Upozorňujeme, že výchozí portugalština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Náklady

Portugalsko

Na této stránce naleznete informace o nákladech soudního řízení v Portugalsku.

Obsah zajišťuje
Portugalsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Regulační rámec upravující výši odměn u právnických profesí

1. Právní zástupci (Solicitadores)

V Portugalsku se výplata odměn právním zástupcům jednajícím jako soudní vykonavatelé (agentes de execução) řídí výnosem (Portaria) č. 331-B/2009 ze dne 30. března 2009 (články 11 až 25).

2. Právní poradci (Consultores jurídicos)

Odměny právních poradců nepodléhají v Portugalsku žádné právní úpravě.

3. Advokáti (Advogados)

Odměny advokátů nepodléhají v Portugalsku žádné právní úpravě.

4. Soudní úředníci (Oficiais de justiça)

Poplatky za úkony soudních úředníků v rámci výkonu soudních rozhodnutí jsou stanoveny v článku 9 a tabulce II nařízení o nákladech soudních řízení (Regulamento das Custas Processuais), schváleného vládním nařízením (Decreto-Lei) č. 34/2008 ze dne 26. února 2008 a výnosem (Portaria) č. 331-B/2009 ze dne 30. března 2009 (články 11 až 25).

5. Advokáti zajišťující právní ochranu

Odměny advokátů za služby poskytované v rámci právní ochrany jsou stanoveny výnosem (Portaria) č. 1386/2004 ze dne 10. listopadu 2004 a výnosem č. 10/2008 ze dne 3. ledna 2008, ve znění výnosu č. 210/2008 ze dne 29. února 2008.

Fixní náklady

Fixní náklady v občanskoprávním řízení

Fixní náklady stran občanskoprávních řízení

Fixní náklady pro účastníky občanskoprávních řízení jsou stanoveny v článcích 5 až 7 a v tabulkách I a II v příloze nařízení o nákladech soudních řízení (Regulamento das Custas Processuais), schváleného vládním nařízením (Decreto-Lei) č. 34/2008 ze dne 26. února 2008.

V jaké fázi občanskoprávního řízení musí být fixní náklady uhrazeny?

Soudní poplatky se zpravidla hradí při zahájení řízení a při stanovení data jednání. Poplatky znalcům a soudním úředníkům se zpravidla hradí předtím, než vstupují do řízení.

Fixní náklady v trestním řízení

Fixní náklady stran trestních řízení

Fixní náklady pro účastníky trestních řízení jsou stanoveny v článku 8 a v tabulce III v příloze nařízení o nákladech soudních řízení (Regulamento das Custas Processuais), schváleného vládním nařízením (Decreto-Lei) č. 34/2008 ze dne 26. února 2008.

V jaké fázi trestního řízení musí být fixní náklady uhrazeny?

Stadium trestního řízení, ve kterém musí být uhrazeny fixní náklady, závisí na pozici účastníka řízení a na příslušných právních úkonech. Jedinými případy, kdy se soudní poplatky hradí v okamžiku provedení úkonu, jsou uplatnění nároku poškozeným a zahájení stíhání ze strany poškozeného. V ostatních případech, tzn. tehdy, kdy je do řízení zapojen i obžalovaný, a v dalších případech, kdy je zapojen poškozený, se stanovené soudní poplatky hradí na konci každé fáze řízení (šetření, rozsudek, odvolání).

Fixní náklady v ústavněprávním řízení

Fixní náklady stran ústavněprávního řízení

Fixní náklady pro strany řízení před Ústavním soudem (Tribunal Constitucional) jsou stanoveny v článcích 6 až 9 vládního nařízení (Decreto-Lei) č. 303/98 ze dne 7. října 1998, ve znění vládního nařízení č. 91/2008 ze dne 2. června 2008.

V jaké fázi ústavněprávního řízení se hradí náklady?

Fixní náklady se hradí až po skončení řízení.

Předběžné informace, které musí poskytnout právní zástupci

Práva a povinnosti stran

Právní zástupci jsou eticky a právně zavázáni poskytnout veškeré informace o právech a povinnostech stran, neboť jsou schopni odhadnout jejich šance na úspěch a výši souvisejících nákladů.

Zdroje informací o nákladech řízení

Kde lze najít informace o nákladech řízení v Portugalsku?

Více informací o nákladech v Portugalsku najdete na stránce https://igfij.mj.pt/custas/Paginas/default.aspx

V jakých jazycích lze získat informace o nákladech řízení v Portugalsku?

Informace o nákladech řízení v Portugalsku jsou k dispozici pouze v portugalštině.

Kde lze najít informace o mediaci?

Informace o mediaci, zejména o veřejných mediačních službách pro záležitosti občanského, rodinného, pracovního a trestního práva, najdete na stránce http://www.dgpj.mj.pt/sections/gral/mediacao-publica/mediacao-anexos/formularios-para-pedidos/

Kde lze najít informace o průměrné době trvání různých řízení?

Informace o průměrné délce řízení jsou k dispozici na stránce se soudními statistikami Portugalska: http://www.dgpj.mj.pt/sections/estatisticas-da-justica.

Kde lze najít informace o průměrných nákladech na konkrétní řízení?

Tyto informace nejsou k dispozici a lze je získat pouze nahlédnutím do různých tarifů nebo tabulek nákladů.

Jakým způsobem se poskytují informace o dani z přidané hodnoty?

Soudní náklady nepodléhají dani z přidané hodnoty. Poplatky odborníkům podléhají DPH, ale informace o zákonem stanovených nákladech DPH nezahrnují.

Jaké jsou platné sazby?

O platných sazbách DPH nejsou dostupné žádné informace.

Právní pomoc

Platný příjmový strop v oblasti občanskoprávního soudnictví

Vzorec pro výpočet příjmového stropu pro získání právní pomoci v občanskoprávních sporech je uveden v příloze zákona č. 34/2004 ze dne 29. července 2004, ve znění zákona č. 47/2007 ze dne 28. srpna 2007.

Platný příjmový strop v oblasti trestního soudnictví pro obviněné

Vzorec pro výpočet příjmového stropu pro získání právní pomoci v trestněprávních sporech je uveden v příloze zákona č. 34/2004 ze dne 29. července 2004, ve znění zákona č. 47/2007 ze dne 28. srpna 2007.

Platný příjmový strop v oblasti trestního soudnictví pro oběti

Pro právní pomoc obětem v trestněprávních sporech není stanoven žádný příjmový strop.

Další podmínky související s přidělením právní pomoci obětem

Pro přidělení právní pomoci obětem existují další podmínky. Oběti neplatí soudní poplatky, pokud je zastupuje sdružení na pomoc obětem (Associação de Apoio à Vítima).

Další podmínky související s přidělením právní pomoci obviněným

Pro přidělení právní pomoci obviněným existují další podmínky. Týkají se ekonomické situace obviněného a vypočítají se podle vzorce uvedeného v článku 39 zákona č. 34/2004 ze dne 29. července 2004, ve znění zákona č. 47/2007 ze dne 28. srpna 2007.

Soudní řízení osvobozená od poplatků

Soudní řízení může být pro jednoho z účastníků nebo oba účastníky osvobozeno od poplatků na základě výjimky ze soudních nákladů nebo přidělení právní pomoci.

Kdy musí neúspěšná strana uhradit náklady řízení úspěšné straně?

Úspěšná strana má zpravidla nárok na náhradu svých nákladů od poražené strany, a to v míře stanovené soudem a v závislosti na jeho konečném rozhodnutí. Právo úspěšné strany na náhradu zaniká, pokud poražená strana využívá právní pomoci a je tak osvobozena od veškerých soudních poplatků.

Odměny znalců

Obvykle hradí odměny znalcům příslušný účastník řízení. Pokud obdržel právní pomoc, hradí odměny Úřad pro finanční řízení a infrastrukturu soudů (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça).

Odměny překladatelů a tlumočníků

Obvykle hradí odměny překladatelů a tlumočníků příslušný účastník řízení. Pokud však obdržel právní pomoc, hradí odměny Institut finančního řízení a soudní infrastruktury (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça).

Dokumentace

Zpráva Portugalska o studii transparentnosti nákladů PDF (781 Kb) en

Poslední aktualizace: 25/01/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.