Sagsomkostninger

Litauen

I denne casestudy, der vedrører familieret (skilsmisse), anmodedes medlemsstaterne om at give den part, der anmoder om skilsmisse, oplysninger om sagsomkostningerne i følgende tilfælde: Tilfælde A – National sag: Et par gifter sig. Senere går de fra hinanden og enes om skilsmisse. Tilfælde B – Tværnational sag: To statsborgere fra samme medlemsstat (medlemsstat A) gifter sig. Ægteskabet indgås i medlemsstat A. Efter brylluppet flytter parret til en anden medlemsstat (medlemsstat B), hvor de bosætter sig med henblik på at arbejde der. Kort derefter går parret fra hinanden, og hustruen vender tilbage til medlemsstat A, medens manden bliver i medlemsstat B. Parret enes om skilsmisse. Efter sin tilbagevenden til medlemsstat A, anlægger hustruen straks sag ved retten i medlemsstat B for at opnå skilsmisse.

Indholdet er leveret af
Litauen

Omkostninger i Litauen

Omkostninger og gebyrer for sager ved domstole, appeller og alternativ konfliktløsning


Casestudie

Domstol

Gebyrer for sagsanlæg

Udskriftsgebyrer

Andre gebyrer

Case A

Ægtefæller, der indgiver begæring om opløsning af et ægteskab efter fælles overenskomst, er fritaget for det officielle gebyr i sager, der kommer for retten

Sagens parter betaler 10 Litas for en kopi af et retsdokument og 1 Litas pr. side

Retten dømmer den tabende part til at betale de sagsomkostninger, som den vindende part har haft, også selv om den tabende part er fritaget for betaling af sagsomkostninger til staten

Case B

Udenlandske fysiske eller juridiske personer er underlagt samme vilkår med hensyn til fritagelse, nedsættelse, udsættelse og afbetaling som litauiske borgere

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situationCasestudie

Appelsager

Gebyrer for sagsanlæg

Udskriftsgebyrer

Andre gebyrer

Case A

Ægtefæller, der indgiver begæring om opløsning af et ægteskab efter fælles overenskomst, er fritaget for det officielle gebyr i sager, der kommer for retten

Sagens parter betaler 10 Litas for en kopi af et retsdokument og 1 Litas pr. side

Retten dømmer den tabende part til at betale de sagsomkostninger, som den vindende part har haft, også selv om den tabende part er fritaget for betaling af sagsomkostninger til staten

Case B

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situationCasestudie

Alternativ konfliktløsning

Er dette en mulighed i denne type sager?

Omkostninger

Case A

Ja, når tvistens genstand er identificeret under et indledende møde, vil domstolen tilbyde begge parter mulighed for at indgå et gensidigt acceptabelt kompromis og således afgøre sagen i mindelighed

Gratis

Case B

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situationOmkostninger og gebyrer til advokat, foged og sagkyndige


Casestudie

Advokat

Er der tvungen repræsentation?

Gennemsnitlige omkostninger

Case A

Der er ikke advokattvang

Jf. afsnittet om regler om salærer og honorarer i de juridiske erhverv

Case B

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situationCasestudie

Foged

Er der tvungen repræsentation?

Omkostninger før domsafsigelsen

Omkostninger efter domsafsigelsen

Case A

Nej

Nej. En foged optræder først efter udstedelsen af en tvangsfuldbyrdelseskendelse

Fastlægges i instrukserne til domsfuldbyrdelsen. Omkostningerne skal inddrives hos skyldneren.

Beløbet afhænger af typen af tvangsfuldbyrdelse og antallet af fogedforretninger. Omkostningerne kan være faste, f.eks. 60 Litas pr. time eller en procentdel af værdien af de relevante goder

Case B

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situationCasestudie

Sagkyndig

Er dette obligatorisk?

Omkostninger

Case A

Domstolen kan udnævne en sagkyndig eller udmelde syn og skøn i sager, der kræver specialviden om videnskab, medicin, kunst, teknik eller håndværk, afhængigt af holdningen hos sagens parter

Rekvirenten skal betale kaution forud med et beløb, der fastlægges af retten. Regeringen eller en dertil bemyndiget institution fastlægger de maksimale omkostninger. Retten dømmer den tabende part til at betale de sagsomkostninger, som den vindende part har haft, også selv om den tabende part er fritaget for betaling af sagsomkostninger til staten

Case B

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situationGodtgørelse til vidner, sikkerhedsstillelse og andre relevante gebyrer


Casestudie

Godtgørelse til vidner

Sikkerhedsstillelse

Andre gebyrer

Får vidnet udbetalt godtgørelse?

Omkostninger

Eksisterer dette, og hvornår og hvordan bruges det?

Omkostninger

Beskrivelse

Omkostninger

Case A

Ja, de beløb, som vidner modtager, lægges til de øvrige sags­omkostninger

Jf. afsnittet om honorarer til sagkyndige

Jf. afsnittet om honorarer til sagkyndige

Domstolen skal tage hensyn til den betalende parts bemidling. Beløbet afhænger af retssagens art og må ikke overstige 100 000 Litas

Øvrige omkostninger:

1) besigtigelse af et sted

2) eftersøgning af tiltalte/sagsøgte

3) levering af retsdokumenter

4) opfyldelse af retsafgørelsen

5) betaling for kurators arbejde

6) andre nødvendige og rimelige omkostninger

Jf. afsnittet om honorarer til sagkyndige. Udgifterne til eftersøgning af en tiltalt/sagsøgt skal betales af rekvirenten eller retten.

Jf. afsnittet om honorarer til fogeder.

En formynder har ret til at modtage godtgørelse for repræsentation i henhold til satserne herfor og proceduren, som regeringen eller dens bemyndigede institution har fastlagt. Repræsentations­omkostninger bæres og forudbetales af den part, på hvis initiativ der er udnævnt en formynder

Case B

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situationOmkostninger til retshjælp og andre godtgørelserCasestudie

Retshjælp

Hvornår og på hvilke betingelser anvendes retshjælp?

Hvornår godtgøres hele beløbet?

Betingelser?

Case A

Man kan anmode om primær retshjælp som beskrevet i afsnittet om retshjælp.

Man er berettiget til sekundær retshjælp på de betingelser, der er fastlagt i afsnittet om retshjælp

Staten garanterer 100 % af omkostningerne til primær retshjælp.

Ved beregning af omkostningerne til sekundær retshjælp tages der hensyn til en persons formue og indtægt (jf. afsnittet om retshjælp)

 

Personer, der ønsker primær retshjælp, kan ansøge hos en kommunes udøvende myndighed på bopælsstedet.

Personer, der ønsker sekundær retshjælp, skal ansøge herom med fremlæggelse af dokumentation for behovet og berettigelsen til sekundær retshjælp

Case B

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situation
Casestudie

Godtgørelse

Kan den vindende part få godtgjort sagsomkostninger?

Hvis hele beløbet ikke godtgøres, hvilken procentdel godtgøres så generelt?

Hvilke omkostninger godtgøres aldrig?

Er der tilfælde, hvor retshjælpen skal tilbagebetales til retshjælpsorganet?

Case A

Parter, som efter fælles overenskomst ønsker skilsmisse, er fritaget for sagsomkostninger

Omkostningerne ved statsgaranteret retshjælp og omkostninger, som en skyldner har pådraget sig under tvangsfuldbyrdelsen

Når ydelsen af sekundær retshjælp afsluttes af de grunde, der er nævnt i lovens § 23, afsnit 1, stk. 1, 2 og 6. Omkostningerne kan inddrives hos den person, som fik retshjælpen i overensstemmelse med den lovbestemte procedure.

Når der udbetales forsikringserstatning efter omkostningerne, skal omkostningerne ved sekundær retshjælp refunderes staten inden en måned fra udbetalingen af forsikringserstatningen i overensstemmelse med den procedure, som er fastlagt af justitsministeren. Undlader en person at betale disse omkostninger, skal de dækkes i henhold til retssagen.

Når der er ydet sekundær retshjælp (lovens § 12, stk. 6), men omstændighederne ændrer sig (§ 11, afsnit 2, stk. 1), skal den pågældende refundere staten værdien af den sekundære retshjælp inden den frist, som tjenesten har fastsat. Undlader personen at gøre dette, vil omkostningerne blive inddrevet i henhold til den fornødne retsprocedure.

Når 50 % af omkostningerne ved sekundær retshjælp er dækket, og en ansøger ikke betaler sin halvdel af omkostningerne i civile eller forvaltningsmæssige retssager inden den påkrævede tidsfrist, kan sagen lukkes, uden at retten har truffet afgørelse om sagens substans, og ansøgeren skal refundere værdien af den sekundære retshjælp inden den frist, som tjenesten har fastsat. Staten vil være repræsenteret ved retshjælpstjenesten

Case B

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situationOmkostninger til oversættelse og tolkning


Case

studie

Oversættelse

Tolkning

Andre særlige omkostninger i forbindelse med tværnationale tvister?

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Omtrent­lige omkost­ninger?

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Omtrentlige omkostninger?

Beskrivelse

Omtrent­lige omkost­ninger?

Case A

Alle rets­doku­menter og bilag skal fore­lægges for retten på statens officielle sprog

En part, hvis rets­dokumenter skal oversættes til et fremmed­sprog, skal betale en kaution forud, som er fastsat af retten til at dække sagens omkostninger. Hvis begge parter indgiver andra­gender, skal de deles ligeligt om betaling af kautionen

Personer, som ikke taler det officielle sprog, er garanteret ret til tolkning/oversættelse under retssagen

Domstolen skal betale tolkene/oversætterne med statslige midler

Case B

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situation

Det samme som i den nationale situation


Sidste opdatering: 07/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.