V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Náklady

Skotsko

Tato stránka obsahuje užitečné informace o nákladech řízení ve Skotsku.

Obsah zajišťuje
Skotsko

Právní rámec upravující odměny právnických profesí

Neexistuje žádná regulace odměn účtovaných právníky svým klientům. Existuje však regulace náhrad nákladů, jež mohou přiznány účastníkovi, který byl ve sporu úspěšný.

Právní zástupci (Solicitors)

Ve Skotsku neexistuje žádná regulace odměn právních zástupců. Odměny závisejí na mnoha různých faktorech souvisejících s příslušnou konkrétní věcí.

Advokáti (Advocates)

Ve Skotsku neexistuje žádná regulace odměn advokátů. Odměny závisejí na mnoha různých faktorech souvisejících s příslušnou konkrétní věcí.

Fixní (pevně stanovené) náklady

Fixní náklady v občanskoprávním řízení

Fixní náklady účastníků občanskoprávního řízení

Fixní náklady jsou ve Skotsku odvislé od druhu řízení a soudu, u něhož je spor veden (zahájen). Fixní náklady se platí v různých fázích řízení:

 • při podání písemností, jimiž se soudní řízení zahajuje
 • při podání dodatečných písemností
 • při nařízení soudního jednání
 • za využití soudního času při soudním jednání na základě denní sazby
 • za předložení dokladů pro účely zdanění nákladů
 • při podání opravného prostředku.

Poplatky za všechny druhy žalob jsou stanoveny ve skotských právních předpisech známých jako předpisy o poplatcích (Fee Orders). V občanskoprávním řízení se pak používá i nařízení o poplatcích u soudů hrabství z roku 1997 a nařízení o poplatcích u Nejvyššího civilního soudu z roku 1997 (Sheriff Court Fees Order 1997, The Court of Session Fees Order 1997). Uvedené předpisy byly následně mnohokrát novelizovány za účelem zvýšení poplatků. Více informací o těchto předpisech a jejich novelizacích lze nalézt na internetových stránkách Skotské soudní služby (Scottish Court Service).

Rodinné právo – rozvod manželství / zrušení registrovaného partnerství

Návrh na rozvod manželství / zrušení registrovaného partnerství lze ve Skotsku podat u soudu hrabství nebo u Nejvyššího civilního soudu (Sheriff Court, Court of Session) prostřednictvím:

 • zjednodušeného řízení
 • řádného řízení

Poplatek za podání návrhu na zahájení zjednodušeného řízení o rozvodu manželství / zrušení registrovaného partnerství k soudu hrabství v současné době činí 95 GBP; u Nejvyššího civilního soudu pak tento poplatek v současné době činí 105 GBP. Další poplatek bude naúčtován v případě, že soud bude muset rozvodové dokumenty doručit odpůrci. U soudu hrabství i Nejvyššího civilního soudu poplatek za tuto službu činí shodně 10 GBP; kromě toho si pak zvláštní poplatek účtuje soudní doručovatel (sheriff officer).

Řádné řízení o rozvodu manželství / zrušení registrovaného partnerství se zahajuje počáteční žádostí (initial writ) k soudu hrabství. Poplatek za počáteční žádost o zahájení řízení o rozvodu manželství nebo rozluce partnerů v současné době činí 125 GBP. V těchto řízeních soud není oprávněn zajišťovat doručování žádosti odpůrci. Z toho důvodu musí navrhovatel zaplatit zvláštní poplatek za doručení příslušných listin buď právnímu zástupci, nebo soudnímu doručovateli. V různých fázích řízení se dále platí další poplatky v závislosti na průběhu řízení u soudu (viz výše). Minimální výše dalších poplatků účtovaná v případě, že jde o nesporný rozvod, činí v současné době 55 GBP, které se hradí za sepsání protokolu. U Nejvyššího civilního soudu v současné době činí poplatek za podání počáteční žádosti o rozvod manželství / zrušení registrovaného partnerství 140 GBP.

Rodinné právo – péče o děti a výživné na dítě

Ve věcech rodinného práva závisí výše poplatku u soudu hrabství na tom, zda žádost o svěření dítěte do výchovy byla podána společně s návrhem na rozvod manželství / zrušení registrovaného partnerství. Pokud k podání návrhu na rozvod manželství / zrušení registrovaného partnerství došlo, hradí se poplatek za zahájení řádného řízení o rozvodu.

V případě, že návrh na rozvod manželství podán nebyl, hradí se poplatek za podání počáteční žádosti, který v současné době činí 80 GBP. V různých fázích řízení se pak platí další poplatky, a to v závislosti na průběhu řízení u soudu.

U Nejvyššího civilního soudu poplatek činí 140 GBP; taktéž pak mohou být v různých fázích řízení účtovány další poplatky v závislosti na průběhu řízení u soudu (viz výše).

Obchodní právo – smlouvy a odpovědnost

V obchodních věcech výše poplatku závisí na uplatňovaném nároku a na pravidlech soudu, u něhož navrhovatel žalobu podává.

Například jestliže navrhovatel může podat žalobu u soudu hrabství podle pravidel platných pro„drobné nároky“ a domáhá se zaplacení částky nižší než 3 000 GBP, činí v současné době poplatek za podání žaloby 15 GBP u částek do 200 GBP a 65 GBP u částek od 200 do 3 000 GBP. Následně pak mohou být účtovány další poplatky. Například musí-li být obsílka žalovanému doručena soudním doručovatelem, činí příslušný poplatek 10 GBP plus poplatek účtovaný soudním doručovatelem. Doručení prostřednictvím soudního doručovatele však může soud zprostředkovat pouze v případě, že je navrhovatel fyzickou osobou. Ostatní účastníci si musí doručení zajistit buď prostřednictvím právního zástupce, nebo soudního úředníka, za což se jim pak účtuje zvláštní poplatek.

Podává-li navrhovatel žalobu podle pravidel platných pro „sumární věci“ (summary cause) a domáhá se například zaplacení částky vyšší než 3 000 a nižší než 5 000 GBP, činí v současné době poplatek za podání žaloby 65 GBP. Opět pak následně mohou být účtovány další poplatky (viz výše). V těchto věcech soud není oprávněn zprostředkovat doručení obsílky žalovanému; účastník si tak musí zajistit doručení buď prostřednictvím právního zástupce, nebo soudního doručovatele. Těm pak zaplatí zvláštní poplatek.

Podává-li navrhovatel žalobu podle pravidel platných pro „běžné věci“ (ordinary cause): například se domáhá zaplacení částky převyšující 5 000 GBP nebo se uplatní pravidla článku 40 (obchodní žaloby), činí v současné době poplatek za podání žaloby 80 GBP, přičemž následně mohou být účtovány dodatečné poplatky (viz výše).

Pokud je žaloba podávána k Nejvyššímu civilnímu soudu, činí poplatek za zahájení řízení v současné době 180 GBP. Následně však mohou být účtovány dodatečné poplatky (viz výše).

Fáze občanskoprávního řízení, kdy se musí platit fixní náklady

Úvodní poplatek se hradí v době zahájení řízení při podání příslušných písemností k soudu. V případě doručování prostřednictvím soudního doručovatele (tj. u drobných nároků, kde je navrhovatelem fyzická osoba, a u zjednodušeného řízení o rozvodu manželství / zrušení registrovaného partnerství) se hradí poplatek ve výši 10 GBP, a to v době podání žádosti o doručení. Poplatek hrazený soudnímu doručovateli se platí na žádost soudního doručovatele/úředníka po obdržení vyúčtování od soudního úředníka. Ostatní poplatky se hradí: při podání dodatečných písemností, při nařízení soudního jednání, za soudní čas při soudním jednání (denní sazba), za předložení dokladů pro účely zdanění nákladů a při podání opravného prostředku.

Fixní náklady v trestním řízení

Fixní náklady stran v trestním řízení

Žádné, obviněný má nárok na právní pomoc při obhajobě v rámci trestního řízení, pokud je pro ni způsobilý z finančního hlediska.

Fixní náklady v ústavním řízení

Fixní náklady stran v ústavním řízení

Otázky lidských práv mohou být vzneseny v rámci jakéhokoli občanskoprávního řízení. Příslušný poplatek tak závisí na typu předložené věci a druhu uplatňovaného nároku.

 • U drobných nároků do 200 GBP – v současné době 15 GBP
 • U drobných nároků od 200 do 3 000 GBP – v současné době 65 GBP
 • U sumárních věcí od 3 000 do 5 000 GBP – v současné době 65 GBP
 • U běžných věcí nad 5 000 GBP – v současné době 80 GBP
 • U sumárních žádostí a návrhů – v současné době 80 GBP
 • U řízení zahájených u Nejvyššího civilního soudu – v současné době 180 GBP.

Ve všech těchto řízení pak dále mohou být účtovány další poplatky, a to v závislosti na průběhu řízení u soudu (viz výše).

Fáze ústavního řízení, kdy se musí platit fixní náklady

U ústavních řízení se poplatky hradí: při podání návrhu na zahájení řízení u soudu, při podání dodatečných písemností, při nařízení soudního jednání, za soudní čas při soudním jednání (denní sazba), za předložení dokladů pro účely zdanění nákladů a při podání opravného prostředku.

Informace, které musí právní zástupci poskytnout předem

Práva a povinnosti stran

Právní zástupci jsou povinni informovat své klienty o odměnách, které si budou účtovat. Je rovněž prozíravé, aby právní zástupce klienta uvědomil o šancích na úspěch a nákladech souvisejících s řízením. „Kodex jednání skotských právních zástupců“ (Standards of Conduct for Scottish Solicitors) vyžaduje, aby právní zástupci se svými klienty komunikovali transparentně a účelně.

Právní základy pro stanovení nákladů

Kde lze najít informace o právních základech pro stanovení nákladů ve Skotsku?

Omezené množství informací o soudních poplatcích lze nalézt na internetových stránkách Skotské soudní služby (Scottish Court Service).

Další informace o poplatcích jsou k dispozici rovněž v Katalogu skotského práva (Scottish Law Directory), který každoročně vydává Lexis/Nexis Butterworths.

V jakých jazycích lze obdržet informace o právních základech pro stanovení nákladů ve Skotsku?

Veškeré informace jsou k dispozici v angličtině.

Skotská soudní služba rovněž poskytuje informace o řízeních v dalších jazykových verzích internetových stránek Skotské soudní služby.

K dispozici rovněž jsou seznamy dokumentů a brožur, které byly přeloženy do gaelštiny, kantonštiny, paňdžábštiny a urdštiny.

Kde lze najít informace o mediaci?

Od roku 2004 je na internetových stránkách Skotské mediační sítě (Scottish Mediation Network – SMN) k dispozici „mediační mapa“. Informace v ní obsažené byly několikrát doplněny a upřesněny. Náklady spojené s její tvorbou hradí skotská vláda. Odkaz na Skotskou mediační síť se objevuje v řadě informačních brožur a na velkém množství internetových stránek. SMN rovněž přijímá telefonické dotazy a odkazuje veřejnost na příslušné mediační služby. Skotský mediační rejstřík (Scottish Mediation Register) zobrazuje kvalifikaci mediátora, díky čemuž mají strany při volbě mediátora k dispozici více informací.

Kde lze najít další informace o nákladech?

Dostupné internetové stránky s informacemi o nákladech

Informace o skotských soudních poplatcích zahrnují:

 • sumarizovanou verzi sazebníků Nejvyššího trestního soudu, Nejvyššího civilního soudu a soudů hrabství
 • formulář pro osvobození od poplatků
 • poplatky hrazené za nejčastěji podávané žaloby u soudů hrabství
 • odkazy na novelizace sazebníků.

Kde lze najít informace o průměrné době trvání různých řízení?

Skotská vláda na svých internetových stránkách zveřejňuje informace o řadě zkrácených trestních řízeních, jež byla dokončena v šesti měsících. Věci projednávané ve zkráceném řízení tvoří zhruba 95 % všech projednávaných trestních věcí. Informace o průměrné době trvání občanskoprávních řízení nejsou k dispozici. I v rámci konkrétních druhů řízení je každá věc jiná a čas nutný k jejímu projednání se může lišit. Informace o průměrné délce řízení Vám může poskytnout právní zástupce zběhlý v konkrétním druhu řízení.

Kde lze najít informace o průměrných celkových nákladech konkrétního řízení?

Žádné takové průměrné hodnoty k dispozici nejsou, neboť každá věc je jiná. Právní zástupce zběhlý v konkrétním druhu řízení Vám může poskytnout informace o předpokládaném rozmezí nákladů.

DPH

Jak se tyto informace poskytují?

Náklady jsou uváděny včetně DPH.

Jaké jsou platné sazby?

Platná sazba činí 20%.

Právní pomoc

Příjmová hranice v občanskoprávním soudnictví

Finanční způsobilost pro právní pomoc se vypočítává z úrovně disponibilního příjmu (tedy toho, co má účastník k dispozici), a to pomocí klouzavé stupnice. V současné době je právní pomoc k dispozici osobám s příjmy do 25 450 GBP ročně.

Příjmová hranice v trestním soudnictví platná pro obžalované

Ve řádném řízení (solemn procedure) se zkoumá, je-li stíhaná osoba nebo na ní závislé osoby schopna uhradit náklady řízení, aniž by jí tím byly způsobeny nepřiměřené obtíže. Žádná příjmová hranice jako taková neexistuje.

Ve zkráceném řízení (summary procedure), kdy se o poskytnutí plné právní pomoci žádá poté, co obviněný prohlásí, že je nevinen, se zkoumá totéž. Ani zde žádná zákonná příjmová hranice neexistuje.

Výpočet provádí Rada pro právní pomoc (Legal Aid Board). V praxi její členové vycházejí z týdenního ekvivalentu stávající horní hranice disponibilního příjmu, jíž je 26 239 GBP (od 1. dubna 2011). To činí týdenní sumu 245 GBP, která je po odečtení nezbytných týdenních výdajů na závislé osoby rozhodná pro určení způsobilosti k nároku na právní pomoc na základě disponibilního příjmu. Pokud týdenní disponibilní příjem žadatele částku 245 GBP přesáhne, zohledňuje se povaha věci za účelem zjištění, zda povinnost hradit náklady řízení nezpůsobuje nepřiměřené obtíže.

V jiných zkrácených řízeních, kde klient přizná vinu nebo kde se ve věci pokračuje bez prohlášení o vině, může právní zástupce klientovi poskytnout tzv. poradenství prostřednictvím zastoupení (ABWOR – Advice By Way Of Representation). V takovém případě je hranice týdenního disponibilního příjmu 245 GBP. Do tohoto příjmu se započítávají příjmy ze všech zdrojů, s výjimkou příjmů sociálních (kdy je osoba zařazena do určité kategorie, a tím se automaticky považuje za finančně způsobilou) a nezapočitatelných příjmů, s odečtením výdajů na závislé osoby.

Příjmová hranice v trestním soudnictví platná pro oběti

Obětem není v trestních věcech poskytována plná trestněprávní pomoc. Právní zástupci mohou obětem poskytovat rady a informace o příslušných řízeních, avšak právní pomoc se nevztahuje na zastupování. V těchto případech je hranice týdenního disponibilního příjmu 245 GBP. Ten zahrnuje příjmy ze všech zdrojů, s výjimkou osvobozených a nezapočitatelných příjmů, s odečtením výdajů na závislé osoby.

K uplatnění nároku z trestněprávní újmy, kde je třeba právní pomoci, jsou příjmové limity stejné jako v případech, kdy platí maximální disponibilní příjem ve výši 26 239 GBP. Některé takové nároky však může projednávat Úřad pro odškodnění trestní újmy (Criminal Injuries Compensation Authority – CICA), právní pomoc má v takovém případě jiný právní základy („Advice and Assistance“) a jinou úpravu způsobilosti.

Další podmínky spojené s poskytováním právní pomoci obětem

V oblasti trestního soudnictví není obětem právní pomoc poskytována.

Žádné zvláštní podmínky s poskytováním právní pomoci v občanskoprávních věcech spojeny nejsou. Rada pro právní pomoc je oprávněna právní pomoc poskytnout, jestliže okolnosti konkrétní věci její poskytnutí ospravedlňují.

Další podmínky spojené s poskytnutím právní pomoci obžalovaným

S poskytováním právní pomoci v trestněprávním řízení žádné další podmínky spojeny nejsou, bez ohledu na to, zda právní pomoc přiznal soud nebo Rada.

Soudní řízení osvobozená od poplatků

Soudní poplatky se nehradí v následujících případech:

Sheriff Court

 • u návrhů podaných podle právních přepisů upravujících zápisy narození, úmrtí a sňatků
 • u návrhů podaných podle části III skotského zákona o sociální práci z roku 1968 (Part III of the Social Work (Scotland) Act 1968)
 • u návrhů podaných podle skotského zákona o duševním zdraví (péči a léčbě) z roku 2003 (Mental Health (Care and Treatment) (Scotland) Act 2003)
 • u návrhů nebo opravných prostředků podaných podle části II skotského zákona o dětech z roku 1995 (Part II of the Children (Scotland) Act 1995)
 • u návrhů podaných podle článku 129 zákona o spotřebitelských úvěrech z roku 1974 (Consumer Credit Act 1974)
 • u návrhů podaných dlužníky nebo věřiteli v souvislosti s řízením podle skotského zákona o dlužnících z roku 1987 (Debtors (Scotland) Act 1987) nebo skotského zákona o vypořádání dluhů z roku 2002 (Debt Arrangement and Attachment (Scotland) Act 2002), s výjimkou poplatku za nahlédnutí do záznamu o dražbě a do zprávy soudem určeného auditora
 • za přijetí nebo přezkoumání seznamu pozůstalosti nebo dodatečného či opraveného seznamu pozůstalosti (bez ohledu na to, zda se v případě úmrtí v aktivní službě vyžaduje potvrzení či nikoli)

Court of Session

u návrhů dlužníků podaných v souvislosti s řízením podle skotského zákona o dlužnících z roku 1987 (Debtors (Scotland) Act 1987)

u návrhů nebo protinávrhů podaných písemně nebo ústně u advokátní komory, jejichž účelem je pouze iniciace dalších procesních úkonů, včetně:

 1. Rule 19.1 (rozhodnutí v nepřítomnosti)
 2. Rule 22.3 odst. 5 písm. a) (závěrečný protokol)
 3. Rule 36.13 (úmrtí, nezpůsobilost, obnova řízení atd. soudce Lord Ordinary)
 4. Rule 37.1 odst. 2 písm. b), 37.1 odst. 6 a 37.1 odst. 7 (návrh na zahájení řízení před porotou)
 5. Rule 37.10 (vynesení rozhodnutí o vině porotou)
 6. Rule 38.17 odst. 1 (nařízení jednání)
 7. Rule 40.7 odst. 3 (řízení po podání odvolání)
 8. Rule 40.11 odst. 1 písm. a) (projednání odvolání ve zrychleném řízení), avšak pouze pokud se návrh vztahuje k Rule 40.7A (obligatorní návrh na projednání odvolání ve zrychleném řízení)
 9. Rule 41.15 odst. 1 (návrh na nařízení jednání o odvolání) u mezitímního nebo jiného než konečného rozsudku)
 10. Rule 40.15 odst. 1 (nařízení jednání o odvolání)
 11. Rule 41.22 odst. 1 (návrh na další řízení)

Kromě toho mohou být účastníci za určitých okolností osvobozeni od úhrady soudních poplatků, jestliže:

 • účastník nebo jeho partner pobírá sociální dávky podle zákona o dávkách a příspěvcích sociálního zabezpečení z roku 1992 (Social Security Contributions and Benefits Act 1992)
 • účastník pobírá podporu v nezaměstnanosti (podle zákona o nezaměstnanosti z roku 1995) (Jobseekers Act 1995)
 • účastníkovi je poskytována občanskoprávní pomoc ve smyslu čl. 13 odst. 2 skotského zákona o právní pomoci z roku 1986, a to v souvislosti s některou záležitostí uvedenou v sazebníku, k níž se vztahuje úhrada poplatku (Legal Aid (Scotland) Act 1986)
 • poplatek je účtován v souvislosti s návrhem na zahájení zjednodušeného řízení o rozvodu manželství nebo rozluce partnerů, přičemž účastníkovi je k tomuto návrhu právním zástupcem poskytováno poradenství podle skotského zákona o právní pomoci z roku 1986
 • právní zástupce účastníka činí úkony v souvislosti s některou záležitostí uvedenou v sazebníku, k níž se vztahuje úhrada poplatku na základě předpisu vydaného na základě článku 36 skotského zákona o právní pomoci z roku 1986, a to za předpokladu, že jde o právní pomoc poskytovanou ve věci zvláštní naléhavosti
 • účastník nebo jeho partner je příjemcem garančního příspěvku podle zákona o důchodovém pojištění z roku 2002 (State Pension Credit Act 2002)
 • účastník nebo jeho partner je příjemcem slevy na dani z příjmu, a to za předpokladu, že:
 1. účastníkovi je poskytnuta sleva na dani na dítě nebo je účastník členem páru, který požádal o slevu na dani na dítě (ve smyslu čl. 3 odst. 5 písm. a) zákona o slevách na dani z příjmu z roku 2002) (Tax Credits Act 2002)
 2. při přiznání slevy na dani účastníkovi byla zohledněna jeho invalidita nebo těžká invalidita (případně obojí)
 3. hrubý roční příjem, z něhož bylo při výpočtu slevy na dani z příjmu vycházeno, není vyšší než 16 642 GBP
 • účastník nebo jeho partner pobírá zaměstnanecký příspěvek vypočítávaný z příjmu podle zákona o sociální reformě z roku 2007 (Welfare Reform Act 2007).

Kdy musí neúspěšná strana nahradit náklady řízení straně, která uspěla?

To závisí na druhu zahájeného řízení. Soudní pravidla jsou v tomto ohledu poměrně obšírná a je vhodné se s nimi u každého jednotlivého typu řízení seznámit zvlášť.

Obecně však platí následující:

Drobné nároky (small claims, do 3 000 GBP)

Na konci řízení o drobném nároku soud může vydat rozhodnutí o nákladech. Částku, který bude přiznána, může stanovit soudce hrabství. Částku může rovněž vypočítat soudní úředník, a to během řízení nebo později.

Obecným pravidlem je, že náklady řízení se přiznávají tomu účastníkovi, které byl ve věci úspěšný. Přiznané náklady řízení musí být následně zaplaceny neúspěšným účastníkem. Výše přiznaných nákladů je běžně omezena.

 • Pokud uplatňovaný nárok nepřesahuje 200 GBP, náhrada nákladů se běžně nepřiznává
 • Pokud se výše uplatňovaného nároku pohybuje mezi 200 a 1 500 GBP, maximální výše náhrady nákladů, kterou soud běžně úspěšnému účastníkovi, je 150 GBP
 • Pokud se výše uplatňovaného nároku pohybuje mezi 1 500 a 3 000 GBP, maximální výše náhrady nákladů, kterou soud běžně úspěšnému účastníkovi přiznává, je 10 procent z výše uplatňovaného nároku.

V případě, že náhrada nákladů je přiznána, mohou být do přiznaných nákladů zahrnuty veškeré zaplacené soudní poplatky, pokud celková výše částky nepřesáhne výše uvedené maximální limity.

Sumární věci (summary cause, do 5 000 GBP)

Přizná-li soud na konci řízení náklady řízení, jejich výši vypočítá soudní úředník (sheriff clerk) podle fixní tabulky nákladů. Vychází se přitom z míry a povahy úsilí, které bylo v rámci řízení vynaloženo. Alternativně může výpočet provést soudní auditor, jenž je nezávislým úředníkem (rozhodne-li soudce hrabství nebo soudní úředník o vhodnosti takového postupu).

V případě sporného řízení soudní úředník nejprve vyslechne účastníky v souvislosti s nárokem na přiznání nákladů a výší vynaložených nákladů. To se obvykle provádí na konci závěrečného jednání v každé věci. Pokud však soudce hrabství vynese své rozhodnutí později nebo pokud na konci jednání již není dostatek času, ve věci může být pokračováno jindy nařízením zvláštního jednání o nákladech, přičemž na toto jednání se mohou dostavit oba účastníci.

Obecným pravidlem je, že náklady řízení se přiznávají tomu účastníkovi, které byl ve věci úspěšný. Přiznané náklady řízení musí být následně zaplaceny neúspěšným účastníkem.

Poté, co soudní úředník nebo soudní auditor (sheriff clerk nebo auditor of court) posoudí výši nákladů, bude jejich vyúčtování předloženo soudci hrabství ke schválení. Pokud ke schvalování dochází na samostatném jednání o nákladech, soudní úředník stanoví datum a čas, aby mohlo být vyúčtování nákladů soudcem hrabství schváleno.

Konečné rozhodnutí soudce hrabství ve věci nemůže být vydáno, dokud nebylo vyúčtování nákladů schváleno soudcem hrabství. Rozhodnutí o nákladech se pak vynese ve stejnou dobu jako schválení vyúčtování.

Běžné věci (ordinary cause)

V těchto věcech je na uvážení soudu, aby rozhodl, zda náklady přizná či nikoli. Pravidlem je, že přiznané náklady musí být v každém případě před vydáním příkazu k provedení platby zdaněny, pokud nebyly modifikována na fixní částku.

Běžně soudy rozhodují o nákladech v několika fázích. V první fázi soudce hrabství rozhodne o tom, zda má žalobce nebo žalovaný na přiznání nákladů nárok, a povolí, aby bylo vyhotoveno a předloženo vyúčtování nákladů. Následně soud věc odešle soudnímu auditorovi, nezávislému úředníkovi, aby částku zdanil a vyhotovil zprávu. Po zdanění auditorem soudce hrabství rozhodne o případných námitkách proti auditorově zprávě a soud rozhodne o vydání příkazu k vyplacení zdaněných nákladů.

Nejvyšší civilní soud

Úkony činěné Nejvyšším civilním soudem jsou obdobné těm, které se provádějí v rámci řízení o běžných věcech, kdy soudce určí stranu, která má nárok na přiznání nákladů a (při dodržení pravidla o modifikaci) předá věc soudnímu auditorovi, aby provedl zdanění.

Soud vydá příkaz k vyplacení zdaněných nákladů – ledaže by měl za to, že existuje zvláštní důvod pro to, aby tak neučinil.

Odměny pro znalce

Běžně je třeba předložit soudci návrh a požádat, aby osoba byla soudem za znalce potvrzena, a získala nárok na další odměnu za poskytnutí odborných posudků odměnu nad rámec nároku svědků na běžné svědečné.

Odměny pro překladatele a tlumočníky

U návrhů na zahájení zjednodušeného řízení o rozvodu manželství procesní předpisy stanoví, že tam, kde musí být písemnosti doručeny osobě pobývající mimo území Skotska, je třeba zajistit překlad do úředního jazyka země, na jejímž území se doručuje, přičemž takový překlad musí zajistit ten účastník, který návrh na zahájení zjednodušeného řízení o rozvodu manželství podal.

V případě tlumočníků je praxe taková, že za služby tlumočníka platí ta osoba, která si jeho služby vyžádala. V určitých případech však může soud rozhodnout, že je tlumočníka třeba v zájmu spravedlnosti, a nařídit, že služby tlumočníka zaplatí soud.

Související odkazy

Skotská soudní služba (Scottish Court Service)

Skotská mediační síť (Scottish Mediation Network)

Skotské soudy (poplatky)

Skotská právnická společnost (Law Society of Scotland)

Skotská Rada pro právní pomoc (Scottish Legal Aid Board)

Skotský mediační rejstřík (Scottish Mediation Register)

Související přílohy

Zpráva Spojeného království v rámci Studie o transparentnosti nákladů

Poslední aktualizace: 26/06/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.