Náklady

Slovinsko

Tato stránka obsahuje informace o nákladech řízení ve Slovinsku.

Obsah zajišťuje
Slovinsko

Právní rámec upravující odměny právnických profesí

Advokáti

Odměny advokátů jsou upraveny zákonem o advokátním tarifu (Úřední věstník Republiky Slovinsko č. 67/2008; 35/2009-ZOdv-C, v platnosti od 1. 1. 2009 do 9. 5. 2009).

Tento zákon se použije do doby, než slovinská advokátní komora přijme nový tarif pro advokátní služby, který musí být schválen ministrem spravedlnosti a veřejné správy.

Notáři

Odměny notářů jsou upraveny notářským tarifem (Úřední věstník Republiky Slovinsko č. 94/2008) vydaným ministrem spravedlnosti a veřejné správy. Před přijetím ministr předkládá tarif slovinské notářské komoře k předběžným připomínkám, které však pro ministra nejsou právně závazné.

Fixní (pevně stanové) náklady

Fixní náklady v občanskoprávním řízení

Fixní náklady stran sporu v občanskoprávním řízení

Fixní náklady zahrnují:

 • soudní poplatky,
 • odměny advokátů,
 • odměny znalců,
 • odměny překladatelů a tlumočníků a
 • cestovní výlohy (např. svědků a znalců).

Fáze občanskoprávního řízení, kdy musí být zaplaceny fixní náklady

Soudní poplatky se obvykle platí na začátku řízení po podání návrhu.

V některých případech se poplatky hradí poté, co soud vynese rozhodnutí (např. ve sporných věcech v oblasti sociálního zabezpečení před soudem prvního stupně, ve věcech souvisejících s řízením u katastru nemovitostí, v prvoinstančních řízeních o odškodnění).

V pozůstalostním řízení se soudní poplatek platí na konci řízení – po zjištění přesné hodnoty pozůstalosti.

Odměny advokátů musejí být zaplaceny poté, co soud vydá rozhodnutí o nákladech řízení. Advokáti mohou požadovat zaplacení části nebo celé výše své odměny předem, což je běžnou praxí.

Strana, která navrhne provedení důkazu (např. předvolání znalce nebo svědka), případně využití služeb překladatele nebo tlumočníka, musí předem uhradit související náklady.

Fixní náklady v trestním řízení

Fixní náklady stran v trestním řízení

Fixní náklady zahrnují:

 • soudní poplatky,
 • odměny advokátů (které odvisí od počtu soudních jednání),
 • odměny znalců,
 • odměny překladatelů a tlumočníků a
 • cestovní výlohy (např. svědků a znalců).

Fáze trestního řízení, kdy musejí být zaplaceny fixní náklady

Soudní poplatky a jiné náklady se obvykle platí poté, co soud vynese konečné rozhodnutí, proti kterému se nelze dále odvolat, nebo poté, co soud vydal zvláštní rozhodnutí o nákladech řízení, proti kterému se nelze dále odvolat.

Odměny advokátů musí být uhrazeny poté, co soud vydá rozhodnutí o nákladech řízení. Advokáti mohou požadovat zaplacení části nebo celé výše své odměny předem, což je běžná praxe.

Fixní náklady v ústavním řízení

Fixní náklady stran v ústavním řízení

V ústavním řízení se neplatí žádné soudní poplatky. Ostatní náklady (např. odměny advokátů a cestovní výlohy) tvoří součást vlastních nákladů každé strany.

Fáze ústavního řízení, kdy musejí být zaplaceny fixní náklady

Odměny advokátů musí být uhrazeny na konci řízení. Advokáti mohou požadovat zaplacení části nebo celé výše své odměny předem, což je běžná praxe.

Předběžné informace, které musí uvést právní zástupci

Práva a povinnosti stran

Advokáti nemají zákonnou povinnost poskytovat informace o právech a povinnostech, vyhlídkách na úspěch ve věci či souvisejících nákladech. Vyúčtování odměn advokátů však musí být vystaveno na zvláštní faktuře s uvedením údajů o odměnách a výdajích. Pokud se advokát a klient dohodnou na tom, že odměna a výdaje nebudou stanoveny na základě zákona o advokátním tarifu, ale podle zvláštního ujednání o výši odměny, musí takové ujednání být v souladu s určitými pravidly.

Právní základy pro stanovení nákladů

Kde lze najít informace o právních základech pro stanovení nákladů ve Slovinsku?

Náklady soudního řízení jsou upraveny v následujících právních předpisech:

 • Zákon o soudních poplatcíchZakon o sodnih taksah (Úřední věstník Republiky Slovinsko č. 37/2008,
 • Zákon o advokátním tarifuZakon o odvetniški tarifi (v blízké budoucnosti se očekává jeho novela),
 • Notářský tarif – Notarska tarifa (Úřední věstník Republiky Slovinsko č. 94/2008, 32/2011. V blízké budoucnosti se očekává jeho další novelizace),
 • Pravidla pro soudní tlumočníkyPravilnik o sodnih tolmačih (Úřední věstník Republiky Slovinsko č. 49/2002, 75/2003, 71/2007),
 • Pravidla pro soudní znalce a soudní odhadcePravilnik o sodnih izvedencih in cenilcih (Úřední věstník Republiky Slovinsko č. 7/2002, 75/2003, 72/2005, 71/2007, 84/2008),
 • Trestní řád – Zakon o kazenskem postopku (Úřední věstník Republiky Slovinsko č. 32/2012),
 • Pravidla pro náhradu nákladů v trestním řízeníPravilnik o povrnitvi stroškov v kazenskem postopku (Úřední věstník Republiky Slovinsko č. 61/1997, 6897 - opr. 62/2008),
 • Občanský soudní řád – Zakon o pravdnem postopku (Úřední věstník Republiky Slovinsko č. 73/2007 – úřední konsolidované znění, 45/08 - ZArbit, 45/08, 111/08 - Odl. US, 121/08 - Skl. US, 57/09 - Odl. US, 12/10 - Odl. US, 50/10 - Odl. US, 107/10 - Odl. US, 75/12 - Odl. US a 76/12 - opr.).

Výše uvedené předpisy jsou k dispozici na slovinském internetovém právním portálu Právního informačního centra nebo v jiných národních legislativních rejstřících.

V jakých jazycích lze získat informace o právních základech pro určení nákladů ve Slovinsku?

Informace jsou k dispozici pouze ve slovinštině.

Kde lze najít informace o mediaci?

Informace o mediaci jsou k dispozici na internetových stránkách Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci o mimosoudním řešení sporů.

Informace jsou rovněž k dispozici na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti a veřejné správy a na internetových stránkách jednotlivých soudů, které poskytují soudní mediaci (např. Krajský soud v Lublani).

Další informace lze nalézt rovněž na internetových stránkách nevládních organizací a subjektů ze soukromého sektoru, které v oblasti mediace působí (viz stránky věnované mediaci a vyhledání mediátora).

Kde lze najít další informace o nákladech?

Kde lze najít informace o průměrné době trvání konkrétních řízení?

Sekce internetových stránek Ministerstva spravedlnosti a veřejné správy věnovaná analýze soudních statistik obsahuje informace o průměrné době trvání konkrétních řízení.

DPH

Jak se tyto informace poskytují?

Informace o nákladech jsou uvedeny v různých předpisech, avšak zpravidla bez zmínky o DPH. Pokud musí být k ceně připočtena DPH (např. pokud služby advokáta podléhají DPH), příslušné předpisy ji zpravidla zmiňují.

Právní pomoc

Příjmový práh v občanskoprávním soudnictví

Příjmový práh pro vznik nároku na právní pomoc je upraven v článku 13 zákona o bezplatné právní pomociZakon o brezplačni pravni pomoči (Úřední věstník Republiky Slovinsko č. 48/2001, 50/2004, 96/2004-UPB1, 23/2008).

Nárok na právní pomoc má osoba, která vzhledem k rodinným majetkovým poměrům nemůže uhradit náklady soudního řízení, aniž by tím neohrozila svou sociální situaci. Má se za to, že sociální situace je ohrožena v případě, že měsíční příjem osoby nebo průměrný měsíční příjem na člena její rodiny nepřevýší dvojnásobek minimálního měsíčního příjmu stanoveného v zákoně o sociálním zabezpečení – Zakon o socialnem varstvu (Úřední věstník Republiky Slovinsko č. 3/2007-UPB2 {23/2007 opr., 41/2007 opr.}, 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45).

Od 1. června 2012 činí minimální příjem 260 EUR; příjmový práh pro právní pomoc je tedy 520 EUR.

Soud může rovněž účastníky osvobodit od povinnosti platit soudní poplatky (upraveno v článku 11 zákona o soudních poplatcích), pokud by jejich úhrada značně snížila minimální denní rozpočet takového účastníka nebo jeho rodiny. Rozhodnutí je ponecháno na úvaze soudu, který zváží všechny relevantní okolnosti.

Příjmový práh v trestním soudnictví pro stíhané osoby a oběti

Příjmový práh v trestním soudnictví pro stíhané osoby a oběti je stejný jako v občanskoprávním soudnictví.

Další podmínky pro poskytnutí právní pomoci obětem a stíhaným osobám

Neexistují žádné další podmínky pro poskytnutí právní pomoci oběti a stíhané osobě.

Soudní řízení osvobozená od poplatků

V níže uvedených soudních řízeních není nutné platit soudní poplatky:

 • řízení před Ústavním soudem Republiky Slovinsko,
 • výkon soudních rozhodnutí ve sporech týkajících se pracovního poměru a jiných pracovněprávních věcí,
 • řízení, v nichž byla přiznána právní pomoc,
 • výkon rozhodnutí o výživném,
 • předběžná opatření v rámci rozvodového řízení nebo řízení o výživném dítěte,
 • insolvenční řízení zahájená na návrh dlužníka,
 • ověření listin, kterých je zapotřebí k výkonu práv ze sociálního zabezpečení v zahraničí,
 • další řízení a věci uvedené v zákoně o soudních poplatcích a dalších předpisech.

Kdy musí neúspěšná strana hradit náklady řízení strany, která uspěla?

Nahrazování nákladů je upraveno v trestním řádu a v občanském soudním řádu, v nichž je stanovena zásada úspěchu ve věci a zásada zavinění.

V občanskoprávním řízení musí neúspěšný účastník nahradit náklady, které vznikly účastníkovi, jenž měl ve věci úspěch. Každý účastník musí nést náklady vzniklé jeho vlastním zaviněním nebo shodou okolností. Podrobnější pravidla pro nahrazování nákladů jsou uvedena v občanském soudním řádu (články 151–186, 173.a) a v pravidlech pro nahrazování nákladů v trestním řízení (Úřední věstník Republiky Slovinsko č. 15/03).

V trestním řízení soud zpravidla rozhodne, že odsouzený má povinnost nahradit náklady řízení. Podrobnější pravidla pro nahrazování nákladů jsou uvedena v trestním řádu (články 92–99) a ve zvláštní vyhlášce ministra spravedlnosti a veřejné správy.

Znalečné

V občanskoprávním řízení znalečné zaplatí ta strana, která požaduje provedení důkazu vyslechnutím znalce. Pokud vyslechnutí znalce nařídí soud, zaplatí odměnu soud. Tyto náklady se na konci řízení nahrazují podle zásady úspěchu ve věci.

V trestním řízení platí odměny znalců soud.

Odměny překladatelů a tlumočníků

V trestním řízení zaplatí odměny překladatelů a tlumočníků soud.

Náklady na překlad nebo tlumočení do italského nebo maďarského jazyka a z těchto jazyků se neúčtují, protože italská a maďarská národnostní menšina má ústavní právo používat svůj vlastní jazyk (a to ani tehdy, když příslušné osoby musí nahrazovat jiné náklady trestního řízení).

Náklady na překlad a tlumočení se neúčtují v případě, že stíhaná osoba nerozumí jazyku, ve kterém se řízení vede.

V občanskoprávním řízení tvoří odměny překladatelů a tlumočníků součást nákladů řízení. Tyto odměny musí být zaplaceny tou stranou, jejíž jednání vedlo k zahájení řízení. Na konci řízení se vynaložené náklady nahrazují podle zásad úspěchu ve věci a zavinění.

Slovinské případové studie

Podrobnější informace o nákladech řízení ve Slovinsku jsou k dispozici v některých konkrétních případových studiích.

Související odkazy

Slovinský právní systém

Adresář Krajského soudu v Lublani

Analýza soudních statistik

Související přílohy

Slovinská zpráva o studii ohledně transparentnosti nákladů PDF (723 Kb) en

Poslední aktualizace: 25/06/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.