Sagsomkostninger

Cypern

Indholdet er leveret af
Cypern

Regler for salærer og honorarer til de juridiske erhverv

Advokathvervet er ikke inddelt i forskellige kategorier i republikken Cypern (f.eks. rådgivende og procederende advokater og sagførere). Alle advokater, der er opført i advokatregistret, har lige møderet for de nationale domstole og lige ret til generelt at arbejde som advokat. Dette gælder, uanset om en advokat har en udenlandsk uddannelse som solicitor (rådgivende advokat) eller barrister (procederende advokat). Alle udøvere af dette erhverv kaldes advokater.

Advokater (Δικηγόροι)

Salærer for juridisk bistand fastsættes på grundlag af takster for retsafgifter, som godkendes af højesteret (Ανώτατο Δικαστήριο).

For udenretlige ydelser er der takster for minimumsretsafgifter.

I begge tilfælde kan advokaten aftale et højere salær med kunden.

Drejer det sig en om retssag, skal dette erklæres offentligt.

Der findes to typer fogeder i Cypern:

  1. fogeder for den private sektor, som forkynder retsdokumenter
  2. edsvorne fogeder, som er embedsmænd, der gennemfører procedurer vedrørende fuldbyrdelse af domme (f.eks. kendelser om beslaglæggelse og salg af løsøre).

De afgifter, som fogeder for den private sektor opkræver for at forkynde dokumenter, beregnes på grundlag af den geografiske afstand til den, dokumentet skal forkyndes for.

Edsvorne fogeder er embedsmænd og lønnes månedligt. Parter i en sag, som anmoder om at få gennemført fuldbyrdelsesforanstaltninger, skal betale en stempelafgift til staten, som er fastsat i retsforskrifterne og bestemmes af karakteren af fuldbyrdelsesforanstaltningen og det beløb, de forsøger at inddrive.

Faste omkostninger

Faste omkostninger i civilsager

Faste omkostninger for parterne i civilsager

De indledende omkostninger til retsafgifter beregnes på grundlag af begæringens omfang eller en anden procedure og betales, når begæringen indgives. Retsafgifter er ikke en fast, specifik sum, de afhænger af, hvordan sagen forløber, og beregnes på grundlag af godkendte takster.

Tidspunkt i en civil sag, hvor sagens parter skal betale faste omkostninger

De indledende omkostninger til retsafgifter betales, når begæringen indgives.

Faste omkostninger i straffesager

Faste omkostninger for parterne i straffesager

Hvis den anklagede kendes skyldig, kan vedkommende blive dømt til at betale sagsomkostningerne. Som regel sker dette ikke, hvis den anklagede idømmes fængselsstraf, hvor sagsomkostningerne betales af staten, hvilket også er tilfældet, hvis den anklagede frifindes.

Tidspunkt i en straffesag, hvor sagens parter skal betale faste omkostninger

Omkostninger betales ved sagens afslutning. Det gælder dog ikke de indledende omkostninger, der betales i form af en stempelafgift, når begæringen indgives.

Faste omkostninger i forfatningssager

Faste omkostninger for parterne i forfatningssager

Omkostningerne beregnes på grundlag af de relevante takster.

Tidspunkt i en forfatningssag, hvor sagens parter skal betale faste omkostninger

Afgifter betales ved sagens afslutning. Det gælder dog ikke retsafgifter, som betales, når klagen indgives.

Pligt for advokater og andre partsrepræsentanter til at give forhåndsoplysninger

Parternes rettigheder og forpligtelser

Advokaters forpligtelser over for deres klienter er fastlagt i advokaternes adfærdskodeks fra 2002 (Οι περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμοί του 2002) (Cyperns statstidende, bilag C(1), nr. 237 af 17. maj 2002 (forvaltningslov 237/2002)).

Omkostningskilder

Hvor kan jeg finde oplysninger om omkostningskilder i Cypern?

De vigtigste omkostningskilder findes på webstedet for højesteret.

Oplysningerne er tilgængelige på græsk.

Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger om omkostninger?

Websted med oplysninger om omkostninger:

Webstedet for højesteret.

Hvor kan jeg finde oplysninger om de forskellige procedurers gennemsnitlige varighed?

Statistikker over de cypriotiske domstoles arbejde kan findes på webstedet for højesteret på græsk og engelsk.

Moms

Hvor kan jeg finde relevante oplysninger?

Advokatsalærer pålægges en momsafgift på 15 %, hvis den advokat, der leverer ydelsen, er momsregistreret.

Hvad er den gældende momssats?

Den gældende moms er 15 %.

Retshjælp

Indkomstgrænser i civilsager

Der ydes ikke retshjælp i civilsager.

Indkomstgrænser i straffesager for anklagede

Anklagede i straffesager har ret til fri retshjælp, hvis deres indkomst ikke tillader dem at betale en advokat, og hvis domstolen finder, at det er i retfærdighedens interesse at tildele retshjælp. Der er ikke nogen fast indkomstgrænse. Domstolen vurderer anmodningen på grundlag af alle beviser, herunder en rapport fra socialvæsenet (Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας) om anklagedes indkomst og krav.

Indkomstgrænser i straffesager for ofre

Som regel indledes en straffesag ikke af ofret, men af staten, som betaler de relevante omkostninger. Der ydes derfor ikke retshjælp til ofre.

Andre betingelser for tildeling af retshjælp til ofre

Som regel indledes en straffesag ikke af ofret, men af staten, som betaler de relevante omkostninger. Der ydes derfor ikke retshjælp til ofre.

Andre betingelser for tildeling af retshjælp til anklagede

Ifølge den relevante lovgivning skal strafferammen for den lovovertrædelse, som den pågældende er anklaget for, være fængsling i mindst 12 måneder, for at der kan tildeles retshjælp til anklagede. Denne bestemmelse er imidlertid blevet dømt forfatningsstridig, og det kan derfor antages, at der er mulighed for at tildele anklagede retshjælp i alle sager.

Hvornår skal den tabende part betale den vindende parts omkostninger?

Som regel betaler den tabende part den vindende parts omkostninger, selvom spørgsmålet om omkostninger dog vurderes af retten, som kan beslutte andet.

Relevante links

Retsafgifter og omkostninger

Statistiske data (græsk)

Statistiske data (engelsk)

Relevante dokumenter

Cyperns rapport om undersøgelsen af gennemsigtigheden af omkostninger PDF (555 Kb) en

Sidste opdatering: 11/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.