Náklady

Polsko

V této případové studii týkající se obchodního práva – odpovědnosti –, byly členské státy požádány o informování spotřebitele o nákladech řízení v těchto situacích: Případ A – vnitrostátní situace: Výrobce vytápěcích zařízení dodá instalační firmě topné těleso. Instalační firma dále prodá topné těleso spotřebiteli a instaluje ho v jeho domě. Brzy poté v domě vypukne požár. Všechny zúčastněné strany (výrobce topných zařízení, instalační firma, koncový spotřebitel) jsou pojištěny. Důvod vzniku požáru je předmětem sporu. Spotřebiteli nikdo nechce škodu nahradit. Spotřebitel se rozhodne soudit o plnou náhradu škody s výrobcem vytápěcích zařízení, instalační firmou a pojišťovnami. Případ B – přeshraniční situace: Výrobce topných zařízení v členském státu B dodá instalační firmě v členském státu C topné těleso. Instalační společnost dále prodá topné těleso spotřebiteli v členském státu A a instaluje ho v jeho domě. Brzy poté v domě vypukne požár. Všechny zúčastněné strany (výrobce topných zařízení, instalační firma, koncový spotřebitel) jsou pojištěny u pojišťovny ve svém členském státu. Důvod vzniku požáru je předmětem sporu. Spotřebiteli nikdo nechce škodu nahradit. Spotřebitel se rozhodne v členském státu A soudit o plnou náhradu škody s výrobcem topných zařízení, instalační firmou a pojišťovnou v členském státu A.

Obsah zajišťuje
Polsko

Náklady v Polsku

Případ č. 5 (u 5 B – zemí, kde spotřebitel žaluje montéra a výrobce, je Polsko – v takovém případě jsou poplatky, náklady a podmínky stejné jako v případě A.

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního řešení sporů (ADR)


Případová studie

Soud první instance

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Případ A

Závisí na hodnotě předmětu sporu. Podle zákona o soudních nákladech v občanskoprávním řízení činí poplatek 5 % hodnoty sporu, ne však méně než 30 a ne více než 100 000 PLN.

Za každou kopii, vyhotovení rozhodnutí s vykonatelností, vyhotovení rozhodnutí s právní mocí – 6 PLN. Jsou-li tyto listiny v cizím jazyce nebo obsahují tabulky – 12 PLN za každou stranu.

--Případová studie

Odvolací řízení

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Případ A

Závisí na hodnotě předmětu sporu. Podle zákona o soudních nákladech v občanskoprávním řízení činí poplatek 5 % hodnoty sporu, ne však méně než 30 a ne více než 100 000 PLN. Hodnota předmětu sporu se však v průběhu řízení může změnit. V takovém případě se poplatek vypočítává stejným způsobem – procentní hodnota je stále stejná, avšak konečná částka nikoli, neboť je použit jiný základ.

--

--Případová studie

ADR

Je tato možnost pro tento druh věci přípustná?

Náklady

Případ A

Strany si mohou zvolit ADR.

Pokud soud akceptuje doložku vykonatelnosti, 50 PLN.Náklady na právní zastoupení, exekutora a znalce


Případová studie

Právní zastoupení

Exekutor

Znalec

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Je využití povinné?

Náklady

Případ A

Ne

Závisí na hodnotě předmětu sporu.

Ne

--

--

Ne

Pokud soud akceptuje doložku vykonatelnosti, 50 PLN.Náklady na náhrady svědkům, jistotu nebo záruku a další související náklady


Případová

studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistota nebo záruka

Jiné náklady

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje a kdy a jak se používá?

Náklady

Popis

Náklady

Případ A

Ano

Náklady na dopravu, ušlý zisk, ubytování, v souladu s články 85 až 88 zákona o soudních nákladech v občanskoprávním řízení.

Ano.V úvahu se bere hodnota předmětu sporu.

Závisí na hodnotě předmětu sporu

--

--Náklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladůPřípadová

studie

Právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek se poskytuje?

Kdy je podpora úplná?

Podmínky?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Pokud náhrada nákladů nepokrývá celou částku, jaká je obecně její výše v procentním vyjádření?

Jaké náklady se nikdy nenahrazují?

Existují okolnosti, za kterých se náklady na právní pomoc hradí organizaci poskytující právní pomoc?

Případ A

Strana, jež byla osvobozena od povinnosti hradit náklady řízení, může požádat o právní pomoc. Soud rozhodne, zda je účast profesionálního právního zástupce nezbytná.

Závisí na rozhodnutí soudu.

Pokud jsou náklady nadměrné nebo způsobí-li účastníkovi finanční těžkosti.

V závislosti na okolnostech se uplatní obecné zásady.

--

Náklady převyšující nezbytnou a přiměřenou výši nákladů v dané věci.

--Náklady na překlady a tlumočení


Případová

studie

Překlad

Tlumočení

Jiné zvláštnosti v oblasti nákladů u přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Popis

Přibližné náklady?

Případ A

Pokud jsou listiny soudu předloženy v cizím jazyce.

Dle vyhlášky ministerstva spravedlnosti z 24. ledna 2005

--

--

--

--


Poslední aktualizace: 04/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.