Den originale sprogudgave af denne side spansk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: bulgarsktyskengelskfranskportugisisk er allerede oversat.
Swipe to change

Sagsomkostninger

Spanien

I dette casestudie, der vedrører handelsret – kontrakter – anmodedes medlemsstaterne om at give sælgeren oplysninger om sagsomkostningerne i følgende situationer: Tilfælde A – National situation: En virksomhed har leveret varer til en værdi af 20 000 EUR. Sælgeren er ikke blevet betalt, da køberen ikke mener, at varerne svarer til, hvad der var aftalt. Sælgeren beslutter at anlægge sag med henblik på at opnå fuld betaling. Tilfælde B – Tværnational situation: En virksomhed, hvis hovedsæde ligger i medlemsstat B, leverer varer til en værdi af 20 000 EUR til en køber i medlemsstat A. Kontrakten er undergivet lovgivningen i medlemsstat B og affattet på sproget i medlemsstat B. Sælgeren er ikke blevet betalt, da køberen i medlemsstat A ikke mener, at varerne svarer til, hvad der var aftalt. Sælgeren beslutter at anlægge sag i medlemsstat A med henblik på at opnå fuld betaling af den pris, der er fastsat i kontrakten.

Indholdet er leveret af
Spanien

Omkostninger i Spanien

Omkostninger og gebyrer for sager ved domstole, appeller og alternativ konfliktløsning

Casestudie

Domstol

Appelsager

Alternativ konfliktløsning

Omkostninger ved sagsanlæg

Generelle omkostninger

Andre omkostninger

Omkostninger ved sagsanlæg

Generelle omkostninger

Andre omkostninger

Er dette en mulighed i denne type sager?

Omkostninger

Tilfælde A

Det fremgår af betalingspåkravsproceduren som fastlagt i artikel 812 ff. i den civile retsplejelov, at det i princippet ikke er nødvendigt at få en advokat til at fremsætte det første krav, uanset kravets størrelse.

I sager, der anlægges med henblik på at opnå en fuldstændig retsafgørelse, er en advokat eller en retlig repræsentant obligatorisk i forbindelse med krav, der overstiger 2 000 EUR.

Hvis debitor bestrider kravet i en betalingspåkravsprocedure, er en advokat eller en retlig repræsentant nødvendig i forbindelse med krav, der overstiger det beløb, som er fastlagt i den civile retsplejelov (for indeværende 2 000 EUR).

Der skal også betales et gebyr, der varierer efter sagens art og kravets størrelse, forudsat at kravet overstiger 2 000 EUR, medmindre den, der fremsætter kravet, er berettiget til retshjælp efter lov 1/19996 om retshjælp.

Dette er de generelle sagsomkostninger. De pålægges den part, hvis påstande alle er blevet forkastet (artikel 394.1 i den civile retsplejelov).

Bevisførelse.

Vidnegodtgørelse.

Sagkyndige erklæringer

Hvis debitor ikke bestrider kravet, koster sagerne næsten ingenting. Hvis bestrider kravet, finder de almindelige regler anvendelse, hvilket vil sige, at den part, der iværksætter appelsagen, skal betale et gebyr og forinden deponere et beløb, medmindre vedkommende er berettiget til retshjælp.

Det samme kriterium som i første instans.

Det samme kriterium som i første instans.

Parterne kan nå til enighed om det skyldige beløb uden indgriben fra tredjemand. I så fald skal retten godkende aftalen. Alternativt kan de indgå en aftale efter mægling, også selv om sagen allerede er anlagt. Ved lov 5/2012 af 6. juli 2012 om mægling i civil- og handelssager gennemføres Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/52/EF af 21. maj 2008 i spansk lovgivning. Denne lov fastlægger minimumsrammerne for mægling, med forbehold af de bestemmelser, som finder anvendelse i de selvstyrende regioner.
Ifølge denne lov kan parterne på det første retsmøde blive informeret om muligheden for at anvende mægling i et forsøg på at afgøre tvisten. Afhængigt af sagens art kan retten bede parterne om at forsøge at nå til enighed for at få afsluttet sagen. Parterne kan også i medfør af artikel 19.4 bede om at få udskudt sagen, så de kan benytte sig af mægling eller voldgift.

Hvis der indgås en aftale, godtgøres 60 % af retsgebyret.
Forligsmægling er normalt gratis.
Tilbyder retten ikke at mægle forlig, kan parterne selv vælge en mægler og betaler så det vederlag, der aftales. Uanset om mægling munder ud i en aftale, deles udgifterne hertil i henhold til lov 5/2012 ligeligt mellem parterne, medmindre andet aftales.

Tilfælde B

Som i ovenstående tilfælde.

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Omkostninger og gebyrer til advokater, fogeder og sagkyndige

Casestudie

Advokater

Fogeder

Sagkyndige

Er der tvungen repræsentation?

Omkostninger

Er der tvungen repræsentation?

Omkostninger før domsafsigelsen

Omkostninger efter domsafsigelsen

Er dette obligatorisk?

Omkostninger

Tilfælde A

Betalingspåkravsproceduren bruges kun, hvis debitor bestrider kravet.
For krav, der overstiger 2 000 EUR, er repræsentation obligatorisk med henblik på en fuldstændig retsafgørelse, hvilket også gælder, hvis debitor bestrider kravet. I disse sager skal parterne bistås af en advokat og repræsenteres af en retlig repræsentant (artikel 31 i den civile retsplejelov).

De varierer efter de involverede beløb og procedurer.

Der er ingen repræsentation.

Nej, men brug af sagkyndige anbefales i visse sager og betales af den part, der anmoder derom.

De varierer efter omfanget og indholdet af den pågældende sagkyndige udtalelse.

Tilfælde B

Som i ovenstående tilfælde.

Idem

Idem

Idem

Godtgørelse til vidner, sikkerhedsstillelse og andre relevante gebyrer

Casestudie

Godtgørelse til vidner

Sikkerhedsstillelse

Får vidnet udbetalt godtgørelse?

Omkostninger

Eksisterer dette? Hvornår og hvordan bruges det?

Omkostninger

Tilfælde A

Vidner er berettiget til at få udbetalt godtgørelse af den part, der indkalder dem som vidner, for tab som følge af deres møde i retten (artikel 375.1 i den civile retsplejelov).

Omkostninger fastsættes af justitssekretæren og i overensstemmelse med vidnets krav (udgifter til rejse og ophold osv.), som skal forelægges dokumentation for

Der skal ikke på forhånd deponeres noget beløb. Der skal kun deponeres et beløb i forbindelse med appeller til prøvelse af visse afgørelser.

De varierer efter den afgørelse, der anfægtes Cirka fra 25 til 50 EUR.

Tilfælde B

Som i ovenstående tilfælde.

Idem

Omkostninger til retshjælp og andre godtgørelser

Casestudie

Retshjælp

Godtgørelse

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Hvornår godtgøres hele beløbet?

Betingelser:

Kan den vindende part få godtgjort sagsomkostninger?

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Hvornår godtgøres hele beløbet?

Betingelser:

Tilfælde A

Den finder anvendelse på personer, der kan dokumentere ikke at have tilstrækkelige midler til at føre en retssag (f.eks. salær til advokat, retlig repræsentant og sagkyndig).

Retshjælpsudvalget fastlægger, hvilke ydelser der kan gives retshjælp til. Der anmodes måske kun om hjælp til en af de afgifter, der opkræves efter loven (f.eks. til dækning af retsgebyret).

En person siges at have utilstrækkelige økonomiske midler, når den pågældende kan dokumentere, at familiens samlede økonomiske midler og årlige indtægter i enhver henseende ikke overstiger det dobbelte af den offentlige "multiformåls-indkomstindikator" (IPREM), som var gældende på tidspunktet for ansøgningen om retshjælp.

Alle eller næsten alle advokatsalærer, hvis de ikke overstiger en tredjedel af kravet, salærer til retlige repræsentanter og forskud på disse salærer samt honorarer til sagkyndige, kan generelt godtgøres, når der er foretaget en beregning af omkostningerne.

Når der foreligger en afgørelse om at betale omkostninger til sagsøger (artikel 394 i den civile retsplejelov), når justitssekretæren har beregnet omkostningerne.

Afgørelse om, at den anden part skal betale omkostningerne.

Tilfælde B

Som ovenfor.

Idem

Idem

Idem

Idem

Omkostninger til tolkning og oversættelse

Casestudie

Oversættelse

Tolkning

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Hvad er de omtrentlige omkostninger?

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Hvad er de omtrentlige omkostninger?

Tilfælde A

Dokumenter, der fremlægges på et andet sprog end spansk (eller i påkommende tilfælde det sprog, der tales i den selvstyrende region), skal ledsages af en oversættelse. Dokumentet kan oversættes privat. Hvis en af parterne drager oversættelsen i tvivl, idet det hævdes, at den ikke er en tro gengivelse af originalen, og begrunder dette, vil justitssekretæren indhente en anden oversættelse af den relevante del af dokumentet, idet dette skal betales af den part, der oprindelig fremlagde oversættelsen. Hvis den officielle oversættelse i alt væsentligt er identisk med den private oversættelse, pålægges omkostningerne den part, der drog oversættelsens rigtighed i tvivl.

De varierer efter det emne, der skal oversættes.

Hvis en person, som ikke taler spansk (eller i påkommende tilfælde det sprog, der tales i den selvstyrende region, hvor sagen behandles), skal afhøres, afgive forklaring eller meddeles rettens afgørelse, kan enhver, der taler det pågældende sprog, og under ed har forpligtet sig til at levere en tro og nøjagtig gengivelse af det talte, udpeges til tolk.

Omkostningerne varierer efter, om der anvendes en professionel tolk eller ikke.

Tilfælde B

Idem

Idem

Idem

Idem

Sidste opdatering: 17/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.