Den originale sprogudgave af denne side portugisisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Sagsomkostninger

Portugal

Denne side indeholder oplysninger om sagsomkostninger i Portugal.

Indholdet er leveret af
Portugal
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Regler om salærer og honorarer til de juridiske erhverv

1. Juridiske bisiddere

I Portugal er der fastsat bestemmelser om honorarer til juridiske bisiddere (solicitadores), der handler som fogeder (agentes de execução), i ministeriel bekendtgørelse (Portaria) nr. 331-B/2009 af 30. marts (artikel 11-25).

2. Juridiske rådgivere

I Portugal er honorarer til juridiske rådgivere (consultores jurídicos) ikke reguleret.

3. Advokater

I Portugal er honorarer til advokater (advogados) ikke reguleret.

4. Domstolstjenestemænd

Gebyrer for tjenester, der udføres af domstolstjenestemænd (oficiais de justiça) i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse, er fastsat i artikel 9 og tabel II i bestemmelserne om sagsomkostninger som godkendt ved lovdekret (Decreto-Lei) nr. 34/2008 af 26. februar og ved ministeriel bekendtgørelse nr. 331‑B/2009 af 30. marts (artikel 11 og 25).

5. Advokater, der yder retshjælp

Advokaters salærer for tjenester, de yder inden for rammerne af retshjælp, er fastsat i ministeriel bekendtgørelse nr. 1386/2004 af 10. november og ministeriel bekendtgørelse nr. 10/2008 af 3. januar som ændret ved ministeriel bekendtgørelse nr. 210/2008 af 29. februar.

Faste omkostninger

Faste omkostninger i civile sager

Faste omkostninger for sagens parter i civile sager

De faste omkostninger for sagens parter i civile sager er fastsat i artikel 5-7 og tabel I og II, der er vedhæftet som bilag til bestemmelserne om sagsomkostninger, som godkendt ved lovdekret nr. 34/2008 af 26. februar.

Tidspunkt i en civil sag, hvor sagens parter skal betale faste omkostninger

Generelt betales retsafgifter ved indledningen af sagen og på det tidspunkt, hvor retsmødet berammes. Generelt betales sagkyndige og domstolstjenestemænd inden deres deltagelse i sagen.

Faste omkostninger i straffesager

Faste omkostninger for sagens parter i straffesager

De faste omkostninger for sagens parter i straffesager er fastsat i artikel 8 og tabel IIII, der er vedhæftet som bilag til bestemmelserne om sagsomkostninger, som godkendt ved lovdekret nr. 34/2008 af 26. februar.

Tidspunkt i en straffesag, hvor sagens parter skal betale faste omkostninger

Det tidspunkt, hvor faste omkostninger skal betales, afhænger af den enkelte persons rolle i sagen. Det eneste tilfælde, hvor retsafgifter betales på tidspunktet for det relevante retsskridt, er, når der indgives en ansøgning om at blive statsadvokatmedhjælper (assistente), og når en statsadvokatmedhjælper indleder en strafferetlig efterforskning. I alle andre tilfælde, dvs. situationer, der involverer tiltalte, og alle andre situationer, der involverer en statsadvokatmedhjælper, betales retsafgiften ved afslutningen af det pågældende trin i straffesagen (efterforskning, dom eller appel) i overensstemmelse med dommerens afgørelse.

Faste omkostninger i forfatningssager

Faste omkostninger for sagens parter i forfatningssager

De faste omkostninger for sagens parter i forfatningssager er fastsat i artikel 6-9 i lovdekret nr. 303/98 af 7. oktober som ændret ved lovdekret nr. 91/2008 af 2. juni.

Tidspunkt i en forfatningssag, hvor sagens parter skal betale faste omkostninger

De faste omkostninger skal først betales ved sagens afslutning.

Pligt for advokater og andre partsrepræsentanter til at oplyse herom på forhånd

Parternes rettigheder og forpligtelser

Advokater og andre partsrepræsentanter er etisk og juridisk forpligtet til at afgive detaljerede oplysninger om parternes rettigheder og forpligtelser, da de har et godt kendskab til udsigterne til at vinde sagen og de med sagen forbundne omkostninger.

Omkostningskilder

Hvor kan jeg finde oplysninger om omkostningskilder i Portugal?

Flere oplysninger om systemet for sagsomkostninger i Portugal findes på https://igfij.mj.pt/custas/Paginas/default.aspx.

På hvilke sprog kan jeg finde oplysninger om omkostningskilder i Portugal?

Oplysninger om omkostningskilder i Portugal findes kun på portugisisk.

Hvor kan jeg finde oplysninger om mægling?

Oplysninger om mægling, navnlig offentlige mæglingsordninger i civile sager, familieretlige sager, arbejdsretlige sager og straffesager, findes på http://www.dgpj.mj.pt/sections/gral/mediacao-publica/mediacao-anexos/formularios-para-pedidos/.

Hvor kan jeg finde oplysninger om de forskellige procedurers gennemsnitlige varighed?

Oplysninger om den gennemsnitlige varighed af en retssag findes på webstedet for Portugals retsstatistikker – http://www.dgpj.mj.pt/sections/estatisticas-da-justica.

Hvor kan jeg finde oplysninger om en bestemt procedures gennemsnitlige samlede omkostninger?

Sådanne oplysninger er ikke tilgængelige og kan kun fås via forskellige oversigter eller tabeller for honorarer og gebyrer.

Merværdiafgift – hvordan vises denne oplysning?

Sagsomkostninger er ikke momspligtige. Honorarer og salærer til fagfolk er momspligtige, men de anførte lovfastsatte omkostninger er eksklusive moms.

Hvilke satser gælder?

Oplysninger om gældende momssatser er ikke tilgængelige.

Retshjælp

Indkomstgrænse i civilsager

Metoden til beregning af indkomstgrænsen for retshjælp i civile sager findes i bilaget til lov (Lei) nr. 34/2004 af 29. juli som ændret ved lov nr. 47/2007 af 28. august.

Indkomstgrænse for tiltalte i straffesager

Metoden til beregning af indkomstgrænsen for retshjælp i straffesager findes i bilaget til lov (Lei) nr. 34/2004 af 29. juli som ændret ved lov nr. 47/2007 af 28. august.

Indkomstgrænse for forurettede i straffesager

Der findes ingen indkomstgrænse for retshjælp til forurettede i straffesager.

Andre betingelser for bevilling af retshjælp til ofre

Andre betingelser gør sig gældende for bevilling af retshjælp til ofre. Ofre betaler ikke retsafgifter, når de repræsenteres af foreningen for støtte til ofre [Associação de Apoio à Vítima].

Andre betingelser for bevilling af retshjælp til tiltalte

Andre betingelser gør sig gældende for bevilling af retshjælp til tiltalte. Disse vedrører den tiltaltes økonomiske situation og beregnes med henvisning til den model, der er fastlagt i artikel 39 i lov nr. 34/2004 af 29. juli som ændret ved lov nr. 47/2007 af 28. august.

Omkostningsfrie retssager

Retssager kan være omkostningsfrie for den ene eller begge parter baseret på fritagelse for retsafgifter eller bevilling af retshjælp.

Hvornår skal den tabende part betale den vindende parts omkostninger?

Generelt har den vindende part ret til kompensation for omkostninger, som den tabende part skal betale med den andel, som dommeren fastlægger, afhængigt af den endelige afgørelse. Den vindende parts ret til kompensation bortfalder, hvis den tabende part modtager retshjælp og dermed er fritaget for betaling af retsafgifter.

Honorarer til sagkyndige

Den pågældende part skal normalt betale honorarer til sagkyndige. Hvis parten har modtaget retshjælp, betales honorarer til sagkyndige af instituttet for finansiel forvaltning og retsinfrastruktur [Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça – IGFEJ].

Oversætter- og tolkehonorarer

Normalt betales oversætter- og tolkehonorarer af den berørte part. Hvis parten har modtaget retshjælp, betales honorarer til sagkyndige dog af instituttet for finansiel forvaltning og retsinfrastruktur [Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça – IGFEJ].

Vigtige dokumenter

Portugisisk rapport om undersøgelse af sagsomkostningers gennemsigtighed PDF (781 Kb) en

Sidste opdatering: 25/01/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.