neobsahují však informace o nákladech na právní zastoupení, jelikož tyto náklady závisí na konkrétním případu a na tom, zda mají účastníci nárok na právní pomoc.

V jakých jazycích lze získat informace o základech nákladů v Severním Irsku?

Informace o soudních poplatcích jsou k dispozici v angličtině u Soudní služby Severního Irska. Tyto informace je možno na žádost přeložit do řady jiných jazyků.

Kde lze najít informace o mediaci?

Informace jsou k dispozici na internetových stránkách Soudní služby Severního Irska.

Další informace jsou k dispozici rovněž na internetových stránkách Právnické společnosti Severního Irska.

Kde lze najít další informace o nákladech?

Dostupné internetové stránky s informacemi o nákladech

Soudní služba Severního Irska uvádí veškeré soudní poplatky.

Kde lze najít informace o průměrné době trvání různých řízení?

Statistické údaje o činnosti soudů lze nalézt u Soudní služby Severního Irska.

Kde lze najít informace o průměrných celkových nákladech jednotlivého řízení?

Neexistuje žádný známý zdroj těchto informací.

V případě řízení u soudu hrabství a u Vrchního soudu existují stupnice nákladů. Tyto stupnice jsou však pouze vodítkem a nelze je považovat za konečné, jelikož se nevztahují na všechny případy. Tyto stupnice platí rovněž pouze pro řízení na tomto konkrétním stupni soudů.

Stávající stupnice pro soudy hrabství jsou uvedeny na internetových stránkách Úřadu pro informace veřejného sektoru.

Tarifní náklady Vrchního soudu nejsou prostřednictvím internetového odkazu k dispozici.

DPH

Jak jsou poskytovány tyto informace?

U nákladů, odměn a výloh lze získat zpět DPH v příslušné sazbě ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty z roku 1983. Údaje o soudních poplatcích jsou k dispozici u Soudní služby Severního Irska, která udává soudní poplatky bez DPH.

Právní pomoc

Platná prahová hodnota příjmu v oblasti civilního soudnictví

Právní pomoc je dostupná jednotlivcům, jejichž disponibilní příjem nepřesahuje 9937 GBP, s výjimkou zranění, kdy tato hranice činí 10955 GBP. U omezeného počtu řízení ve věcech rodinného práva týkajících se výchovy dětí je právní pomoc k dispozici každému bez ohledu na jeho příjem; tato řízení se nazývají Children Order proceedings. Pro více informací se obraťte na Northern Ireland Courts and Tribunals Service.

Platná prahová hodnota příjmu v oblasti trestního soudnictví pro obviněné

V Severním Irsku neexistuje žádná pevně stanovená prahová hodnota příjmu, pokud jde o právní pomoc poskytovanou obviněným. Soudce poskytne právní pomoc obviněnému v případě, pokud se přesvědčí, že ten nemá dostatečné prostředky k úhradě právního zastoupení.

Platná prahová hodnota příjmu v oblasti trestního soudnictví pro oběti

V rámci trestního soudnictví není právní pomoc pro oběti dostupná.

Pokud oběti trestného činu požadují náhradu škody, obvykle se nevyužívá režim právní pomoci. Vláda vytvořila zvláštní zákonný systém pro odškodňování obětí trestných činů, v Severním Irsku se jedná o systém náhrady škod způsobených trestným činem (Criminal Injury Compensation Scheme). Podle tohoto systému oběti nepotřebují právní poradenství a zastoupení, aby mohly požádat o náhradu škody. Pomoc při vyhotovení žádosti je dostupná bezplatně u Služby pro oběti v Severním Irsku (Victim Support Northern Ireland), kterou financuje vláda.

V systému trestního soudnictví je obětem poskytována jiná podpora než právní pomoc: například internetové stránky Soudní služby Severního Irska poskytují informace a „virtuálního průvodce“ pro oběti a svědky.

Emocionální podporu, informace a praktickou pomoc osobám, které se staly obětí trestného činu, poskytuje rovněž charitativní organizace Služba pro oběti v Severním Irsku.

Ostatní podmínky spojené s poskytováním právní pomoci obviněným

K obdržení bezplatné právní pomoci pro zastupování při obhajobě v Severním Irsku musí obvinění splňovat dvě kritéria: nemají dostatečné prostředky, aby uhradili náklady na své zastupování, a je v zájmu spravedlnosti, aby jim byla poskytnuta bezplatná právní pomoc.

Soudní řízení osvobozená od poplatků

 • Soudní služba Severního Irska má postup/politiku, podle nichž lze soudní poplatky buď prominout, nebo mít za to, že daná věc je osvobozena od soudních poplatků. Jedná se o postup, u něhož se ověřují prostředky, a žadatelé musí podat žádost na předepsaném tiskopise.
 • Soudní řízení jsou bezplatná pro obžalovaného, jemuž byla poskytnuta právní pomoc v trestním řízení.
 • Jak bylo uvedeno výše, právní pomoc je obvykle dostupná jednotlivci, jehož roční disponibilní příjem nepřesáhne 9957 GBP.
 • U malého počtu veřejných řízení ve věcech rodinného práva týkajících se péče o děti je právní pomoc dostupná bez ohledu na příjem jednotlivce, jedná se o zvláštní řízení podle nařízení o nezletilých.
 • Přisouzení náhrady nákladů řízení či jejich prominutí je v rozhodovací pravomoci soudce.

Kdy musí neúspěšná strana nahradit náklady řízení straně, která uspěla?

Rozhodnutí o náhradě nákladů řízení je věcí soudního uvážení. Soudní řád Nejvyššího soudu Severního Irska (Northern Ireland Court of Judicature rules) a jednací řád pro soudy hrabství Severního Irska (County Court Rules – Northern Ireland) obsahují právní úpravu nákladů, avšak nejsou k dispozici na internetu.

Odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost

Počet znalců je omezen jednacími řády – Soudním řádem Nejvyššího soudu Severního Irska a jednacím řádem pro soudy hrabství Severního Irska U znalců nejsou stanoveny žádné fixní nebo základní poplatky a poplatky závisí na druhu znalce a způsobu jejich zapojení do soudního řízení.

Odměny tlumočníků a překladatelů

V zásadě platí, že pokud u civilněprávní nebo rodinněprávní žaloby není poskytnuta právní pomoc, je věcí strany, která požaduje služby tlumočníka, aby si jej zajistila a hradila náklady.

Pokud se však řízení účastní účastník, který nemluví anglickým jazykem, Northern Ireland Courts and Tribunals Service  zajistí tlumočníka a hradí náklady na jeho služby u těchto řízení: řízení o držení v ústavu zdravotnické péče, řízení v rodinných věcech zahrnující děti nebo řízení ve věci domácího násilí (včetně nucených sňatků).

Pokud se u věci nejedná o jedno z výše uvedených řízení, je i tak možné, aby tlumočník byl hrazen, pokud soudce dojde k závěru, že se jedná o jediný způsob, jak zajistit, že účastník bude rozumět řízení a pokud účastníku nebude tlumočník hrazen z veřejných zdrojů, nebude si moci dovolit hradit tlumočníka soukromně anebo soudce výslovně rozhodne, že tlumočník bude ustanoven.

Pokud Northern Ireland Courts and Tribunals service  tlumočníka zajistí a hradí náklady na něj, tyto náklady stanoveny v obchodních podmínkách objednávky. Poplatky se v jednotlivých případech liší, a to v závislosti na délce řízení, vzdálenosti a době trvání cesty k soudu a zpět a dopravních prostředcích, které tlumočník využije. Obchodní podmínky se použijí na všechny objednávky, aby se zaručilo, že nebude docházet k přeplácení.

Související odkazy

Právnická společnost Severního Irska (Law Society of Northern Ireland)

Advokátní komora Severního Irska (Northern Ireland Bar Library)

Úřad Spojeného království pro informace veřejného sektoru (UK Office of Public Sector Information)

Informace o soudních poplatcích od Soudní služby Severního Irska

Soudní služba Severního Irska (Northern Ireland Court and Tribunals Service)

Informace o obchodním seznamu od Soudní služby Severního Irska

Služba pro oběti v Severním Irsku (Victim Support Northern Ireland)

Informace o pomoci obětem a svědkům od Soudní služby Severního Irska

Související přílohy

Zpráva Spojeného království o studii týkající se průhlednosti nákladů PDF (448 Kb) en

Poslední aktualizace: 26/06/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.