Náklady

Portugalsko

Na této stránce naleznete informace o nákladech soudního řízení v Portugalsku.

Obsah zajišťuje
Portugalsko

Podrobnější analýzu právních nákladů naleznete v následujících případových studiích:

Rodinné právo – rozvod

Rodinné právo – svěření dětí do péče

Rodinné právo – výživné na dítě

Obchodní právo – smlouvy

Obchodní právo – odpovědnost

Právní rámec upravující odměny právnických povolání

1. Právní zástupci (Solicitadores)

V Portugalsku se výplata odměn právním zástupcům (solicitadores) jednajícím jako soudní exekutoři řídí ministerským výnosem (Portaria) č. 282/2013 ze dne 29. srpna 2013, ve znění pozdějších předpisů (články 43 až 51).

2. Právní poradci (Consultores jurídicos)

Odměny právních poradců nepodléhají v Portugalsku žádné právní úpravě.

3. Advokáti (Advogados)

Odměny advokátů nepodléhají v Portugalsku žádné právní úpravě.

4. Soudní úředníci (Oficiais de Justiça)

Poplatky za úkony soudních úředníků v rámci výkonu soudních rozhodnutí jsou stanoveny v článku 9 a tabulce II nařízení o nákladech soudních řízení (Regulamento das Custas Processuais) schváleného legislativním nařízením (Decreto-Lei) č. 34/2008 ze dne 26. února 2008 a ministerským výnosem č. 282/2013 ze dne 29. srpna 2013, v platném znění (články 43 až 51, použitelných podle čl. 59 odst. 1).

5. Advokáti zajišťující právní ochranu

Odměny advokátů za služby poskytované v rámci právní ochrany jsou stanoveny ministerským výnosem č. 1386/2004 ze dne 10. listopadu 2004, ministerským výnosem č. 161/2020 ze dne 30. června 2020 a ministerským výnosem č. 10/2008 ze dne 3. ledna 2008, v platném znění.

Pevně stanovené náklady

Pevně stanovené náklady v občanskoprávním řízení

Pevně stanovené náklady stran v občanskoprávním řízení

Pevně stanovené náklady pro strany v občanskoprávních řízeních jsou stanoveny v článcích 5 až 7 a v tabulkách I a II v příloze nařízení o nákladech soudních řízení, schváleného legislativním nařízením č. 34/2008 ze dne 26. února 2008, v platném znění.

Fáze občanskoprávního řízení, ve které musí být pevně stanovené náklady zaplaceny

Soudní poplatky se obvykle platí na začátku řízení a v okamžiku, kdy je stanoven termín soudního jednání. Znalci a soudní úředníci jsou zpravidla placeni bezprostředně před tím, než se zúčastní řízení.

Pevně stanovené náklady v trestním řízení

Pevně stanovené náklady stran v trestním řízení

Pevně stanovené náklady pro strany v trestních řízeních jsou stanoveny v článku 8 a v tabulce III v příloze nařízení o nákladech soudních řízení, schváleného legislativním nařízením č. 34/2008 ze dne 26. února 2008, v platném znění.

Fáze trestního řízení, ve které musí být pevně stanovené náklady zaplaceny

Fáze trestního řízení, ve které musí být pevně stanovené náklady zaplaceny, závisí na roli, kterou dotčená osoba v řízení hraje, a na úkonu, který má v úmyslu vykonat. Existují pouze dva případy, kdy je soudní poplatek splatný současně s úkonem, kterého se týká: pokud se dotčená osoba připojí k řízení jako občanskoprávní účastník a pokud je vyšetřování zahájeno na návrh občanskoprávního účastníka. Ve všech ostatních případech, tj. ve všech věcech týkajících se obžalovaného a v ostatních věcech týkajících se občanskoprávní strany, je soudní poplatek splatný na konci fáze soudního řízení, která právě probíhá (vyšetřování, rozsudek nebo odvolání), v závislosti na rozhodnutí soudce.

Pevně stanovené náklady v ústavněprávním řízení

Pevně stanovené náklady stran v ústavněprávním řízení

Pevně stanovené náklady, které mají účastníci řízení před Ústavním soudem zaplatit, jsou upraveny v článcích 6 až 9 legislativního nařízení č. 303/98 ze dne 7. října 1998, v platném znění, a v článku 84 zákona č. 28/82 ze dne 15. listopadu 1982, v platném znění.

Fáze ústavněprávního řízení, ve které musí být pevně stanovené náklady zaplaceny

Úhrada pevně stanovených nákladů se vyžaduje až na konci řízení.

Předběžné informace, které jsou povinni poskytnout právní zástupci

Práva a povinnosti stran

Právní zástupci jsou eticky a právně zavázáni poskytnout veškeré informace o právech a povinnostech stran, neboť jsou schopni odhadnout jejich šance na úspěch a výši souvisejících nákladů.

Informace o nákladech řízení

Kde mohu nalézt informace o právních základech pro stanovení nákladů soudního řízení v Portugalsku?

Další informace o systému nákladů soudního řízení v Portugalsku jsou k dispozici na adrese https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais.

V jakém jazyce lze získat informace o právních základech nákladů soudního řízení v Portugalsku?

Informace o právních základech pro stanovení nákladů soudního řízení v Portugalsku jsou k dispozici pouze v portugalštině.

Kde lze najít informace o mediaci?

Informace o mediaci, zejména o veřejných systémech občanskoprávní, rodinné, pracovní a trestní mediace, najdete na adrese https://dgpj.justica.gov.pt/English/Alternative-Dispute-Resolution.

Kde lze nalézt informace o průměrné době trvání různých řízení?

Informace o průměrné délce soudního řízení lze nalézt na adrese https://estatisticas.justica.gov.pt/sites/siej/en-us/pages/default.aspx.

Kde lze nalézt informace o průměrných nákladech konkrétního druhu řízení?

Tyto informace nejsou k dispozici. Jediný způsob, jak je zjistit, je nahlédnout do různých sazebníků poplatků nebo tabulek nákladů.

Simulátor s údaji o soudních poplatcích, které se platí při zahájení soudního řízení, je však k dispozici na adrese https://justica.gov.pt/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica. Z toho si lze udělat představu o nákladech.

Daň z přidané hodnoty: Jakým způsobem se tyto informace poskytují?

Soudní náklady jsou osvobozeny od DPH. Odměny právníků podléhají DPH, ale informace o nákladech, které jsou stanoveny zákonem, DPH neobsahují.

Jaké jsou použitelné sazby?

Informace o platných sazbách DPH nejsou k dispozici.

Právní pomoc

Stanovená hranice příjmů pro žalované v rámci občanskoprávních řízení

Vzorec pro výpočet hranice příjmů pro právní pomoc v občanskoprávním řízení je uveden v příloze zákona č. 34/2004 ze dne 29. července 2004, v platném znění.

Stanovená hranice příjmů pro obviněné v trestním řízení

Vzorec pro výpočet hranice příjmů pro právní pomoc v trestním řízení je uveden v příloze zákona č. 34/2004 ze dne 29. července 2004, v platném řízení.

Stanovená hranice příjmů pro oběti v trestním řízení

Pro oběti v trestních věcech není stanovena žádná hranice příjmů pro právní pomoc.

Další podmínky pro přiznání právní pomoci obětem

Pro přiznání právní pomoci obětem existují další podmínky. Pokud je oběti domácího násilí ve smyslu článku 152 trestního zákoníku přiznáno postavení oběti podle zákona č. 112/2009 ze dne 16. září 2009, předpokládá se, že oběť nemá dostatečné finanční prostředky, pokud není prokázán opak.

Další podmínky pro přiznání právní pomoci obviněným

Pro přiznání právní pomoci obviněným existují další podmínky. Ty se vztahují k finanční situaci obviněných a jsou vypočteny na základě modelu navrženého v souladu s článkem 39 zákona č. 34/2004 ze dne 29. července 2004, v platném znění.

Soudní řízení osvobozená od poplatků

Soudní řízení může být pro jednu stranu nebo pro obě strany bezplatné na základě osvobození od soudních poplatků nebo poskytnutí právní pomoci.

Článek 4 nařízení o nákladech soudního řízení stanoví řadu situací, kdy se uplatní osvobození od nákladů. Výjimky se dělí do dvou kategorií:

  • subjektivní nebo osobní výjimky podle čl. 4 odst. 1, které jsou založeny na konkrétní charakteristice stran nebo osob, jichž se řízení týká, a
  • objektivní nebo procesní výjimky podle čl. 4 odst. 2, které se týkají druhu řízení.

Některé výjimky však závisejí na obsahu konečného rozhodnutí, kterým se řízení končí, jak je stanoveno v čl. 4 odst. 3, 4, 5, 6 a 7. V důsledku toho nemusí mít tato osvobození žádný vliv na náklady nebo mohou mít vliv pouze na poplatky vzniklé v průběhu soudního řízení.

Podrobnější informace o právní pomoci naleznete na adrese https://justica.gov.pt/Guias/como-pedir-apoio-judiciario.

Kdy musí neúspěšná strana nahradit náklady řízení straně, která uspěla?

Úspěšná strana má zpravidla nárok na náhradu vzniklých nákladů od strany, která spor prohrála, a to v poměru stanoveném soudem v závislosti na konečném rozhodnutí. Právo úspěšné strany na náhradu vzniklých nákladů se ruší, pokud strana, která prohrála, obdrží právní pomoc, a je tak osvobozena od povinnosti platit jakékoli soudní poplatky.

Znalečné

Obecně platí, že znalečné hradí účastníci řízení. Pokud však strany obdržely právní pomoc, znalečné hradí Institut finančního řízení a infrastruktury v justici (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça).

Odměny tlumočníků a překladatelů

Obecně platí, že odměny překladatelů a tlumočníků hradí účastníci řízení. Pokud však strany obdržely právní pomoc, odměny překladatelů a tlumočníků hradí Institut finančního řízení a infrastruktury v justici (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça).

Důležité dokumenty

Zpráva Portugalska ke studii o transparentnosti nákladů  PDF (781 Kb) en

Poslední aktualizace: 29/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.