Náklady

Rumunsko

V této případové studii týkající se rodinného práva – výživného –, byly členské státy požádány o informování žalující strany o nákladech řízení v těchto situacích: Případ A – vnitrostátní situace: Dvě osoby spolu žijí několik let, aniž by uzavřely sňatek. V okamžiku odloučení mají tříleté dítě. Rozhodnutím soudu je dítě svěřeno do péče matky. Jedinou nevyřešenou otázkou zůstává výše výživného, které má otec platit matce na výživu a vzdělávání dítěte. Matka se o výši výživného soudí. Případ B – přeshraniční situace, v níž vy jste právníkem v členském státu A: Dvě osoby spolu žijí v členském státě (členský stát B), aniž by uzavřely sňatek. Mají tříleté dítě. Odloučí se od sebe. Rozhodnutím soudu v členském státu B je dítě svěřeno do péče matky. Matka s dítětem se se souhlasem otce přestěhuje do jiného členského státu (členský stát A), kde si zřídí své bydliště. Mezi rodiči zůstává nevyřešený spor ohledně výše výživného, které má otec platit matce na výživu a vzdělávání dítěte. Matka se o výši výživného soudí v členském státu A.

Obsah zajišťuje
Rumunsko

Náklady v Rumunsku

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního řešení sporů


Případová studie

Prvoinstanční soudní řízení

Odvolací řízení

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Případová studie A

Žádné soudní poplatky

Pro získání kopií kopie různých procesních dokumentů vyhotovených specializovanými zaměstnanci soudů (úředníky) je nutné zaplatit poplatek za kopírování (mezi 0,05 EUR a 1,25 EUR za jednu kopii)

1. Ověření pravosti – atestace pro získání ověřeného soudního rozhodnutí – 2,15 RON (asi 0,5 EUR), z toho 2 RON soudní poplatek a 0,15 RON kolkovné

2. Doplnění doložky o vymahatelnosti do soudního rozhodnutí - 4,15 RON (asi 1 EUR), z toho 4 RON soudní poplatek a 0,15 RON kolkovné

3. Superlegalizace – 1,15 RON (asi 0,25 EUR), z toho 1 RON soudní poplatek a 0,15 RON kolkovné - pouze jestliže to účastník řízení potřebuje

Žádné soudní poplatky

Pro získání kopií kopie různých procesních dokumentů vyhotovených specializovanými zaměstnanci soudů (úředníky) je nutné zaplatit poplatek za kopírování (mezi 0,05 EUR a 1,25 EUR za jednu kopii)

-

Případová studie B

Žádné soudní poplatky

Pro získání kopií kopie různých procesních dokumentů vyhotovených specializovanými zaměstnanci soudů (úředníky) je nutné zaplatit poplatek za kopírování (mezi 0,05 EUR a 1,25 EUR za jednu kopii)

1. Ověření pravosti – atestace pro získání ověřeného soudního rozhodnutí – 2,15 RON (asi 0,5 EUR), z toho 2 RON soudní poplatek a 0,15 0,15 RON kolkovné

2. Doplnění doložky o vymahatelnosti do soudního rozhodnutí - 4,15 RON (asi 1 EUR), z toho 4 RON soudní poplatek a 0,15 RON kolkovné

3. Superlegalizace – 1,15 RON (asi 0,25 EUR), z toho 1 RON soudní poplatek a 0,15 RON kolkovné - pouze jestliže to účastník řízení potřebuje

Žádné soudní poplatky

Pro získání kopií kopie různých procesních dokumentů vyhotovených specializovanými zaměstnanci soudů (úředníky) je nutné zaplatit poplatek za kopírování (mezi 0,05 EUR a 1,25 EUR za jednu kopii)

-


Případová studie

Alternativní řešení sporu

Je tato možnost pro tento druh případu k dispozici?

Náklady

Případová studie A

Ano

Náklady jsou stanoveny smlouvou o mediaci uzavřenou mezi účastníky řízení a mediátorem

Případová studie B

Ano

Náklady jsou stanoveny smlouvou o mediaci uzavřenou mezi účastníky řízení a mediátoremNáklady na právní zastoupení, exekutora a znalce


Případová studie

Právní zastoupení

Exekutor

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Případová studie A

NE

Různé náklady podle smlouvy o právní pomoci

V tomto případě neplatí, protože právní zastoupení není povinné

NE

V tomto případě neplatí, protože soudní rozhodnutí (vydané po rozsudku) může být předmětem vymáhání pouze v případě, že jej neúspěšná strana (otec) neplní dobrovolně

Obsílka poddlužníkovi při vymáhání soudního rozhodnutí - 10,3 RON (asi 2,5 EUR), z toho 10 RON soudní poplatek a 0,3 RON kolkovné

Oznámení – minimální poplatek 20 RON (asi 5 EUR) a maximální poplatek 400 RON (asi 100 EUR).

Odměna soudního exekutora – minimální částka 50 RON (asi 12,5 EUR) a maximální částka 500 RON (asi 125 EUR).

Případová studie B

NE

Různé náklady podle smlouvy o právní pomoci

V tomto případě neplatí, protože právní zastoupení není povinné

NE

V tomto případě neplatí, protože soudní rozhodnutí (vydané po rozsudku) může být předmětem vymáhání pouze v případě, že jej neúspěšná strana (otec) neplní dobrovolně

Obsílka poddlužníkovi při vymáhání soudního rozhodnutí - 10,3 RON (asi 2,5 EUR), z toho 10 RON soudní poplatek a 0,3 RON kolkovné

Oznámení – minimální poplatek 20 RON (asi 5 EUR) a maximální poplatek 400 RON (asi 100 EUR).

Odměna soudního exekutora – minimální částka 50 RON (asi 12,5 EUR) a maximální částka 500 RON (asi 125 EUR).


Případová studie

Znalec

Je využití znalce povinné?

Náklady

Případová studie A

NE

V tomto případě neplatí

Případová studie B

NE

V tomto případě neplatíNáklady na náhrady svědkům, jistotu nebo záruku a další související náklady


Případová studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistota nebo záruka

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje a kdy a jak se používá?

Náklady

Případová studie A

V tomto případě neplatí, protože nebudou vyslechnuti žádní svědci

V tomto případě neplatí, protože nebudou vyslechnuti žádní svědci

Jestliže strana požaduje zajišťovací předběžné opatření (obestavení, zajištění pohledávky)

10,3 RON (asi 2,5 EUR), z toho 10 RON soudní poplatek a 0,3 RON kolkovné

Případová studie B

V tomto případě neplatí, protože nebudou vyslechnuti žádní svědci

V tomto případě neplatí, protože nebudou vyslechnuti žádní svědci

Jestliže strana požaduje zajišťovací předběžné opatření (obestavení, zajištění pohledávky)

10,3 RON (asi 2,5 EUR), z toho 10 RON soudní poplatek a 0,3 RON kolkovnéNáklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladůPřípadová studie

Právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek se poskytuje?

Kdy je podpora úplná?

Podmínky?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Pokud náhrada nákladů nepokrývá celou částku, jaká je obecně její výše v procentním vyjádření?

Jaké náklady se nikdy nenahrazují?

Existují okolnosti, za kterých se náklady na právní pomoc hradí organizaci poskytující právní pomoc?

Případová studie A

Viz přílohu 1

Viz přílohu 1

Viz přílohu 1

Ano

Obecně se nahrazuje 100 % nákladů

Jestliže uspěje matka, mohou být v tomto případě všechny náklady, které vynaložila, požadovány od otce

NE

Případová studie B

Viz přílohu 1

Viz přílohu 1

Viz přílohu 1

Ano

Obecně se nahrazuje 100 % nákladů

Jestliže uspěje matka, mohou být v tomto případě všechny náklady, které vynaložila, požadovány od otce

NENáklady na překlady a tlumočení


Případová studie

Překlad

Tlumočení

Jiné zvláštnosti v oblasti nákladů u přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Popis

Případová studie A

V tomto případě neplatí

V tomto případě neplatí

Je-li účastník řízení hluchý nebo němý, popř. neumí psát.

23,15 RON (asi 6 EUR) za jednu hodinu

Případová studie B

1. Jsou-li dokumenty předložené soudu (část složky případu) vyhotovené v cizím jazyce.

2. Navíc jestliže strana napadne přesnost dokumentu přeloženého do rumunštiny, může soud požádat o překlad dokumentu soudního překladatele.

Náklady se mohou lišit podle smlouvy o překladu nebo, jestliže překlad provádí soudní překladatel na žádost soudu, činí 33,56 RON (asi 8 EUR) za jednu stranu formátu A4.

Jestliže alespoň jeden účastník řízení nehovoří rumunsky.

Stát A = Rumunsko

23,15 RON (asi 6 EUR) za jednu hodinu

Ano, ale s podporou státu


Poslední aktualizace: 04/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.