Sagsomkostninger

Slovenien

Denne side indeholder oplysninger om sagsomkostninger i Slovenien.

Indholdet er leveret af
Slovenien

Regler for salærer og honorarer til de juridiske erhverv

Advokater

Advokatsalærer er reguleret i lov om advokatsalærer (Republikken Sloveniens lovtidende nr. 67/2008, 35/2009-ZOdv-C for perioden 1. januar 2009-9. maj 2009).

Denne lov finder anvendelse, indtil det slovenske advokatsamfund vedtager en ny liste over advokatsalærer, der skal godkendes af Ministeriet for Retlige Anliggender og Offentlig Forvaltning.

Notarer

Notarhonorarer er reguleret i taksttabellen for notarer (Sloveniens lovtidende nr. 94/2008), der er godkendt af Ministeren for Retlige Anliggender og Offentlig Forvaltning. Forud for vedtagelsen fremsender ministeriet taksttabellen til det slovenske notarkammer med henblik på foreløbige bemærkninger og udtalelser, der imidlertid ikke er juridisk bindende for ministeriet.

Faste omkostninger

Faste omkostninger i civile sager

Faste omkostninger for sagens parter i civile sager

De faste omkostninger omfatter:

 • retsafgifter
 • advokatsalærer
 • honorarer til sagkyndige
 • honorarer til oversættere og tolke samt
 • rejseudgifter (f.eks. til vidner og sagkyndige)

Tidspunkt i en civilretlig sag, hvor sagens parter skal betale faste omkostninger

Normalt betales retsafgifterne ved sagens begyndelse, når stævningen indgives.

I nogle sager betales afgifterne, når domstolen har truffet afgørelse (f.eks. i socialretlige tvister ved førsteinstansdomstole, matrikelregistersager, sager vedrørende førsteinstansafgørelser om erstatningsspørgsmål).

I arvesager betales afgiften ved afslutningen af behandlingen, når dødsboets nøjagtige omfang er opgjort.

Advokatsalæret skal betales, når domstolen har afsagt en kendelse om sagsomkostningerne. Advokaterne kan kræve, at en del af eller hele deres salær betales forud, hvilket er almindelig praksis.

Den part, der begærer bevisførelse (under medvirken af en sagkyndig eller et vidne) eller om anvendelse af en oversætter eller tolk, skal forudbetale disse udgifter.

Faste omkostninger i straffesager

Faste omkostninger for sagens parter i straffesager

De faste omkostninger omfatter:

 • retsafgifter
 • advokatsalærer (der afhænger af antallet af retsmøder)
 • honorarer til sagkyndige
 • oversætter- og tolkehonorarer og
 • rejseudgifter (f.eks. til vidner og sagkyndige)

Tidspunkt i en straffesag, hvor sagens parter skal betale faste omkostninger

Retsafgifter og andre omkostninger betales almindeligvis, efter at domstolen har truffet en endelig afgørelse, som ikke kan appelleres, eller efter at domstolen har afsagt en særlig kendelse om omkostninger i sager, som ikke kan appelleres.

Advokatsalæret skal betales, når domstolen har afsagt en kendelse om sagsomkostningerne. Advokaterne kan kræve, at en del af eller hele deres salær betales forud, hvilket er almindelig praksis.

Faste omkostninger i forfatningssager

Faste omkostninger for sagens parter i forfatningssager

Der skal ikke betales retsafgifter i forfatningssager. Andre omkostninger (f.eks. salærer og rejseudgifter) udgør en del af de udgifter, som parterne selv skal afholde.

Tidspunkt i en forfatningssag, hvor sagens parter skal betale faste omkostninger

Advokatsalæret skal betales ved sagens afslutning. Advokaterne kan kræve, at en del af eller hele deres salær betales forud, hvilket er almindelig praksis.

Pligt for advokater og andre partsrepræsentanter til at oplyse om sagsomkostninger på forhånd

Parternes rettigheder og forpligtelser

Advokaten er ikke juridisk forpligtet til at give oplysninger om rettigheder og forpligtelser, chancerne for at få medhold eller om sagsomkostningerne. Advokatens betalingskrav skal imidlertid fremsendes på en særlig faktura, der indeholder oplysninger om salærer og omkostninger. Hvis advokaten og dennes klient er enige om, at salærer og omkostninger ikke skal fastsættes i medfør af lov om advokatsalærer, men derimod i henhold til en særlig aftale om salærets størrelse, skal denne aftale følge særlige regler.

Omkostningskilder

Hvor kan jeg finde oplysninger om omkostningskilder i Slovenien?

Sagsomkostningerne er reguleret i nedenstående lovgivning:

 • Lov om retsafgifter – Zakon o sodnih taksah (Republikken Sloveniens lovtidende nr. 37/2008)
 • Lov om advokatsalærer – Zakon o odvetniški tarifi (ændring ventes i den nærmeste fremtid)
 • Taksttabellen for notarer Notarska tarifa (Sloveniens lovtidende nr. 94/2008, 32/2011. En ny ændring skal efter planerne finde sted snarest)
 • Bestemmelser om retstolke – Pravilnik o sodnih tolmačih (Republikken Sloveniens lovtidende nr. 49/2002, 75/2003, 71/2007)
 • Bestemmelser om retssagkyndige og retslige taksatorer – Pravilnik o sodnih izvedencih in cenilcih (Republikken Sloveniens lovtidende nr. 7/2002, 75/2003, 72/2005, 71/2007, 84/2008)
 • Strafferetsplejeloven Zakon o kazenskem postopku (Sloveniens lovtidende nr. 32/2012)
 • Bestemmelser om inddrivelse af sagsomkostninger i straffesager - Pravilnik o povrnitvi stroškov v kazenskem postopku (Sloveniens lovtidende nr. 61/1997, 6897 – popr. 62/2008)
 • Lov om borgerlig retspleje – Zakon o pravdnem postopku (Sloveniens lovtidende nr. 73/2007 – officiel konsolideret udgave, 45/2008 ZArbit, 45/2008, 111/2008 Odl.US, 121/2008 Skl.US, 57/2009 Odl.US, 12/2010 Odl.US, 50/2010 Odl.US, 107/2010 Odl.US, 75/2012 Odl.US og 76/2012 popr.).

De ovennævnte lovtekster kan findes på Sloveniens onlineportal for retsinformation, retsinformationscentret, eller i andre nationale lovregistre.

På hvilke sprog kan jeg finde oplysninger om omkostningskilder i Slovenien?

Oplysningerne foreligger kun på slovensk.

Hvor kan jeg finde oplysninger om mediation/mægling?

Man kan finde oplysninger om mediation på websiden for Europæisk Retligt Netværks civilretlige atlas om alternativ konfliktløsning.

Man kan ligeledes finde oplysninger på webstedet for Ministeriet for Retlige Anliggender og Offentlig Forvaltning og på webstederne for domstole, der tilbyder mediation i tilknytning til domstolen (f.eks. distriktsdomstolen i Ljubljana).

Man kan også få yderligere oplysninger på webstederne for ngo'er og private aktører, der udbyder mediation (jf. siderne Mediation og Find en mediator).

Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger om omkostninger?

Hvor kan jeg finde oplysninger om de forskellige procedurers gennemsnitlige varighed?

Afsnittet på justitsministeriets websted om analyse af domstolsstatistikker indeholder oplysninger om den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for forskellige procedurer.

Merværdiafgift

Hvor finder jeg disse oplysninger?

Oplysningerne om omkostninger findes i forskellige love, men omkostningerne er normalt ikke inklusive merværdiafgift. Hvis prisen er med tillæg af merværdiafgift (f.eks. hvis der skal betales merværdiafgift af en advokats ydelser) fremgår dette almindeligvis af lovgivningen.

Retshjælp

Gældende indkomstgrænse på det civilretlige område

Indkomstgrænsen for retshjælp er reguleret i § 13 i lov om gratis retshjælp – Zakon o brezplačni pravni pomoči (Republikken Sloveniens lovtidende nr. 48/2001, 50/2004, 96/2004-UPB1, 23/2008).

Personer, der på grund af familiens økonomiske situation ikke er i stand til at betale sagsomkostningerne, uden at det går ud over deres minimumslevestandard, er berettigede til retshjælp. Disse personers minimumslevestandard anses for at være truet, når personens månedsindtægt eller et familiemedlems månedlige gennemsnitsindkomst ikke overstiger det dobbelte af den månedlige minimumsindtægt, der er fastlagt i lov om social sikring – Zakon o socialnem varstvu (Republikken Sloveniens lovtidende nr. 3/2007-UPB2 {23/2007 popr., 41/2007 popr.}, 122/2007 Odl.US:U-I-11/07-45).

Pr. 1. juni 2012 udgør minimumsindtægten 260 EUR, og indtægtsgrænsen for retshjælp udgør således 520 EUR.

Domstolen kan ligeledes fritage parterne fra at skulle betale retsafgift (i medfør af § 11 i lov om retsafgifter), hvis betalingen heraf ville mindske disse parters og parternes familiers eksistensminimumsbudget. Det er domstolen, som skønsmæssigt afgør spørgsmålet under hensyntagen til alle de relevante forhold.

Gældende indkomstgrænse på det strafferetlige område for sagsøgte og ofre

Den gældende indkomstgrænse på det strafferetlige område for sagsøgte og ofre er den samme som i civilretlige sager.

Andre betingelser for ydelse af retshjælp til ofre og sagsøgte

Der er ikke knyttet yderligere betingelser til ydelsen af retshjælp for hverken ofre eller sagsøgte.

Omkostningsfrie retssager

Betalingen af retsafgifter er ikke nødvendig i nedenstående retssager:

 • sager anlagt ved Sloveniens forfatningsdomstol
 • fuldbyrdelse af domstolsafgørelser i arbejdsretlige tvister eller andre arbejdsrelaterede sager
 • sager, hvor der er ydet retshjælp
 • fuldbyrdelse af krav vedrørende underholdsbidrag
 • midlertidige forbud eller pålæg i skilsmissesager eller sager om børnebidrag
 • insolvenssager anlagt af debitor
 • attestering af dokumenter, der er nødvendige for at gøre krav vedrørende social sikring gældende i udlandet
 • forskellige andre sager og spørgsmål, der står anført i lov om retsafgifter og andre love.

Hvornår skal den tabende part betale den vindende parts omkostninger?

Godtgørelsen af omkostninger er reguleret i strafferetsplejeloven og i lov om borgerlig retspleje, hvori der tages udgangspunkt i princippet om medhold og princippet om culpa.

I civilretlige sager skal den tabende part godtgøre den vindende parts omkostninger. Hver part skal afholde omkostninger, de selv har været skyld i, eller som er hændelige. Lov om borgerlig retspleje (§151-186 og § 173a) og bestemmelserne om inddrivelse af sagsomkostninger i straffesager (Sloveniens lovtidende nr. 15/2003) indeholder mere detaljerede bestemmelser om inddrivelse af sagsomkostninger.

I straffesager, hvor den tiltalte kendes skyldig, vil domstolen sædvanligvis finde, at den tiltalte skal betale omkostningerne. Strafferetsplejeloven (§ 92-99) og den særbekendtgørelse, der er udstedt af Ministeriet for Retlige Anliggender og Offentlig Forvaltning, indeholder mere detaljerede bestemmelser om godtgørelse af omkostninger.

Honorarer til sagkyndige

I civilretlige sager betales honorarer til sagkyndige i princippet forud af den part, der har begæret, at den sagkyndige blev ført som vidne. Hvis det er domstolen, der beslutter at høre den sagkyndiges udsagn, forudbetaler domstolen omkostningerne. Disse omkostninger godtgøres herefter ved sagens afslutning i henhold til princippet om medhold.

I straffesager forudbetaler domstolen den sagkyndiges honorar.

Oversætter- og tolkehonorarer

I straffesager forudbetaler domstolen oversætter- og tolkehonoraret.

Udgifterne til oversættelse eller tolkning til og fra italiensk og ungarsk bliver ikke opkrævet som følge af det italienske og det ungarske mindretals forfatningsmæssige ret til at bruge deres eget sprog (også selv om de pågældende personer måtte skulle godtgøre andre omkostninger i en straffesag).

Der opkræves ikke beløb til dækning af oversættelses- eller tolkehonorar, hvis sagsøgte ikke kan forstå det sprog, hvorpå sagen føres.

I civile sager er oversætter- og tolkehonorarer omfattet af sagsomkostningerne. Disse omkostninger skal betales forud af den part, hvis adfærd lå til grund for sagen. Ved sagens afslutning godtgøres omkostningerne med udgangspunkt i princippet om medhold og princippet om culpa.

Sloveniens casestudier

Der findes mere specifikke oplysninger om sagsomkostninger i Slovenien i nogle konkrete casestudier.

Relevante links

Det slovenske retssystem

Amtsdomstolen i Ljubljanas register

Register over analyse af domstolsstatistikker

Relevante dokumenter

Den slovenske rapport om undersøgelse af omkostningers gennemsigtighed PDF (723 Kb) en

Sidste opdatering: 25/06/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.