Sagsomkostninger

Polen

I denne casestudy, der vedrører familieret (forældremyndighed), anmodedes medlemsstaterne om at give den part, der anlægger retssag, oplysninger om sagsomkostningerne i følgende tilfælde: Tilfælde A – National sag: To personer har i en årrække levet sammen uden at være gift. De har et barn på tre år, da de går fra hinanden. Ifølge en retsafgørelse er moderen tillagt forældremyndigheden, medens faderen har samværsret. Moderen anlægger sag med henblik på at begrænse faderens samværsret. Tilfælde B – Tværnational sag, hvor De er advokat i medlemsstat A: To personer har i en årrække levet sammen i en medlemsstat (medlemsstat B) uden at være gift. De har et barn sammen, men går fra hinanden umiddelbart efter barnets fødsel. Ifølge en retsafgørelse truffet i medlemsstat B er moderen tillagt forældremyndigheden, medens faderen har samværsret. Moderen og barnet flytter til en anden medlemsstat (medlemsstat A) for at bosætte sig der, hvilket de ifølge retsafgørelsen har lov til, og faderen forbliver i medlemsstat B. Nogle få år senere anlægger moderen sag i medlemsstat A med henblik på at ændre faderens samværsret.

Indholdet er leveret af
Polen

Sagsomkostninger i Polen

Casestudie 2 (i sag B (hvor landet, i hvilket hustruen lægger sag an, er Polen) er gebyrerne, omkostningerne og betingelserne de samme som i sag A).

Vejledende omkostninger for sager ved domstole, appeller og alternativ konfliktløsning


Case­studie

Domstol

Appelsager

Alternativ konfliktløsning

Gebyrer for sags­anlæg

Udskrifts­gebyrer

Andre gebyr­er

Gebyrer for sags­anlæg

Udskrifts­gebyrer

Andre ge­byrer

Er dette en mulighed i denne type sager?

Omkostninger

Sag A

Fast omkost­ning 40 PLN

For hver kopi, kopier af domme med tvangsfuld-byrdelse, kopier af domme med retsvirkning – 6 PLN. Hvis disse dokumenter er på et fremmed­sprog eller indeholder tabeller – 12 PLN pr. side.

--

Alminde­lige regler gælder – fast gebyr på 40 PLN

--

--

Det står parterne frit for at vælge alternativ konfliktløsning

Hvis domstolen accepterer retsgyldig­hedsklau­sulen, 50 PLNOmkostninger og gebyrer til advokat, foged og sagkyndige


Case­studie

Advokat

Foged

Sagkyndig

Er der advokattvang?

Gennem-snitlige omkost­ninger

Er der advokat­tvang?

Omkost-ninger før doms­afsigelsen

Omkost­ninger efter doms-afsigelsen

Er dette obligatorisk?

Omkost­ninger

Sag A

Nej

Minimum 120 PLN

Nej

--

--

Nej

Ifølge den sagkynd­iges beregningerGodtgørelse til vidner, sikkerhedsstillelse og andre relevante gebyrer


Case­studie

Godtgørelse til vidner

Sikkerhedsstillelse

Andre gebyrer

Får vidnet udbetalt godtgørelse?

Omkostninger

Eksisterer dette, og hvornår og hvordan bruges det?

Om­kost­ning­er

Beskrivelse

Omkost­ninger

Sag A

Ja

Transportomkost-ninger, tabt arbejdsfortjeneste, indlogering, i henhold til art. 85 til 88 i lov om sagsomkostninger i civile sager

--

--

--

--Omkostninger til retshjælp og andre godtgørelserCase­studie

Retshjælp

Godtgørelse

Hvornår og på hvilke beting­elser anvend­es rets­hjælp?

Hvor-når godt­gøres hele beløbet?

Beting­elser?

Kan den vindende part få godtgjort sagsomkost­ninger?

Hvis hele beløbet ikke godtgøres, hvilken procentdel godtgøres så generelt?

Hvilke omkost­ninger godtgøres aldrig?

Er der tilfælde, hvor retshjælpen skal tilbage­betales til retshjælps­organet?

Sag A

En part, der er fritaget for at betale sags­omkost-ninger, kan søge om at få rets­hjælp. Domstol­en afgør, om der er behov for deltag-else af en profes-sionel advokat.

Afhæng-er af domstol­ens afgørelse

Hvis omkost­ningerne er usædvan­lig høje eller medfører økono­miske vanskeligheder for parten

Almindelige regler gælder, afhængig af omstændig­hederne

--

Omkost-ninger, der er højere end det, der er væsentligt og passende for sagen

--Omkostninger til oversættelse og tolkning


Case­studie

Oversættelse

Tolkning

Andre særlige omkostninger i forbindelse med tværnationale tvister?

Hvornår og på hvilke betingelser er oversættelse nødvendig?

Omtrentlige omkost­ninger?

Hvornår og på hvilke betingelser er tolkning nødvendig?

Omtrentlige omkost­ninger?

Beskrivelse

Omtrentlige omkost­ninger?

Sag A

Hvis der indsendes dokumenter til domstolen på et andet sprog

I henhold til justitsministe­rens bekendt­gørelser af 24. januar 2005

--

--

--

--


Sidste opdatering: 04/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.