Náklady

Rumunsko

Na této stránce jsou uvedeny informace o soudních nákladech v Rumunsku.

Obsah zajišťuje
Rumunsko

Rodinné právo – rozvod

Rodinné právo – svěření dětí do péče

Rodinné právo – výživné na dítě

Obchodní právo – smlouvy

Obchodní právo – odpovědnost

Právní rámec upravující odměny právnických profesí

Právní zastoupení

Všeobecné informace

Odměny právních zástupců jsou různé a určují se podle obtížnosti případu, jeho rozsáhlosti a doby trvání. Na úrovni odměn se právní zástupce a jeho klient mohou libovolně dohodnout, avšak v rámci zákona a statutu právnického povolání.

Úroveň splatných odměn může vycházet z:

 • hodinové sazby účtované podle počtu odpracovaných hodin;
 • fixní částky;
 • částky závislé na úspěšném výsledku; kromě fixní částky může právní zástupce požádat o další fixní nebo variabilní částku, která bude vyplacena v případě úspěchu.
 • hodinové a fixní odměny dohromady bez ohledu na konečný výsledek.

Je takřka nemožné uvést odhad odměn, protože tyto informace lze získat pouze po předložení případu právnímu zástupci, který splatnou odměnu posoudí s ohledem na všechna hlediska daného případu, zejména pracovní zátěž, hodnotu soudního sporu a povahu strany vedoucí spor.

Soudní exekutoři

Všeobecné informace

Výše odměny soudního exekutora závisí na povaze vykonávané činnosti (výkon soudního rozhodnutí nebo jiný vykonatelný exekuční titul). Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Národní unií soudních exekutorů stanovilo sazebník odměn. Exekutoři jsou placeni stranou, která exekutora požádala o exekuci. Soudní exekutoři jsou obvykle placeni za každý jednotlivý úkon při exekuci.

V případě, kdy se jedná o exekuci peněžité pohledávky, je maximální výše odměn následující:

Pohledávky do 50 000 RON včetně

Maximální odměna činí 10 % hodnoty pohledávky (například je-li hodnota pohledávky 40 000 RON, může maximální účtovaná odměna činit 400 RON).

Pohledávky od 50 000 RON do 80 000 RON včetně

Maximální odměna je pevná částka 5 000 RON plus 3 % z částky převyšující 50 000 RON.

Pohledávka mezi 80000 RON a 100000 RON

Maximální odměna je pevná částka 5 900 RON plus 2 % z částky převyšující 80 000 RON

Pohledávky od 80 000 RON do 100 000 RON včetně

Maximální odměna je pevná částka 6 300 RON plus 1 % z částky převyšující 100 000 RON.

Podrobné informace o minimálních a maximálních odměnách podle druhu exekučního úkonu

Odměny účtované před rohodnutím soudu (před předložením pohledávky)

Oznámení a poskytnutí procesních dokumentů

Mezi 20 RON (5 EUR) a 400 RON (100 EUR).

Zjištění skutkové situace a inventura zboží (článek 239 občanského soudního řádu)

Mezi 100 RON (25 EUR) a 2200 RON (550 EUR) u dlužníka fyzické osoby nebo 5200 RON (1300 EUR) u dlužníka právnické osoby.

Protokol o věcné nabídce

Mezi 50 RON (12,5 EUR) a 350 RON (87,5 EUR).

Konfiskace

10 % skutečné hodnoty

Zajišťovací zabavení

Mezi 100 RON (25 EUR) a 1200 RON (300 EUR) u dlužníka fyzické osoby nebo 2200 RON (550 EUR) u dlužníka právnické osoby.

Právní konzultace o přípravě exekučních dokumentů

Mezi 20 RON (5 EUR) a 200 RON (50 EUR).

Odměny účtované během řízení

Předvolání

Minimální odměna 60 RON (15 EUR) za pohledávky do 1 000 RON (250 EUR)

60 RON plus 2 % částky, o kterou částka převyšuje 1 000 RON u pohledávek nad 1 000 RON

U částek až do 50000 RON (12500 EUR) může odměna činit až 10 % hodnoty pohledávky;

U částek mezi 50001 RON a 80000 RON (20000 EUR) činí odměna 3 % hodnoty pohledávky;

U částek mezi 80001 RON a 100000 RON (25000 EUR) činí odměna 2 % hodnoty pohledávky; a

U částek nad 100000 RON činí odměna 1 % hodnoty pohledávky.

Protest při neplacení směnek, dlužních úpisů a šeků

Minimální odměna 150 RON (37,5 EUR)

Maximálně 400 RON (100 EUR).

Soudní zabavení

Minimální odměna 100 RON (25 EUR)

Maximálně 1200 RON (300 EUR) u dlužníka fyzické osoby nebo 2200 RON (550 EUR) u dlužníka právnické osoby.

 

Odměny účtované po řízení (po rozhodnutí soudu)

Umístění nezletilého do péče nebo stanovení bydliště nezletilého

Mezi 50 RON (asi 12,5 EUR) a 1000 RON (250 EUR).

Styk s dítětem / návštěva dítěte (nezletilého)

Mezi 50 RON (asi 12,5 EUR) a 500 RON (125 EUR).

 

V případě vymáhání dluhů

Vymáhání dluhů a pohledávek exekucí movitého majetku

Minimální odměny

Minimální odměna 60 RON (15 EUR) za pohledávky do 1 000 RON (250 EUR)

60 RON plus 2 % částky, o kterou částka převyšuje 1 000 RON u pohledávek nad 1 000 RON

Maximální odměny

Až 10 % pro částky do 50000 RON (12500 EUR);

3 % pro částky mezi 50001 RON a 80000 RON (20000 EUR).

2 % pro částky mezi 80001 RON a 100000 RON (25000 EUR); a

1 % pro částky nad 100000 RON.

Vymáhání dluhů a pohledávek exekucí nemovitého majetku

Minimální odměny

150 RON (37,5 EUR) za pohledávky do 1 000 RON (EUR 250)

150 RON (37,5 EUR) plus 2 % z částky, o kterou částka převyšuje 1 000 RON u pohledávek nad 1 000 RON

Maximální odměny

Až 10 % pro částky do 50000 RON (12500 EUR);

3 % pro částky mezi 50001 RON a 80000 RON (20000 EUR).

2 % pro částky mezi 80001 RON a 100000 RON (25000 EUR); a

1 % pro částky nad 100000 RON.

Soudní znalci

Odměny znalců jsou různé. Odměny stanoví subjekt, který si znalecký posudek vyžádal, přičemž zohlední jeho složitost, objem vynaložené práce a profesní nebo vědeckou odbornost znalce.

 • posudek provedený na žádost soudu, orgánů činných v trestním stíhání případně jiných orgánů účastnících se objasňování skutečností v příslušné věci znalci s povolením od ministerstva spravedlnosti;
 • zúčastněné strana má právo požadovat, aby soudní znalec ve spolupráci se znalcem (specialistou, poradcem) určeným touto stranou a schválený soudem provedl znalecké posouzení. Odměna znalci určenému stranou je stanovena na základě dohody a placena touto stranou.

Fixní náklady

Fixní náklady stran v občanskoprávním řízení

Fixní náklady na podání žaloby: soudní poplatky a kolkovné

Žaloby podané u soudu, které jsou předmětem soudních poplatků, musejí být opatřeny soudním kolkem.

Soudní poplatky

Soudní poplatky se mohou pohybovat mezi 0,5 EUR až více než 1500 EUR.

V případě finančně vyčíslitelných pohledávek (např. ve věci alimentů, obchodních případů) se soudní poplatky liší podle hodnoty pohledávky:

Hodnota pohledávky

Výše soudního poplatku

Až 39 RON

2 RON

39,01 – 388 RON

2 RON plus 10 % částky, o kterou hodnota pohledávky převyšuje 39 RON

388,01 – 3879 RON

37 RON plus 8 % částky, o kterou hodnota pohledávky převyšuje 388 RON

3 879,01 – 19395,00 RON

316 RON plus 6 % částky, o kterou hodnota pohledávky převyšuje 3879 RON

19395,01 – 38790,00 RON

1247 RON plus 4 % částky, o kterou hodnota pohledávky převyšuje 19395 RON

38790,01 – 193948,00 RON

2023 RON plus 2 % částky, o kterou hodnota pohledávky převyšuje 38790 RON

Více než 193948,00 RON

5126 RON plus 1 % částky, o kterou hodnota pohledávky převyšuje 193948 RON

 

V případě pohledávek týkajících se rodinného práva jsou soudní poplatky:

Za rozvod způsobený zhoršením rodinných vztahů a rozvod společně dohodnutý mezi manžely (rumunský rodinný zákoník, čl. 38 odst. 1 a 2)

39 RON (10 EUR)

Za rozvod způsobený neschopností manžela či manželky vykonávat své rodinné povinnosti z důvodu závažného onemocnění (rumunský rodinný zákoník, čl. 38 odst. 3) a rozvod způsobený nízkým příjmem manžela či manželky (nižším než minimální hrubá mzda v zemi) nebo neexistencí příjmu

8 RON (2 EUR)

Za svěření dětí do péče, za stanovení bydliště nezletilého dítěte, za účelem uznání dítěte, aby mohlo používat jméno rodiče

6 RON (2,5 EUR)

 • Kolkovné (asi 1 EUR) – pohybuje se mezi 1,5 a 5 RON
 • Rozhodnutí soudu – náklady na rozhodnutí (asi 1 EUR)

Soudní rozhodnutí, předvolání a oznámení jsou doručována stranám soudního sporu, svědkům, znalcům a všem ostatním osobám a institucím, které se soudního sporu účastí, zdarma.

Nahlédnutí do soudního spisu a kopírování dokumentů ze soudního spisu a osvědčení soudního úředníka podléhá zaplacení poplatku (maximálně 4 RON).

 • Náklady na získání ověřeného rozhodnutí (méně než 1 EUR)

Žádosti pro soudy o doručení kopií soudních rozhodnutí, která s doložkou právní moci

Kolek za soudní poplatek v hodnotě 2 RON

 

Další řízení: fixní náklady

Odměny překladatelů a tlumočníků

1. Odměny překladatelů a tlumočníků

Tyto odměny stanoví soud v úředním rozhodnutí, kterým jmenuje tlumočníka nebo překladatele. Minimální sazba 20 RON se zvyšuje:

 • o 50 % za překlady z orientálního jazyka (japonština, čínština) či vzácně používaného jazyka nebo do něj; nebo za naléhavé překlady (do 24 – 48 hodin);
 • o 100 % za simultánní tlumočení; nebo za práci o víkendu, během státního svátku nebo dne pracovního volna, a mezi 22:00 a 6:00 hodin.

Přesné úrovně sazeb jsou:

Za soudního tlumočníka

23,15 RON (asi 6 EUR) za jednu hodinu, popř. za méně než hodinu (části hodiny)

Za překlady

33,56 RON (asi 8 EUR) za jednu stranu

 

Vyžadují-li to zákony, připočítává se k těmto částkám DPH.

2. Odměny soudních exekutorů

Výše odměny závisí na množství práce při výkonu soudního rozhodnutí nebo nařízení výkonu rozhodnutí podle zákona. Ministerstvo spravedlnosti však po konzultacích s Národní unií soudních exekutorů vytvořilo tabulku odměn. Viz kapitolu o odměnách soudních exekutorů výše.

Opravné prostředky

Náklady na soudní spor na prvním stupni jsou svojí povahou podobné nákladům na řízení o opravném prostředku, ale jejich výše činí 50 % nákladů vynaložených při soudním sporu.

Fáze občanskoprávního řízení, kdy musejí být uhrazeny fixní náklady

1. Soudní poplatky

Jsou splatné předem, před obdržením, zpracováním nebo vydáním příslušné dokumentace nebo poskytnutím požadované služby. V praxi zaplatí žadatel soudní poplatek, který je dle jeho odhadu správný, při předložení pohledávky. Při prvním slyšení stanoví soud soudní poplatky, které mají být uhrazeny, a řádné požádá stranu soudního sporu, aby uhradila případný nedoplatek.

2. Odměny soudních exekutorů

Výdaje související s výkonem rozhodnutí musejí být uhrazeny předem stranou soudního sporu, která o výkon rozhodnutí požádala. Záloha na odměnu soudních exekutorů však nemůže být podmínkou pro vykonání soudního rozhodnutí.

3. Odměny tlumočníků

Strana soudního sporu, která požádala o tlumočnické služby, musí uhradit soudem stanovený poplatek, oficiální cestovní výlohy nebo odměnu tlumočníka do 5 dnů od stanovení její výše.

4. Odměny znalců

Předběžná platba a záloha na cestovné (použije-li se) se vyplácí do 5 dnů od jmenování znalce stranou, která o znalecký posudek požádala, a to na zvláštní účet pro tyto účely otevřený místním úřadem pro znalecká posouzení. Soud může také rozhodnout, aby výdaje uhradily obě strany soudního sporu.

Odměny stanoví subjekt, který si znalecký posudek vyžádal, přičemž zohlední jeho složitost, objem vynaložené práce a profesní nebo vědeckou odbornost znalce.

Fixní náklady v trestním řízení

Fixní náklady stran v trestním řízení

Pro strany soudního sporu při trestním řízení nejsou stanoveny žádné fixní náklady.

Fixní náklady v ústavněprávním řízení

Fixní náklady stran v ústavněprávním řízení

V souvislosti s ústavněprávním řízením nejsou stanoveny žádné fixní náklady.

Předběžné informace, které musí uvést právní zástupci

Práva a povinnosti stran

V Rumunsku nemají právní zástupci přímou povinnost poskytovat stranám soudního sporu předběžné informace o jejich právech a povinnostech, jejich vyhlídkách na úspěch a nákladech na řízení. Podle statutu právnického povolání ale právní zástupce má povinnost radit svému klientovi urychleně, svědomitě, správně a důsledně.

Právní základy pro stanovení nákladů

Kde lze najít informace o právních základech pro stanovení nákladů v Rumunsku?

Informace o různých právních základech pro stanovení nákladů se nehledají snadno, protože nejsou zveřejněny na internetových stránkách veřejných institucí ani uvedeny v letácích. Informace lze získat přímo od lidí pracujících v této oblasti a z následujících zákonů týkajících se soudních nákladů.

 1. Soudní poplatky a kolkovné jsou upraveny zákonem č. 146/1997 o soudních poplatcích a nařízením vlády č. 32/1995 o kolkovném.
 2. odměny právním zástupců jsou upraveny zákonem č. 188/2000 o soudních exekutorech a vyhláškou č. 2550/C ze dne 14. listopadu 2006 o schválení minimální a maximální odměny za služby soudních exekutorů.
 3. Odměny znalců jsou upraveny občanským soudním řádem a nařízením vlády č. 2/2000 o organizaci činnosti soudních a mimosoudních znalců.
 4. Odměny překladatelů a tlumočníků jsou upraveny občanským soudním řádem, zákonem č. 178 a vyhláškou č. 772 ze dne 5. března 2009 o stanovení odměn pro soudní tlumočníky a překladatele.

V jakých jazycích získám informace o právních základech pro stanovení nákladů v Rumunsku?

Zákony upravující náklady jsou k dispozici pouze v rumunštině.

Kde lze najít informace o mediaci?

Mediace je upravena zákonem č. 192/2006 o mediaci a organizaci povolání mediátora. Tento zákon stanoví, že mediátor má právo na odměnu dohodnutou se stranami sporu a na náhradu výdajů vynaložených v souvislosti s mediací.

Kde lze najít další informace o nákladech?

Kde lze najít informace o průměrné době trvání různých řízení?

Statistické informace o průměrné době trvání případů jsou uvedeny ve výroční zprávě o rumunské soudní činnosti, která je k dispozici v rumunštině na veřejné internetové stránce Vrchní rady soudců a státních zástupců (viz kapitolu 3.4 Ukazatele kvality soudní činnosti, strany 155-162).

DPH

Na soudní poplatky, kolkovné a odměny právním zástupcům, které jsou stanoveny smlouvou o právní pomoci, se nevztahuje DPH.

Vyžadují-li to platné zákony, připočítává se DPH k sazbě za překlad dokumentů.

Právní pomoc

Platná hranice příjmu v oblasti civilního soudnictví

Průměrný čistý měsíční příjem na jednoho rodinného příslušníka

Podmínky pro poskytnutí právní pomoci

Méně než 500 RON (asi 125 EUR)

Úroveň příjmu by měla být pod hranicí po dobu alespoň 2 měsíce před podáním žaloby k soudu; v takovém případě hradí náklady na soudní řízení v plném rozsahu stát.

Méně než 800 RON (asi 200 EUR)

Úroveň příjmu by měla být pod hranicí po dobu alespoň 2 měsíce před podáním žaloby k soudu; v takovém případě hradí 50 % nákladů na soudní řízení stát.

 

Dále je právní pomoc poskytnuta:

 • jestliže by fixní nebo celkové odhadované náklady na soudní řízení mohly omezit ústavní právo strany sporu na účinný přístup ke spravedlnosti; nebo
 • jestliže by právo strany sporu na přístup ke spravedlnosti mohlo být omezeno rozdíly v životních nákladech mezi členským státem jejího bydliště a Rumunskem;
 • bez ohledu na příjem příjemce právní pomoci, jestliže zvláštní zákon stanoví právo na právní pomoc nebo bezplatnou právní pomoc jako ochranné opatření pro příjemce právní pomoci (je-li příjemce právní pomoci nezletilý, zdravotně postižený nebo v jiné zvláštní situaci).

Platná hranice příjmu v oblasti trestního soudnictví pro obviněné

Koncepce hranice příjmu se vztahuje pouze na občanské věci. V trestních věcech jsou hlavní právní ustanovení upravující tuto oblast obsažena v článku 171 trestního zákoníku. Obviněnému se poskytuje právní pomoc, jestliže:

 1. je nezletilý;
 2. byl internován v převýchovném ústavu nebo vzdělávacím nemocničním zařízení;
 3. již byl zadržen nebo držen ve vazbě v souvislosti s jiným trestním řízením;
 4. byl lékařsky internován nebo podstupuje povinnou léčbu;
 5. orgán činný v trestním řízení nebo soud má za to, že obžalovaný není schopen vést vlastní obhajobu;
 6. trestem stanoveným zákonem za údajně spáchaný trestný čin je odnětí svobody na doživotí nebo na alespoň 5 let.

Platná hranice příjmu v oblasti trestního soudnictví pro oběti

Koncepce hranice příjmu se v oblasti trestního soudnictví nevztahuje na oběti. Příslušná právní ustanovení upravující tuto oblast jsou obsažena v článku 173 trestního zákoníku.

Soudní řízení osvobozená od poplatků

Na následující žaloby se ze zákona nevztahují žádné soudní náklady:

 • Všechny žaloby týkající se (1) ochrany a podpory práv dětí (upravené zákonem č. 272/2004 o podpoře a ochraně práv dětí), (2) opatrovnictví, (3) svěřenectví, (4) pomoc poskytovanou vážně duševně nemocným osobám;
 • Žaloby týkající se povinnosti zákonného a smluvního výživného a všechny žaloby týkající se adopce (upravené zákonem č. 273/2004 o adopci);
 • Ostatní žaloby podle příslušných zákonů.

Kdy musí neúspěšná strana nahradit náklady řízení straně, která uspěla?

V občanských věcech jsou pravidla pro rozdělení nebo úhradu nákladů upravena články 274-276 občanského soudního řádu. V zásadě platí následující:

 • Neúspěšná strana je povinna (na žádost) uhradit náklady na soudní řízení;
 • Soudce nemůže snížit soudní poplatek ani jiné výdaje uhrazené stranou, která uspěla;
 • Obžalovaný, který uznal nároky navrhovatele při prvním slyšení, nemusí platit soudní výlohy, pokud o tom nebyl oficiálně informován soudním exekutorem na základě zvláštního postupu ještě před vynesením rozhodnutí, jak je uvedeno výše;

V trestních věcech jsou pravidla pro rozdělení / úhradu nákladů upravena články 189-193 trestního zákoníku. V zásadě platí následující:

 • Výdaje nutné na vykonání procesních aktů, řízení důkazů, správu podstatných důkazních prostředků, odměny právních zástupců a další výdaje související s trestním řízením jsou hrazeny z prostředků poskytnutých státem nebo zaplacených stranami sporu.
 • V případě usvědčení musí obžalovaný uhradit soudní výdaje vynaložené státem, s výjimkou výdajů na tlumočníky jmenované soudními orgány a případů, kdy byla poskytnuta bezplatná právní pomoc.
 • V případě zproštění viny nebo ukončení trestního řízení u soudu jsou soudní výdaje státu uhrazeny takto:

V případě zproštění viny: a) obětí, v rozsahu, ve kterém byly obětí způsobeny; b) stranou občanskoprávního sporu, jejíž nároky byly zcela odmítnuty, v rozsahu, ve kterém byly výdaje způsobeny touto stranou; c) obžalovaným, je-li i v případě zproštění viny povinen zaplatit náhradu škody.

V případě ukončení trestního řízení, a) obžalovaným, byla-li nařízena náhrada trestní odpovědnosti nebo existuje důvod k nepotrestání; b) oběma stranami sporu v případě uzavření smíru; c) obětí v případě stažení žaloby nebo jejího opožděného doručení soudu.

 • V případě amnestie, promlčení nebo stažení žaloby a v případě existence příčiny pro nepotrestání, požaduje-li obžalovaný pokračování trestního řízení, mohou být sodní výdaje uhrazeny obětí nebo obžalovaným podle ostatních souvisejících právních předpisů.
 • Ve všech ostatních případech zaplatí vlastní soudní výdaje stát.

Odměny znalců

Článek 274 občanského soudního řádu stanoví, že neúspěšná strana na žádost hradí náklady na soudní řízení, které zahrnují i odměny všech znalců uhrazené stranou, která uspěla.

Související přílohy

Zpráva Rumunska ke Studii o transparentnosti nákladů PDF (544 Kb) en

Poslední aktualizace: 04/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.