På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Sagsomkostninger

Nordirland

Denne side indeholder vejledende oplysninger om sagsomkostninger i Nordirland.

Indholdet er leveret af
Nordirland

Regler for salærer og honorarer til de juridiske erhverv

Der findes omkostningstariffer for både County Court (byretten) og Supreme Court (højesteret) – hvoraf nogle omfatter salærer og honorarer.

Webstedet for Office of Public Sector Information indeholder en kopi af den lovgivning, som fastlægger den aktuelle omkostningstarif for County Court. Omkostningstariffen for High Court (landsretten) er ikke tilgængelig online. Disse tariffer følges kun i visse tilfælde og gælder ikke alle sager.

En Taxing Master (vurderingsekspert) kan vurdere sagsomkostningerne i visse sager, f.eks. skilsmissesager og sager vedrørende godtgørelse i forbindelse med skilsmisse. Sådanne omkostninger omfatter også advokatsalærer.

Northern Ireland Legal Services Commission (retshjælpsudvalget) fastsætter satser for sager vedrørende forældremyndighed i henhold til Children (Northern Ireland) Order 1995, hvor der ydes retshjælp.

 • Sager ved Family Proceedings Court (familieretten), der finansieres via ABWOR-ordningen (Assistance by Way of Representation), vurderes enten på grundlag af en timetakst eller en fast (sammensat) afgift.
 • Sager ved Family Care Centre (familiecentret), der opfylder bestemmelserne i artikel 3 i Legal Aid (Remuneration of Solicitors and Counsel in County Court Proceedings) Order (Northern Ireland) 1981, vurderes på grundlag af en standardafgift. Hvis sagen ikke opfylder bestemmelserne i ovennævnte artikel 3, vurderes den på grundlag af en timetakst, der ikke må overstige de grænser, der er fastsat i artikel 2 i samme lov.
 • Separations- og underholdssager ved Magistrates Court (byretten for strafferetlige sager), der finansieres via ABWOR-ordningen, vurderes ligeledes på grundlag af en fast afgift.
 1. Rådgivende advokater (solicitors)

 2. Webstedet for Law Society of Northern Ireland (Nordirlands advokatsamfund for rådgivende advokater) kan være nyttigt, når man skal finde en rådgivende advokat, men det indeholder ikke oplysninger om advokatsalærer, da de afhænger af mange faktorer, som varierer fra sag til sag.
 3. Procederende advokater (barristers)

 4. Webstedet for Northern Ireland Bar Library (Nordirlands advokatsamfund for procederende advokater) kan være nyttigt, når man skal finde en procederende advokat, men det indeholder ikke oplysninger om advokatsalærer, da de afhænger af mange faktorer, som varierer fra sag til sag.

Faste omkostninger

Faste omkostninger i civile sager

Faste omkostninger for sagens parter i civile sager

De faste omkostninger i forfatningssager afhænger af, hvor retssagen blev anlagt, og er baseret på de satser, som det pågældende domstolsniveau har fastsat. De gældende retsafgifter kan findes på Northern Ireland Court and Tribunals Service.

Disse omfatter ikke advokatsalærer.

Forfatningssager, der henvises til Det Forenede Kongeriges Supreme Court, er også forbundet med retsafgifter, og de kan findes her UK Supreme Court gebyrer.

Tidspunkt i en civil sag, hvor sagens parter skal betale faste omkostninger

Retsafgifter skal normalt betales, når retssagen anlægges, men der kan være andre afgifter forbundet med sideløbende processer under retssagen, f.eks. begæringer og retsmøder.

Sagsomkostningerne for en person, som ikke modtager retshjælp, aftales mellem den pågældende og dennes advokat.

Faste omkostninger i straffesager

Faste omkostninger for sagens parter i straffesager

I straffesager betaler en anklaget person, der modtager retshjælp, ikke sagsomkostninger. Sagsomkostningerne for en person, som ikke modtager retshjælp, aftales mellem den pågældende og dennes advokat.

Tidspunkt i en straffesag, hvor sagens parter skal betale faste omkostninger

Omkostninger til civile parter, f.eks. vidnegodtgørelse og honorarer til sagkyndige, betales normalt ved retssagens afslutning. Sådanne omkostninger er dog ikke faste omkostninger og afhænger af sagens genstand.

Faste omkostninger i forfatningssager

Faste omkostninger for sagens parter i forfatningssager

De faste omkostninger i forfatningssager afhænger af, hvor retssagen blev anlagt, og er baseret på de satser, som det pågældende domstolsniveau har fastsat. De gældende retsafgifter kan findes på Northern Ireland Court and Tribunals Service.

Disse omfatter ikke advokatsalærer.

Forfatningssager, der henvises til House of Lords (Overhuset) og den nye Supreme Court, som erstatter førstnævnte, er også forbundet med retsafgifter, men disse afgifter er endnu ikke fastlagt.

Tidspunkt i en forfatningssag, hvor sagens parter skal betale faste omkostninger

Retsafgifter skal normalt betales, når retssagen anlægges, men der kan være andre afgifter forbundet med sideløbende processer under retssagen, f.eks. begæringer og retsmøder.

Sagsomkostningerne for en person, som ikke modtager retshjælp, aftales mellem den pågældende og dennes advokat.

Pligt for advokater og andre partsrepræsentanter til at give forhåndsoplysninger

Parternes rettigheder og forpligtelser

Rådgivende advokater er forpligtet til at give parterne et overslag over de forventede omkostninger, men da disse afhænger af sagens forløb/udvikling, kan det være vanskeligt at komme med et nøjagtigt skøn ved retssagens begyndelse.

Omkostningskilder

Hvor kan jeg finde oplysninger om omkostningskilder i Nordirland?

Oplysninger om retsafgifter kan findes på Northern Ireland Court and Tribunals Service.

Webstederne for Law Society of Northern Ireland og Northern Ireland Bar Library kan være nyttige, når man skal finde en advokat, men de indeholder ikke oplysninger om advokatsalærer, som afhænger af den enkelte sag og af, om parterne er berettiget til retshjælp.

På hvilke sprog kan jeg finde oplysninger om omkostningskilder i Nordirland?

Oplysninger om retsafgifter på engelsk findes på Northern Ireland Court and Tribunals Service. Disse oplysninger kan på anmodning oversættes til en række andre sprog.

Hvor kan jeg finde oplysninger om mediation/mægling?

Sådanne oplysninger kan findes på webstedet for Northern Ireland Court and Tribunals Service.

Yderligere oplysninger kan også findes på webstedet for Law Society of Northern Ireland.

Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger om omkostninger?

Websteder med oplysninger om omkostninger

Webstedet for Northern Ireland Court and Tribunals Service indeholder en liste over samtlige retsafgifter.

Hvor kan jeg finde oplysninger om de forskellige procedurers gennemsnitlige varighed?

Statistiske oplysninger om domstolenes arbejde kan findes på Northern Ireland Court and Tribunals Service.

Hvor kan jeg finde oplysninger om en bestemt procedures gennemsnitlige samlede omkostninger?

Der findes ingen kendt kilde til sådanne oplysninger.

Der findes dog omkostningstariffer for sager ved både County Court og High Court. Disse er imidlertid kun tænkt som en vejledning og må ikke betragtes som endegyldige, da de ikke bruges i alle sager. Endvidere gælder de kun for sager på det pågældende domstolsniveau.

Den gældende tarif for County Court kan findes på webstedet for Office of Public Sector Information.

Omkostningstariffen for High Court er ikke tilgængelig online.

Moms

Hvor finder jeg disse oplysninger?

Der kan blive pålagt moms til den gældende sats på omkostninger, afgifter og udgifter i henhold til Value Added Tax Act 1983. Yderligere oplysninger om retsafgifter kan findes på Northern Ireland Court and Tribunals Service, hvor afgifterne er angivet ekskl. moms.

Retshjælp

Gældende indkomstgrænse på det civilretlige område

Retshjælp ydes normalt til personer, hvis årlige disponible indkomst ligger under 9 937 GBP, undtagen såfremt der er tale om personskade, hvor indkomstgrænsen er 10 955 GBP. I et begrænset antal offentligretlige sager vedrørende forældremyndighed (kendt som særlige "Children Order"-retssager) ydes der retshjælp uden hensyntagen til personens indkomst.  For yderligere oplysninger, se Northern Ireland Court and Tribunals Service.

Gældende indkomstgrænse på det strafferetlige område for tiltalte

Der er ikke fastsat nogen indkomstgrænse i forhold til retshjælp for tiltalte i Nordirland. Dommeren bevilger retshjælp til den tiltalte, hvis han eller hun mener, at den tiltalte ikke har tilstrækkelige midler til at betale for advokatbistand.

Gældende indkomstgrænse på det strafferetlige område for ofre

Der ydes ikke retshjælp til ofre inden for strafferetsplejens rammer.

Når ofre søger om godtgørelse, er det som regel ikke under retshjælpsordningen. Regeringen har etableret en særskilt lovbestemt ordning for erstatning til ofre; i Nordirland hedder ordningen Criminal Injury Compensation Scheme. Under denne ordning kan ofre søge erstatning uden juridisk rådgivning og advokatbistand. Bistand i forbindelse med kravet ydes gratis af Northern Ireland Court and Tribunals Service oplysninger og en "virtuel gennemgang" for ofre og vidner.

 • Endvidere tilbyder Northern Ireland Court and Tribunals Service har en ordning, hvor retsafgifter enten kan blive godtgjort. eller man kan blive fritaget for dem. Der er tale om indkomstafhængig ordning, og ansøgere skal udfylde en standardblanket.
 • Retssagen er omkostningsfri for en tiltalt, der har fået bevilget retshjælp i en straffesag.
 • Som nævnt ovenfor ydes der normalt retshjælp til personer, hvis årlige disponible indkomst ligger under GBP 9 957.
 • I et begrænset antal offentligretlige familiesager vedrørende forældremyndighed (kendt som særlige "Children Order"-retssager) ydes der retshjælp uden hensyntagen til personens indkomst.
 • Tildeling af eller fritagelse for omkostninger beror på domstolens skøn.

Hvornår skal den tabende part betale den vindende parts omkostninger?

Tildelingen af omkostninger beror på domstolens skøn. Reglerne for Court of Judicature i Nordirland og reglerne for County Court i Nordirland fastlægger omkostningerne, men er ikke tilgængelige online.

Honorarer til sagkyndige

Antallet af sagkyndige er begrænset af domstolenes regler – reglerne for Court of Judicature i Nordirland og reglerne for County Court i Nordirland. Der findes ingen faste omkostninger eller omkostningstariffer for sagkyndige, da deres honorarer afhænger af, hvilken type sagkyndig der er tale om, og den pågældendes rolle i retssagen.

Oversætter- og tolkehonorarer

Når en civil sag eller familiesag finansieres privat, er det generelt den part, der har brug for tolkeservice, som sørger for dette og afholder udgifterne hertil.

Northern Ireland Courts and Tribunals Service vil dog sørge for og fra central side finansiere en tolk til en ikke-engelsktalende part i følgende sager: forundersøgelser, familiesager, hvor børn er involveret, eller sager om vold i hjemmet (herunder tvangsægteskaber).

Hvis sagen ikke falder ind under et af ovennævnte kriterier, kan der stadig finansieres en tolk, hvis dommeren bestemmer, at det er den eneste måde, som parten kan forstå sagsforløbet på, og hvis vedkommende ikke kan opnå offentlig finansiering, ikke har råd til selv at betale en tolk, eller dommeren udtrykkeligt beslutter, at der skal udpeges en tolk.

I de tilfælde, hvor Northern Ireland Courts and Tribunals service sørger for en tolk og betaler tolkens honorar, er dette honorar fastlagt i vilkårene og betingelserne for at hyre tolken. Honoraret kan variere fra sag til sag alt efter retsmødets længde, afstand og rejsetid til og fra retten og det transportmiddel, som tolken anvender. Vilkårene og betingelserne er gældende for enhver honorarudbetaling for at sikre, at der ikke gives overbetaling.

Relevante dokumenter

Det Forenede Kongeriges rapport om undersøgelsen af gennemsigtigheden af omkostninger PDF (448 Kb) en

Relevante links

Law Society of Northern Ireland
Northern Ireland Bar Library
Office of Public Sector Information
Oplysninger om retsafgifter fra Northern Ireland Court and Tribunals Service
Northern Ireland Court and Tribunals Service
Oplysninger om listen over handelssager fra Northern Ireland Court and Tribunals Service
Victim Support Northern Ireland and Tribunals Service

Sidste opdatering: 26/06/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.