Sagsomkostninger

Rumænien

I denne casestudy, der vedrører handelsret (erstatningsansvar), anmodedes medlemsstaterne om at give kunden oplysninger om sagsomkostningerne i følgende tilfælde: Tilfælde A – National sag: En varmeanlægsfabrikant leverer en varmeovn til en installatør. Installatøren videresælger (og installerer) varmeovnen hos en kunde til opvarmning af dennes hus. Kort herefter opstår der brand i huset. Alle berørte (varmeanlægsfabrikanten, installatøren og den endelige forbruger) er forsikret. Grunden til brandens opståen er omstridt. Ingen vil betale erstatning til kunden. Kunden beslutter at anlægge en retssag med krav om fuld erstatning mod varmeanlægsfabrikanten, installatøren og forsikringsselskaberne. Tilfælde B – Tværnational sag: En varmeanlægsfabrikant i medlemsstat B leverer en varmeovn til en installatør i medlemsstat C. Installatøren videresælger (og installerer) varmeovnen hos en kunde i medlemsstat A til opvarmning af dennes hus. Kort herefter opstår der brand i huset. Alle berørte (varmeanlægsfabrikanten, installatøren og den endelige forbruger) er forsikret ved et forsikringsselskab i deres egen medlemsstat. Grunden til brandens opståen er omstridt. Ingen vil betale erstatning til kunden. Kunden beslutter at anlægge en retssag i medlemsstat A med krav om fuld erstatning mod varmeanlægsfabrikanten, installatøren og forsikringsselskabet i medlemsstat A.

Indholdet er leveret af
Rumænien

Omkostninger i Rumænien

Omkostninger og gebyrer for sager ved domstole, appeller og alternativ konfliktløsning


Case-study

Domstol

Gebyrer for sagsanlæg

Udskriftsgebyrer

Andre gebyrer

Case A

De indledende omkostninger ved at anlægge en sag (herunder retsafgift og stempelafgift) afhænger af kravets størrelse (beløb) som anslået af sagsøger. De kan variere mellem ca. 0,5 EUR og over 1 300 EUR.

For at få almindelige kopier af forskellige procesdokumenter, som er udfærdiget af særlige domstolsmedarbejdere (justitssekretærer), skal der betales kopigebyrer (på mellem 0,05 EUR og 1,25 EUR pr. kopi).

1. Legalisering – attestering for at få en bekræftet retsafgørelse – 2,15 RON (ca. 0,5 EUR), der omfatter 2 RON (retsafgift) og 0,15 RON (stempelafgift).

2. Forsyning af retsafgørelsen med en eksekutionspåtegning – 4,15 RON (ca. 1 EUR), der omfatter 4 RON (retsafgift) og 0,15 RON (stempelafgift).

3. Ekstra legalisering – 1,15 RON (ca. 0,25 EUR), der omfatter 1 RON (retsafgift) og 0,15 RON (stempelafgift) – kun hvis det er nødvendigt for parten.

Case B

De indledende omkostninger ved at anlægge en sag (herunder retsafgift og stempelafgift) afhænger af kravets størrelse (beløb) som anslået af sagsøger. De kan variere mellem ca. 0,5 EUR og over 1 300 EUR.

For at få almindelige kopier af forskellige procesdokumenter, som er udfærdiget af særlige domstolsmedarbej-dere (justitssekretærer), skal der betales kopigebyrer (på mellem 0,05 EUR og 1,25 EUR pr. kopi).

1. Legalisering – attestering for at få en bekræftet retsafgørelse – 2,15 RON (ca. 0,5 EUR), der omfatter 2 RON (retsafgift) og 0,15 RON (stempelafgift).

2. Forsyning af retsafgørelsen med en eksekutionspåtegning – 4,15 RON (ca. 1 EUR), der omfatter 4 RON (retsafgift) og 0,15 RON (stempelafgift).

3. Ekstra legalisering – 1,15 RON (ca. 0,25 EUR), der omfatter 1 RON (retsafgift) og 0,15 RON (stempelafgift) – kun hvis det er nødvendigt for parten.Case-study

Appelsager

Alternativ konfliktløsning

Gebyrer for sagsanlæg

Udskriftsgebyrer

Andre gebyrer

Er dette en mulighed i denne type sager?

Omkostninger

Case A

50 % af de indledende omkostninger ved et sagsanlæg.

For at få almindelige kopier af forskellige procesdokumenter, som er udfærdiget af særlige domstolsmedarbej-dere (justitssekretærer), skal der betales kopigebyrer (på mellem 0,05 EUR og 1,25 EUR pr. kopi).

-

Ja

Omkostningerne er fastsat i mediationskontrakten som aftalt mellem parterne og mediatoren.

Case B

50 % af de indledende omkostninger ved et sagsanlæg.

For at få almindelige kopier af forskellige procesdokumenter, som er udfærdiget af særlige domstolsmedarbej-dere (justitssekretærer), skal der betales kopigebyrer (på mellem 0,05 EUR og 1,25 EUR pr. kopi).

-

Ja


Omkostninger og gebyrer til advokat, foged og sagkyndig


Case-study

Advokat

Foged

Sagkyndig

Er der advokat-tvang?

Gennem-snitlige omkost-ninger

Er der advokat-tvang?

Omkost-ninger før domsaf-sigelsen

Omkostninger efter domsafsigelsen

Er dette obliga-torisk?

Omkost-ninger

Case A

Nej

Variable omkost-ninger afhængigt af aftalen om juridisk bistand.

Ikke relevant i dette tilfælde, da der ikke er advokat-tvang.

Nej

Ikke relevant i dette tilfælde, da kun retsafgørel-sen (udstedt efter domsaf-sigelsen) kan tvangsfuld-byrdes, hvis den tabende part ikke opfylder den frivilligt.

Forsyning af retsafgørelsen med en eksekutionspåtegning – 10,3 RON (ca. 2,5 EUR), der omfatter 10 RON (retsafgift) og 0,3 RON (stempelafgift).

Forkyndelse – minimum 20 RON (ca. 5 EUR) og maksimum 400 RON (ca. 100 EUR).

Fogedhonorarer – afhænger af, hvilket beløb, domstolen har tildelt i godtgørelse.

Ja

Variable omkostninger, der fastsættes af domstolen afhængigt af det nødvendige ekspertise-niveau.

Case B

Nej

Variable omkost-ninger afhængigt af aftalen om juridisk bistand.

Ikke relevant i dette tilfælde, da der ikke er advokat-tvang.

Nej

Ikke relevant i dette tilfælde, da kun retsafgørel-sen (udstedt efter domsaf-sigelsen) kan tvangsfuld-byrdes, hvis den tabende part ikke opfylder den frivilligt.

Forsyning af retsafgørelsen med en eksekutionspåtegning – 10,3 RON (ca. 2,5 EUR), der omfatter 10 RON (retsafgift) og 0,3 RON (stempelafgift).

Forkyndelse – minimum 20 RON (ca. 5 EUR) og maksimum 400 RON (ca. 100 EUR).

Fogedhonorarer – afhænger af, hvilket beløb, domstolen har tildelt i godtgørelse.

Ja

Variable omkostninger, der fastsættes af domstolen afhængigt af det nødvendige ekspertise-niveau.Godtgørelse til vidner, sikkerhedsstillelse og andre relevante gebyrer


Case-study

Godtgørelse til vidner

Sikkerhedsstillelse

Får vidnet udbetalt godtgørelse?

Omkostninger

Eksisterer dette, og hvornår og hvordan bruges det?

Omkostninger

Case A

Ja

Transportomkostninger refunderes, og hvis vidnet anmoder om det, kan der også betales godtgørelse for den tid, vidnet er i retten (indtægtsbestemt – f.eks. ansættelseskontrakt osv.).

Eventuelle anmodninger om dokumentation (beviser for opbevarede dokumenter).

8,3 RON (ca. 2 EUR), der omfatter 8 RON (retsafgift) og 0,3 RON (stempelafgift).

Hvis parten anmoder om, at der træffes sikringsforanstaltninger (beslaglæggelse, udlæg).

10,3 RON (ca. 2,5 EUR), der omfatter 10 RON (retsafgift) og 0,3 RON (stempelafgift).

Case B

Ja

Transportomkostninger refunderes, og hvis vidnet anmoder om det, kan der også betales godtgørelse for den tid, vidnet er i retten (indtægtsbestemt – f.eks. ansættelseskontrakt osv.).

Eventuelle anmodninger om dokumentation (beviser for opbevarede dokumenter).

8,3 RON (ca. 2 EUR), der omfatter 8 RON (retsafgift) og 0,3 RON (stempelafgift).

Hvis parten anmoder om, at der træffes sikringsforanstaltninger (beslaglæggelse, udlæg).

10,3 RON (ca. 2,5 EUR), der omfatter 10 RON (retsafgift) og 0,3 RON (stempelafgift).Omkostninger ved retshjælp og andre godtgørelserCase-study

Retshjælp

Hvornår og på hvilke betingelser anvendes retshjælp?

Hvornår godtgøres hele beløbet?

Betingelser?

Case A

Hvis sagsøger er en fysisk person, se bilag 1.

Hvis sagsøger er en fysisk person, se bilag 1.

Hvis sagsøger er en fysisk person, se bilag 1.

Case B

Hvis sagsøger er en fysisk person, se bilag 1.

Hvis sagsøger er en fysisk person, se bilag 1.

Hvis sagsøger er en fysisk person, se bilag 1.
Case-study

Godtgørelse

Kan den vindende part få godtgjort sagsomkostning-er?

Hvis hele beløbet ikke godtgøres, hvilken procentdel godtgøres så generelt?

Hvilke omkostninger godtgøres aldrig?

Er der tilfælde, hvor retshjælpen skal tilbagebetales til retshjælps-organet?

Case A

Ja

Generelt godtgøres omkostningerne 100 %.

Alle omkostninger kan godtgøres i dette tilfælde.

 Alle omkostninger kan godtgøres med undtagelse af omkostninger i følgende situation: En sagsøgt, der anerkendte sagsøgers krav på det første retsmøde, behøver ikke betale sagsomkostninger, medmindre sagsøgte fik meddelelse herom før retsmødet.

Hvis domstolen delvis accepterer begge parters krav, afgør den, i hvilken grad parterne kan dømmes til at betale sagsomkostninger. Domstolen kan også træffe afgørelse om godtgørelse af udgifterne.

Endvidere har domstolen ret til at forhøje eller nedsætte et advokatsalær, hvis den finder, at dette er urimeligt lavt eller højt i forhold til sagens værdi eller værdien af advokatens arbejde.

Nej

Case B

Ja

Generelt godtgøres omkostningerne 100 %.

Alle omkostninger kan godtgøres med undtagelse af omkostninger i følgende situation: En sagsøgt, der anerkendte sagsøgers krav på det første retsmøde, behøver ikke betale sagsomkostninger, medmindre sagsøgte fik meddelelse herom før retsmødet.

Hvis domstolen delvis accepterer begge parters krav, vil den afgøre, i hvilken grad parterne kan dømmes til at betale sagsomkostningerne. Domstolen kan også træffe afgørelse om godtgørelse af udgifterne.

Endvidere har domstolen ret til at forhøje eller nedsætte et advokatsalær, hvis den finder, at dette er urimeligt lavt eller højt i forhold til sagens værdi eller værdien af advokatens arbejde.

NejOmkostninger til oversættelse og tolkning


Case

study

Oversættelse

Tolkning

Andre særlige omkostninger i forbindelse med tværnationale tvister?

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Omtrentlige omkostninger?

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Omtrentlige omkostninger?

Beskrivelse

Case A

Normalt ikke relevant i dette tilfælde.

Normalt ikke relevant i dette tilfælde.

Hvis den part, der skal høres af domstolen, er døv eller stum eller ikke kan skrive.

23,15 RON pr. time (ca. 6 EUR).

Case B

1. Når dokumenter, der fremsendes til domstolen (en del af sagens akter), er skrevet på et andet sprog.

2. Når en part endvidere anfægter nøjagtigheden af et dokument, der er oversat til rumænsk, kan domstolen bede om at få dokumentet oversat af en autoriseret translatør.

Omkostningerne kan variere efter oversættelses-kontrakten. Hvis oversættelsen udføres af en autoriseret translatør på domstolens anmodning, skal der betales en afgift på 33,56 RON (ca. 8 EUR) pr. A4-side.

Hvis mindst en af parterne ikke taler rumænsk. Stat A = Rumænien.

23,15 RON pr. time (ca. 6 EUR).

Ja, de afholdes af staten.


Sidste opdatering: 04/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.