Den originale sprogudgave af denne side ungarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: bulgarsktyskgræskengelskfranskmaltesiskpolskslovensk er allerede oversat.
Swipe to change

Sagsomkostninger

Ungarn

Denne side indeholder oplysninger om sagsomkostninger i Ungarn.

Indholdet er leveret af
Ungarn

Regler om salærer og honorarer til de juridiske erhverv

 • Fogeder

Fogedhonorarer afhænger af formålet med den afsagte kendelse om tvangsfuldbyrdelse (végrehajtható okirat) (dvs. hvorvidt der er tale om gældsinddrivelse eller håndhævelse af en bestemt foranstaltning). Hvis tvangsfuldbyrdelsen indebærer gældsinddrivelse (pénzkövetelés behajtása), udgør fogedens honorar en andel af den gæld, der inddrives. Hvis tvangsfuldbyrdelsen indebærer et stort krav, modtager fogeden et større honorar. Drejer det sig om håndhævelse af en bestemt foranstaltning (meghatározott cselekmény végrehajtása), bestemmes honoraret af tidsforbrug.

 • Advokater (ügyvéd)

Det ungarske ord "ügyvéd" dækker alle typer af advokater. Generelt aftales advokatsalærer mellem advokaten og dennes klient. Hvis der ikke indgås forlig, fastsættes salæret af retten på det grundlag, der fremgår af lovgivningen (5 % af det påståede beløb, dog mindst 10 000 HUF). Sagens parter kan anmode dommeren om at anvende det lovfæstede salær, hvis de ikke ønsker, at forliget bliver offentliggjort.

Faste omkostninger

Faste omkostninger i civile sager

Faste omkostninger for sagens parter i civile sager

I sager ved første instans udgør retsafgiften (illeték) 6 % af kravets værdi (minimum 10 000 HUF) og maksimum 900 000 HUF). Hvis kravets værdi ikke kan opgøres bestemmes det i loven, at der kan opkræves 6 % af et fiktivt beløb.

Retsomkostningerne/-afgifterne er fastlagt ved lov, herunder i følgende tilfælde:

 • Skilsmissesager (házassági bontóper): 12 000 HUF (45 EUR).
 • Arbejdsretlige sager (munkaügyi per): 7 000 HUF.
 • Forvaltningssager, undtagen konkurrence- og skattesager (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás): 20 000 HUF.
 • Udenretlige forvaltningssager (közigazgatási nemperes eljárás): 7 500 HUF.
 • Generelle fuldmagter (általános meghatalmazás): 18 000 HUF
 • Insolvenssager: likvidation 50 000 HUF; konkurs 30 000 HUF.
 • Sager, der involverer erhvervsorganisationer, som ikke er juridiske personer (jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet): likvidation 25 000 HUF; konkurs 20 000 HUF.
 • Voldgiftssager: 1 % (dog minimum 5 000 HUF og maksimum 250 000 HUF ). Hvis værdien af et krav ikke kan fastsættes, er afgiften 10 000 HUF (37 EUR).
 • Betalingspålæg (fizetési meghagyás): 3% (dog minimum 5 000 HUF og maksimum 300 000 HUF).
 • Appelsager: 6 % (dog minimum 10 000 HUF og maksimum 900 000 HUF.
 • Genoptagelse af en sag (perújítás): De samme afgifter betales igen.
 • Begæringer om domstolsprøvelse (felülvizsgálati kérelem): 6 % i forbindelse med afgørelser (dog minimum 10 000 HUF og maksimum 2 500 000 HUF). I forbindelse med kendelser (végzés) udgør beløbet halvdelen af afgiften for afgørelser (dog minimum 7 000 HUF og maksimum 1 250 000 HUF).

Tidspunkt i en civil sag, hvor sagens parter skal betale faste omkostninger

Retsafgifter i civile sager skal betales, når sagen anlægges. Derfor skal retsafgifterne betales samtidig med stævningsafgiften. Hvis den part, der anlægger sagen, ikke betaler retsafgifterne eller betaler mindre end det, der er fastlagt ved lov, anmoder retten den pågældende om at betale de resterende retsafgifter, når sagen anlægges. Retten skal også informere vedkommende om, at sagen vil blive afvist, hvisretsafgifterne ikke betales fuldt ud.

Advokatsalæret aftales mellem advokaten og dennes klient. Honorarer til fogeder skal forudbetales ved iværksættelsen af tvangsfuldbyrdelsesproceduren.

Faste omkostninger i straffesager

Faste omkostninger for sagens parter i straffesager

Ved sager, hvor der er privat påtale (magánvádas eljárás):

 • Afgiften for sager om embedsmisbrug (feljelentés) er 5 000 HUF.
 • Afgiften for appelsager er 6 000 HUF.
 • Afgiften for begæringer om domstolsprøvelse eller genoptagelse af sager er 7 000 HUF.

Hvis en straffesag indebærer et civilt krav (polgári jogi igény), skal der kun betales en afgift for at anlægge sagen og for at anke sagen.

Tidspunkt i en straffesag, hvor sagens parter skal betale faste omkostninger

De faste omkostninger i straffesager skal betales samtidig med begæringsafgiften.

Faste omkostninger i forfatningssager

I henhold til artikel 28 i lov XXXII af 1989 (az 1989. évi XXXII. törvény 28. cikke) er sager, der indbringes for forfatningsdomstolen (Alkotmánybíróság), ikke forbundet med nogen omkostninger.

En person, der imidlertid ikke handler i god tro ved indgivelse af en begæring, kan dog blive pålagt at betale visse omkostninger.

Pligt for advokater og andre partsrepræsentanter til at give forhåndsoplysninger

Parternes rettigheder og forpligtelser

Som led i deres erhverv hjælper advokater på den måde, som loven foreskriver deres klienter med at gøre deres rettigheder gældende og opfylde deres forpligtelser. På samme måde hjælper juridiske rådgivere (jogtanácsos) de organisationer, som de repræsenterer, med at håndhæve deres rettigheder.

Denne forpligtelse indebærer, at den juridiske repræsentant skal give sin klient de nødvendige oplysninger om rettigheder og forpligtelser, chancerne for at vinde sagen og de forventede sagsomkostninger.

Omkostningskilder

Hvor kan jeg finde oplysninger om omkostningskilder i Ungarn?

Oplysninger om omkostningskilder findes på webstedet for det europæiske retlige netværk (Európai Igazságügyi Hálózat):

Webstedet for advokatsamfundet i Budapest (Budapesti Ügyvédi Kamara) indeholder også oplysninger om advokatsalærer.

På hvilke sprog kan jeg finde oplysninger om omkostningskilder i Ungarn?

Oplysninger om omkostningskilder findes på webstedet for Det Europæiske Retlige Netværk. Her kan du finde relevante oplysninger på alle de officielle EU-sprog.

Webstedet for advokatsamfundet i Budapest indeholder udelukkende oplysninger om omkostninger på ungarsk.

Hvor kan jeg finde oplysninger om mediation/mægling?

Oplysninger om mediation findes på følgende websteder:

Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger om omkostninger?

Websteder med oplysninger om omkostninger

Webstedet for advokatsamfundet i Budapest indeholder yderligere oplysninger om omkostninger.

Hvor kan jeg finde oplysninger om de forskellige procedurers gennemsnitlige varighed?

Oplysninger om de forskellige procedurers varighed findes på webstedet for de ungarske domstole (Magyar Köztársaság Bíróságai).

Andre relevante links er:

De statistiske oplysninger er kun tilgængelige på ungarsk.

Moms (hozzáadottérték-adó)

Hvor finder jeg disse oplysninger?

Ovennævnte advokatsalærer er nettoomkostninger, som vil blive pålagt moms (HÉA).

Hvad er de gældende satser?

I Ungarn var momsen 20 % indtil 1. juli 2009, hvorefter den blev forhøjet til 25 %.

Retshjælp (költségmentesség)

Gældende indkomstgrænse på det civilretlige område

Der findes to minimumsgrænser:

 1. Nettobeløbet for minimumsalderspensionen (p.t. 28 500 HUF), under hvilken grænse der er mulighed for retshjælp.
 2. 43 % af indkomstgennemsnittet på landsplan (p.t. 72 000 HUF, over hvilken grænse der ikke er mulighed for retshjælp.

Retshjælp kan forudbetales.

Gældende indkomstgrænse på det strafferetlige område for tiltalte

I straffesager kan den mistænkte eller anklagede modtage retshjælp i følgende tilfælde:

 • I sager, hvor den mistænktes eller tiltaltes personlige forhold berettiger det: bor den pågældende alene, er indkomstgrænsen det dobbelte af nettominimumspensionen (p.t. 28 500 HUF (ca. 100 EUR). Indgår den pågældende i en husholdning, der består af flere personer, er indkomstgrænsen nettominimumspensionen pr. person.
 • I sager, hvor advokatbistand er obligatorisk, og den anklagede ikke har en forsvarsadvokat. I dette tilfælde skal den tiltalte, hvis han eller hun dømmes, tilbagebetale retshjælpen til staten.

Gældende indkomstgrænse på det strafferetlige område for ofre

Indkomstgrænsen er 86 % af indkomstgennemsnittet på landsplan (ca. 130 000 HUF. Juridisk bistand til ofre omfatter advokatbistand.

Andre betingelser for tildeling af retshjælp til ofre

Ud over de fastsatte indkomstgrænser skal ofret opfylde to andre betingelser:

 • Han eller hun skal indgive en klage.
 • Han eller hun skal indhente en attest fra den myndighed, der er ansvarlig for at yde bistand til ofre. Attesten skal indeholde dokumentation for visse forhold (at den pågældende har henvendt sig til den relevante myndighed inden for den lovfæstede frist).

Andre betingelser for formidling af retshjælp til tiltalte

Der gælder ikke andre betingelser for at bevilge retshjælp til tiltalte.

Omkostningsfrie retssager

Følgende er fritaget for afgifter i civile sager:

 • søgsmål, hvor retten på eget initiativ afviser eller skal afvise begæringen uden vidneindkaldelse
 • søgsmål anlagt i forbindelse med afgørelser i sager om fritagelse fra afgifter, og sager, hvor staten og ikke parten betaler omkostningerne forud for sagen
 • i skilsmissesager: modfordring vedrørende ægteskabet
 • søgsmål vedrørende dødserklæringer og fastlæggelse af dødsårsag, hvis forsvinden eller død indtraf som følge af en krigshandling eller naturkatastrofe
 • søgsmål vedrørende registrering af fonde, offentlige stiftelser, ikke-statslige organisationer, offentlige institutioner eller europæiske grupper for territorialt samarbejde. Endvidere søgsmål vedrørende registrering af ESOP (Employee Stock Ownership Plan) og godkendelse af deltagelse i en europæisk gruppe for territorialt samarbejde
 • begæring om opløsning af lukkede selskaber, herunder begæring indgivet under forenklede opløsningsprocedurer med angivelse af bobestyrerens navn
 • begæring om rettelse af og/eller tilføjelse til afgørelser
 • søgsmål vedrørende valglister
 • søgsmål vedrørende indberettede ændringer, efter at juridiske rådgivere er blevet opført i fortegnelsen over juridiske rådgivere
 • appel af afgørelser om overførsel
 • domstolsprøvelse af forvaltningsretlige afgørelser i erstatningssager
 • søgsmål vedrørende skatter og afgifter i forhold til lokale myndigheder
 • søgsmål anlagt af uafhængige fogeder i forbindelse med søgsmål om retlig fuldbyrdelse samt søgsmål vedrørende fuldbyrdelse af domstolsafgørelser (retsforlig) vedtaget i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 805/2004 af 24. april 2004 om indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav, Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1347/2000
 • søgsmål anlagt på grundlag af positiv afgørelse fra forfatningsdomstolen
 • ethvert søgsmål i forbindelse med beskyttelse af personoplysninger og adgang til oplysninger af interesse for offentligheden
 • domstolsprøvelse af forvaltningsretlige afgørelse om tilladelse til retshjælp
 • ikke-retslige procedurer om prøvelse af beslutninger om midlertidigt forbud eller foreløbig arrest eller forebyggende forbud i overensstemmelse med anden lovgivning vedrørende vold i hjemmet.
 • domstolsprøvelse af en forvaltningsretlig afgørelse om støtte til ofre for kriminalitet.

Følgende er fritaget for afgifter i straffesager:

 • i sager, der udelukkende gennemføres under privat søgsmål: appel, begæring om genåbning af sagen samt begæring om prøvelse af endelig dom indgivet af sagsøgte og forsvarsadvokat
 • i sager, der udelukkende gennemføres under privat søgsmål, hvis domstolen afviser sagen forud for indledningen af personlig afhøring, eller hvis sagen afvises på grund af mild straf
 • begæring om mild straf eller dispensation fra retten, hvis begæringen indgives af sagsøgte eller forsvarsadvokat
 • søgsmål vedrørende tilladelse til personlig fritagelse for afgifter
 • rettidig tilvejebringelse af kopier af dokumenter (højst en gang) til sagsøgte, forsvarsadvokat eller retlig repræsentant for en mindreårig, som er anklaget for en forbrydelse
 • kopi af anklageskrift til anklager.

Ud over den emneorienterede fritagelse kan der også indrømmes personlig afgiftsfritagelse.

Personlig afgiftsfritagelse indrømmes bl.a. til ikke-statslige organisationer, offentlige institutioner, kirker, kirkesammenslutninger, religiøse institutioner, fonde, offentlige stiftelser, ikke-overskudsgivende erhvervsforeninger med status som offentlig velgørenhedsorganisation eller prioriteret offentlig velgørenhedsorganisation, NATO, De Europæiske Fællesskaber, disses institutioner, organer og agenturer samt særskilte fonde.

Hvornår skal den tabende part betale den vindende parts omkostninger?

Retten fastslår i sin endelige afgørelse, at den tabende part skal betale den vindende parts omkostninger inden for 30 dage. Den tabende part betaler omkostningerne direkte til den vindende part. I modsat fald iværksættes der tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger.

Honorarer til sagkyndige

Generelt betales honorarer til sagkyndige af den tabende part, men hvis staten (i specifikke tilfælde) er ansvarlig for at betale omkostningerne, betaler den også honorarerne til sagkyndige. I tilfælde, hvor omkostningerne er forudbetalt af staten, inkluderer dette også honorarer til sagkyndige.

Oversætter- og tolkehonorarer

Generelt betales oversætter- og tolkehonorarer af den tabende part, men hvis staten (i specifikke tilfælde) er ansvarlig for at betale omkostningerne, betaler den også honorarerne til oversættere og tolke. I tilfælde, hvor omkostningerne er forudbetalt af staten, er disse honorarer også inkluderet.

Relevante links

Websted for Budapests advokatsamfund (A Budapesti Ügyvédi Kamara honlapja)

Relevante dokumenter

Ungarns rapport om undersøgelsen af gennemsigtighed af omkostninger PDF (533 Kb) en (Magyarország jelentése a költségek átláthatóságáról szóló tanulmányról)

Sidste opdatering: 07/06/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.