Den originale sprogudgave af denne side bulgarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tjekkiskgræskengelskfransklitauiskportugisisk er allerede oversat.
Swipe to change

Sagsomkostninger

Bulgarien

På denne side findes der oplysninger om retsomkostningerne i Bulgarien.

Indholdet er leveret af
Bulgarien
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Regler om salærer for de juridiske erhverv

Advokater

I den bulgarske advokatlov (senest ændret ved SG 69/05.08.2008):

hedder det i artikel 36, at:

 1. Advokater har ret til at få vederlag for deres arbejde
 2. Vederlagets størrelse skal fastlægges i en kontrakt mellem advokaten og dennes klient. Beløbet i kontrakten skal være rimeligt og berettiget og må ikke være mindre end det, der kan forventes for den type arbejde, der udføres (bekendtgørelse fra det øverste advokatråd)
 3. I mangel af en kontrakt og efter anmodning fra advokaten eller klienten skal advokatrådet fastsætte vederlaget (bekendtgørelse fra det øverste advokatråd)
 4. Vederlaget skal fastsættes i absolutte tal og/eller som en procentdel af et beløb, der afhængigt af sagens udfald kan blive tilkendt af retten. Dette gælder ikke for de straffesager og civilsager, hvor sagens genstand er immateriel.

hedder det i artikel 38, at:

 1. Advokater kan yde juridisk bistand til: 
  • Individer, der er berettiget til underholdsbidrag
  • Personer i finansielle vanskeligheder
  • Forældre, venner eller andre jurister.
   1. I de tilfælde, hvor det er modparten i den pågældende sag, der dømmes til at betale sagens omkostninger, har advokaten ret til vederlag. Retten afgør størrelsen af dette vederlag, der ikke må være mindre end det, der kan forventes (ifølge bekendtgørelsen, artikel 36, stk. 3), og pålægger den anden part at betale det.

Vederlaget (salæret) reguleres i overensstemmelse med det øverste advokatråds bekendtgørelse nr. 1 fra 2004. Minimumsalærerne er følgende:

 1. Salærer for rådgivning, oplysninger, udarbejdelse af dokumenter og kontrakter:
  • Faste salærer - fra ca. 10 EUR til 300 EUR
  • Hvis sagens genstand er materiel, gælder der et fast salær (fra ca. 75 EUR til 350 EUR) + en procentdel af den materielle genstand (fra 0,1 til 1 %).
   1. Salærer for civilsager og forvaltningssager i én instans:
  • Faste salærer (fra ca. 50 EUR til 250 EUR)
  • Hvis sagens genstand er materiel, gælder der et fast salær (fra ca. 50 EUR til 325 EUR) + en procentdel af den materielle genstand (fra 2 til 6 %).
   1. For sager vedrørende fuldbyrdelsen af retsafgørelser
  • ½ af de salærer, der er angivet i punkt 2.
   1. Der er altid faste salærer for sager om strafferetlige og administrative sanktioner i én instans:
  • For fasen forud for en retssag, ca. 150 EUR
  • For selve retssagsfasen, fra ca. 150 EUR til 900 EUR afhængigt af, hvor grov den påståede lovovertrædelse er
  • I sager om administrative sanktioner, 75 EUR.
   1. Salærer for sager, der hører under særlige love (beskyttelse af børn, familieloven, vold i hjemmet, udlevering og den europæiske arrestordre osv.):
  • Altid faste salærer fra ca. 75 EUR til 125 EUR.

Fogeder

Siden 2006 har fogeder i Bulgarien været private retshåndhævelsesembedsmænd og tjenestemænd. Der gælder foreskrevne takster for begge disse.

 1. Tjenestemænds salærer er reguleret (i afsnit II i tariffen for statssalærer, som domstolene har samlet i civilretsplejeloven fra 2008)
 2. Salærerne for private retshåndhævelsesembedsmænd er reguleret (artikel 78 i loven om private retshåndhævelsesembedsmænd og i tariffen for salærer og udgifter til retshåndhævelse i loven om private retshåndhævelsesembedsmænd).

Salærerne, som er fastsat ud fra begge takster, er de samme.

En privat retshåndhævelsesembedsmand opkræver yderligere et salær på 50 procent af standardsalæret for at forkynde dokumenter på ikke-arbejdsdage og helligdage, for at fremsende stævninger med posten og for at tage kopier af klageskriftet, meddelelsen og øvrige papirer.

Faste omkostninger

Faste omkostninger i civilsager

Faste omkostninger for parter i civilsager

Salærerne for civilsager (i afsnit I i tariffen for statslige gebyrer, som domstolene har samlet i civilretsplejeloven fra 2008) fremgår af nedenstående. Salæret for:

 • et civilt krav er 4 procent af kravets beløb, dog mindst 25 EUR
 • et krav vedrørende tort er på op til 40 EUR, dog mindst 15 EUR
 • skilsmissesager (herunder sager, der afgøres ved fælles overenskomst) er 2 procent af det treårige samlede beløb for hver parts andel (i henhold til aftalen om deling af formueforholdet mellem ægtefællerne samt ægtefællebidrag)
 • et fuldbyrdelsesdokument er 2 procent af den materielle genstand, dog mindst 12,5 EUR
 • adoptionssager er 12,5 EUR
 • sikkerhedsstillelse for ejendom, som der gøres krav på, er 20 EUR
 • sikkerhedsstillelse for beviser er 10 EUR
 • konkurssager er 25 EUR for en enkeltmandsvirksomhed og 125 EUR for et erhvervsdrivende selskab.

Det trin i civilsagen, hvor de faste omkostninger skal betales

Salærerne betales, før sagen begynder, eller før de krævede foranstaltninger træffes (artikel 76 i civilretsplejeloven).

Faste omkostninger i straffesager

Faste omkostninger for parter i straffesager

Dækningen af omkostninger og vederlag i straffesager er reguleret af strafferetsplejeloven.

Artikel 187: Dækning af omkostninger

1.     Omkostninger i forbindelse med straffesager skal dækkes af det beløb, der er angivet i den pågældende institutions budget, undtagen i de sager, der er præciseret i lovgivningen.

2.     I straffesager, der opstår som følge af en klage fra en forurettet part, og som anlægges ved retten, skal den private klagende part forhåndsdeponere det beløb, som omkostningerne lyder på. Hvis beløbet ikke deponeres, får den private klagende part syv dage til at deponere det.

3.     I sager, der opstår som følge af en klage fra den forurettede part, og som anlægges ved retten, skal omkostningerne i forbindelse med de beviskrav, som tiltalte fremsætter i retten, dækkes af rettens budget.

De faste omkostninger i forbindelse med straffesager er fastlagt (i tarif nr. 1 i loven om statslige gebyrer, der opkræves af domstolene, anklagemyndigheden, efterforskningstjenesten og justitsministeriet, senest ændret i 2005) som følger:

 • For klager, der giver anledning til straffesager af privat karakter, 6 EUR
 • For private krav i straffesager af privat karakter, 2,5 EUR
 • For anmodninger om rehabilitation, når en sag fortsat står åben, 3 EUR.

Det trin i straffesagen, hvor de faste omkostninger skal betales

Ovennævnte beløb skal forhåndsdeponeres af den private klagende part (i henhold til strafferetsplejeloven).  Hvis beløbet ikke deponeres, får vedkommende syv dage til at deponere det.

Faste omkostninger i forfatningsmæssige sager

Faste omkostninger for parter i forfatningsmæssige sager

Der er ingen forfatningsmæssige sager i det bulgarske retssystem.

Pligt for advokater og andre partsrepræsentanter til at oplyse herom på forhånd

Parternes rettigheder og forpligtelser

Ifølge artikel 40, stk. 3, i advokatloven "er advokater forpligtet til at informere deres klienter præcist om deres rettigheder og forpligtelser". Advokaterne forpligtes ikke eksplicit til at oplyse deres klienter om forventede omkostninger i forbindelse med en retssag. Advokaternes etiske kodeks pålægger dem dog en sådan forpligtelse.

Omkostningskilder

Hvor kan jeg finde oplysninger om omkostningskilder i Bulgarien?

En fysisk eller juridisk person, der har interesse i at anlægge en sag for retten, vil ikke kunne finde offentligt tilgængelige oplysninger om, hvor meget dette vil koste, da der ikke er noget officielt eller uofficielt websted eller anden offentlig instans, som giver sådanne samlede oplysninger. Klienter forlader sig derfor hovedsagligt på, at deres advokater oplyser dem om omkostningerne.

Borgere kan dog finde lovbestemmelserne vedrørende gebyrer og omkostninger i forbindelse med en retssag på følgende offentligt tilgængelige websteder og selv foretage beregninger: den nationale lovgivning, det øverste advokatråds websted, det øverste retsråds websted og webstedet for det nationale kontor for fri proces. Disse websteder er på nuværende tidspunkt kun tilgængelige på bulgarsk.

På hvilke sprog kan jeg få oplysninger om omkostningskilder i Bulgarien?

Alle ovennævnte websteder er på nuværende tidspunkt kun tilgængelige på bulgarsk.

Hvor kan jeg finde oplysninger om mægling?

Oplysninger om mægling kan findes på det bulgarske justitsministeriums websted.

Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger om omkostninger?

Hvor kan jeg finde oplysninger om de forskellige procedurers gennemsnitlige varighed?

det øverste retsråds websted findes der årlige og halvårlige rapporter om domstolenes aktiviteter på alle niveauer. Der er oplysninger om det antal sager, der er blevet afsluttet inden for de seneste 3 måneder, 6 måneder, 1 år, 2 år eller mere. Gennem det øverste retsråds statistikkontor fås analyser og oplysninger om den gennemsnitlige varighed af retsprocedurerne i civilsager, straffesager og forvaltningssager.

Hvor kan jeg finde oplysninger om en bestemt procedures gennemsnitlige samlede omkostninger?

Der findes ikke officielle oplysninger herom.

Merværdiafgift

Hvordan oplyses der herom? Hvad er de gældende satser?

Momsen er inkluderet i omkostningerne (i henhold til ovennævnte tariffer og bestemmelser).

Fri proces

Gældende indkomsttærskel inden for civilret

Ifølge loven om fri proces er betingelserne for både civilsager og straffesager de samme (se nedenfor):

Artikel 22:

 • Fri proces (under punkt 1 og 2 i artikel 21) tilkendes personer, som opfylder betingelserne for at få månedlige socialhjælpsydelser (i henhold til proceduren i bestemmelserne vedrørende anvendelsen af loven om socialhjælp), og personer, som er anbragt på særlige institutioner og modtager sociale ydelser
 • Fri proces (under punkt 1 og 2 i artikel 21) skal tilkendes plejefamilier, familier eller venner og slægtninge, hos hvem et barn er anbragt (i henhold til procedurerne i loven om beskyttelse af børn)
 • Afgørelsen om anbringelse af et barn skal bekræftes af direktøren for socialhjælpsdirektoratet eller ved en retsafgørelse afhængigt af sagen. Enhver person, der ikke har gjort krav på den månedlige socialhjælp, som vedkommende er berettiget til (ifølge den procedure, der er fastlagt i gennemførelsesbestemmelserne til loven om socialhjælp), skal til det nationale kontor for fri proces indsende en erklæring  fra direktøren for socialhjælpsdirektoratet om, at den pågældende person opfylder betingelserne for at modtage månedlige socialhjælpsydelser.

I civilsager og forvaltningssager stilles der yderligere krav.

Artikel 23:

1.   I civilsager og forvaltningssager kan der - på baggrund af beviser fra de relevante kompetente myndigheder - indrømmes fri proces i de tilfælde hvor retten beslutter, at parten ikke er i stand til at betale for advokatbistand. For at nå frem til en sådan afgørelse tager retten følgende i betragtning:

 • Personens eller familiens indkomst
 • Formueforhold som bekræftet ved en erklæring
 • Familiemæssig situation
 • Helbredsstatus
 • Beskæftigelsesstatus
 • Alder
 • Andre konstaterede forhold.

Gældende indkomsttærskel inden for strafferet for tiltalte personer

Ud over kriterierne for straffesager (artikel 22 i loven om fri proces, se ovenfor) gælder følgende kriterier:

Artikel 23:

1.     Fri proces-ordningen (jf. stk 3 i artikel 21) omfatter de sager, hvor forsvar eller repræsentation ved en juridisk rådgiver er påbudt.

2.     Fri proces-ordningen omfatter endvidere sager, hvor en mistænkt person, tiltalt person, sigtet person, sagsøgt person eller en part i en straffesag, civilsag eller forvaltningssag ikke er i stand til at betale for advokatbistand og ønsker denne bistand, og hvor det er påkrævet af hensyn til retfærdigheden.

3.     I straffesager foretages en sådan vurdering af de relevante myndigheder på baggrund af formueforholdene for den person/tiltalte, som ikke er i stand til at betale for advokatbistand.

Gældende indkomsttærskel inden for strafferet for forurettede parter

Den gældende tærskel er den samme som for andre parter i straffesager (se ovenfor).

Andre betingelser for tilkendelse af fri proces for forurettede parter

Der gælder ingen særlige betingelser i lovgivningen for ofre for kriminalitet.  Det er de generelle regler for fri proces i straffesager, der gælder (artikel 22 og 23 i loven om fri proces).

Andre betingelser for tilkendelse af fri proces for tiltalte personer

Der gælder ingen særlige betingelser i lovgivningen for tiltalte personer.  Det er de generelle regler for fri proces i straffesager, der gælder (artikel 22 og 23 i loven om fri proces).

Omkostningsfrie retssager

Artikel 83: Fritagelse for gebyrer og sagsomkostninger

 1. Gebyrer og omkostninger i forbindelse med retssager skal ikke deponeres:
  • af den forurettede part - arbejdstagere og deltagere i kollektive krav, der er opstået på baggrund af et arbejdsforhold
  • af den forurettede part i krav om underholdsbidrag
  • ved krav, der er anmeldt af en anklager
  • af den forurettede part ved krav om erstatning efter en skadevoldende handling, hvorom der allerede er afsagt en dom, som er blevet fuldbyrdet
  • af udpegede særlige repræsentanter for en part, hvis adresse er ukendt

 

 1. Gebyrer og omkostninger i forbindelse med retssager må ikke deponeres af fysiske personer, hvis retten erkender, at de ikke har tilstrækkelige midler hertil. Ved ansøgning om fritagelse vil retten tage følgende i betragtning:
  • Personens og personens families indkomst
  • Formueforhold, som bekræftet med en erklæring
  • Familiestatus
  • Helbredsstatus
  • Beskæftigelsesstatus
  • Alder
  • Andre relevante forhold.
   1. I retssager, der henhører under stk. 1 og 2, betales omkostningerne med de dertil afsatte midler i rettens budget.

Artikel 84: Fritagelse i særlige sager

Følgende er fritaget for at betale statsligt gebyr, men ikke for at betale sagsomkostninger:

 1. Staten og statsinstitutioner med undtagelse af sager vedrørende privat statsejendom og ved krav om private statsfordringer og rettigheder (ændringslov - SG 50/08, i kraft siden den 01.03.2008, som ændret ved forfatningsdomstolens sag nr. 3 af 2008 - SG 63/08)
 2. Bulgarsk Røde Kors
 3. Kommuner med undtagelse af krav om private kommunale fordringer og formuerettigheder - privat kommunalt ejerskab.

Hvornår skal den tabende part betale den vindende parts omkostninger?

Civilsager

Artikel 78: Fordeling af omkostninger

 1. De gebyrer, som den forurettede part har betalt (herunder sagsomkostninger og vederlag til én advokat (hvis parten havde en sådan)), skal betales af tiltalte, for så vidt angår det beløb, der tilkendes som følge af kravet
 2. Hvis tiltalte er uden skyld i søgsmålet, skal omkostningerne tilkendes den forurettede part
 3. Tiltalte har også ret til at kræve at få omkostningerne betalt, for så vidt angår den del af kravet, som ikke er blevet anerkendt
 4. Tiltalte har også ret til at få omkostningerne betalt, hvis retssagen afsluttes

 

 1. Hvis de omkostninger, som en part har afholdt til en advokat, er uforholdsmæssigt store i betragtning af sagens retlige og faktuelle sværhedsgrad, kan retten efter anmodning fra modparten tilkende et mindre beløb, der dog ikke må være mindre end mindstebeløbet (i henhold til artikel 36 i advokatloven).
 2. Hvis sagens afgøres til fordel for en person, som er fritaget fra at betale statslige gebyrer eller sagsomkostninger, betaler den sagsøgte person alle gebyrer og omkostninger. Beløbene betales til retten.
 3. Hvis kravet fra en person, som har fået fri proces, anerkendes, vil afholdelsen af den betalte advokats vederlag blive tilkendt det nationale kontor for fri proces for så vidt angår den anerkendte del af kravet. Hvis et krav ikke afgøres til fordel for en person, der har fået fri proces, skal denne betale omkostningerne for så vidt angår den del af kravet, som ikke er blevet anerkendt.
 4. Vederlag til advokater tilkendes også til juridiske personers og enkeltmandsfirmaers fordel, hvis de er blevet forsvaret af en ansat, der fungerer som juridisk rådgiver.
 5. Hvis sagen afgøres ved forlig, skal halvdelen af det deponerede statslige gebyr betales tilbage til den forurettede part. Sagsomkostningerne og forligsomkostningerne skal stadig betales, medmindre andet er aftalt.

10.   En tredje assisterende person* vil ikke blive tilkendt omkostninger, men skal betale omkostningerne ved de retsforhandlinger, som han eller hun har ført.

11.   Når et søgsmål omfatter en anklager, skal betalingen af omkostningerne tilkendes staten eller betales af staten.

*En tredje assisterende person er en separat part i civilsager med specifikke rettigheder og forpligtelser, der er omfattet af civilretsplejeloven.

Straffesager

Strafferetsplejeloven - omkostninger og vederlag

Artikel 187: Dækning af omkostninger

1.     Omkostninger i forbindelse med straffesager skal dækkes af de beløb, der er angivet i den pågældende institutions budget, undtagen i de sager, der er præciseret i lovgivningen.

2.     I straffesager, der opstår som følge af en klage fra den forurettede part, og som anlægges ved retten, skal omkostningerne forhåndsdeponeres af den private klagende part. Hvis beløbet ikke deponeres, får den private klagende part syv dage til at deponere det.

3.     I sager, der opstår som følge af en klage fra den forurettede part, og som anlægges ved retten, skal omkostningerne i forbindelse med de beviskrav, som tiltalte fremsætter i retten, dækkes af rettens budget.

Artikel 188: Fastsættelse af omkostninger

1.     Omkostningerne fastsættes af retten eller den instans, der er ansvarlig for sagens forberedelse.

2.     Godtgørelser til vidner - arbejdstagere eller ansatte - fastsættes af retten.

Artikel 189: Afgørelse vedrørende omkostninger

 1. Retten træffer afgørelse vedrørende omkostninger, når den udmåler straf eller afsiger kendelse.
 2. Udgifter til tolkning under procedurerne forud for retssagen afholdes af den pågældende instans; udgifter til tolkning under retssagen afholdes af retten.
 3. Hvis den tiltalte part findes skyldig, dømmer retten den pågældende person til at betale sagsomkostningerne, herunder advokatsalærer og andre udgifter til forsvarsadvokater, der er udpeget ex officio. Disse omfatter udgifter, som den private anklager og den civile forurettede part har afholdt efter anmodning fra sidstnævnte. I overværelse af flere dømte personer vil retten fordele de omkostninger, som hver af de dømte skal betale.
 4. Hvis den tiltalte part findes ikke-skyldig i nogle af anklagepunkterne, dømmer retten kun tiltalte til at betale de omkostninger, der er generet i forbindelse med den tiltale, som han/hun findes skyldig i.

Artikel 190: Fordeling af omkostninger

1.   Hvis den tiltalte person frifindes, eller hvis straffesagen afsluttes, afholder staten alle udgifterne i sager, der kan indbringes for domstolen, og udgifter forbundet med påstande, der følger af et krav fremsat af den forurettede part, afholdes af den private klagende part

2.   Der udstedes en fuldbyrdelsesordre for omkostningerne af retten i første instans.

Vederlag til sagkyndige

I civilretsplejeloven gælder der en generel regel for vederlag til sagkyndige i civilsager:

Artikel 75: Fastsættelse af udgifter

"….vederlag til sagkyndige fastsættes af retten, der tager det udførte arbejde og de afholdte udgifter i betragtning."

Bekendtgørelse nr. 1 af 2008 om sagkyndiges registrering, kvalifikationer og vederlag er udstedt af det øverste retsråd og gælder for civilsager, straffesager og forvaltningssager. Ifølge artikel 29 skal sagkyndiges vederlag fastsættes af de myndigheder, der rekvirerer den sagkyndiges ekspertise, ud fra:

1.     hvor kompliceret opgaven er

2.     den sagkyndiges kompetence og kvalifikationer

3.     hvor lang tid det tager at løse opgaven

4.     mængden af udført arbejde

5.     nødvendige udgifter til eksempelvis materialer, produkter, redskaber og udstyr

6.     andre forhold, der har indflydelse på det udførte arbejde såsom overholdelse af tidsfrister samt yderligere arbejde udført uden for arbejdstid og på nationale fridage.

Oversætter- og tolkehonorarer

Civilsager

Der gælder samme regler for oversættere som for sagkyndige - se ovenfor.

Straffesager

Strafferetsplejeloven: Artikel 189, stk. 2,

Udgifter til oversættelse under procedurerne forud for retssagen afholdes af den pågældende instans, og udgifterne til oversættelse under retssagen afholdes af retten.

Relevante dokumenter

Bulgariens rapport om undersøgelsen af omkostningers gennemsigtighed PDF (566 Kb) en

Sidste opdatering: 08/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.