Sagsomkostninger

Danmark

Denne side indeholder oplysninger om sagsomkostninger i Danmark.

Indholdet er leveret af
Danmark

Regler for salærer og honorarer til de juridiske erhverv

I princippet findes der ingen regler for salærer og honorarer til de juridiske erhverv. Landsretten har dog fastlagt en række vejledende takster, der er offentligt tilgængelige. Alle kan indgive en klage over et advokatsalær til Advokatnævnet.

Faste omkostninger

Faste omkostninger i civile sager

Faste omkostninger for sagens parter i civile sager

For så vidt angår retsafgifter skal klageren i henhold til lovgivningen betale en afgift for at anlægge sagen. Denne afgift er som udgangspunkt 750 DKK. I sager på over 100 000 DKK er grundbeløbet 1.500 DKK.

Derudover skal der i sager på over 100 000 DKK betales en yderligere afgift for hovedforhandlingen. Afgiften fastsættes i forhold til sagens værdi efter en fast tabel:

 

Sagens værdi Afgift
100.001-250.000 DKK 3.000 DKK
250.001-500.000 DKK 8.000 DKK
500.001-1.000.000 DKK 14.000 DKK
1.000.001-2.000.000 DKK 35.000  DKK
2.000.001-3.000.000 DKK 60.000 DKK
3.000.001-4.000.000 DKK 85.000  DKK
4.000.001-5.000.000 DKK 110.000  DKK
5.000.001-6.000.000 DKK 135.000 DKK
Over 6.000.000 DKK 160.000  DKK

 

I forbindelse med visse civile sager, herunder familieretlige sager, skal der ikke betales retsafgifter.

 

Tidspunkt i en civil sag, hvor sagens parter skal betale faste omkostninger

Sagsøgeren skal betale en retsafgift ved anlæggelse af sagen.

Afgiften for hovedforhandlingen skal betales på det tidspunkt, hvor datoen for hovedforhandlingen fastsættes, dog tidligst tre måneder før hovedforhandlingen.

Faste omkostninger i straffesager

Faste omkostninger for sagens parter i straffesager

I straffesager skal der normalt ikke betales retsafgifter. I nogle få straffesager er der tale om privat påtale, og disse sager er omfattet af reglerne om retsafgifter i civile sager.

Faste omkostninger i grundlovssager

Faste omkostninger for sagens parter i grundlovssager

I henhold til dansk lovgivning behandles grundlovssager enten som civile sager eller straffesager. Der findes ingen særskilte regler for grundlovssager i Danmark.

Pligt for advokater og andre partsrepræsentanter til at oplyse om sagsomkostninger på forhånd

Parternes rettigheder og forpligtelser

I punkt 16.1 i Advokatsamfundets advokatetiske regler fastsættes følgende:

"En advokat må ikke kræve højere honorar for sit arbejde end, hvad kan anses for rimeligt, jf. retsplejelovens § 126, stk. 2. Det samme gælder for aconto honorar. Honoraret, herunder et aftalt honorar, fastsættes efter et skøn under hensyn bl.a. til sagens betydning og værdi for klienten, sagens udfald, arten og omfanget af det arbejde, advokaten har udført og det med sagen forbundne ansvar."

 

I punkt 16.8 fastsættes endvidere:

"Advokaten skal arbejde for en løsning på klientens sag for de lavest mulige omkostninger under hensyn til klientens ønsker og instrukser."

Omkostningskilder

Hvor kan jeg finde oplysninger om omkostningskilder i Danmark?

Oplysninger om omkostninger findes på Advokatsamfundets websted og på webstedet for Danmarks Domstole.

På hvilke sprog kan jeg finde oplysninger om omkostningskilder i Danmark?

Oplysningerne om omkostningskilder foreligger på dansk og engelsk.

Hvor kan jeg finde oplysninger om mediation/mægling?

Oplysninger om retsmægling findes på webstedet for Danmarks Domstole.

Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger om omkostninger?

Websteder med oplysninger om omkostninger

Domstolsstyrelsens officielle websted indeholder generelle oplysninger om det danske retsvæsen og kontaktoplysninger.

Hvor kan jeg finde oplysninger om de forskellige procedurers gennemsnitlige varighed?

Oplysninger om den gennemsnitlige behandlingstid for forskellige typer sager kan findes på webstedet for Danmarks Domstole.

Moms

Hvor finder jeg disse oplysninger?

De offentliggjorte takster er normalt inkl. moms.

Retshjælp

Gældende indkomstgrænse på det civilretlige område

Indkomstgrænserne vedrørende retshjælp reguleres årligt. I 2022 er indkomstgrænserne som følger:

  • enlige: 348 000 DKK
  • gifte eller samboende: 442 000 DKK
  • beløb tillagt pr. barn: 60 000 DKK.

Alle har, uanset indkomst, ret til gratis at modtage summarisk mundtlig juridisk rådgivning af retshjælpsinstitutionerne (advokatvagten/retshjælpen).

Gældende indkomstgrænse på det strafferetlige område i forhold til tiltalte

Den tiltaltes ret til advokatbistand afhænger ikke af den pågældendes indkomst, men af sagens art. Generelt skal den tiltalte uanset indkomst betale forsvarsadvokatens salær, hvis han eller hun kendes skyldig.

Gældende indkomstgrænse på det strafferetlige område i forhold til ofre

Ofrets ret til advokatbistand afhænger ikke af den pågældendes indkomst, men af sagens art. I henhold til retsplejelovens § 741 a er det hovedsageligt sager vedrørende vold og seksualforbrydelser, der giver ofre ret til advokatbistand. Her betales advokatsalæret af staten.

Andre betingelser for tildeling af retshjælp til ofre

De ovenfor anførte oplysninger om indkomstgrænser for ofre på det strafferetlige område er gældende.

Andre betingelser for tildeling af retshjælp til tiltalte

De ovenfor anførte oplysninger om indkomstgrænser for tiltalte på det strafferetlige område er gældende.

Omkostningsfrie retssager

Som nævnt ovenfor ("Faste omkostninger for sagens parter i civile sager") skal der i visse civile sager ikke betales retsafgifter. Der kan dog påløbe andre omkostninger (f.eks. advokatsalærer) under retssagen.

Hvornår skal den tabende part betale den vindende parts omkostninger?

Reglerne om godtgørelse af omkostninger i civile sager fremgår af retsplejelovens kapitel 30.

Den tabende part skal som udgangspunkt betale modpartens omkostninger. Under særlige omstændigheder kan retten dog beslutte, at den tabende part enten ikke skal betale modpartens omkostninger eller kun skal betale en del af omkostningerne.

Der godtgøres kun omkostninger, som er nødvendige for, at sagen kan behandles korrekt.

Honorarer til sagkyndige

Hvis sagsøger har anmodet om en udtalelse fra en sagkyndig om et bestemt forhold, skal han eller hun selv betale honoraret til denne.

Når en sag er afsluttet, beslutter retten, om den sagsøgte skal betale omkostningerne til den sagkyndige. Dette afhænger af sagens udfald.

Oversætter- og tolkehonorarer

Se oplysningerne om honorarer til sagkyndige ovenfor.

Relevante dokumenter

Danmarks rapport om undersøgelsen af åbenheden om sagsomkostninger PDF (560 Kb) en

Sidste opdatering: 24/06/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.