Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Sagsomkostninger

Grækenland

Denne side indeholder oplysninger om sagsomkostninger i Grækenland.

Indholdet er leveret af
Grækenland

Regler om salærer og honorarer til de juridiske erhverv

Advokater (Δικηγόροι)

Advokaters salærer reguleres generelt af artikel 91-180 i lovdekret nr. 3026/1954, ændret ved lov nr. 3919/2011. I overensstemmelse hermed må advokater nu fastsætte deres salærer efter skriftlig aftale med deres klienter, og der findes ikke noget ved lov fastsat minimums- eller maksimumssalær.

Foreligger der ikke en skriftlig aftale, fastsættes sagsomkostningerne, retshjælpsgebyret osv. på baggrund af et ved lov fastlagt gebyrsystem (for at give møde i retten og baseret på sagens værdi).

Procederende advokater og rådgivende advokater (Νομικοί σύμβουλοι – Συνήγοροι)

Der sondres ikke mellem disse erhverv og andre advokater.

Fogeder (Δικαστικοί επιμελητές)

Der fastlægges særlige honorarer til fogeder. Disse kan dog øges efter aftale, afhængigt af sagens kompleksitet. I henhold til artikel 50 i lov nr. 2318/1995 fastlægges fogeders honorarer i en fælles bekendtgørelse fra finansministeren og justitsministeren. Den gældende bekendtgørelse er bekendtgørelse nr. 2/54638/2008 (B 1716 som ændret ved B 1916).

Notarer (Συμβολαιογράφοι)

Notarers honorarer er særligt fastlagt i artikel 40 i lov nr. 2830/2000.

Faste omkostninger

Faste omkostninger i civile sager

Faste omkostninger for sagens parter i civile sager

I familieretlige sager reguleres advokaternes salærer som beskrevet ovenfor.

For retssager, som omfatter en pengemæssig værdi (dvs. kommercielle tvister), reguleres advokaternes salærer som beskrevet ovenfor.

For udarbejdelse af private eller offentlige dokumenter aftales advokaternes salærer som beskrevet ovenfor.

Tidspunkt i en civil sag, hvor sagens parter skal betale faste omkostninger

Advokater indgår en aftale med deres klienter om, hvornår salæret skal betales. Dette sker generelt i afdrag, efterhånden som sagen skrider frem.

Faste omkostninger i straffesager

Faste omkostninger for sagens parter i straffesager

Salærer og honorarer til de juridiske erhverv reguleres som beskrevet ovenfor.

Tidspunkt i en straffesag, hvor sagens parter skal betale faste omkostninger

Salærer og honorarer til de juridiske erhverv reguleres som beskrevet ovenfor.

Faste omkostninger i forfatningssager

Faste omkostninger for sagens parter i forfatningssager

Også i forbindelse med sådanne tvister reguleres salærer og honorarer til de juridiske erhverv som beskrevet ovenfor.

Tidspunkt i en forfatningssag, hvor sagens parter skal betale faste omkostninger

Salærer og honorarer til de juridiske erhverv reguleres på samme måde som i civile sager.

Pligt for advokater og andre partsrepræsentanter til at oplyse om sagsomkostninger på forhånd

Parternes rettigheder og forpligtelser

Adfærdskodeksen for advokater indebærer særlige forpligtelser i forhold til den måde, hvorpå advokater skal behandle deres klienter. Enhver tilsidesættelse af disse forpligtelser er en disciplinærforseelse. Salærer nævnes ikke specifikt blandt disse forpligtelser.

Omkostningskilder

Hvor kan jeg finde oplysninger om omkostningskilder i Grækenland?

Oplysninger om advokatsalærer kan findes i advokatlovgivningen eller fås ved henvendelse til advokatsamfundet.

Oplysninger om notarers honorarer kan fås ved henvendelse til afdelingen for notartjenester (Τμήμα Συμβολαιογράφων) under Justitsministeriet eller notarforeningerne (Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι) (reguleres i henhold til offentligretlige bestemmelser).

På hvilke sprog kan jeg finde oplysninger om omkostningskilder i Grækenland?

Oplysninger om omkostningskilder foreligger kun på græsk.

Hvor kan jeg finde oplysninger om retsmægling/forligsmægling?

Se de specifikke oplysninger om mægling i Grækenland.

Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger om omkostninger?

Websteder med oplysninger om omkostninger

Der findes ikke et websted med disse oplysninger.

Hvor kan jeg finde oplysninger om de forskellige procedurers gennemsnitlige varighed?

Disse oplysninger findes ikke for Grækenland.

Hvor kan jeg finde oplysninger om en bestemt procedures gennemsnitlige samlede omkostninger?

Der findes ingen oplysninger om samlede omkostninger for procedurer i Grækenland.

Moms

Hvor finder jeg disse oplysninger?

Advokatsalærer pålægges moms. Relevante oplysninger kan fås ved henvendelse til skatteafdelingen (Τμήμα Φορολογίας) under Finansministeriet og advokatsamfundet.

Hvad er de gældende satser?

23 %.

Retshjælp

Gældende indkomstgrænse for retshjælp i civile sager

I henhold til den civile retsplejelovs artikel 194 ydes der retshjælp til personer, som kan dokumentere, at de ikke er i stand til at betale sagsomkostningerne, uden at det bringer deres eller deres families underhold i fare.

Retshjælp bevilges ligeledes til udenlandske statsborgere under forudsætning af gensidighed samt til statsløse personer.

I medfør af lov nr. 3226/2004 ydes der retshjælp til borgere med lav indkomst i civile sager (hvis deres årlige husstandsindkomst ikke overstiger 2/3 af den årlige mindsteløn som fastlagt i den nationale generelle overenskomst).

Retshjælp omfatter sagsomkostninger, honorarer til notarer og fogeder samt advokatsalærer (den civile retsplejelovs artikel 199).

Gældende indkomstgrænse for retshjælp til tiltalte i straffesager

I henhold til strafferetsplejelovens § 340 beskikkes en advokat fra den lokale advokatkreds relevante liste, hvis en tiltalt ikke har advokatbistand.

I henhold til lov nr. 3226/2004 ydes der retshjælp til borgere med lav indkomst i straffesager, som beskrevet ovenfor.

Gældende indkomstgrænse for retshjælp til ofre i straffesager

Rådet direktiv nr. 2004/80/EF af 29. april 2004 om erstatning til ofre for forbrydelser er gennemført i Grækenland ved lov nr. 3811/2009.

Andre betingelser for bevilling af retshjælp til ofre

Advokatsalærer og honorarer til notarer og fogeder, som tilbyder retshjælpsydelser, er fastlagt i en ministeriel bekendtgørelse (artikel 14 i lov nr. 3226/2004).

Retshjælp i straffesager omfatter beskikkelse af en advokat.

Retshjælp i civile sager omfatter fritagelse for alle eller dele af sagsomkostningerne.

Andre betingelser for bevilling af retshjælp til tiltalte

Ingen.

Gratis retssager

Ingen.

Hvornår skal den tabende part betale den vindende parts omkostninger?

Når en domstol er nået frem til en afgørelse, skal den tabende part normalt betale den vindende parts sagsomkostninger og udgifter, afhængigt af udfaldet af afgørelsen. Domstolen skal også gøre denne del af afgørelsen eksigibel. Udgifterne og omkostningerne beregnes i overensstemmelse med ovennævnte regler, navnlig under hensyntagen til bestemmelserne om de juridiske erhvervs salærer og honorarer og de eventuelle faste omkostninger for parterne i civile sager. Det beregnede beløb er normalt mindre end de faktiske omkostninger.

Honorarer til sagkyndige

Sagkyndige fastsætter deres egne honorarer, som efter anmodning indregnes i de sagsomkostninger, som domstolen pålægger parten at betale.

Oversætter- og tolkehonorarer

Oversættere og tolke fastsætter deres egne honorarer, som efter anmodning indregnes i de sagsomkostninger, som domstolen pålægger parten at betale.

Relevante links

Athens advokatsamfund

Piræus' advokatsamfund

Thessalonikis notarforening

Den græske notarforening

Thessalonikis advokatsamfund

Relevante dokumenter

Græsk undersøgelsesrapport om omkostningers gennemsigtighed (Greek Country Report for the Study on the Transparency of Costs) PDF (849 Kb) en

Sidste opdatering: 25/06/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.