Náklady

Španělsko

Na této stránce naleznete informace o nákladech soudního řízení ve Španělsku.

Obsah zajišťuje
Španělsko

Rodinné právo – rozvod

Rodinné právo – právo péče o dítě

Rodinné právo – výživné

Obchodní právo – smlouvy

Obchodní právo – odpovědnost

Regulační rámec upravující odměny advokátů

Advokáti

Ve Španělsku existuje pouze jedna kategorie advokátů (abogado), kteří poté, co se stanou členy okresní advokátní komory (Colegio de Abogados), mohou vystupovat v jakémkoli druhu řízení a před jakýmkoli soudem.

Advokáti stanovují své odměny podle orientačních norem zveřejňovaných advokátní komorou. Tyto orientační normy vycházejí z obecných kritérií pro stanovení odměn, jako je například obtížnost případu, proporcionalita atd., a všichni advokáti se jimi při vyúčtování odměn řídí.

Kromě toho se uvedené normy vždy liší podle typu soudu, který věc rozhoduje.

Pevně stanovené náklady

Pevně stanovené náklady v občanskoprávním řízení

Pevně stanovené náklady účastníků v občanskoprávním řízení

Ustanovení čl. 241 odst. 1 bodu 1 občanského soudního řádu (Ley de Enjuiciamiento Civil) výslovně upravuje odměny účtované advokáty a procesními zástupci (procuradores) v případech, kdy je jejich pomoc povinná. Tyto poplatky jsou zahrnuty jako položka při výpočtu nákladů.

Podle občanského soudního řádu advokáti určují své odměny podle předpisů upravujících výkon jejich povolání.

Fáze občanského řízení, ve které musí být pevně stanovené náklady zaplaceny:

Klienti jsou vždy povinni uhradit svým advokátům odměnu a svým právním zástupcům musí zaplatit zálohu na odměnu. Klienti jsou od počátku informováni o její přibližné výši, ale přesnou částku účtované odměny budou znát až po ukončení sporu. Advokáti a právní zástupci mohou od klientů požadovat svou odměnu rovněž prostřednictvím zvláštních postupů, například poskytnutí zálohy (provisión de fondos, v průběhu řízení) nebo závěrečného vyúčtování (jura de cuentas, po skončení řízení).

V praxi obvykle klienti zaplatí určitou částku na začátku řízení a poté čekají na rozhodnutí o nákladech řízení. Pokud musí náklady řízení hradit protistrana, předloží advokáti a procesní zástupci vyúčtování svých odměn soudu a po jejich schválení je protistrana uhradí.

Zákon 10/2012 zavedl povinnost platit soudní poplatky.

Co je soudní poplatek?

Jedná se o státní daň, kterou ve vymezených případech platí právnické osoby, jež se obrátí na soud a využijí veřejnou službu výkonu spravedlnosti. Správu výběru této daně vykonává ze zákona ministerstvo financí a státní správy. Povinnost uhradit tento poplatek byla zavedena dne 1. dubna 2003. V současnosti se řídí zákonem 10/2012 ze dne 20. listopadu 2012, který stanovuje některé poplatky za úkony prováděné soudy a Národním toxikologickým a forenzním ústavem. Zákon 10/2012 byl dvakrát novelizován, nejprve královskou legislativní vyhláškou 3/2013 ze dne 22. února 2013 a následně královskou legislativní vyhláškou 1/2015 ze dne 27. února 2015. Hlavní změnou, kterou zavedla druhá novela, bylo zrušení soudních poplatků pro soukromé osoby ve všech jurisdikcích a ve všech druzích řízení – od vstupu zákona 10/2012 v platnost byly soukromé osoby povinny platit soudní poplatky.

Poplatková povinnost (poplatná událost)

Článek 1 zákona 10/2012 stanoví, že poplatek za výkon soudní moci ve věcech občanských, správních (contencioso-administrativo) a pracovněprávních má celostátní povahu a vybírá se jednotně na celém území v případech stanovených tímto zákonem, aniž jsou dotčeny poplatky a jiné daně, které mohou vyžadovat autonomní společenství při výkonu svých příslušných finančních pravomocí. Nelze však vybírat poplatky za tutéž poplatnou událost.

Podle článku 2 je poplatnou událostí, která zakládá poplatkovou povinnost, výkon soudní moci v souvislosti s následujícími procesními úkony:

 • podání žaloby ve všech typech běžných žalob a řízení o výkonu mimosoudních vykonatelných nástrojů v občanských věcech, podání protinároku a prvotní návrh na vydání platebního rozkazu a evropského platebního rozkazu,
 • nucený insolvenční návrh a návrh na zahájení incidenčního sporu v insolvenčním řízení,
 • podání opravného prostředku (správní žaloby) ve správním řízení,
 • podání mimořádného opravného prostředku z důvodu procesního pochybení v občanskoprávním řízení,
 • podání opravných prostředků (apelación) nebo kasační stížnosti (casación) v občanskoprávních a správních řízeních,
 • podání opravných prostředků (suplicación) nebo kasační stížnosti (casación) v pracovněprávních řízeních,
 • námitka vůči vymáhání soudních rozhodnutí.

Kdo má povinnost platit soudní poplatky?

Podle článku 3 je poplatníkem každý, na jehož návrh se zahájí soudní řízení, v jehož důsledku vznikne poplatná událost.

Pro účely předchozího odstavce se za vznik poplatné události považuje situace, kdy písemnost zahajující procesní krok, který zakládá vznik poplatkové povinnosti, zahrnuje několik hlavních úkonů, které nepocházejí ze stejného nástroje. V tomto případě se výše poplatku vypočte součtem částek za jednotlivé spojené úkony.

Poplatek může zaplatit procesní zástupce (procurador) nebo advokát (abogado) jménem a z pověření poplatníka, zejména pokud poplatník nemá bydliště ve Španělsku. Nerezident nemusí pro účely vlastního vyměření poplatku získat daňové identifikační číslo. Procesnímu zástupci ani advokátu nevzniká v souvislosti s touto platbou daňová povinnost.

Osvobození od poplatku:

 • Osvobození určitých druhů právních úkonů:
  • podání žaloby a následných opravných prostředků v případě řízení zahájených výlučně za účelem ochrany základních práv a veřejných svobod, jakož i odvolání proti činnosti volebních orgánů,
  • dobrovolný insolvenční návrh (ze strany dlužníka),
  • podání prvotního návrhu na vydání platebního rozkazu a žádost o zkrácené řízení, nepřesahuje-li dlužná částka 2 000 EUR. Tato výjimka se neuplatní, jestliže se nárok v těchto řízeních zakládá na písemnosti povahy mimosoudního vykonatelného nástroje podle článku 517 zákona 1/2000 ze dne 7. ledna (občanského soudního řádu),
  • podání žaloby na nečinnost správního orgánu,
  • podání žaloby na výkon nálezů rozhodčích komisí pro spotřebitelské spory (Juntas Arbitrales de Consumo),
  • žaloby, které v zájmu insolvenčního řízení podávají se souhlasem obchodního soudu (Juez de lo Mercantil) insolvenční správci,
  • řízení o soudním rozdělení majetku s výjimkou námitek či sporu o začlenění či vyčlenění majetku. Poplatek se platí za zkrácené řízení a ze sporné částky nebo z částky odvozené ze soupisu majetku, který byl napaden jako předmět dědictví žalovaného. Mají-li námitky obě strany, je každé účtován poplatek za příslušnou částku.
 • Osvobození určitých druhů osob:
  • soukromé osoby,
  • právnické osoby, které mají nárok na bezplatnou právní pomoc a prokážou, že splňují podmínky pro její poskytnutí podle platných právních předpisů,
  • státní zastupitelství (Ministerio Fiscal),
  • státní správa, správa autonomních společenství, samospráva a veřejné orgány, které jim podléhají,
  • španělský parlament (Cortes Generales) a zákonodárná shromáždění autonomních společenství.

Pevně stanovené náklady v trestním řízení

Pevně stanovené náklady stran v trestním řízení

Tyto záležitosti jsou upraveny trestním řádem.

Každý, kdo je obviněn z trestného činu, zajištěn nebo zatčen, nebo kdo má být souzen, může uplatnit své právo na obhajobu v řízení, jakmile je vyrozuměn o existenci tohoto řízení, přičemž musí být poučen.

Pro výkon tohoto práva musí být zastupován procesním zástupcem (procurador) a obhajován advokátem (abogado). Ti budou ustanoveni soudem, jestliže si je daná osoba sama nezvolí nebo o ně nepožádá nebo nemá-li k tomu právní způsobilost.

Všechny strany, které nejsou příjemci bezplatné právní pomoci, budou povinny uhradit odměny procesním zástupcům, kteří je zastupují, odměny advokátům, kteří je obhajují, a dále znalečné znalcům, kteří se na jejich žádost dostaví, a svědečné předvolaným svědkům, pokud o ně znalci a svědci požádají a soud je potvrdí.

Strany nebudou povinny hradit další náklady během řízení ani po jeho ukončení, nenařídí-li tak soud.

Procesní zástupce, kterého si strany zvolily, aby je zastupoval v určité věci a který s tím souhlasil, zaplatí advokátům odměnu, jež jim klienti za obhajobu dluží.

Strany, kterým bude přiznáno právo na bezplatnou právní pomoc, si mají možnost zvolit advokáta a procesního zástupce podle svého uvážení. V tomto případě však uhradí příslušné poplatky a odměny, tak jak je stanoveno pro osoby, které toto právo nemají, ledaže se odborníci vybraní na základě svobodné volby zřeknou odměn nebo poplatků podle článku 27 zákona o bezplatné právní pomoci (Ley de Asistencia Jurídica Gratuita).

Fáze trestního řízení, ve které musí být pevně stanovené náklady zaplaceny

Klienti jsou vždy povinni uhradit vyúčtování odměn předložené po ukončení řízení. V případě obhájců ex offo se neplatí žádné zálohy předem, protože spadají do běžného rámce bezplatného soudnictví.

Je nutno vzít v úvahu, že obhájci ex offo jsou využíváni stále častěji. Pokud mají klienti právo na bezplatnou právní pomoc, neplatí odměny. Hradí je stát za podmínky, že u klientů v období tří let nedojde ke zvýšení příjmů (tzn. obvykle neplatí nic).

Předběžné informace, které jsou povinni poskytnout právní zástupci

Práva a povinnosti stran

Procesní zástupce strany (procurador) je povinen informovat svého klienta o všech procesních úkonech.

Advokát i procesní zástupce mají povinnost informovat klienta, kdykoli o to požádá.

Náklady

Kde lze najít informace o nákladech ve Španělsku?

Neexistují žádné internetové stránky, které by se speciálně věnovaly informacím o nákladech soudního řízení ve Španělsku. Existují však stránky, jako například webové stránky advokátních komor, které nabízejí informace o tarifních odměnách svých členů.

V jakých jazycích lze získat informace o nákladech ve Španělsku?

Informace jsou obvykle poskytovány ve španělštině. Je rovněž možné nalézt informace v oficiálních jazycích autonomních společenství.

Některé stránky také poskytují určité informace v angličtině.

Kde lze nalézt informace o mediaci?

Rejstřík mediátorů a mediačních institucí (Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación) je informační databáze, která je veřejnosti bezplatně dostupná na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti. Rejstřík zveřejňuje podrobnosti o profesionálních mediátorech a mediačních institucích, aby veřejnosti usnadnil přístup k této formě řešení sporů.

Vyhledávače rejstříku jsou přístupné na těchto odkazech:

https://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/RegistroMediador

https://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/RegistroInstitucion

Mediace

Ať už je k popisu použit jakýkoli název, je mediace forma řešení sporů, při níž se dvě nebo více stran za pomoci mediátora dobrovolně snaží dosáhnout vlastní dohody.

Mediátor

Soukromé osoby se mohou stát mediátory, pokud jsou plně způsobilé k výkonu svých občanských práv a pokud jim v plnění této úlohy nebrání žádný právní předpis, kterému by případně mohly podléhat v rámci svého povolání.

Právnické osoby poskytující mediační služby (ať se jedná o profesionální společnosti, nebo o jakýkoli jiný druh právnické osoby stanovený zákonem) musí určit osobu, která bude vystupovat jako mediátor; tato osoba musí splňovat všechna zákonem stanovená kritéria.

Požadavky na mediátora

Pro výkon mediace musí mít mediátor oficiální vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání a zvláštní odbornou přípravu, kterou získá absolvováním jednoho nebo více konkrétních kurzů poskytovaných řádně akreditovanými institucemi; odborná příprava poskytovaná těmito institucemi je platná pro výkon mediační činnosti kdekoli v zemi.

Mediátoři musí také uzavřít pojištění nebo rovnocennou záruku kryjící občanskoprávní odpovědnost, která vyplývá z jejich kroků ve sporech, u nichž zajišťují mediaci.

Insolvenční mediátor

Insolvenční mediátor (mediador concursal) je fyzická osoba, která splňuje požadavky na mediátora i požadavky na insolvenčního správce stanovené v čl. 27 odst. 1 insolvenčního zákona (Ley Concursal, zákon 22/2003 ze dne 9. července 2003). Insolvenční mediátory mohou určit notáři nebo úředníci obchodních soudů v dohodách o mimosoudních platbách podle hlavy X insolvenčního zákona. Jako insolvenční mediátoři mohou jednat i právnické osoby, pokud svou mediační činnost týkající se insolvence provádějí prostřednictvím fyzické osoby, jež splňuje výše uvedená kritéria.

Mediační instituce

Mediační instituce mohou být španělské nebo zahraniční veřejné nebo soukromé subjekty a veřejnoprávní korporace, jejichž účel činnosti zahrnuje podporu mediace. Tyto instituce usnadňují přístup k mediaci a správu mediace, včetně jmenování mediátorů; při tomto jmenování musí instituce zajistit transparentnost. Pokud jejich účel činnosti zahrnuje také rozhodčí řízení, přijmou instituce opatření k oddělení obou druhů činnosti.

Mediační instituce nemohou poskytovat mediační službu přímo a jejich účast na mediaci nesmí překročit rozsah povolený zákonem.

Daň z přidané hodnoty

Jakým způsobem se tyto informace poskytují?

Španělský daňový úřad (Agencia Tributaria) tyto informace uvádí na svých internetových stránkách.

Jaké platí sazby?

Španělský daňový úřad tyto informace uvádí na svých internetových stránkách.

Právní pomoc

Co je to?

Článek 119 španělské ústavy definuje tuto pomoc jako právo přiznané osobám, které prokážou nedostatečné finanční prostředky, jež jim umožní využít této možnosti spočívající zejména v tom, že jsou osvobozeny od povinnosti hradit odměny advokátovi a procesnímu zástupci, znalečné, záruky atd.

Nárok na právní pomoc zahrnuje orientačně následující plnění:

bezplatnou předběžnou právní pomoc,

pomoc advokáta pro osoby, které byly zadrženy nebo uvězněny,

bezplatné služby advokáta při obhajobě a bezplatné zastupování procesním zástupcem po dobu soudního řízení,

bezplatné zveřejnění oznámení nebo sdělení v oficiálním tisku, které je v průběhu řízení požadováno ze zákona,

osvobození od kauce požadované při podání některých opravných prostředků,

bezplatné znalecké úkony při soudním řízení,

bezplatné poskytnutí opisů a kopií, svědeckých výpovědí, důkazních listin a notářských úkonů,

snížení poplatků za určité notářské úkony o 80 %,

snížení některých poplatků za určité úkony v katastru nemovitostí a v obchodním rejstříku o 80 %.

Dále byla výhradně pro přeshraniční spory přidána další práva (na základě reformy provedené zákonem 16/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se mění zákon o bezplatné právní pomoci s cílem jeho přizpůsobení směrnici 2003/8/ES):

 1. tlumočnické služby;
 2. překlad dokumentů;
 3. cestovní náhrady v případě, že je nutná osobní přítomnost u soudu;
 4. bezplatné služby advokáta při obhajobě a bezplatné zastupování procesním zástupcem i v případě, že osobní přítomnost u soudu není nutná, pokud to nařídí soud s cílem zajištění rovnosti stran.

Kdo může být příjemcem právní pomoci?

Tato pomoc může být obecně požadována občany, kteří se účastní jakéhokoliv typu soudního řízení nebo uvažují o podání návrhu na soudní řízení a prokážou, že jejich finanční prostředky jsou nedostačující pro vedení soudního sporu.

Fyzické osoby se považují za osoby s nedostatečnými příjmy, pokud prokážou, že veškerý jejich roční příjem a zdroje vypočtené na ročním základě podle všech parametrů a vztažené na domácnost nejsou vyšší než dvojnásobek veřejného víceúčelového indexu příjmů (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples – IPREM) platného v době podání žádosti.

Právnické osoby mají nárok na bezplatnou právní pomoc, nepřesahuje-li jejich daňový základ pro výpočet daně z příjmu právnických osob trojnásobek indexu IPREM vypočteného na ročním základě.

Vždy budou zohledněny i jiné skutečnosti svědčící o skutečných finančních poměrech žadatele.

Pro fyzické osoby se zdravotním postižením a/nebo v nepříznivé rodinné situaci platí výjimky, které umožňují uvedenou hranici příjmů překročit. (V roce 2009 dosahoval index IPREM 7 381,33 EUR ročně, viz doplňkové dvacáté osmé ustanovení zákona o celkovém státním rozpočtu (Ley de Presupuestos Generales del Estado) na rok 2009.)

Nárok na bezplatnou právní pomoc mají konkrétně tyto osoby:

 1. španělští občané, občané ostatních členských států Evropské unie a cizinci pobývající ve Španělsku, kteří prokážou, že nemají dostatečné příjmy pro vedení řízení;
 2. správní subjekty a společné služby sociálního zabezpečení;
 3. níže uvedené právnické osoby, pokud prokážou, že nemají dostatečné příjmy pro vedení soudního sporu:

neziskové organizace,

nadace zapsané v příslušném správním rejstříku,

 1. v pracovněprávním řízení: všichni zaměstnanci a příjemci sociálních dávek;
 2. v trestním řízení: všichni včetně cizinců (i těch, kteří pobývají na španělském území neoprávněně) mají nárok na právní pomoc, bezplatnou obhajobu a zastupování procesním zástupcem, prokážou-li, že nemají dostatečné příjmy pro vedení soudního sporu;
 3. v řízení před správním soudem: všichni zahraniční občané, kteří prokážou nedostatečné příjmy pro vedení soudního sporu, i když na španělském území pobývají neoprávněně, mohu být příjemci právní pomoci, mohou být bezplatně obhajováni advokátem a zastupováni procesním zástupcem ve všech řízeních týkajících se jejich žádosti o azyl a cizineckého zákona (Ley de la Extranjería), včetně postupu před zahájením soudního řízení.

Doplňující informace

Podmínky pro získání právní pomoci

Fyzické osoby

Zdroje a ekonomické příjmy vypočtené na ročním základě podle všech parametrů a vztažené na domácnost nesmí překročit dvojnásobek indexu IPREM platného v době podání žádosti.

Komise pro právní pomoc (Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita) může výjimečně rozhodnout o přiznání nároku na bezplatnou právní pomoc v případě, že je překročena hranice dvojnásobku indexu IPREM, avšak příjmy nepřekračují čtyřnásobek tohoto indexu, a to na základě rodinné situace žadatele, počtu na jeho péči závislých dětí a příbuzných, zdravotního stavu, zdravotního postižení, finančních závazků, nákladů spojených se zahájením řízení a jiných okolností a v každém případě skutečnosti, kdy žadatel uvede, že je odpovědný jako příbuzný ve vzestupné linii za početnou rodinu zvláštní kategorie.

Tito účastníci musí v řízení obhajovat svá vlastní práva a zájmy.

Právnické osoby

Musí se jednat o neziskové organizace nebo o nadace zapsané v příslušném správním rejstříku.

Jejich daňový základ pro výpočet daně z příjmu právnických osob musí být nižší než trojnásobek indexu IPREM vypočteného na ročním základě.

Poté, co vstoupil v platnost institucionální zákon 1/2004 ze dne 28. prosince 2004 o opatřeních na komplexní ochranu proti genderovému násilí (Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género), mohou ženy, které jsou oběťmi tohoto typu násilí, využít okamžité a komplexní pomoci advokáta, a to nejen ve všech typech soudního řízení, ale také při řízení správním (včetně policejních opatření) ve věci genderového násilí, až do úplného vykonání rozsudku, aniž by musely předem žádat o bezplatnou právní pomoc. To znamená, že právní pomoc nebude nikdy překážkou právu na obhajobu a na účinnou soudní ochranu, která musí být poskytnuta oběti nezávisle na skutečnosti, že nebylo požádáno o bezplatnou pomoc. Je však třeba mít na paměti, že taková právní pomoc je poskytována pouze tehdy, pokud dotyčná strana může následně nebo v průběhu soudního řízení prokázat, že skutečně existují podmínky nároku na právní pomoc, jak je vyžadují obecná pravidla obsažená v zákoně o právní pomoci a doprovodných nařízeních, která za tímto účelem pozměnilo šesté závěrečné ustanovení institucionálního zákona 1/2004.

Kdy musí neúspěšná strana nést náklady řízení?

Pro občanskoprávní řízení jsou náklady řízení upraveny v článcích 394 až 398 občanského soudního řádu.

V řízení o běžných žalobách hradí náklady prvoinstančního řízení účastník řízení, jehož všechny žalobní návrhy byly zamítnuty, ledaže by věc vykazovala závažné pochybnosti z hlediska věcného i právního.

Vyhoví-li soud žalobním návrhům zcela či z části, ponese každý z účastníků vlastní náklady a polovinu společných nákladů, ledaže by existovaly důvody k uložení náhrady jednomu z účastníků pro nedůvodné jednání.

Je-li povinnost nést náklady uložena neúspěšnému účastníkovi řízení, musí tato strana zaplatit část nákladů advokátům a ostatním právnickým profesím, které se neřídí tarifem, ve výši nejvýše třetiny nákladů řízení pro každou ze stran, jimž bylo takové rozhodnutí určeno. Nároky, které nelze vyjádřit v penězích, činí pouze pro tuto potřebu 18 000 EUR, nerozhodne-li soud vzhledem ke složitosti věci jinak.

Výše uvedená ustanovení se nepoužijí, pokud soud prohlásí, že účastník, jemuž byla uložena povinnost nést náklady řízení, jednal nedůvodně.

Je-li účastník, jemuž byla uložena povinnost nést náklady řízení, příjemcem právní pomoci, zaplatí pouze náklady protistrany na obhajobu, a to v případech výslovně uvedených v zákoně o bezplatné právní pomoci.

Státnímu zastupitelství nelze nikdy uložit povinnost nést náklady řízení, v němž vystupuje jako jeden z účastníků.

Znalečné

Odborníci, kteří se účastní řízení, jsou v postavení znalců (peritos). Rejstřík soudních znalců (Registro de Peritos Judiciales) je k dispozici u každého vrchního soudu (Tribunal Superior de Justicia).

Podle čl. 241 odst. 1 bodu 4 občanského soudního řádu jsou „znalečné a ostatní náklady hrazené osobám, které se řízení účastní“ zvláštní položkou, která se zahrnuje do nákladů řízení. Jedná se o náklady vzniklé osobám, které nejsou účastníky řízení, ale vznikly jim určité náklady tím, že se musely dostavit k soudu za účelem poskytnutí služby.

Článek 243 občanského soudního řádu stanoví, že ve všech typech řízení a na všech stupních vyměřuje náklady řízení tajemník soudu rozhodujícího v původním řízení nebo řízení o opravném prostředku. Do nákladů řízení se nezapočtou poplatky za písemnosti a opatření, jež jsou neužitečné, nadbytečné nebo nezákonné, ani odměny právním zástupcům, které nejsou podrobně rozepsány nebo obsahují honorář nesouvisející s řízením.

Soudní tajemník sníží odměny advokátů a ostatních odborníků, kteří se neřídí tarifem, přesahuje-li požadovaná částka horní hranici ve výši třetiny celkových nákladů řízení a pokud soud nestanovil, že účastník, jemuž byla uložena náhrada nákladů, jednal nedůvodně.

Vyloučí se i náklady na úkony nebo opatření, které podle rozhodnutí soudu nese vítězný účastník řízení sám.

Odměny tlumočníků a překladatelů

Pro soudní překlady a tlumočení neexistuje oficiální tarif. Soudní tlumočníci si volně stanovují odměny za překlady, ale jsou povinni oznámit své tarify úřadu pro tlumočení a příslušnému místnímu orgánu státní správy. Tato informace musí být oznámena vždy v lednu každého roku.

Související odkazy

Španělský národní úřad pro správu daní / DPH

Související dokumenty

Španělská zpráva o transparentnosti nákladů  PDF (640 Kb) en

Poslední aktualizace: 17/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.