Náklady

Portugalsko

V této případové studii týkající se rodinného práva (svěření dítěte do péče) byly členské státy požádány, aby informovaly stranu, z jejíhož podnětu se řízení zahajuje, o nákladech na řízení v těchto situacích: Případ A – vnitrostátní situace: Dvě osoby spolu žijí několik let, aniž by uzavřely sňatek. V okamžiku odloučení mají tříleté dítě. Rozhodnutím soudu je dítě svěřeno do péče matky a otci je přiznáno právo na styk s dítětem. Matka se soudí o omezení styku otce s dítětem. Případ B – přeshraniční situace, v níž vy jste právníkem v členském státě A: Dvě osoby spolu v členském státě (členský stát B) žijí několik let, aniž by uzavřely sňatek. Mají spolu dítě, ale ihned po jeho narození se od sebe odloučí. Rozhodnutím soudu v členském státě B je dítě svěřeno do péče matky a otci je přiznáno právo na styk s dítětem. Matka a dítě se v souladu s rozhodnutím soudu přestěhují do jiného členského státu (členský stát A) a otec zůstane v členském státě B. Po několika letech se matka soudí v členském státě A o úpravu styku dítěte s otcem.

Obsah zajišťuje
Portugalsko

Náklady řízení v Portugalsku – náklady na právníky, soudní vykonavatele a znalce

Případová studie

Advokát


Soudní vykonavatelSoudní znalecJe zastupování právníkem povinné?

Průměrné náklady

Je využití služeb soudního vykonavatele povinné?

Náklady před vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je využití služeb soudního znalce povinné?

Náklady

Případ A

Ano


Soudní vykonavatel v těchto řízeních koná v souladu se stejnými pravidly jako v jiných řízeních

Případ B

Ano


Soudní vykonavatel v těchto řízeních koná v souladu se stejnými pravidly jako v jiných řízeních

Poslední aktualizace: 06/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.