Náklady

Rumunsko

V této případové studii týkající se rodinného práva – rozvodu –, byly členské státy požádány o informování strany, která podává žádost o rozvod, o nákladech na rozvodové řízení v těchto situacích: Případ A – vnitrostátní situace: Pár uzavře sňatek. Později se odloučí a dohodne na rozvodu. Případ A – přeshraniční situace: Dva státní příslušníci téhož členského státu (členský stát A) uzavřou sňatek. Manželství je uzavřeno v členském státu A. Po svatbě se pár přestěhuje do jiného členského státu (členský stát B), kde bude žít a pracovat a kde si zřídí své bydliště. Krátce poté se pár odloučí, manželka se vrátí do členského státu A a manžel zůstane v členském státě B. Pár se dohodne na rozvodu. Manželka ihned po návratu do členského státu A podá u soudu členského státu B žádost o rozvod.

Obsah zajišťuje
Rumunsko

POZNÁMKA – 1. Odpovědi na všechny případové studie vychází z předpokladu, že žaloba byla podána u rumunských soudů. 2. Pro lepší porozumění byl při výpočtu nákladů vzat v úvahu hypotetický směnný kurz 1 EUR = 4 RON (rumunské leu).

Náklady v Rumunsku

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního řešení sporů


Případová studie

Prvoinstanční soudní řízení

Odvolací řízení

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Počáteční soudní poplatky

Případová studie A

39,3 RON (asi 10 EUR), z toho 39 RON soudní poplatek a 0,3 RON kolkovné

Výjimka – 8,3 RON (asi 2 EUR), z toho 8 RON soudní poplatek a 0,3 RON kolkovné, jestliže strana sporu nemá příjem nebo její příjem je nižší než minimální hrubá mzda v zemi

Pro získání kopií kopie různých procesních dokumentů vyhotovených specializovanými zaměstnanci soudů (úředníky) je nutné zaplatit poplatek za kopírování (mezi 0,05 EUR a 1,25 EUR za jednu kopii)

Ověření pravosti – atestace pro získání ověřeného soudního rozhodnutí – 2,15 RON (asi 0,5 EUR), z toho 2 RON soudní poplatek a 0,15 RON kolkovné

Superlegalizace – 1,15 RON (asi 0,25 EUR), z toho 1 RON soudní poplatek a 0,15 RON kolkovné - pouze jestliže to účastník řízení potřebuje

Proti rozhodnutí nelze v tomto případě podat opravný prostředek, protože se na soudu obě strany dohodly

Případová studie B

39,3 RON (asi 10 EUR), z toho 39 RON soudní poplatek a 0,3 RON kolkovné

Výjimka – 8,3 RON (asi 2 EUR), z toho 8 RON soudní poplatek a 0,3 RON kolkovné, jestliže účastník řízení nemá příjem nebo její příjem je nižší než minimální hrubá mzda v zemi

Pro získání kopií kopie různých procesních dokumentů vyhotovených specializovanými zaměstnanci soudů (úředníky) je nutné zaplatit náklady na kopírování (mezi 0,05 EUR a 1,25 EUR za jednu kopii)

Ověření pravosti – atestace pro získání ověřeného soudního rozhodnutí – 2,15 RON (asi 0,5 EUR), z toho 2 RON soudní poplatek a 0,15 RON kolkovné

Superlegalizace – 1,15 RON (asi 0,25 EUR), z toho 1 RON soudní poplatek a 0,15 RON kolkovné - pouze jestliže to účastník řízení potřebuje

Proti rozhodnutí nelze v tomto případě podat opravný prostředek, protože se na soudu obě strany dohodly


Případová studie

Alternativní řešení sporu

Je tato možnost pro tento druh případu k dispozici?

Náklady

Případová studie A

Ano

Náklady jsou stanoveny smlouvou o mediaci uzavřenou mezi účastníky řízení a mediátorem

Případová studie B

Ano

Náklady jsou stanoveny smlouvou o mediaci uzavřenou mezi účastníky řízení a mediátorem


Náklady na právní zastoupení, exekutora a znalce


Případová studie

Právní zastoupení

Exekutor

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Případová studie A

NE

Různé náklady podle smlouvy o právní pomoci

V tomto případě neplatí, protože právní zastoupení není povinné

NE

V tomto případě neplatí

V tomto případě neplatí

Případová studie B

NE

Různé náklady podle smlouvy o právní pomoci

V tomto případě neplatí, protože právní zastoupení není povinné

NE

V tomto případě neplatí

V tomto případě neplatí


Případová studie

Znalec

Je využití znalce povinné?

Náklady

Případová studie A

NE

V tomto případě neplatí

Případová studie B

NE

V tomto případě neplatíNáklady na náhrady svědkům, jistotu nebo záruku a další související náklady


Případová studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistota nebo záruka

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje a kdy a jak se používá?

Náklady

Případová studie A

Ano. Tento případ ale nevyžaduje svědky.

V tomto případě neplatí

V tomto případě neplatí

V tomto případě neplatí

Případová studie B

Ano. Tento případ ale nevyžaduje svědky.

V tomto případě neplatí

V tomto případě neplatí

V tomto případě neplatíNáklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladůPřípadová studie

Právní pomoc

Kdy a za jakých podmínek se poskytuje?

Kdy je podpora úplná?

Podmínky?

Případová studie A

Viz přílohu 1

Viz přílohu 1

Viz přílohu 1

Případová studie B

Viz přílohu 1

Viz přílohu 1

Viz přílohu 1
Případová studie

Náhrady nákladů

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Pokud náhrada nákladů nepokrývá celou částku, jaká je obecně její výše v procentním vyjádření?

Jaké náklady se nikdy nenahrazují?

Existují okolnosti, za kterých se náklady na právní pomoc hradí organizaci poskytující právní pomoc?

Případová studie A

V tomto případě neplatí, protože obě strany s rozvodem souhlasí (dohodly se na rozvodu)

V tomto případě neplatí, protože obě strany s rozvodem souhlasí (dohodly se na rozvodu)

V tomto případě neplatí, protože obě strany s rozvodem souhlasí (dohodly se na rozvodu)

NE

Případová studie B

V tomto případě neplatí, protože obě strany s rozvodem souhlasí (dohodly se na rozvodu)

V tomto případě neplatí, protože obě strany s rozvodem souhlasí (dohodly se na rozvodu)

V tomto případě neplatí, protože obě strany s rozvodem souhlasí (dohodly se na rozvodu)

NENáklady na překlady a tlumočení


Případová studie

Překlad

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Případová studie A

V tomto případě neplatí

V tomto případě neplatí

Případová studie B

Jsou-li dokumenty předložené soudu (část složky případu) vyhotovené v cizím jazyku

Náklady se mohou lišit podle smlouvy o překladu nebo, jestliže překlad provádí soudní překladatel na žádost soudu, činí 33,56 RON (asi 8 EUR) za jednu stranu formátu A4.


Případová studie

Tlumočení

Jiné zvláštnosti v oblasti nákladů u přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Popis

Přibližné náklady?

Případová studie A

Je-li účastník řízení hluchý nebo němý, popř. neumí psát.

23,15 RON (asi 6 EUR) za jednu hodinu

-

-

Případová studie B

Jestliže alespoň jeden účastník řízení nehovoří rumunsky.

23,15 RON (asi 6 EUR) za jednu hodinu

Ano, ale s podporou státu

-


Poslední aktualizace: 04/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.