Náklady

Polsko

V této případové studii týkající se rodinného práva – výživného –, byly členské státy požádány o informování žalující strany o nákladech řízení v těchto situacích: Případ A – vnitrostátní situace: Dvě osoby spolu žijí několik let, aniž by uzavřely sňatek. V okamžiku odloučení mají tříleté dítě. Rozhodnutím soudu je dítě svěřeno do péče matky. Jedinou nevyřešenou otázkou zůstává výše výživného, které má otec platit matce na výživu a vzdělávání dítěte. Matka se o výši výživného soudí. Případ B – přeshraniční situace, v níž vy jste právníkem v členském státu A: Dvě osoby spolu žijí v členském státě (členský stát B), aniž by uzavřely sňatek. Mají tříleté dítě. Odloučí se od sebe. Rozhodnutím soudu v členském státu B je dítě svěřeno do péče matky. Matka s dítětem se se souhlasem otce přestěhuje do jiného členského státu (členský stát A), kde si zřídí své bydliště. Mezi rodiči zůstává nevyřešený spor ohledně výše výživného, které má otec platit matce na výživu a vzdělávání dítěte. Matka se o výši výživného soudí v členském státu A.

Obsah zajišťuje
Polsko

Náklady v Polsku

Případ č. 3 (u 3 B – zemí, kde matka žaluje otce, je Polsko – v takovém případě jsou poplatky, náklady a podmínky stejné jako v případě A. Z toho důvodu není třeba tabulku vyplňovat).

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního řešení sporů (ADR)


Případová studie

Soud první instance

Odvolací řízení

ADR

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Je tato možnost pro tento druh věci přípustná?

Náklady

Případ A

V případě výživného je podání návrhu osvobozeno od veškerých poplatků.

Za každou kopii, vyhotovení rozhodnutí s vykonatelností, vyhotovení rozhodnutí s právní mocí – 6 PLN. Jsou-li tyto listiny v cizím jazyce nebo obsahují tabulky – 12 PLN za každou stranu.

--

V případě výživného je podání opravného prostředku osvobozeno od veškerých poplatků.

--

--

Strany si mohou zvolit ADR.

Pokud soud akceptuje doložku vykonatelnosti, 50 PLN.Náklady na právní zastoupení, exekutora a znalce


Případová studie

Právní zastoupení

Exekutor

Znalec

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Je využití povinné?

Náklady

Případ A

Ne

Min. 60 PLN

Ne

--

--

Ne

Podle kalkulace znalceNáklady na náhrady svědkům, jistotu nebo záruku a další související náklady


Případová

studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistota nebo záruka

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje a kdy a jak se používá?

Náklady

Případ A

Ano

Náklady na dopravu, ušlý zisk, ubytování, v souladu s články 85 až 88 zákona o soudních nákladech v občanskoprávním řízení.

Ano. Hodnota předmětu sporu se vypočítává tak, aby v případě, že se platba provádí ve splátkách, byla hodnotou celková částka zaplacená za jeden rok.

Polské právo (občanský soudní řád) považuje výživné za peněžitý, periodicky se opakující nárok:

1. Jestliže je výše výživného rovna jednomu roku placení nebo více než jednomu roku, je předmětem sporu celková částka.

2. Jestliže placení výživného probíhá méně než jeden rok, pak se za předmět sporu považuje celková částka.

Závisí na hodnotě předmětu sporuNáklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladůPřípadová

studie

Právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek se poskytuje?

Kdy je podpora úplná?

Podmínky?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Pokud náhrada nákladů nepokrývá celou částku, jaká je obecně její výše v procentním vyjádření?

Jaké náklady se nikdy nenahrazují?

Existují okolnosti, za kterých se náklady na právní pomoc hradí organizaci poskytující právní pomoc?

Případ A

Strana, jež byla osvobozena od povinnosti hradit náklady řízení, může požádat o právní pomoc. Soud rozhodne, zda je účast profesionálního právního zástupce nezbytná.

Závisí na rozhodnutí soudu.

Pokud jsou náklady nadměrné nebo způsobí-li účastníkovi finanční těžkosti .

V závislosti na okolnostech se uplatní obecné zásady.

--

Náklady převyšující nezbytnou a přiměřenou výši nákladů v dané věci.

--Náklady na překlady a tlumočení


Případová

studie

Překlad 

Tlumočení

Jiné zvláštnosti v oblasti nákladů u přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Popis

Přibližné náklady?

Případ A

Pokud jsou listiny soudu předloženy v cizím jazyce.

Dle vyhlášky ministerstva spravedlnosti z 24. ledna 2005

--

--

--

--


Poslední aktualizace: 06/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.