Sagsomkostninger

Malta

Denne side indeholder oplysninger om sagsomkostninger i Malta.

Indholdet er leveret af
Malta

Familieret – forældremyndighed

Familieret – underholdsbidrag

Erhvervsret – kontraktforhold

Erhvervsret – ansvar

Juridiske erhverv – indledning

De juridiske erhverv i Malta er advokat, notar og advokatfuldmægtig.

  • Advokater har møderet for alle domstole.
  • Notarer betragtes som offentlige embedsmænd og udarbejder og offentliggør offentlige dokumenter.
  • Advokatfuldmægtige har møderet for underinstanserne, og hovedparten af deres arbejde består i praksis i at følge retshandlinger i forbindelse med retssager eller andre sager, der er registreret i justitskontoret.

De juridiske erhverv i Malta er organiseret i ét samlet system, og offentlige anklagere udvælges blandt de praktiserende advokater.

Anklagere

Organisation

Statsadvokaten udfører forfatningsmæssige funktioner som omhandlet i forfatningens artikel 91, og statsadvokaturen blev oprettet som et statsligt organ i medfør af statsadvokatbekendtgørelsen, jf. kapitel 90 i Maltas love.

I henhold til Maltas forfatning har statsadvokaten samme sikkerhed i ansættelsen som en dommer og træffer selvstændige afgørelser i straffesager samt udfører de funktioner, der er fastlagt i straffeloven i forbindelse med straffesager.

Statsadvokaten bistås af en vicestatsadvokat, en assisterende statsadvokat og andre juridisk uddannede embedsmænd.

Rolle og ansvarsopgaver

Statsadvokaten fungerer som offentlig anklager ved straffedomstolen og appeldomstolen for straffesager. Visse straffesager, der rejses af politiet, kræver forudgående samtykke fra statsadvokaten.

Når statsadvokaten udøver de beføjelser med hensyn til at rejse, gennemføre eller frafalde straffesager, som han eller hun har fået tildelt i medfør af gældende lovgivning, er vedkommende ikke underlagt andre personers eller myndigheders instruktioner eller kontrol.

Statsadvokaten fungerer også som rådgivende advokat for staten, og embedsmænd fra statsadvokaturen repræsenterer ligeledes staten ved de civile domstole og forfatningsdomstolen.

Statsadvokaturen er endvidere den kompetente myndighed i de fleste spørgsmål vedrørende juridisk samarbejde inden for civil-, handels- og straffedomstolen.

Statsadvokaturen repræsenterer Republikken Malta ved de internationale domstole og repræsenterer staten i forbindelse med internationale møder om juridisk og retligt samarbejde.

Den udarbejder også lovgivning og yder bistand i forbindelse med et lovforslags vej gennem parlamentet.

Dommere

Organisation

Dommere og lægdommere udnævnes af præsidenten i samråd med premierministeren. De er uafhængige af den udøvende magt og kan i princippet ikke afsættes. Advokater skal have praktiseret i Malta i mindst syv år for at kvalificere sige til en stilling som magistrat og i 12 år for at kunne opnå beskikkelse som dommer. Dommere og magistrater kan fjernes fra embedet af Præsidenten, hvis det godtgøres, at de er ude af stand til at bestride deres embede (uanset om det skyldes et fysisk eller mentalt handicap eller af andre årsager), eller de har udvist uredelig embedsførelse. Begæring herom indgives af repræsentanternes hus på grundlag af en beslutning, der er truffet med mindst to tredjedels flertal.

Opbygning af det juridiske erhverv: Advokater

Procederende advokater (barristers)/advokater (advocates)

Rolle og ansvarsopgaver

Advokater er fagfolk, der har autorisation til at yde juridisk rådgivning og repræsentere deres klienter ved domstolene eller ved andre retsinstanser.

For at kunne arbejde som advokat i Malta skal man være i besiddelse af en advokatbestalling udstedt af præsidenten og påført Maltas statssegl. Personer med en advokatbestalling skal, før de begynder at arbejde som advokat, aflægge troskabsed og embedsløfte ved appeldomstolen under en offentlig høring.

Organisation

Maltas advokatkammer repræsenterer de advokater, der opnår bestalling i Malta. Det er en frivillig, upolitisk, ikke-statslig organisation, der finansieres af medlemskontingenter og midler fra de aktiviteter, som organisationen arrangerer. Advokatkammeret er anerkendt som det rådgivende og repræsentative organ for advokater i spørgsmål, der vedrører domstols- og retsplejesystemet.

Der findes kun én type advokat i Malta, og begreberne "lawyer" og "advocate" bruges i flæng. Erhvervet reguleres af domstolsstyrelsen, der består af Maltas Præsident, en retspræsident, formanden for advokatkammeret, repræsentanter fra domstolene og andre jurister. Alle klager over advokater behandles af et udvalg på fem advokater, som afgiver anbefalinger til domstolsstyrelsen om, hvilke disciplinærforanstaltninger der skal træffes. Tre ud af de fem advokater udnævnes af advokatkammeret, hvilket betyder, at kammeret har stor indflydelse på reguleringen af erhvervet.

Advokatkammeret driver et informativt websted for advokatstanden, som også indeholder et register. Registret er delt i to dele: en offentligt tilgængelig del, som indeholder oplysninger om alle de advokater, der er medlem af advokatkammeret, og en privat medlemsdel, som indeholder oplysninger om alle de advokater, advokatkammeret kender til.

I de senere år har kammeret arrangeret en række akademiske konferencer og seminarer samt en række månedlige forelæsninger i et forsøg på at fremme en kultur, hvor alle advokater hele tiden udvikler deres kompetencer.

Juridiske databaser

Advokatkammerets websted indeholder oplysninger om advokatstanden, herunder nyheder, en arrangementskalender og en database over advokater. En del af webstedet er udelukkende for medlemmer, og her er der adgang til yderligere tjenester for advokater.

Er der gratis adgang til denne database?

Ja, det er gratis at benytte databasen.

Notarer

Rolle og ansvarsopgaver

Notarer er embedsmænd, der har autorisation til at modtage dels retsakter vedrørende dispositioner, som borgerne foretager livet igennem, dels testamenter, og de forsyner disse dokumenter med officiel bekræftelse. Som følge heraf har de desuden ansvaret for at opbevare sådanne dokumenter og kan udstede kopier af dem. Notarernes øvrige beføjelser og opgaver er fastsat i kapitel 55 i Maltas love (lov om notarerhvervet og notarialarkiver).

Inden notarer kan begynde at udøve deres erhverv, skal de aflægge troskabsed og embedsløfte ved appeldomstolen.

Domstolen til prøvelse af notarialakter er en særlig domstol, som fører tilsyn med alle notarer, notarialarkiverne og det offentlige register. Den består af medlemmer udpeget af justitsministeren blandt pensionerede dommere og magistrater og praktiserende advokater og notarer.

Domstolen kan, når den finder det påkrævet, uden varsel inspicere enhver notars arkiver eller det offentlige register eller se nærmere på notarens embedsførelse.

I januar hvert år offentliggøres der i Maltas lovtidende en fortegnelse over alle praktiserende notarer i Malta med tilhørende kontaktoplysninger.

Organisation

Notarrådet er det overordnede organ, der fører tilsyn med notarerhvervet. Rådet kan, enten på eget initiativ eller efter modtagelse af en klage, undersøge handlinger begået af notarer, som ikke opfylder de konventioner, der gælder for notarerhvervet. Rådet kan også behandle beskyldninger mod en notar om forsømmelighed eller misbrug i udførelsen af dennes erhverv eller i forbindelse med faglige spørgsmål, medmindre kompetencen til dette ligger hos en anden myndighed i henhold til artikel 85 og 94 i kapitel 55: Lov om notarerhvervet og notararkiver, Maltas love, eller enhver anden lov.

Juridiske databaser

Notarrådets officielle websted (Malta) indeholder oplysninger om notarrådet , generelle oplysninger til offentligheden og notarer samt et register med oplysninger om notarer, der praktiserer i Malta. Databasen er offentligt tilgængelig og gratis at benytte.

Andre juridiske erhverv

Advokatfuldmægtige

For at kunne arbejde som advokatfuldmægtig i Malta skal man være i besiddelse af en advokatbestalling udstedt af præsidenten og påført Maltas statssegl. Personer med en advokatbestalling skal, før de begynder at arbejde som advokat, aflægge troskabsed og embedsløfte ved appeldomstolen under en offentlig høring.

Advokatfuldmægtiges primære opgave er at bistå den advokat, som han eller hun er tilknyttet, i forbindelse med retssager. De kan således indgive processkrifter til justitskontorerne på vegne af klienter og udføre almindelige opgaver i forbindelse med forberedelsen af sagsanlæg.

Advokatfuldmægtige har møderet for byretten samt særlige domstole og nævn og har ret til at yde juridisk rådgivning.

Domstolsstyrelsen er det organ, der er ansvarligt for reguleringen af dette erhverv i Malta. En del af det maltesiske justits- og indenrigsministeriums websted omhandler erhvervet som advokatfuldmægtig og er offentlig tilgængeligt.

Justitssekretæren for domstolene

Justitssekretæren for domstolene er ansvarlig for justitskontorerne og de embedsmænd, der er tilknyttet disse, samt for registrering og forkyndelse af retshandlinger, fuldbyrdelse af f.eks. domme og dommerkendelser via særlige "marshals", der er udnævnt af domstolene, tvangsauktioner, nævningesager og andre straffesager.

Relevante links

Maltas advokatkammer

Notarrådets officielle websted (Malta)

Relevante dokumenter

Maltesisk undersøgelsesrapport om omkostningers gennemsigtighed (Malta's report of the Study on Transparency of costs  PDF (742 Kb) en

Sidste opdatering: 02/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.