Den originale sprogudgave af denne side spansk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: bulgarsktyskengelskfranskportugisisk er allerede oversat.
Swipe to change

Sagsomkostninger

Spanien

I denne casestudy, der vedrører familieret (skilsmisse), anmodedes medlemsstaterne om at give den part, der anmoder om skilsmisse, oplysninger om sagsomkostningerne i følgende tilfælde: Tilfælde A – National sag: Et par gifter sig. Senere går de fra hinanden og enes om skilsmisse. Tilfælde B – Tværnational sag: To statsborgere fra samme medlemsstat (medlemsstat A) gifter sig. Ægteskabet indgås i medlemsstat A. Efter brylluppet flytter parret til en anden medlemsstat (medlemsstat B), hvor de bosætter sig med henblik på at arbejde der. Kort derefter går parret fra hinanden, og hustruen vender tilbage til medlemsstat A, medens manden bliver i medlemsstat B. Parret enes om skilsmisse. Efter sin tilbagevenden til medlemsstat A, anlægger hustruen straks sag ved retten i medlemsstat B for at opnå skilsmisse.

Indholdet er leveret af
Spanien

Sagsomkostninger i Spanien

Omkostninger og gebyrer for sager ved domstole, appeller og alternativ konfliktløsning

Casestudie

Domstol

Appelsager

Alternativ konfliktløsning

Omkostninger ved sagsanlæg

Generelle omkostninger

Andre omkostninger

Omkostninger ved sagsanlæg

Generelle omkostninger

Andre omkostninger

Er dette en mulighed i denne type sager?

Omkostninger

Tilfælde A

Omkostninger ved sagsanlæg – deponering af beløb til advokat og retlig repræsentant, medmindre den pågældende part er berettiget til retshjælp efter lov 1/1996 om retshjælp.

Skilsmisse ved fælles overenskomst er et af de tilfælde, der er fritaget fra kravet om at betale et retsgebyr. I anfægtede skilsmissesager skal der betales gebyr, medmindre de ønskede foranstaltninger alene vedrører mindreårige.

Dette er de generelle sagsomkostninger. De skal betales af den part, hvis påstande alle er blevet forkastet (princippet om, at den tabende part skal bære omkostningerne), medmindre sagen giver anledning til væsentlige faktiske eller retlige tvivlsspørgsmål, som skal afklares (artikel 394.1 i den civile retsplejelov). Hvis sagsøger får medhold i sagen eller delvist medhold, skal hver af parterne betale deres egne omkostninger og halvdelen af de fælles omkostninger.

Princippet om, at den tabende part skal bære omkostningerne (artikel 394.2 i den civile retsplejelov) finder anvendelse på sager om anfægtet skilsmisse.

Udgifter til sagkyndige, fotokopiering, vidneforklaringer, notarialdokumenter eller uddrag fra offentlige registre.

De samme som i første instans.

Det samme kriterium som i første instans.

Det samme kriterium som i første instans.

I Spanien foreskriver loven mægling i familiesager, men de selvstyrende regioner har kompetence i sådanne sager.

I princippet har de selvstyrende regioner indført mulighed for gratis mægling.

Tilfælde B

Omkostninger ved sagsanlæg – deponering af beløb til advokat og retlig repræsentant, medmindre den pågældende part er berettiget til retshjælp efter lov 1/1996 om retshjælp.

Skilsmisse ved fælles overenskomst er et af de tilfælde, der er fritaget fra kravet om at betale et retsgebyr. I anfægtede skilsmissesager skal der betales gebyr, medmindre de ønskede foranstaltninger alene vedrører mindreårige.

Dette er de generelle sagsomkostninger. I sager om anfægtet skilsmisse pålægges de den part, der har tabt sagen (artikel 394.1 i den civile retsplejelov).

Bevisførelse, udarbejdelse af aftale om ægteskabets ophør.

Den part, der iværksætter appelsagen, skal forinden deponere et beløb, medmindre vedkommende er berettiget til retshjælp.

Det samme kriterium som i første instans.

Det samme kriterium som i første instans.

I Spanien foreskriver loven mægling i familiesager, men de selvstyrende regioner har komptence i sådanne sager.

Omkostninger betalt til sagkyndige i sagen [Oversætterens anmærkning: Slutningen af sætningen mangler]

Omkostninger og gebyrer til advokat, foged og sagkyndige

Casestudie

Advokater

Fogeder

Sagkyndige

Er der tvungen repræsentation?

Omkostninger

Er der tvungen repræsentation?

Omkostninger før domsafsigelsen

Omkostninger efter domsafsigelsen

Er dette obligatorisk?

Omkostninger

Tilfælde A

De skal bistås af en advokat og repræsenteres af en retlig repræsentant (artikel 750 i den civile retsplejelov)

Der skal betales et forskud på salærer til advokat og retlig repræsentant. I sager om anfægtet skilsmisse omkostninger efter domsafsigelsen for den tabende part.

Repræsenterer ikke parterne.

Ingen

Ingen

Bruges normalt ikke på grund af disse sagers karakter.

Ingen

Tilfælde B

De skal bistås af en advokat og repræsenteres af en retlig repræsentant (artikel 75 i den civile retsplejelov)

Der skal betales et forskud på salærer til advokat og retlig repræsentant. I sager om anfægtet skilsmisse omkostninger efter domsafsigelsen for den tabende part.

Repræsenterer ikke parterne.

Ingen

Ingen

Bruges normalt ikke på grund af disse sagers karakter.

Ingen

Godtgørelse til vidner, sikkerhedsstillelse og andre relevante gebyrer.

Casestudie

Godtgørelse til vidner

Sikkerhedsstillelse

Andre omkostninger

Får vidnet udbetalt godtgørelse?

Omkostninger

Eksisterer dette? Hvornår og hvordan bruges det?

Omkostninger

Beskrivelse

Omkostninger

Tilfælde A

Vidner er berettiget til at få udbetalt godtgørelse af den part, der indkalder dem som vidner, for tab eller ulempe som følge af deres møde i retten (artikel 375.1 i den civile retsplejelov).

En del af godtgørelsen er inkluderet i sagsomkostningerne.

Intet krav om forudgående sikkerhedsstillelse

Ingen

Attester fra civilstandsregistre, vielsesattester eller børns dåbsattester, hvor dette er relevant som bevis for deres rettigheder (artikel 777.2 i den civile retsplejelov)

Hvis foreskrevet

Tilfælde B

Vidner er berettiget til at få udbetalt godtgørelse af den part, der indkalder dem som vidner, for tab som følge af deres møde i retten (artikel 375.1 i den civile retsplejelov)

En del af godtgørelsen er inkluderet i omkostningerne

Intet krav om forudgående sikkerhedsstillelse

Ingen

Attester fra civilstandsregistre, vielsesattester eller børns dåbsattester, hvor dette er relevant som bevis for deres rettigheder (artikel 777.2 i den civile retsplejelov)

Hvis foreskrevet

Omkostninger til retshjælp og andre godtgørelser

Casestudie

Retshjælp

Godtgørelse

Hvornår og på hvilke betingelser anvendes retshjælp?

Hvornår godtgøres hele beløbet?

Betingelser:

Kan den vindende part få godtgjort sagsomkostninger?

Tilfælde A

For personer, der kan dokumentere, at de ikke har tilstrækkelige midler til at føre en retssag (omkostninger til retlig repræsentant osv.)

En part siges at have utilstrækkelige økonomiske midler, når den pågældende kan dokumentere, at familiens samlede økonomiske midler og årlige indtægter i enhver henseende ikke overstiger det dobbelte af den offentlige "multiformåls-indkomstindikator" (IPREM), som var gældende på tidspunktet for ansøgningen om retshjælp.

Dette afhænger af den aftale, de eventuelt indgår med deres advokat.

Tilfælde B

For personer, der kan dokumentere, at de ikke har tilstrækkelige midler til at føre en retssag (omkostninger til retlig repræsentant osv.)

En part siges at have utilstrækkelige økonomiske midler, når den pågældende kan dokumentere, at familiens samlede økonomiske midler og årlige indtægter i enhver henseende ikke overstiger det dobbelte af den offentlige "multiformåls-indkomstindikator" (IPREM), som var gældende på tidspunktet for ansøgningen om retshjælp.

Dette afhænger af den aftale, de eventuelt indgår med deres advokat.

Omkostninger til tolkning og oversættelse

Casestudie

Oversættelse

Tolkning

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Hvad er de omtrentlige omkostninger?

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Hvad er de omtrentlige omkostninger?

Tilfælde A

Tilfælde B

Alle udenlandske offentlige eller private dokumenter, der er nødvendige for sagen.

(oversættelse udført af en officielt anerkendt, autoriseret oversætter)

Oversættere fastsætter deres egne takster.

Tolke i retssagen, hvis dette er nødvendigt.

Tolke fastsætter deres egne takster.

Sidste opdatering: 17/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.