På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Sagsomkostninger

England og Wales

Denne side indeholder vejledende oplysninger om sagsomkostninger i England og Wales. Her gøres der rede for bl.a. omkostninger til advokatsalærer, retshjælp, mediation/mægling og faste omkostninger såsom retsgebyrer.

Indholdet er leveret af
England og Wales

Hvor kan jeg finde oplysninger om sagsomkostninger?

Websteder med oplysninger om omkostninger

Oplysninger om selve processen og omkostninger i forbindelse med sagsanlæg i England og Wales vil snarest blive lagt ud på Directgov, de britiske statslige myndigheders websted. Directgov giver let adgang til oplysninger fra myndighederne.

Webstedet Her Majesty’s Courts Service (HMCS, domstolsstyrelsen) indeholder nærmere oplysninger om retsgebyrer i England og Wales (ikke så mange om alle de forskellige sagsomkostninger). På dette websted findes der oplysninger om de forskellige retsgebyrer, som opkræves af domstolene i England og Wales, og om, hvorvidt man har pligt til at betale dem. Desuden kan man finde oplysninger om lovgivning og love vedrørende retsgebyrer.

Hvor kan jeg finde oplysninger om de forskellige procedurers gennemsnitlige varighed?

Der findes ikke nogen gennemsnitlig varighed, da ingen sager er ens. Den pågældende domstol kan anslå en omtrentlig varighed for bestemte typer sager.

Hvor kan jeg finde oplysninger om gennemsnitlige samlede omkostninger til en bestemt procedure?

Der findes ikke nogen gennemsnitlig omkostninger, da ingen sager er ens. En advokat med erfaring inden for en bestemt type sager kan eventuelt vejlede om de forskellige priser.

Merværdiafgift

Advokatsalærer: Der betales normalt moms af salærer til rådgivende og procederende advokater og også visse andre udgifter (15 %, som dog sandsynligvis vil blive forhøjet til 17,5 % i 2010). Momsregistrering er obligatorisk i Det Forenede Kongerige, hvis bestemte indkomstgrænser overskrides. Se webstedet for HM Revenue & Customs (told og skat) for yderligere oplysninger.

Retsgebyrer: Retsgebyrer pålægges ikke moms.

Regler om salærer og honorarer til de juridiske erhverv

Regler om salærer og honorarer til de juridiske erhverv

Rådgivende advokater (solicitors)

Ifølge Solicitors' Code of Conduct (adfærdskodeks for rådgivende advokater) skal disse give deres klienter de bedst mulige oplysninger om salærer og honorarer (regel 2.03). Det hedder således specifikt i regel 2.03, at advokater har pligt til at informere deres klienter om deres takster, og om hvorvidt de skal betale forud, samtidig med at de skal rådgive om finansieringsmuligheder, bl.a. ret til offentlig finansiering. Advokater skal også orientere deres klienter om deres eventuelle pligt til at afholde tredjemands omkostninger. Disse bestemmelser gælder også for registrerede europæiske advokater, der praktiserer i England og Wales, og for advokatkontorer med rådgivende advokater, andre advokater og andre ikke-juridiske medarbejdere, der er omfattet af Solicitors Regulation Authority (den regulerende myndighed for advokater). I de første rådgivende skrivelser til klienterne skal en advokat også beskrive klientens målsætninger, muligheder og sagens genstand (i henhold til kodeksens regel 2.02).

Når den endelige udgiftsopgørelse foreligger, kan advokatsalæret indbringes for både Legal Complaints Service (advokatnævnet) og "Taxing Officers" (domstolenes klageafdeling). I henhold til bekendtgørelse om advokatsalærer (frivillig retspleje) af 2009 skal advokatsalærer være rimelige og retfærdige, og der skal tages hensyn til alle de af sagens omstændigheder, der ikke vedrører de retslige procedurer. Hvis en klage over en advokatregning vedrører arbejde, der ikke omfatter de retslige procedurer, kan den forelægges advokatnævnet. som vurderer, om regningen er retfærdig og rimelig. Hvis det konkluderes, at den er for høj, fastlægger nævnet, hvad en retfærdig og rimelig regning ville have lydt på. En aftale om salærer i relation til opgaver, der involverer en retssag er omfattet af de lovmæssige krav i Solicitors Act 1974 (lov om rådgivende advokater) og kan blive vurderet af domstolene.

Procederende advokater (barristers)

Honorarer til procederende advokater (barristers) er ofte genstand for forhandling og fastlægges, før advokaten påbegynder sit arbejde, og loven behøver derfor ikke være så restriktiv. I Bar Council's adfærdskodeks for advokater i England og Wales fastlægges de principper, der gælder for procederende advokater i henseende til honorarer og salærer til selvstændige procederende advokater. Det hedder i kodeksen, at selvstændige procederende advokater kan kræve betaling for arbejde, der udføres på et grundlag, der er tilladt i henhold til loven, og som ikke involverer betaling af løn. Der findes andre bestemmelser for arbejde, som en selvstændig procederende advokat udfører på en andens vegne. Uregelmæssigheder i forbindelse med honorarer og salærer kan forelægges Bar Standards Board (standardiseringsnævn under Bar Council) og kan munde ud i disciplinærforanstaltninger.

Fogeder

Udgifter til fogeder ved distriktsdomstolene (County Courts) er retsgebyrer og indgår derfor i ovennævnte retsgebyrer.

I henhold til loven om domstolenes virke fra 2003 (Courts Act) skal Lord Chancellor (justitsministeren) ved lov fastlægge de gebyrer, som fogeder for High Court kan forlange. Oplysninger om disse salærer kan findes på webstedet for Storbritanniens domstolsstyrelse.

De bemyndigede fogeders (Certificated Bailiffs) salærsystem er kompliceret, og hver fulbyrdelsesinstans har sin egen salærstruktur. Nogle strukturer ,såsom i forbindelse med kommuneskat (Council Tax), er fastlagt ved lov, mens andre kun findes i kontrakter mellem en fogedvirksomhed og dennes klienter.

Domstolsstyrelsen foretager nu en revision af status for bemyndigede fogeder og salærstrukturen. Selvom ændringerne sandsynligvis først træder i kraft i april 2012, skal dette websted ajourføres med oplysninger om disse ændringer.

Optagelse af vidneforklaringer

Et område, hvor omkostningerne ligger fast for alle juridiske erhverv, er optagelse af vidneforklaringer. I henhold til loven om domstole og juridiske ydelser fra 1990 (Courts and Legal Services Act) skal Lord Chancellor ved lov fastlægge salæret for juridiske ydelser i relation til optagelse af vidneforklaringer. Niveauet ligger på nuværende tidspunkt på 5 GBP pr. beediget erklæring og 2 GBP pr. bevis.

Omkostningskilder

Hvor kan jeg finde oplysninger om omkostningskilder i England og Wales?

Oplysninger om retsgebyrer kan findes på webstedet for Her Majesty's Courts Service, men det er også nødvendigt at have oplysninger om andre omkostningskilder såsom retlig præsentation. Law Society og Bar Council kan være behjælpelige med at finde en retlig repræsentant, men kan ikke informere om omkostninger til retlig repræsentation, da dette afhænger af de forskellige faktorer ved den enkelte sag. Hvis der er tale om en grænseoverskridende tvist, skal der normalt betales salær til to sæt advokater, nemlig advokaterne der, hvor den person, der anlægger sagen, er, og advokaterne det sted, hvor retssagen finder sted..

Faste omkostninger

Faste omkostninger i civile sager

Faste omkostninger for sagens parter i civile sager

Oplysninger om retsgebyrer kan findes på webstedet for Her Majesty's Courts Service. Disse gebyrer skal lægges til udgifterne til retlig repræsentation.

Tidspunkt i en civilretlig sag, hvor sagens parter skal betale faste omkostninger

Retsgebyrer skal betales ved starten af enhver proces, hvor der skal betales sådanne gebyrer. Alle andre salærer og faste omkostninger betales normalt efter sagens afslutning.

Faste omkostninger i straffesager

Faste omkostninger for sagens parter i straffesager

En tiltalt kan få retshjælp til sit forsvar i en straffesag, hvis den pågældende opfylder betingelserne for det. Nedenfor findes flere oplysninger om retshjælp, og om hvem der er berettiget til retshjælp. Hvis en tiltalt ikke får retshjælp, aftales omkostningerne mellem den pågældende og dennes retlige repræsentant.

Tidspunkt i en straffesag, hvor sagens parter skal betale faste omkostninger

Vidnegodtgørelser og honorarer til sagkyndige skal normalt betales ved sagens afslutning.

Faste omkostninger i forfatningsmæssige sager

Faste omkostninger for sagens parter i forfatningsmæssige sager

Retsgebyrerne afhænger af arten af den pågældende sag, og hvilken type domstol den anlægges ved. Andre omkostninger som til f.eks. retlig repræsentation skal også tages i betragtning.

Tidspunkt i forfatningsmæssige sager, hvor sagens parter skal betale faste omkostninger

Eventuelle retsgebyrer skal betales ved starten af enhver proces. Alle andre gebyrer/faste omkostninger betales normalt efter sagens afslutning.

Honorarer til sagkyndige

I civilsager, hvor kravet ikke overstiger 5 000 GBP, kan honorarer til sagkyndige højst udgøre 200 GBP, men i alle andre sager kan dommeren selv fastsætte disse honorarer. Domstolene skal undersøge muligheden af at bruge en fælles sagkyndig i stedet for en for hver af sagens parter. Justitsministeriets websted indeholder oplysninger om omkostningskilder.

Oversætter- og tolkehonorarer

I de fleste civilsager bestilles og aflønnes tolke centralt. Det forudsætter dog, at visse betingelser er opfyldt. Enten skal der være tale om det indledende retsmøde (hvor det besluttes, om sagen skal behandles ved en højere domstol), en familiesag, der involverer børn, eller en sag om vold i hjemmet (herunder tvangsægteskab). Selvom sagen ikke opfylder et af disse betingelser, vil der stadig blive betalt for en tolk, hvis det er den eneste mulighed for, at en part kan forstå retsforhandlingerne, og denne ikke har adgang til offentlig støtte, ikke har råd til selv at betale en tolk og ikke kan få hjælp fra et familiemedlem eller en ven. Honoraret fastsættes i forbindelse med bestillingen. Honoraret kan variere meget afhængig af retsmødets længde, rejsetid og -udgifter til og fra domstolen samt tolkens transportmiddel. Betingelserne anvendes konsekvent på alle krav for at undgå overbetaling.

Der findes ingen forskrifter for tolkehonorarer. Tolken/oversætteren eller oversættelsesvirksomheden fastsætter deres egne takster.

Hvornår skal den tabende part betale den vindende parts omkostninger?

Hovedprincippet er, at taberen skal betale, men det er dommeren, der fordeler sagsomkostningerne. Her tager dommeren hensyn til parternes adfærd, eventuelle bestræbelser før og under sagsbehandlingen på at løse tvisten (herunder forsøg på alternativ konfliktløsning). Omkostningerne kan omfatte faste omkostninger, omkostninger, som dommeren vurderer ligger inden for de beløbsmæssige rammer (afhængigt af sagens type og værdi). Omkostninger kan også behandles som et særskilt spørgsmål i en "detaljeret omkostningsvurdering", der dog normalt kun bruges i mere komplekse sager, hvor omkostningerne kræver en nærmere undersøgelse. Justitsministeriets websted indeholder oplysninger om proceduren.

Hvor kan jeg finde oplysninger om mediation/mægling?

Oplysninger om mediation/mægling, bl.a. om omkostninger, findes på forskellige websteder og links:

Oplysninger om alternativ løsning af konflikter i familier kan fås på webstedet for Family Mediation Helpline (der udelukkende tager sig af familiemediation) eller ved at ringe til 0845 60 26 627 (fra Det Forenede Kongerige) og +441823 623650 (uden for Det Forenede Kongerige). På følgende websteder kan man også få oplysninger om familiemediation:

Besøgende på disse websteder kan bruge søgefaciliteten og søge efter "familiemediation" (family mediation).

Retshjælp

Gældende indkomstgrænse på det civilretlige område

Personer, der modtager visse indkomstafhængige ydelser (indkomststøtte, indkomstbaserede jobsøgningsydelser, indkomstrelateret beskæftigelses- og støtteydelse og kreditgaranti (for pensionister)) er umiddelbart berettigede til retshjælp. Det betyder, at de automatisk er økonomisk berettiget til retshjælp. Disse fire indkomstafhængige ydelser kaldes også bistandsydelser, fordi de hæver den pågældendes indkomst til den sociale mindsteløn.

Andre personer, der har behov for retshjælp, kan få "gratis" eller ikke-bidragspligtig bistand, hvis de har en månedlig bruttoindkomst på under 2 657 GBP, en månedlig disponibel indkomst på under 315 GBP og en disponibel formue på ikke over 3 000 GBP. Hvis deres månedlige disponible indkomst er på mellem 316 og 733 GBP, eller deres disponible formue ligger mellem 3000 og 8000 GBP, får de tilbud om finansiering på betingelse af, at de giver tilsagn om at bidrage økonomisk til deres sagsomkostninger. Disse tal gælder fra april 2009, men kan ændres, så man bør altid kontrollere de aktuelle beløb hos Legal Services Commission (retshjælpsudvalg, som administrerer retshjælpssystemet i England og Wales).

Ud over at opfylde de økonomiske betingelser skal en ansøger også bevise, at den pågældende har rimelig grund til at indlede, forsvare eller være part i sagen, og at det er rimeligt at tildele retshjælp i den pågældende sag. Retshjælpsudvalget skal f.eks. afgøre, om den pågældende har en rimelig chance for at vinde sagen, om fordelene ved at gennemføre sagen opvejer det offentliges udgifter til den, og om ansøgeren får betydelig personlig fordel af sagen, sammenholdt med et eventuelt ansvar for at godtgøre omkostningerne, hvis sagen vindes. Det er de samme faktorer, der indgår i overvejelserne om at blive part i sagen for en klient med beskedne midler, som selv skal betale omkostningerne.

Gældende indkomstgrænse på det strafferetlige område for tiltalte

Siden oktober 2006 skal en tiltalt, hvis sag behandles i Magistrate’s Court (den lavere straffedomstol) i England og Wales, have foretaget en trangsundersøgelse, hvor man vurderer ansøgerens indkomstforhold i forhold til familieforhold, f.eks. antal børn. Hvis ansøgerens vægtede årlige bruttoindkomst er under 12 475 GBP, hvis den pågældende modtager en specificeret velfærdsydelse eller er under 18 år, opfylder den pågældende de økonomiske betingelser for retshjælp. Hvis ansøgerens årlige vægtede bruttoindkomst er over 22 325 GBP, opfylder den pågældende ikke de økonomiske betingelser for retshjælp. Hvis en ansøgers korrigerede indkomst ligger mellem de to grænser, vil der blive foretaget en mere indgående vurdering af den pågældendes disponible indkomst. Beregningen baseres på faktiske udgifter til bolig og børnepasning og omfatter også et dyrtidstillæg. Hvis ansøgerens årlige disponible indkomst herefter ikke overstiger 3 398 GBP, opfylder den pågældende de økonomiske betingelser for retshjælp.

I november 2008 iværksatte regeringen en høring om et forslag om at udvide trangsundersøgelsen til også at omfatte Crown Court (den højere straffedomstol) i England og Wales og offentliggjorde sit svar på de indkomne bemærkninger i juni 2009. Regeringen forventer at afprøve sin model i fem Crown Courts i januar 2010 og i resten af England og Wales fra april til juni 2010.

Gældende indkomstgrænse på det strafferetlige område for ofre

Ofre for forbrydelser har ikke adgang til retshjælp. Der kan dog ydes krisehjælp og praktisk hjælp fra de ansatte og Witness Service (vidnetjenesten) såsom tilbud om adskilte ventelokaler. Udsatte og chikanerede vidner tilbydes særlige foranstaltninger under Youth Justice and Criminal Evidence Act (lov fra 1999 om domstolenes behandling af unge og bevismidler i straffesager), såsom mulighed for videovidneafhøring fra et andet sted.

Anklagemyndigheden har for nylig revideret en pakke med information til efterladte for politiets familierådgivere, som de kan give til efterladte efter mord eller manddrab i familien. Pakken omfatter oplysninger og råd om en bred vifte af spørgsmål, som familien skal forholde sig til, og information om, hvor de kan få yderligere hjælp, f.eks. hvis de har brug for juridisk rådgivning om, hvor et barn skal bo, eller hvem et barn skal have kontakt til.

Juridisk rådgivning til efterladte efter mord eller manddrab er et forsøg, der indgår i ordningen om advokatbistand til ofre. Her har efterladte familiemedlemmer ret til op til 15 timers gratis juridisk vejledning om sociale og personlige problemer, der skyldes et dødsfald, men ikke er direkte relateret til retssagen. Pilotordningen sluttede i april 2008, og på grundlag af erfaringerne herfra arbejdes der nu med forslag om at indføre en tjeneste, som skal yde juridisk rådgivning i hele England og Wales.

Desuden findes der under anklagemyndigheden en ordning for ofre, der giver familiemedlemmer mulighed for at afholde et møde med anklagemyndigheden før selve retsmødet, hvor de får forklaret systemet med en personlig erklæring fra ofret og får tilbud om, at en anklager oplæser denne erklæring før domsafsigelsen. Efter sagens afgørelse kan ofre blive henvist til kriminalforsorgens kontaktordning. Ofret får en kontaktperson, som løbende holder familien informeret (f.eks. om den kriminelles dom) og hjælper familien med at ajourføre den personlige erklæring til retsmøder om prøveløsladelse, hvis de er interesserede i det.

Andre betingelser for formidling af retshjælp til tiltalte

Når en person søger om retshjælp til repræsentation i Magistrate’s Court eller Crown Court i England og Wales, skal den pågældende også gennemgå en test, hvor der foretages en vurdering af "retfærdighedens interesser". Her vurderes det, om det forhold, at en tiltalt kendes skyldig i den påståede lovovertrædelse, sandsynligvis vil betyde, at den pågældende kommer i fængsel eller mister sit arbejde, og om tiltalte er i stand til at forstå proceduren og fremlægge sine argumenter. Hvis en eller en kombination af disse faktorer gælder for den tiltalte, vil den pågældende normalt have opfyldt testen om  "retfærdighedens interesser".

Omkostningsfrie retssager

Under visse omstændigheder skal en person ikke betale retsgebyr. Den pågældende kan f.eks. få fuldstændig gebyrfritagelse eller delvis gebyrfritagelse, hvor den pågældende skal yde et bidrag til betalingen. Yderligere oplysninger om fritagelse for retsgebyrer kan findes på webstedet for Her Majesty's Courts Service.

Relevante links

Legal Services Commission, Alternative Dispute Resolution (ADR), Community Legal Advice, National Mediation helpline, Alternativ konfliktløsning på Justitsministeriets websted, Mediationsside på webstedet for Majesty’s Court Service, Family Mediation Helpline, Direct.gov.uk, Advice Now, Community Legal Advice, Advice Guide – onlinehjælp fra Citizens Advice Bureau, ADR Now, Her Majesty’s Courts Service, Solicitors' Code of Conduct, HM Revenue & Customs, Her Majesty’s Court Service, Ministry of Justice, Her Majesty’s Courts Service (fogeder), Ministry of Justice

Relevante dokumenter

Britisk undersøgelsesrapport om gennemsigtigheden af omkostninger PDF (448 Kb) en

Sidste opdatering: 26/06/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.