Sagsomkostninger

Portugal

Denne side indeholder oplysninger om sagsomkostninger i Portugal.

Indholdet er leveret af
Portugal

En mere dybdegående analyse af sagsomkostninger findes i følgende casestudier:

Familieret – skilsmisse

Familieret – forældremyndighed

Familieret – underholdsbidrag

Erhvervsret – kontraktforhold

Erhvervsret – ansvar

Regler for salærer og honorarer til de juridiske erhverv

1. Juridiske bisiddere (solicitadores)

I Portugal er honorarer til solicitadores, der handler som fogeder, fastsat i ministeriel bekendtgørelse (Portaria) nr. 282/2013 af 29. august 2013, som ændret (artikel 43-51).

2. Juridiske rådgivere (consultores jurídicos)

Honorarer til juridiske rådgivere er ikke reguleret i Portugal.

3. Advokater (advogados)

Advokatsalærer er ikke reguleret i Portugal.

4. Domstolstjenestemænd (oficiais de justiça)

Omkostningerne forbundet med domstolstjenestemænds indgriben i fuldbyrdelsessager er reguleret i artikel 9 og tabel II i bestemmelserne om sagsomkostninger (Regulamento das Custas Processuais) som godkendt ved lovdekret (Decreto-Lei) nr. 34/2008 af 26. februar 2008, som ændret, og i ministeriel bekendtgørelse nr. 282/2013 af 29. august 2013, som ændret, (artikel 43-51, der finder anvendelse i henhold til artikel 59, stk. 1).

5. Advokater, der arbejder inden for retshjælpsområdet

Advokatsalærerne for ydelser, som leveres på området for retshjælp, er fastsat i ministeriel bekendtgørelse nr. 1386/2004 af 10. november 2004, ministeriel bekendtgørelse nr. 161/2020 af 30. juni 2020 og ministeriel bekendtgørelse nr. 10/2008 af 3. januar 2008, som ændret.

Faste omkostninger

Faste omkostninger i civilretlige sager

Faste omkostninger for sagens parter i civilretlige sager

De faste omkostninger for sagens parter i civilretlige sager er fastsat i artikel 5-7 og i tabel I og II i bilaget til bestemmelserne om sagsomkostninger, som godkendt ved lovdekret nr. 34/2008 af 26. februar 2008, som ændret.

Tidspunktet i en civil sag, hvor de faste omkostninger skal betales

Generelt betales retsafgiften ved indledningen af sagen og på det tidspunkt, hvor retsmødet berammes. Generelt betales sagkyndige og domstolstjenestemænd inden deres deltagelse i sagen.

Faste omkostninger i straffesager

Faste omkostninger for sagens parter i straffesager

De faste omkostninger, som skal betales af sagens parter i en straffesag, fremgår af artikel 8 og i tabel III i bilaget til bestemmelserne om sagsomkostninger, som godkendt ved lovdekret nr. 34/2008 af 26. februar 2008, som ændret.

Tidspunktet i en straffesag, hvor de faste omkostninger skal betales

Tidspunktet i straffesagen, hvor de faste omkostninger skal betales, afhænger af den pågældende persons rolle i sagen og de foranstaltninger, som vedkommende agter at træffe. Der er kun to tilfælde, hvor retsafgiften skal betales samtidig med det relevante retsskridt: Når den pågældende person indtræder som civil part, og når der indledes en undersøgelse på en civil parts anmodning. I alle andre tilfælde, dvs. i alle situationer, der involverer den sagsøgte, og alle de andre situationer, der involverer den civile part, betales retsafgiften ved afslutningen af det trin i sagen, som er ved at blive gennemført (undersøgelse, dom eller appel), afhængigt af dommerens afgørelse.

Faste omkostninger i forfatningssager

Faste omkostninger for sagens parter i forfatningssager

De faste omkostninger for sagens parter i forfatningssager er fastsat i artikel 6-9 i lovdekret nr. 303/98 af 7. oktober 1998, som ændret, og i artikel 84 i lov nr. 28/82 af 15. november 1982, som ændret.

Tidspunktet i en forfatningssag, hvor de faste omkostninger skal betales

Betalingen af de faste omkostninger skal først betales ved sagens afslutning.

Oplysninger, som juridiske repræsentanter skal meddele på forhånd

Parternes rettigheder og forpligtelser

De juridiske repræsentanter er etisk og juridisk forpligtet til at meddele alle oplysninger om parternes rettigheder og forpligtelser, da de har et godt kendskab til udsigterne til at få medhold i sagen og de dermed forbundne omkostninger.

Omkostningskilder

Hvor kan jeg finde oplysninger om omkostningskilder i Portugal?

Der findes yderligere oplysninger om sagsomkostningsordningen i Portugal på https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais.

På hvilke sprog kan jeg finde oplysninger om omkostningskilder i Portugal?

Oplysningerne om omkostningskilder i Portugal foreligger kun på portugisisk.

Hvor kan jeg finde oplysninger om mægling?

Oplysninger om mægling, navnlig offentlige ordninger for mægling i civilretlige, familieretlige, arbejdsretlige og strafferetlige sager, findes på https://dgpj.justica.gov.pt/English/Alternative-Dispute-Resolution.

Hvor kan jeg finde oplysninger om de forskellige sagers gennemsnitlige varighed?

Oplysninger om de forskellige retssagers gennemsnitlige varighed findes på https://estatisticas.justica.gov.pt/sites/siej/en-us/pages/default.aspx.

Hvor kan jeg finde oplysninger om en bestemt sagstypes gennemsnitlige omkostninger?

Disse oplysninger er ikke tilgængelige. Den eneste måde at finde oplysningerne på, er at undersøge de forskellige takster eller kigge i omkostningsoversigterne.

Der findes imidlertid en simulator, der angiver de retsafgifter, der skal betales ved indledningen af en retssag på https://justica.gov.pt/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica. Simulatoren giver en idé om omkostningernes størrelse.

Moms: Hvordan gives disse oplysninger?

Sagsomkostninger er ikke momspligtige. Retlige aktørers honorarer er momspligtige, men de anførte lovfastsatte omkostninger er eksklusive moms.

Hvad er de gældende satser?

Der foreligger ingen oplysninger om de gældende momssatser.

Retshjælp

Indkomstgrænse for sagsøgte i civilretlige sager

Metoden til beregning af indkomstgrænsen for retshjælp i civilretlige sager kan findes i bilaget til lov nr. 34/2004 af 29. juli 2004, som ændret.

Indkomstgrænse for sagsøgte i straffesager

Metoden til beregning af indkomstgrænsen for retshjælp i straffesager kan findes i bilaget til lov nr. 34/2004 af 29. juli 2004, som ændret.

Indkomstgrænse for ofre i straffesager

Der er ikke nogen indkomstgrænse for retshjælp til ofre i straffesager.

Andre betingelser for bevilling af retshjælp til ofre

Der gælder andre betingelser for bevilling af retshjælp til ofre. Når status som offer for vold i hjemmet som omhandlet i straffelovens artikel 152 er tildelt i henhold til lov nr. 112/2009 af 16. september 2009, antages det, i mangel af beviser på det modsatte, at offeret mangler tilstrækkelige økonomiske ressourcer.

Andre betingelser for bevilling af retshjælp til sagsøgte

Der gælder andre betingelser for bevilling af retshjælp til sagsøgte. Disse vedrører sagsøgtes økonomiske situation og beregnes på grundlag af en model, der er udformet i overensstemmelse med artikel 39 i lov nr. 34/2004 af 29. juli 2004, som ændret.

Omkostningsfrie retssager

Retssager kan være gratis for den ene part eller for begge parter på grundlag af en fritagelse for sagsomkostninger eller bevillingen af retshjælp.

Artikel 4 i bestemmelserne om sagsomkostninger indeholder en række situationer, hvor der gælder en fritagelse for sagsomkostninger. Fritagelserne er opdelt i to kategorier:

  • subjektive eller personlige fritagelser i henhold til artikel 4, stk. 1, der er baseret på et særligt kendetegn ved parterne eller de personer, der er genstand for sagen og
  • objektive eller proceduremæssige fritagelser, der er omfattet af artikel 4, stk. 2, og som vedrører sagstypen.

Nogle fritagelser afhænger imidlertid af indholdet af den endelige afgørelse, som afslutter sagen, jf. artikel 4, stk. 3-7. Det kan derfor være tilfældet, at sådanne fritagelser ikke har nogen indvirkning på omkostningerne eller kun påvirke de gebyrer, der opstår i løbet af retssagen.

Der findes yderligere oplysninger om retshjælp på: https://justica.gov.pt/Guias/como-pedir-apoio-judiciario.

Hvornår skal den tabende part betale den vindende parts omkostninger?

Den vindende part er generelt berettiget til at modtage erstatning fra den tabende part for de afholdte omkostninger i et omfang, der fastsættes af retten, afhængigt af den endelige afgørelse. Den vindende parts ret til at modtage erstatning for de afholdte omkostninger annulleres, hvis den tabende part modtager retshjælp og dermed er fritaget for kravet om at betale eventuelle sagsomkostninger.

Honorarer til sagkyndige

Som udgangspunkt betaler sagens parter den sagkyndiges honorar. Hvis parterne har modtaget retshjælp, betales den sagkyndiges honorar imidlertid af instituttet for økonomisk forvaltning og infrastruktur i retssystemet (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça).

Oversætter- og tolkehonorarer

Som udgangspunkt betaler sagens parter oversætter- og tolkehonorarer. Hvis parterne har modtaget retshjælp, betales oversætter- og tolkehonorarer imidlertid af instituttet for økonomisk forvaltning og infrastruktur i retssystemet (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça).

Vigtige dokumenter

Portugals rapport om undersøgelsen af sagsomkostningernes gennemsigtighed  PDF (781 Kb) en

Sidste opdatering: 29/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.