Sagsomkostninger

Grækenland

Denne side indeholder oplysninger om sagsomkostninger i Grækenland.

Indholdet er leveret af
Grækenland

Regler om salærer og honorarer til de juridiske erhverv

Advokater

Advokatsalærer er fastsat i artikel 58 ff. i lov nr. 4194/2013 om advokatvirksomhed, «lovtidende» (Lovtidende A, nr. 208). I henhold til disse bestemmelser fastsættes advokatsalæret frit ved en skriftlig aftale med hans/hendes hovedforpligtede eller repræsentant, og det dækker en del af eller hele sagen eller mere specifikke handlinger i forbindelse med sagen eller retlige opgaver af enhver art, enten retslige eller udenretslige.

Hvis der ikke foreligger en skriftlig aftale om fastsættelse af salærets størrelse, fastsættes det på grundlag af værdien af sagens genstand (artikel 63, stk. 1), og hvis sagens genstand ikke værdiansættes i penge, beregnes gebyret på grundlag af bilag I til advokatloven (artikel 63, stk. 2, der henviser til «BILAG I/Tabel over vederlag til advokater for professionelle domstole»).

Juridiske rådgivere — advokater

Medlemmerne af disse erhverv adskiller sig ikke fra advokater.

Fogeder

Fogederne opkræver et specifikt honorar. Honorarerne er fastsat i artikel 50 i lov nr. 2318/1995 «om fogedvirksomhed» (lovtidende A, nr. 126), som ændret ved artikel 2 i lov nr. 4336/2015 (Lovtidende A, nr. 94). I overensstemmelse med disse bestemmelser fastsættes fogedernes honorarer ved en fælles bekendtgørelse, der er udstedt af finans- og justitsministrene. Den gældende bekendtgørelse er bekendtgørelse nr. 21798 af 11. marts 2016 (Lovtidende B, nr. 709/2016). Gebyrerne kan dog forhøjes efter aftale, afhængigt af opgavens kompleksitet.

Notarer

Notarhonorarer er fastsat i særlige bestemmelser. – nemlig artikel 40 i lov nr. 2830/2000, som ændret.

Faste omkostninger

Faste omkostninger i straffesager

Faste omkostninger for sagens parter i straffesager

Advokatsalærer i straffesager fastsættes i advokatloven (artikel 58 ff.).

Tidspunkt i en straffesag, hvor de faste omkostninger skal betales

Advokaterne aftaler med deres klienter, hvornår deres honorar skal betales. Generelt betales disse gebyrer i rater, efterhånden som sagen skrider frem.

Faste omkostninger i forfatningssager

Faste omkostninger for sagens parter i forfatningssager

Advokatsalærer reguleres som beskrevet ovenfor også for administrative tvister.

Tidspunkt i en forfatningssag, hvor de faste omkostninger skal betales.

Advokaterne aftaler med deres klienter, hvornår deres honorar skal betales. Generelt betales disse gebyrer i rater, efterhånden som sagen skrider frem.

Oplysninger, som advokater og andre partsrepræsentanter skal afgive på forhånd

Parternes rettigheder og forpligtelser

Adfærdskodeksen for advokater indeholder specifikke forpligtelser med hensyn til, hvordan advokater skal udføre deres opgaver over for deres klienter. Enhver tilsidesættelse af disse forpligtelser udgør en disciplinær forseelse. Gebyrer er ikke udtrykkeligt nævnt blandt disse forpligtelser.

Kilder til oplysninger om omkostninger

Hvor finder jeg oplysninger om fastsættelsen af omkostningerne i Grækenland?

Oplysninger om advokatsalærer kan findes i advokatloven eller indhentes fra advokatsammenslutninger.

Med hensyn til notargebyrer gives oplysningerne enten af justitsministeriets afdeling for notarer og realkreditregistre eller af notarsammenslutningerne (juridiske enheder).

På hvilke sprog kan man få oplysninger om omkostningerne i Grækenland?

Oplysninger om fastsættelse af omkostninger foreligger kun på græsk.

Hvor kan jeg finde oplysninger om mægling og voldgift?

Se de oplysninger, der er givet på den relevante side på portalen Mediation i EU-landene, navnlig med hensyn til mægling i Grækenland.

Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger om omkostninger?

Tilgængeligt websted med oplysninger om omkostninger

Der findes ikke noget websted med sådanne oplysninger.

Hvor kan jeg finde oplysninger om de forskellige procedurers gennemsnitlige varighed?

Der foreligger ikke sådanne oplysninger for Grækenland.

Hvor kan jeg finde oplysninger om en bestemt procedures gennemsnitlige samlede omkostninger?

Der foreligger ingen oplysninger om de samlede sagsomkostninger i Grækenland.

Merværdiafgift

Hvordan finder man disse oplysninger?

Advokatydelser er momspligtige. Relevante oplysninger gives af finansministeriets kompetente skatteafdeling Finansministerium og advokatforbundene.

Hvad er satserne?

24 %.

Retshjælp

Gældende indkomstgrænse for retshjælp i civile sager

I henhold til artikel 194 ff. i den civile retsplejelov ydes der retshjælp til enhver, som bevisligt ikke kan betale sine sagsomkostninger uden at begrænse de midler, der er nødvendige for at forsørge den pågældende og hans familie.

På de betingelser, der er fastsat i disse artikler, kan der ydes retshjælp til udlændinge og personer, der bevisligt ikke er statsborgere.

Det fremgår af artikel 41 ff. i lov nr. 689/2020, at retshjælp ydes til borgere med beskedne indtægter i civile sager (borgere med beskedne indtægter, der kan komme i betragtning til retshjælp i civile og handelsretlige sager, er borgere, hvis årlige husstandsindkomst ikke overstiger totredjedele af den årlige minimumsindtægt, der er fastsat i den relevante lovgivning). Ofre for de forbrydelser, der er omhandlet i artikel 41, stk. 3, i ovennævnte lov, modtager også retshjælp i forbindelse med eventuelle strafferetlige og civilretlige krav.

Retshjælp omfatter sagsomkostninger, honorarer til notarer og fogeder samt advokatsalærer (artikel 199 i den civile retsplejelov, som ændret ved lov nr. 4055/2012).

Gældende indkomstgrænse for retshjælp i straffesager

I henhold til strafferetsplejelovens artikel 340 udpeges en tiltalt uden advokat fra den relevante liste over det lokale advokatsamfund.

Det bestemmes i lov nr. 4689/2020, at der ydes retshjælp i straffesager til borgere med beskedne indtægter.

Gældende indkomstgrænse på det strafferetlige område for ofre

Lov nr. 4689/2020 indeholder bestemmelser om retshjælp til lavindkomstborgere i en EU-medlemsstat samt til tredjelandsstatsborgere med lav indkomst og statsløse personer, forudsat at de har lovligt ophold eller sædvanligt opholdssted i EU.

Andre betingelser for bevilling af retshjælp til ofre

Lov nr. 4689/2020 indeholder bestemmelser om retshjælp til lavindkomstborgere i en EU-medlemsstat samt til tredjelandsstatsborgere med lav indkomst og statsløse personer, forudsat at de har lovligt ophold eller sædvanligt opholdssted i EU.

Andre betingelser for bevilling af retshjælp til tiltalte

Der findes ingen.

Gratis retssager

Der findes ingen.

Hvornår skal den tabende part betale den vindende parts omkostninger?

Når en ret har truffet en afgørelse, skal de sagsomkostninger og sagsomkostninger, som den vindende part har afholdt, normalt betales af den tabende part, afhængigt af omfanget af den enkelte parts sejr eller tab. Retten skal også gøre denne del af afgørelsen eksigibel. Udgifter og omkostninger beregnes efter ovennævnte regler, idet der navnlig tages hensyn til bestemmelserne om advokatsalærer og eventuelle faste omkostninger for parter i civile retssager. Det beregnede beløb er generelt lavere end de faktiske omkostninger.

Eksperthonorarer

Sagkyndige fastsætter deres egne salærer, som, hvis der anmodes herom, indgår i de sagsomkostninger, som retten tilkender.

Oversætter- og tolkehonorarer

De fastsætter deres egne salærer, som, hvis der anmodes herom, indgår i de sagsomkostninger, som retten tilkender.

Relaterede links

Plenum for advokatsamfund

Advokatsamfundet i Athen

Advokatsamfundet i Piræus

Advokatsamfundet i Thessaloniki

Koordineringsudvalget for de græske notarkamre

Notarsammenslutningen i Thessaloniki

Sammenslutningen af fogeder

Relevante dokumenter

Græsk rapport om undersøgelse af gennemsigtigheden af omkostninger  PDF (849 Kb) en

Sidste opdatering: 25/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.