Sagsomkostninger

Polen

Denne side indeholder oplysninger om sagsomkostninger i Polen.

Indholdet er leveret af
Polen

Familieret – skilsmisse

Familieret – forældremyndighed

Familieret – underholdsbidrag

Handelsret – kontrakter

Handelsret – ansvar

Regler om salærer og honorarer for de juridiske erhverv

Advokater

I Polen fastlægges salæret i de enkelte sager ifølge aftale mellem advokaten (adwokat) og klienten i overensstemmelse med loven. Følgende faktorer kan tages i betragtning:

 • sagens kompleksitet og omfang
 • den tid, der kræves for en korrekt udførelse af et hverv
 • advokatens erfaring og faglige kompetencer
 • tidsfrister
 • hvor presserende sagen er
 • andre faktorer.

Ifølge justitsministerens bekendtgørelse om advokatsalærer af 28. september 2002 (Rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie) skal der ved fastlæggelsen af salæret tages højde for:

 • sagens kompleksitet og art
 • det arbejde, der kræves af sagen.

Afhængig af materialet og klientens familiesituation kan advokaten i særlige sager fastlægge et lavere salær end det, der er fastsat i lov om sagsomkostninger i civile sager (Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

I princippet betaler den tabende part sagsomkostningerne. Det beløb, som dommeren bevilger (til repræsentation ved en advokat), skal dog være i overensstemmelse med den grænse, der er fastlagt i justitsministerens bekendtgørelse om advokatsalærer af 28. september 2002. Derfor (i henhold til stk. 2) må salæret ikke overstige den laveste takst ganget med seks eller værdien af genstanden for søgsmålet. Salærets størrelse afhænger også af sagens karakter og formål samt af, hvilken fase sagen befinder sig i. I kapitel 2 til 5 i bekendtgørelsen fastlægges de laveste salærtakster i forskellige typer sager.

Juridiske rådgivere

Juridiske rådgivere (radcy prawni) i Polen er omfattet af regler svarende til bestemmelserne om advokater.

Retshåndhævende embedsmænd (fogeder)

Salærer til embedsmænd ved domstolene/fogeder (komornicy) er også fastlagt i henhold til polsk lovgivning – i lov om retshåndhævende embedsmænd og tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger (Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji).

De generelle regler er:

I alle økonomiske sager skal salæret beregnes som en procentdel af kravets værdi. Hvis den retshåndhævende embedsmand sikrer et pengekrav, må det salær, som kreditoren betaler, hverken overstige 2 procent af kravets værdi eller være mindre end 3 procent af den gennemsnitlige månedlige løn eller højere end dette beløb ganget med 5.

Ved fuldbyrdelsen af et krav opkræver den retshåndhævende embedsmand et salær fra debitoren på 15 procent af kravets værdi. Dette må ikke være mindre end 10 procent af den gennemsnitlige månedlige løn, og det må ikke overstige denne værdi ganget med 30.

I ikke-økonomiske sager, hvor den retshåndhævende embedsmand sikrer og fuldbyrder andre krav end pengekrav, er salæret fast.

Faste omkostninger

Faste omkostninger i civile sager

Den lov, der regulerer sagsomkostninger i civile sager, omfatter gebyrer og omkostninger.

Gebyret er det beløb, der opkræves for alle dokumenter, som forelægges for retten, hvis loven fastsætter et sådant gebyr. Der findes tre forskellige typer gebyrer: variable, faste og grundlæggende.

Gebyrets størrelse afhænger af sagens karakter: civilret, familieret, erhvervsret eller andet. Der tages også hensyn til sagens art ved fastlæggelsen af omkostningerne.

Omkostningerne omfatter vederlag, der er forbundet med parternes, vidnernes og de sagkyndiges deltagelse i proceduren. De afhænger af tiden og indsatsen. Omkostningerne kan omfatte honorarer til tolke og oversættere, rejse- og indlogeringsomkostninger og godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste til vidner på grund af den tid, de bruger i retten. Andre omkostninger er: godtgørelse til andre institutioner og personer, undersøgelse af bevismateriale, transport og sikker opbevaring af dyr og genstande, varighed af varetægtsfængsling og offentliggørelse af meddelelser.

Dertil kommer sagsomkostningerne. Disse består af sagsomkostninger, omkostninger til sagens forberedelse og foranstaltninger truffet af advokaten eller den juridiske rådgiver i forbindelse med repræsentation af klienten (herunder salærer for repræsentation og rådgivning).

Den almindelige regel er, at den tabende part skal godtgøre den vindende part de omkostninger, som sidstnævnte har afholdt for at sikre sine interesser, medmindre andet er angivet. Den vindende part skal dog vente indtil retsafgørelsen, før disse omkostninger kan godtgøres. Omkostningsspørgsmålet afgøres i sagens sidste fase, lige inden den endelige dom.

Tidspunkt i en civil sag, hvor sagens parter skal betale faste omkostninger

Det skyldige beløb skal betales i det øjeblik, hvor et dokument indgives til domstolen (art. 10 i lov om sagsomkostninger i civile sager).

Faste omkostninger i straffesager

Faste omkostninger for sagens parter i straffesager

Omkostningerne er generelt ikke faste, men beregnes, efter at dommen er afsagt. Beløbet afhænger af sagens længde, dommen og honorarerne til sagkyndige. Faste omkostninger kan kun forudsiges i sager, der er anlagt af privatpersoner, hvor den person, som anlægger sagen, skal betale et fast gebyr for sagsanlæg.

Tidspunkt i en straffesag, hvor sagens parter skal betale faste omkostninger

Faste omkostninger for sagens parter i straffesager skal betales efter en dom (som er gyldig og bindende for parterne).

Grundlæggende omkostninger i forfatningssager

Polens civile retsplejelov giver (i art. 424) mulighed for at indsende en anmodning om genoptagelse af en sag efter en endelig dom ved en domstol i anden instans. Dette kan ske, hvis en dom er til skade for en part, og hvis det ikke var eller er muligt at ændre og omstøde afgørelsen/dommen (en begæring, hvori der sættes spørgsmålstegn ved, om dommen er i overensstemmelse med loven).

En sådan anmodning er også mulig, hvis uoverensstemmelsen med loven vedrører overtrædelser af de grundlæggende regler i retsordenen eller overtrædelser af den forfatningssikrede frihed eller menneske- og borgerrettigheder, og hvis dommen blev afsagt ved en domstol i første instans. I sådanne tilfælde fastlægger lov om sagsomkostninger i civile sager et obligatorisk gebyr. Der er tale om et grundlæggende gebyr på 30 PLN, medmindre andet er angivet i loven (art. 14).

Der findes desuden undtagelser fra denne regel. Gebyret er:

 • 40 PLN, hvis begæringen baseret på uoverensstemmelse vedrører andre procedurer end retssager, der er indledt på eget initiativ
 • 1 000 PLN, hvis begæringen baseret på uoverensstemmelse vedrører en afgørelse fra formanden for styrelsen for konkurrence og forbrugerbeskyttelse
 • 3 000 PLN, hvis begæringen baseret på uoverensstemmelse vedrører en afgørelse fra formanden for det nationale radio- og tv-nævn.

Grundlæggende omkostninger i forfatningssager, hvor der skal betales faste omkostninger

De grundlæggende omkostninger i en forfatningssag skal betales, når det afgiftspligtige dokument indsendes til domstolen (art. 10 i lov om sagsomkostninger i civile sager).

Pligt for advokater og andre partsrepræsentanter til at give forhåndsoplysninger

Parternes rettigheder og forpligtelser

I henhold til almindelig lov er advokater og andre partsrepræsentanter ikke ansvarlige for det endelige resultat af en sag. De har kun pligt til at udvise passende omhu og træffe alle de foranstaltninger, der er nødvendige for en korrekt behandling af sagen. Det betyder også, at advokater og partsrepræsentanter efter eget skøn kan udvælge de oplysninger, som kan være anvendelige for deres klienter.

Nogle pligter er omhandlet i brancheadfærdskodekserne. Disse udstedes imidlertid af brancheforeningerne, og de tjener udelukkende som vejledning. Hvis de overtrædes, medfører det kun disciplinærforanstaltninger.

Sagsomkostninger

 • Afholdes af den vindende part
 • Afholdes af den tabende part.

Omkostningskilder

Hvor kan jeg finde oplysninger om omkostningskilder i Polen?

Oplysninger (herunder oplysninger om omkostninger) findes på det polske justitsministeriums officielle websted. Lov om sagsomkostninger i civile sager finder generelt anvendelse. Det betyder, at alle, der er involveret i retssager, eller som søger oplysninger om omkostninger, nemt kan finde de relevante regler.

Personer, som har svært ved at forstå loven, kan bede om hjælp fra deres juridiske repræsentanter (advokat eller juridisk rådgiver). Professionelle partsrepræsentanter kan i forbindelse med forskellige procedurer give oplysninger og yde hjælp på andre sprog.

På hvilke sprog kan jeg finde oplysninger om omkostningskilder i Polen?

Oplysningerne er kun tilgængelige på polsk.

Hvor kan jeg finde oplysninger om mediation?

Polens civile retsplejelov indeholder oplysninger om mediation i art. 183¹ til art. 183¹, stk. 5. Mediatorers salærer og udgifter, der kan refunderes, er fastlagt i justitsministerens bekendtgørelse af 30. november 2003. Mediationsomkostninger anses dog ikke generelt for at være en udgift i forbindelse med retssager, medmindre domstolen har påbudt mediationen.

Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger om omkostninger?

Websted med oplysninger om omkostninger

Det polske justitsministeriums websted er en del af den polske regerings officielle websted. Her beskrives retssystemetog emner, der vedrører Polens civilret, herunder retsomkostninger. Der er et link på webstedet til en redegørelse for omkostningerne i civile sager (kun på polsk).

Hvor kan jeg finde oplysninger om de forskellige procedurers gennemsnitlige varighed?

Det er meget vanskeligt at forudsige en procedures gennemsnitlige varighed, da den afhænger af sagens juridiske og faktiske kompleksitet.

Hvor kan jeg finde oplysninger om en bestemt procedures gennemsnitlige samlede omkostninger?

Trods det ovenstående er det muligt at beregne en procedures gennemsnitlige omkostninger. Omkostningerne til retlig repræsentation fastlægges ved procedurens påbegyndelse. Omkostningerne afhænger af en aftale mellem klienten og repræsentanten. Hvad angår retlig repræsentation på eget initiativ, er omkostningerne fastlagt i bekendtgørelsen.

Det er også muligt at vurdere selve retssagens omkostninger. Gebyrerne er fastlagt i lov om sagsomkostninger i civile sager og afhænger af værdien af genstanden for søgsmålet og sagens karakter (f.eks. kommerciel eller skilsmisse). Parterne skal også tage højde for omkostninger til indkaldelse af sagkyndige.

Moms

Hvor finder jeg oplysninger om dette?

Gebyrer og omkostninger i henhold til lov om sagsomkostninger i civile sager er afgiftsfrie og pålægges derfor ingen moms. Juridisk bistand pålægges en ensartet momssats (23%).

Hvad er de gældende satser?

Den gældende moms er 23%. De tjenesteydelser, som juridiske rådgivere og advokater yder, beskattes på samme måde som andre tjenesteydelser. Beskatningen er fastlagt i momsloven.

Retshjælp

Gældende indkomstgrænse på det civilretlige område

Personer, der ønsker at blive fritaget for at betale sagsomkostninger, skal fremsætte en officiel begæring. De kan blive fritaget for at betale sagsomkostninger, hvis de kan dokumentere, at de ikke er stand til at dække omkostningerne, uden at det medfører vanskeligheder for dem selv eller deres familier.

Ansøgere skal desuden forelægge en skriftlig erklæring, der indeholder følgende oplysninger: civilstand, indkomst, indtægtskilder og aktiver. Hvis de ovennævnte betingelser opfyldes, bevilger domstolen fritagelsen og formidler desuden gratis, professionel retshjælp (En advokat eller en anden partsrepræsentant betales af statskassen ved retssagens påbegyndelse. Ved sagens afslutning er den tabende part forpligtet til at refundere den vindende parts udgifter på dennes anmodning).

Gældende indkomstgrænse på det strafferetlige område

Der er ikke nogen fast indkomstgrænse. Som generel regel skal en ansøger rettidigt dokumentere, at det i betragtning af vedkommendes families økonomiske situation ville være belastende at skulle betale omkostningerne.

Gældende indkomstgrænse på det strafferetlige område for ofre

Der er ikke nogen fast indkomstgrænse. Der kan formidles retshjælp, hvis ofret – som part i sagen – ikke er i stand til at betale omkostningerne, uanset vedkommendes og vedkommendes families økonomiske situation.

Andre betingelser for tildeling af retshjælp til ofre

Som nævnt ovenfor skal ofret være part i sagen. Under efterforskningen er ofret part på eget initiativ. Når sagen bringes for domstolen, får vedkommende status af en såkaldt "borgerlig part".

Andre betingelser for formidling af retshjælp til tiltalte

Der findes ikke andre betingelser for formidling af retshjælp til tiltalte. Der findes dog yderligere årsager til at formidle retshjælp til tiltalte. Retshjælp er obligatorisk, når:

 • tiltalte er mindreårig
 • tiltalte er døv, stum eller blind
 • der er god grund til at tvivle på tiltaltes tilregnelighed
 • domstolen vurderer, at det er nødvendigt på grund af omstændigheder, der vanskeliggør forsvaret
 • sagen finder sted ved en lokal domstol, der fungerer som domstol i første instans, hvor en person tiltales for en grov forbrydelse eller fratages sin frihed
 • proceduren finder sted ved højesteret.

Omkostningsfrie retssager

I tilfælde af offentlig retsforfølgning i straffesager dækkes omkostningerne af statskassen.

Børne- og ungdomssager er omkostningsfrie.

Sagsøgere i bestemte sager (f.eks. vedrørende underholdsforpligtelser og misbrug af kontraktbestemmelser) er fritaget for sagsomkostninger (art. 96 i bekendtgørelse om lov om sagsomkostninger i civile sager).

Hvornår skal den tabende part betale den vindende parts omkostninger?

Den almindelige regel er, at den tabende part skal dække de væsentlige sagsomkostninger og refundere den vindende parts omkostninger til retlig repræsentation. De omkostninger, der kan refunderes, er angivet i Polens civile retsplejelov (art. 98 -110). De omkostninger, der kan opnås dækning for, omfatter særlig: sagsomkostninger, transportomkostninger, tabt arbejdsfortjeneste og omkostninger til en juridisk repræsentant.

Honorarer til sagkyndige

Domstolen fastlægger honorarer til sagkyndige, afhængig af sagens formål, kvalifikationer, den brugte tid og arbejdsbyrdens omfang.

Oversætter- og tolkehonorarer

Honorarerne afhænger af, om oversættelsen/tolkningen er påbudt af staten, eller privatpersoner har anmodet derom.

Bestemmelserne om honorarer til autoriserede oversættere (vedtaget af justitsministeriet den 25. januar 2005 - lovtidende nr. 2007/41, pkt. 265) fastlægger de honorarer, der betales af offentlige institutioner. følge bestemmelserne fastlægges omkostningerne ud fra følgende faktorer: kilde- og målsprog (på baggrund af den generelle forestilling om, at det er nemmere og derfor billigere at oversætte fra et fremmedsprog til oversætterens modersmål). Andre faktorer er terminologi og specialiseringsniveau.

I den private sektor reguleres omkostningerne ifølge aftale mellem oversætteren/tolken og vedkommendes klient.

Kilderne er:

 • justitsministerens bekendtgørelse af 28. september 2002 om advokatsalærer – lovtidende nr. 2002/163, pkt. 1348
 • lov om sagsomkostninger i civile sager – lovtidende nr. 2005/167, pkt. 1398
 • justitsministerens bekendtgørelse af 25. januar 2005 om honorarer til autoriserede oversættere – lovtidende nr. 2007/41, pkt. 265.

Relaterede dokumenter

Rapport fra Polen om en analyse af gennemsigtigheden af omkostninger PDF (396 Kb) en

Sidste opdatering: 04/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.