Sagsomkostninger

Tjekkiet

Denne side indeholder oplysninger om sagsomkostninger i Tjekkiet.

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

Familieret — skilsmisse

Familieret — forældremyndighed og underholdsbidrag

Erhvervsret — kontraktforhold

Erhvervsret — ansvar

Regler om salærer og honorarer til de juridiske erhverv

Advokater og jurister

Der findes kun én type advokat i Tjekkiet, idet der ikke skelnes mellem rådgivende og procederende advokater.

Det tjekkiske justitsministeriums bekendtgørelse nr. 177/1996 Sml. af 4. juni 1996 omhandler salærer og godtgørelse til advokater for formidling af juridiske tjenesteydelser (advokatsalærer). Den er tilgængelig på engelsk på webstedet for det tjekkiske advokatsamfund.

Advokatsalærer kan også aftales internt mellem de involverede parter.

I de fleste civile sager (herunder familieretlige og handelsretlige sager) er retlig repræsentation ikke obligatorisk.

Faste omkostninger

Faste omkostninger i civile sager

Faste omkostninger for sagens parter i civile sager

Lov nr. 549/1991 Sml. om omkostninger i forbindelse med civile retssager (foreligger ikke på engelsk) indeholder bestemmelser om de sagsomkostninger, der er forbundet med civile sager. Disse varierer afhængig af sagstype. I nogle tilfælde er omkostningerne faste. I andre beregnes der et gebyr som en procentdel.

Under alle omstændigheder skal omkostningerne betales i tjekkisk valuta (CZK), hvilket kan ske via bankoverførsel til statens (eller domstolens) konto. Omkostninger på op til 5 000 CZK kan betales ved hjælp af et stempelmærke (kolek), som kan købes på postkontorer og en række andre steder.

Domstolen skal underrette den person, der fremsætter kravet, om det nøjagtige beløb, vedkommende skal betale.

Tidspunkt i en civil sag, hvor de faste omkostninger skal betales

Retsafgifter skal betales, når forpligtelsen til at betale dem opstår (f.eks. når retssagen anlægges). Hvis sagsomkostningerne ikke er blevet betalt, pålægger retten skyldneren at betale dem inden for den fastsatte frist. Finder betaling ikke sted inden udløbet af den fastsatte frist, afslutter retten sagen.

Faste omkostninger i straffesager

Faste omkostninger for sagens parter i straffesager

Straffesager indledes altid ex officio (af statsanklagerens kontor), og den tiltalte betaler kun omkostningerne til retlig repræsentation (hvis den tiltalte ikke har opnået ret til gratis forsvar eller forsvar til nedsat takst). Hvis tiltalte er blevet endeligt domfældt, er han imidlertid forpligtet til at godtgøre staten omkostningerne i forbindelse med straffesagen med det beløb, der er fastsat i loven.

Tidspunkt i en straffesag, hvor de faste omkostninger skal betales

Der er ingen retsafgifter i straffesager.

Faste omkostninger i sager ved forfatningsdomstolen

Faste omkostninger for sagens parter i sager ved forfatningsdomstolen

Der påløber ingen faste omkostninger i forbindelse med sager ved den tjekkiske forfatningsdomstol. Det er dog obligatorisk at lade sig repræsentere af en advokat.

Tidspunkt i en forfatningssag, hvor sagens parter skal betale de faste omkostninger

Der er ingen faste retsafgifter.

Pligt for advokater og andre partsrepræsentanter til at oplyse om omkostningerne på forhånd

Parternes rettigheder og forpligtelser

Parternes advokater er ikke forpligtet til at oplyse herom på forhånd.

Parternes rettigheder og forpligtelser kan aftales mellem en advokat og dennes klient.

Indhentning af oplysninger om retsafgifter

Hvor kan jeg finde oplysninger om beskatning af omkostninger i Tjekkiet?

Det tilrådes at konsultere en advokat om hver enkelt sag. Når en sag er indledt, er det domstolens ansvar at underrette om de retsafgifter, der skal betales.

På hvilke sprog kan jeg finde oplysninger om omkostningskilder i Tjekkiet?

Da tjekkisk er det eneste officielle sprog i Tjekkiet, er der ikke nogen juridisk forpligtelse til at give oplysninger på andre sprog. Oplysningernes kvalitet afhænger derfor af villigheden og kompetencen hos den person, der giver oplysningerne.

Hvor kan jeg finde oplysninger om mægling?

Webstedet for den tjekkiske mæglerforening (AMČR) indeholder oplysninger om mægling.

Oplysninger om registrerede mæglere findes på justitsministeriets websted eller ved direkte søgning i databasen med en fortegnelse over mæglere.

Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger om omkostninger?

Websteder med oplysninger om omkostninger

Der findes ikke noget officielt websted med oplysninger om omkostninger.

Hvor kan jeg finde oplysninger om de forskellige procedurers gennemsnitlige varighed?

Statistiske oplysninger om domstolenes og anklagemyndighedernes aktiviteter findes på justitsministeriets websted.

Hvor kan jeg finde oplysninger om en bestemt procedures gennemsnitlige samlede omkostninger?

De afholdte omkostninger varierer alt efter de enkelte sagers karakteristika. De samlede gennemsnitlige omkostninger til retsafgifter overvåges derfor ikke.

Moms

Hvor finder jeg disse oplysninger?

Sagsomkostninger pålægges ikke moms, og der er fastsat et loft over beløbet. Advokatsalærer inkluderer ikke moms. Visse momspligtige advokatfirmaer pålægger dog moms (21 %)). Moms og betaling heraf er reguleret ved lov nr. 235/2004 Sml. om moms.

Hvad er de gældende satser?

Normalsatsen er 21 %, og den reducerede sats er 15 %.

Retshjælp

Gældende indkomstgrænse på det civilretlige område

Der er ikke fastsat nogen specifik indkomstgrænse. Bevillingen af gratis retshjælp afhænger ikke blot af personens indkomst, men også af den samlede økonomiske situation i vedkommendes husstand. Hvis det er nødvendigt for at beskytte en parts interesser (navnlig hvis sagen er kompleks med hensyn til sagens realitet eller form) eller i sager, hvor repræsentation ved en advokat er obligatorisk, og partens omstændigheder kræver det, udpeger retten en advokat til at repræsentere den. Retten fritager derefter parten for at betale advokatsalærer og retsafgifter.

Det tjekkiske advokatsamfund yder også gratis retshjælp gennem specialiserede NGO'er (afhængigt af sagens genstand).

Gældende indkomstgrænse på det strafferetlige område for tiltalte

Der er ikke fastsat nogen specifik indkomstgrænse. Domstolen beskikker en advokat for tiltalte i alle situationer, hvor juridisk repræsentation er obligatorisk, og den tiltalte ikke har sin egen advokat.

Hvis sagsøgte har godtgjort, at han ikke råder over tilstrækkelige midler til at bære omkostningerne i forbindelse med sit forsvar, giver retten ham ret til at blive forsvaret gratis eller til en nedsat takst.

Gældende indkomstgrænse for retshjælp til ofre (forurettede) i straffesager

I straffesager har ethvert offer under 18 år ret til gratis at lade sig repræsentere af en advokat, undtagen hvis offeret har gjort sig skyldig i at undlade at forsørge sin familie som følge af forsømmelighed i forbindelse med betaling af underholdsbidrag.

Offeret har også ret til at lade sig repræsentere gratis af en advokat, hvis offeret er:

  1. et offer, der er særlig sårbart i henhold til lov nr. 45/2013 Sml. om ofre for strafbare handlinger og om ændring af visse love (lov om ofre for forbrydelser)
  2. en person, der har lidt alvorlig legemsbeskadigelse som følge af en forsætlig strafbar handling
  3. en efterladt, hvis pårørende eller familiemedlem er afgået ved døden som følge af en strafbar handling

hvis den pågældende har godtgjort, at han/hun ikke råder over tilstrækkelige midler til at bære omkostningerne til sin repræsentation. Sådanne personer har ret til at vælge deres egen advokat, og hvis dette ikke er muligt, udpeger den kompetente retshåndhævende myndighed en advokat for dem.

Hvis offeret desuden er et særligt sårbart offer, modtager han eller hun også i begrænset omfang retshjælp i henhold til loven om ofre for forbrydelser. Retshjælp ydes af advokater, der har udtrykt interesse i at yde retshjælp til disse ofre vederlagsfrit og til en vis grad, og som er registreret i justitsministeriets relevante register.

Andre betingelser for at yde retshjælp til ofre

Ikke-statslige nonprofitorganisationer kan, når de opfylder de betingelser, der er fastsat, og er akkrediteret af justitsministeriet og kriminalforsorgen, give juridisk information til ofre for kriminalitet (herunder oplysninger om deres rettigheder i henhold til loven om ofre for forbrydelser og ofres rettigheder i straffesager). Disse juridiske oplysninger udgør imidlertid ikke direkte retshjælp.

Andre betingelser for at yde retshjælp til tiltalte

De ovenfor anførte oplysninger om indkomstgrænser for retshjælp til tiltalte på det strafferetlige område er relevante.

Omkostningsfrie retssager

Det er gratis at indgive en klage til forfatningsdomstolen. Visse typer sager (jf. artikel 11 i lov nr. 549/1991 Sml. om retsafgifter) er også fritaget for retsafgifter: f.eks. når ansøgeren er mindreårig og i andre tilfælde (hvor staten eller offentlige myndigheder er part i proceduren, hvis en udenlandsk person indgiver en asylansøgning, eller i andre tilfælde, der involverer parter i en "svag position").

Hvornår skal den tabende part betale den vindende parts omkostninger?

Det er op til dommeren at afgøre (i sin endelige afgørelse) i hver enkelt sag. Dommeren kan pålægge den tabende part at betale alle eller en del af omkostningerne. Dette gælder dog ikke i skilsmissesager. Påbud om betaling af omkostninger kan også omfatte advokatsalærer.

Honorarer til sagkyndige

Domstolen betaler honorarer til de sagkyndige, som den udpeger. Sagens parter er kun ansvarlige for at betale honorarer til sagkyndige, når de selv har anmodet om bistand fra en sagkyndig. I visse specifikke sager kan domstolen beslutte, at den tabende part skal betale honorar til en sagkyndig.

Oversætter- og tolkehonorarer

Domstolen er ansvarlig for at betale honorarer til oversættere eller tolke i retssager. Hvis parten er en udlænding, som ikke forstår tjekkisk, har vedkommende ret til i retten at tale på sit modersmål.

Relevante dokumenter

Tjekkisk undersøgelsesrapport om gennemsigtigheden af omkostninger  PDF (703 Kb) en

Sidste opdatering: 28/02/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.