Den originale sprogudgave af denne side spansk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfranskportugisisk er allerede oversat.
Swipe to change

Sagsomkostninger

Spanien

I denne casestudy, der vedrører familieret (underholdspligt), anmodedes medlemsstaterne om at give den part, der anlægger retssag, oplysninger om sagsomkostningerne i følgende tilfælde: Tilfælde A – National sag: To personer har i en årrække levet sammen uden at være gift. De har et barn på tre år, da de går fra hinanden. Ifølge en retsafgørelse er moderen tillagt forældremyndigheden. Den eneste uløste tvist vedrører det underholdsbidrag, som faderen skal betale moderen for barnets underhold og uddannelse. Moderen anlægger sag herom. Tilfælde B – Tværnational sag, hvor De er advokat i medlemsstat A: To personer har i en årrække levet sammen i en medlemsstat (medlemsstat B) uden at være gift. De har et barn på tre år. De går fra hinanden. Ifølge en retsafgørelse truffet i medlemsstat B er moderen tillagt forældremyndigheden. Med faderens samtykke flytter moderen og barnet til en anden medlemsstat (medlemsstat A), hvor de tager bopæl. Et problem er stadig uløst. Det vedrører det underholdsbidrag, som faderen skal betale moderen for barnets underhold og uddannelse. Moderen anlægger sag herom i medlemsstat A.

Indholdet er leveret af
Spanien

Omkostninger og gebyrer for sager ved domstole, appeller og alternativ konfliktløsning

Casestudie

Domstol

Appelsager

Alternativ konfliktløsning

Omkostninger ved sagsanlæg

Generelle omkostninger

Andre omkostninger

Omkostninger ved sagsanlæg

Generelle omkostninger

Andre omkostninger

Er dette en mulighed i denne type sager?

Omkostninger

Tilfælde A

Omkostninger ved sagsanlæg: Forskud betalt til advokaten (abogado) og den retlige repræsentant (procurador), medmindre den pågældende part er berettiget til retshjælp efter lov 1/1996 om retshjælp.

Dette er de generelle sagsomkostninger. I en anfægtet skilsmissesag pålægges de generelle omkostninger den part, hvis påstande alle er blevet forkastet (artikel 394.1 i den civile retsplejelov).

På det familieretlige område er det almindelig praksis ikke at pålægge sagsomkostninger, men at lade hver part betale sine egne omkostninger. I nogle sager kan en part, der har tabt sagen, dog blive pålagt at betale omkostningerne.

Hvis der kun gives delvis medhold i sagen, skal hver part betale sine egne omkostninger.

Hvis sagen alene handler om betaling af underhold til et barn, påløber der ingen omkostninger (artikel 4.1 i lov 10/2012).

Bevisførelse, udarbejdelse af separationsaftale. Hvis der kræves bistand fra en sagkyndig, skal dennes honorar betales. I tilfælde af enighed mellem parterne er udgifter til udarbejdelse af separationsaftalen normalt inkluderet i de samlede omkostninger til advokaten.

Den part, der indgiver en appel, skal deponere et beløb forud herfor, medmindre den pågældende er berettiget til retshjælp.

Det samme kriterium som i første instans.

Det samme kriterium som i første instans.

Parterne kan indgå en separationsaftale, hvor de frivilligt fastsætter underholdsbidraget. Aftalen skal meddeles Ministerio Fiscal og godkendes af retten.

Omkostninger til fagpersonale, der deltager i forhandlingsprocessen.

Tilfælde B

Som i ovenstående tilfælde

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Omkostninger og gebyrer til advokater, fogeder og sagkyndige

Casestudie

Advokater

Fogeder

Sagkyndige

Er der tvungen repræsentation?

Omkostninger

Er der tvungen repræsentation?

Omkostninger før retssagen

Omkostninger efter retssagen

Er dette obligatorisk?

Omkostninger

Tilfælde A

Parterne skal bistås af en advokat (abogado) og repræsenteres af en retlig repræsentant (procurador) (artikel 750 i den civile retsplejelov).

Parterne kan vælge at anvende samme advokat og retlig repræsentant, hvis de er enige om det.

Der skal betales et forskud på salærer til advokat og retlig repræsentant. I sager, hvor der gøres indsigelse, kan den part, hvis krav forkastes, blive pålagt at betale omkostningerne.

Ingen repræsentation af parterne.

Finder ikke anvendelse på disse sager.

Ingen

Ingen

På grund af sagens karakter er der normalt ikke brug for sagkyndige.

Ingen

Hvis der anmodes om bistand fra en sagkyndig, skal denne betales, medmindre den pågældende kommer fra det psykosociale center, der er tilknyttet retten.

Tilfælde B

Parterne skal bistås af en advokat og repræsenteres af en retlig repræsentant (artikel 750 i den civile retsplejelov).

Parterne kan vælge at anvende samme advokat og retlig repræsentant, hvis de er enige om det.

Der skal betales et forskud på salærer til advokat og retlig repræsentant. I sager, hvor der gøres indsigelse, kan den part, hvis krav forkastes, blive pålagt at betale omkostningerne.

Ingen repræsentation af parterne.

Finder ikke anvendelse på disse sager.

Ingen

Ingen

På grund af sagens karakter er der normalt ikke brug for sagkyndige.

Ingen

Hvis der anmodes om bistand fra en sagkyndig, skal denne betales, medmindre den pågældende kommer fra det psykosociale center, der er tilknyttet retten.

Godtgørelse til vidner, sikkerhedsstillelse og andre relevante gebyrer

Casestudie

Godtgørelse til vidner

Sikkerhedsstillelse

Andre omkostninger

Får vidnet udbetalt godtgørelse?

Omkostninger

Eksisterer dette, og hvornår og hvordan bruges det?

Omkostninger

Beskrivelse

Omkostninger

Tilfælde A

Vidner er berettiget til at få udbetalt godtgørelse af den part, som indkalder dem som vidner, for tab som følge af deres møde i retten (artikel 375.1 i den civile retsplejelov).

En del af godtgørelsen er inkluderet i sagsomkostningerne.

Der skal ikke på forhånd deponeres noget beløb.

Ingen

Attester fra civilstandsregistre, såsom børns dåbsattester (for indeværende gratis) eller andre dokumenter, på grundlag af hvilke de baserer deres rettigheder (artikel 777.2 i den civile retsplejelov).

Hvis foreskrevet

Tilfælde B

Vidner er berettiget til at få udbetalt godtgørelse af den part, som indkalder dem som vidner, for tab som følge af deres møde i retten (artikel 375.1 i den civile retsplejelov).

En del af godtgørelsen er inkluderet i sagsomkostningerne.

Der skal ikke på forhånd deponeres noget beløb.

Ingen

Attester fra civilstandsregistre, såsom børns dåbsattester (for indeværende gratis) eller andre dokumenter, på grundlag af hvilke de baserer deres rettigheder (artikel 777.2 i den civile retsplejelov).

Hvis foreskrevet

Omkostninger til retshjælp og andre godtgørelser

Casestudie

Retshjælp

Godtgørelse

Hvornår og på hvilke betingelser ydes der retshjælp?

Hvornår ydes der fuld retshjælp?

Betingelser?

Kan den vindende part få godtgjort sagsomkostninger?

Tilfælde A

Den finder anvendelse på personer, der kan dokumentere ikke at have tilstrækkelige midler til at føre en retssag (f.eks. salær til advokat og retlig repræsentant)

En person siges at have utilstrækkelige økonomiske midler, når den pågældende kan dokumentere, at familiens samlede økonomiske midler og årlige indtægter i enhver henseende ikke overstiger det dobbelte af den offentlige "multiformåls-indkomstindikator" (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples – IREM), som var gældende på tidspunktet for ansøgningen om retshjælp.

Det offentlige indkomstindeks (IPREM) ("multiformåls-indkomstindikator”) er et indeks, der i Spanien bruges som reference for bl.a. tildeling af ydelser, studiehjælp, legater og arbejdsløshedsunderstøttelse. Det kan beregnes her:http://www.iprem.com.es

Den vindende part kan få godtgjort sagsomkostninger, hvis den anden part pålægges sagsomkostningerne.

Tilfælde B

Den finder anvendelse på personer, der kan dokumentere ikke at have tilstrækkelige midler til at føre en retssag (f.eks. salær til advokat og retlig repræsentant).

En person siges at have utilstrækkelige økonomiske midler, når den pågældende kan dokumentere, at familiens samlede økonomiske midler og årlige indtægter i enhver henseende ikke overstiger det dobbelte af den offentlige "multiformåls-indkomstindikator" (IPREM), som var gældende på tidspunktet for ansøgningen om retshjælp.

Det offentlige indkomstindeks (IPREM) ("multiformåls-indkomstindikator”) er et indeks, der i Spanien bruges som reference for bl.a. tildeling af ydelser, studiehjælp, legater og arbejdsløshedsunderstøttelse. Det kan beregnes her: http://www.iprem.com.es

Den vindende part kan få godtgjort sagsomkostninger, hvis den anden part pålægges sagsomkostningerne.

Omkostninger til oversættelse og tolkning

Casestudie

Oversættelse

Tolkning

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Omtrentlige omkostninger

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Omtrentlige omkostninger

Tilfælde A

Tilfælde B

Alle udenlandske offentlige eller private dokumenter, der kan være nødvendige (oversættelse foretaget af en officielt anerkendt, autoriseret oversætter).

Oversættere fastsætter deres egne takster.

Tolke i retssagen, hvis dette er nødvendigt.

Tolke fastsætter deres egne takster.

Hvis det er retten, der kræver tolkebistand, pålægges der ingen omkostninger herfor.

Sidste opdatering: 17/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.