Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Sagsomkostninger

Grækenland

Denne side indeholder oplysninger om sagsomkostninger i Grækenland.

Indholdet er leveret af
Grækenland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Regler om salærer og honorarer til de juridiske erhverv

Advokater

Advokaters salærer reguleres generelt af artikel 58 ff. i lov nr. 4194/2013, "loven om advokatvirksomhed" (Grækenlands statstidende nr. 208, bind 1). I henhold til bestemmelserne heri aftales advokatsalæret frit ved skriftlig aftale med klienten eller dennes repræsentant og dækker enten hele sagen eller dele af eller visse af dens retsakter eller advokatbistand af enhver anden art, hvad enten der er tale om retslig eller udenretslig advokatbistand.

I fravær af en skriftlig aftale om fastsættelse af salærets størrelse fastsættes det på grundlag af værdien af tvistens genstand (artikel 63, stk. 1). Hvis der ikke er tale om et pengekrav, beregnes salærerne på grundlag af bilag I til loven om advokatvirksomhed (artikel 63, stk. 2, der henviser til "bilag I/tabel over advokatsalærer for deltagelse i retsmøder").

Procederende advokater og rådgivende advokater (Νομικοί σύμβουλοι – Συνήγοροι)

Der sondres ikke mellem disse erhverv og andre advokater.

Fogeder

Der fastlægges særlige honorarer til fogeder. Fogedens honorar fastsættes i overensstemmelse med artikel 50 i lov nr. 2318/1995, "lov om fogedvirksomhed" (statstidende nr. 126, bind 1), som ændret ved artikel 2 i lov nr. 4336/2015. I henhold til disse bestemmelser fastlægges fogeders honorarer i en fælles bekendtgørelse fra finansministeren og justitsministeren. Dekret nr. 21798/11-3-2016 finder anvendelse (statstidende nr. 709/2016, bind 2). Honorarerne kan dog øges efter aftale, afhængigt af sagens kompleksitet.

Notarer

Notarers honorarer er særligt fastlagt i artikel 40 i lov nr. 2830/2000.

Faste omkostninger

Faste omkostninger i straffesager

Faste omkostninger for sagens parter i straffesager

Advokatsalærer i straffesager er fastsat i loven om advokatvirksomhed (artikel 58 ff.).

Tidspunkt i en straffesag, hvor sagens parter skal betale faste omkostninger

Advokater indgår en aftale med deres klienter om, hvornår salæret skal betales. Dette sker generelt i afdrag, efterhånden som sagen skrider frem.

Faste omkostninger i forfatningssager

Faste omkostninger for sagens parter i forfatningssager

Også i forbindelse med sådanne tvister reguleres salærer og honorarer til de juridiske erhverv som beskrevet ovenfor.

Tidspunkt i en forfatningssag, hvor sagens parter skal betale faste omkostninger

Advokater indgår en aftale med deres klienter om, hvornår salæret skal betales. Dette sker generelt i afdrag, efterhånden som sagen skrider frem.

Pligt for advokater og andre partsrepræsentanter til at oplyse om sagsomkostninger på forhånd

Parternes rettigheder og forpligtelser

Adfærdskodeksen for advokater indebærer særlige forpligtelser i forhold til den måde, hvorpå advokater skal behandle deres klienter. Enhver tilsidesættelse af disse forpligtelser er en disciplinærforseelse. Salærer nævnes ikke specifikt blandt disse forpligtelser.

Omkostningskilder

Hvor kan jeg finde oplysninger om omkostningskilder i Grækenland?

Oplysninger om advokatsalærer kan findes i loven om advokatvirksomhed eller fås ved henvendelse til advokatsamfundet.

Oplysninger om notarers honorarer kan fås ved henvendelse enten til afdelingen for advokatvirksomhed, notarvirksomhed og pante- og matrikelkontorerne under justitsministeriet eller til notarforeningerne (Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι) (reguleres i henhold til offentligretlige bestemmelser).

På hvilke sprog kan jeg finde oplysninger om omkostningskilder i Grækenland?

Oplysninger om omkostningskilder foreligger kun på græsk.

Hvor kan jeg finde oplysninger om retsmægling/forligsmægling?

Se de specifikke oplysninger om mægling i Grækenland på den relevante side på portalen.

Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger om omkostninger?

Websted med oplysninger om omkostninger

Der findes ikke et websted med disse oplysninger.

Hvor kan jeg finde oplysninger om de forskellige procedurers gennemsnitlige varighed?

Disse oplysninger findes ikke for Grækenland.

Hvor kan jeg finde oplysninger om en bestemt procedures gennemsnitlige samlede omkostninger?

Der findes ingen oplysninger om samlede omkostninger for procedurer i Grækenland.

Moms

Hvor finder jeg disse oplysninger?

Advokatsalærer pålægges moms. Relevante oplysninger kan fås ved henvendelse til skatteafdelingen (Τμήμα Φορολογίας) under finansministeriet og advokatsamfundet.

Hvad er de gældende satser?

24 %

Retshjælp

Gældende indkomstgrænse for retshjælp i civile sager

I henhold til den civile retsplejelovs artikel 194 ydes der retshjælp til personer, som kan dokumentere, at de ikke er i stand til at betale sagsomkostningerne, uden at det bringer deres eller deres families underhold i fare.

På de betingelser, der er fastsat i nævnte artikel, kan der ydes retshjælp til udlændinge og personer, der bevisligt er statsløse.

I medfør af lov nr. 3226/2004 ydes der retshjælp til borgere med lav indkomst i civile sager (hvis deres årlige husstandsindkomst ikke overstiger 2/3 af den årlige mindsteløn som fastlagt i den nationale fælles overenskomst).

Retshjælp omfatter sagsomkostninger, honorarer til notarer og fogeder samt advokatsalærer (den civile retsplejelovs artikel 199).

Gældende indkomstgrænse for retshjælp til tiltalte i straffesager

I henhold til strafferetsplejelovens artikel 340 beskikkes en advokat fra det lokale advokatsamfunds relevante liste, hvis en tiltalt ikke har en advokat.

I henhold til lov nr. 3226/2004 ydes der retshjælp til borgere med lav indkomst i straffesager som beskrevet ovenfor.

Gældende indkomstgrænse for retshjælp til ofre i straffesager

Lov nr. 3226/2004 fastsætter, at borgere med lave indkomster i en EU-medlemsstat samt borgere med lave indkomster i et tredjeland eller statsløse personer har ret til retshjælp, hvis de har deres lovlige bopæl eller sædvanlige opholdssted i EU.

Andre betingelser for bevilling af retshjælp til ofre

Borgere med lav indkomst i en EU-medlemsstat samt borgere med lav indkomst i et tredjeland eller statsløse personer har ret til retshjælp, hvis de har lovligt ophold eller sædvanligt opholdssted i EU. Der er ikke fastsat andre betingelser.

Andre betingelser for bevilling af retshjælp til tiltalte

Der bevilges ikke retshjælp til tiltalte.

Gratis retssager

Ikke relevant.

Hvornår skal den tabende part betale den vindende parts omkostninger?

Når en domstol er nået frem til en afgørelse, skal den tabende part normalt betale den vindende parts sagsomkostninger og udgifter, afhængigt af udfaldet af afgørelsen. Domstolen skal også gøre denne del af afgørelsen eksigibel. Udgifterne og omkostningerne beregnes i overensstemmelse med ovennævnte regler, navnlig under hensyntagen til bestemmelserne om de juridiske erhvervs salærer og honorarer og de eventuelle faste omkostninger for parterne i civile sager. Det beregnede beløb er normalt mindre end de faktiske omkostninger.

Sagkyndiges honorarer

Sagkyndige fastsætter deres egne honorarer, som efter anmodning indregnes i de sagsomkostninger, som domstolen pålægger parten at betale.

Oversætter- og tolkehonorarer

Oversættere og tolke fastsætter deres egne honorarer, som efter anmodning indregnes i de sagsomkostninger, som domstolen pålægger parten at betale.

Relevante links

Det græske advokatsamfunds plenarmøde

Athens advokatsamfund

Piræus' advokatsamfund

Thessalonikis advokatsamfund

Koordineringsudvalget for den græske notarforening

Notarsammenslutningen ved appeldomstolen i Thessaloniki

Koordineringsudvalget for den græske notarforening

Det græske fogedforbund

Relevante dokumenter

Græsk undersøgelsesrapport om gennemsigtigheden af omkostningerne i forbindelse med civile retssager (Greek Country Report for the Study on the Transparency of Costs) PDF (849 Kb) en

Sidste opdatering: 06/12/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.