Sagsomkostninger

Danmark

Denne side indeholder oplysninger om sagsomkostninger i Danmark.

Indholdet er leveret af
Danmark

Regler for salærer og honorarer til de juridiske erhverv

I princippet findes der ingen regler for salærer og honorarer til de juridiske erhverv. Landsretten har dog fastlagt en række vejledende takster, der er offentligt tilgængelige. Alle kan indgive en klage over et advokatsalær til Advokatnævnet.

Faste omkostninger

Faste omkostninger i civile sager

Faste omkostninger for sagens parter i civile sager

For så vidt angår retsafgifter skal klageren i henhold til lovgivningen betale en afgift for at anlægge sagen. Denne afgift er som udgangspunkt 500 DKK. I sager på over 50 000 DKK er afgiften 750 DKK med tillæg af 1,2 % af den del af værdien, der overstiger 50 000 DKK.

Derudover skal der i sager på over 50 000 DKK betales en yderligere afgift for retsmødet. Denne afgift svarer til den afgift, der betales, når sagen anlægges. Sagsøgere skal således betale 750 DKK med tillæg af 1,2 % af den del af værdien, der overstiger 50 000 DKK, også for retsmødet.

Der er fastlagt en øvre grænse på 75 000 DKK for begge afgiftstyper (afgiften for sagsanlæg og afgiften for retsmødet). I nogle sager (f.eks. sager der angår prøvelse af myndighedsudøvelse) er den øvre grænse kun på 2 000 DKK.

I forbindelse med visse civile sager, herunder familieretlige sager, skal der ikke betales retsafgifter.

Tidspunkt i en civil sag, hvor sagens parter skal betale faste omkostninger

Som nævnt ovenfor skal sagsøgeren betale en retsafgift ved anlæggelse af sagen.

Afgiften for retsmødet skal betales på det tidspunkt, hvor datoen for retsmødet fastsættes, dog tidligst tre måneder før retsmødet.

Faste omkostninger i straffesager

Faste omkostninger for sagens parter i straffesager

I straffesager skal der normalt ikke betales retsafgifter. I nogle få straffesager er der tale om privat påtale, og disse sager er omfattet af reglerne om retsafgifter i civile sager.

Faste omkostninger i grundlovssager

Faste omkostninger for sagens parter i grundlovssager

I henhold til dansk lovgivning behandles grundlovssager enten som civile sager eller straffesager. Der findes ingen særskilte regler for grundlovssager i Danmark.

Pligt for advokater og andre partsrepræsentanter til at oplyse om sagsomkostninger

Parternes rettigheder og forpligtelser

I punkt 16.8 i Advokatsamfundets advokatetiske regler fastsættes følgende:

"Advokaten skal arbejde for en løsning på klientens sag for de lavest mulige omkostninger under hensyn til klientens ønsker og instrukser."

Omkostningskilder

Hvor kan jeg finde oplysninger om omkostningskilder i Danmark?

Oplysninger om omkostninger findes på Advokatsamfundets websted og på webstedet for Danmarks Domstole.

På hvilke sprog kan jeg finde oplysninger om omkostningskilder i Danmark?

Oplysningerne om omkostningskilder foreligger på dansk og engelsk.

Hvor kan jeg finde oplysninger om mediation/mægling?

Oplysninger om retsmægling findes på webstedet for Danmarks Domstole.

Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger om omkostninger?

Websteder med oplysninger om omkostninger

Domstolsstyrelsens officielle websted indeholder generelle oplysninger om det danske retsvæsen og kontaktoplysninger.

Hvor kan jeg finde oplysninger om de forskellige procedurers gennemsnitlige varighed?

Oplysninger om den gennemsnitlige behandlingstid for forskellige typer sager kan findes på webstedet for Danmarks Domstole.

Moms

Hvor finder jeg disse oplysninger?

De offentliggjorte takster er normalt inkl. moms.

Retshjælp

Gældende indkomstgrænse på det civilretlige område

Indkomstgrænserne vedrørende retshjælp reguleres årligt. I 2019 er indkomstgrænserne som følger:

  • enlige: 329 000 DKK
  • gifte eller samboende: 418 000 DKK
  • beløb tillagt pr. barn: 57 000 DKK.

Alle har, uanset indkomst, ret til gratis at modtage summarisk mundtlig juridisk rådgivning af retshjælpsinstitutionerne (advokatvagten/retshjælpen).

Gældende indkomstgrænse på det strafferetlige område i forhold til tiltalte

Den tiltaltes ret til advokatbistand afhænger ikke af den pågældendes indkomst, men af sagens art. Generelt skal den tiltalte uanset indkomst betale forsvarsadvokatens salær, hvis han eller hun kendes skyldig.

Gældende indkomstgrænse på det strafferetlige område i forhold til ofre

Ofrets ret til advokatbistand afhænger ikke af den pågældendes indkomst, men af sagens art. I henhold til retsplejelovens § 741 a er det hovedsageligt sager vedrørende vold og seksualforbrydelser, der giver ofre ret til advokatbistand. Her betales advokatsalæret af staten.

Andre betingelser for tildeling af retshjælp til ofre

De ovenfor anførte oplysninger om indkomstgrænser for ofre på det strafferetlige område er gældende.

Andre betingelser for tildeling af retshjælp til tiltalte

De ovenfor anførte oplysninger om indkomstgrænser for tiltalte på det strafferetlige område er gældende.

Omkostningsfrie retssager

Som nævnt ovenfor ("Faste omkostninger for sagens parter i civile sager") skal der i visse civile sager ikke betales retsafgifter. Der kan dog påløbe andre omkostninger (f.eks. advokatsalærer) under retssagen.

Hvornår skal den tabende part betale den vindende parts omkostninger?

Reglerne om godtgørelse af omkostninger i civile sager fremgår af retsplejelovens kapitel 30.

Den tabende part skal som udgangspunkt betale modpartens omkostninger. Under særlige omstændigheder kan retten dog beslutte, at den tabende part enten ikke skal betale modpartens omkostninger eller kun skal betale en del af omkostningerne.

Der godtgøres kun omkostninger, som er nødvendige for, at sagen kan behandles korrekt.

Honorarer til sagkyndige

Hvis sagsøger har anmodet om en udtalelse fra en sagkyndig om et bestemt forhold, skal han eller hun selv betale honoraret til denne.

Når en sag er afsluttet, beslutter retten, om den sagsøgte skal betale omkostningerne til den sagkyndige. Dette afhænger af sagens udfald.

Oversætter- og tolkehonorarer

Udgangspunktet er, at udgifter til tolkning afholdes af sagens parter i civile sager.
I straffesager afholdes udgifter til tolkning af statskassen.

Relevante dokumenter

Danmarks rapport om undersøgelsen af åbenheden om sagsomkostninger PDF (560 Kb) en

Sidste opdatering: 13/08/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.