Den originale sprogudgave af denne side svensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Sagsomkostninger

Sverige

Denne side indeholder oplysninger om sagsomkostninger i Sverige.

Indholdet er leveret af
Sverige
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Regler for salærer og honorarer til de juridiske erhverv

Advokater

Advokatsalærer er ikke reguleret i Sverige. Staten har dog fastlagt en timetakst i sager, hvor der bevilges retshjælp. I 2012 var denne takst i de fleste sager 1 205 SEK i timen ekskl. moms (dvs. 1 506 SEK inkl. moms). Ifølge advokatsamfundets regler om god advokatskik skal advokatens honorarer dog ligge inden for rimelighedens grænser.

Faste omkostninger

Faste omkostninger i civile sager

Faste omkostninger for sagens parter i civile sager

Der skal betales et anlæggelses- og administrationsgebyr, når en civilsag anlægges. Dette gebyr er for indeværende 450 SEK (ca. 50 EUR).

I civilsager, der kan afgøres udenretligt, og hvor kravets værdi ikke overstiger halvdelen af det grundbeløb, der er fastsat i den nationale forsikringslov (grundbeløbet for 2012 er 44 000 SEK, dvs. at halvdelen af dette grundbeløb for 2012 er 22 000 SEK) kan godtgørelse af sagsomkostninger ikke omfatte andre udgifter, undtagen følgende:

  1. udgifter til rådgivning, begrænset til en time pr. sag for hver retsinstans og til et beløb, der svarer til det beløb, der betales for en times rådgivning i henhold til loven om retshjælp (1996:1619)
  2. gebyr ved sagsanlæg
  3. partens eller den retlige repræsentants rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med deltagelse i et retsmøde, eller – når personlig deltagelse ikke er påkrævet – advokatens rejse- og opholdsudgifter
  4. vidnegodtgørelser
  5. udgifter til oversættelse.

Udgifter godtgøres i det omfang, de har været nødvendige for at sikre partens interesser.

For andre civilsager (dvs. hvor kravets værdi overstiger halvdelen af grundbeløbet i henhold til den nationale forsikringslov) er der ingen begrænsninger eller faste omkostninger.

Tidspunkt i en civil sag, hvor sagens parter skal betale faste omkostninger

Anlæggelses- og administrationsgebyret skal betales til retten ved sagens anlæggelse. Det hedder dog i Loven om retshjælp, at parten, hvis der bevilges retshjælp, skal betale et retshjælpsgebyr til den retlige repræsentant, når omkostningerne afholdes. Dette gebyr er hovedsagelig baseret på partens indkomst.

Faste omkostninger i straffesager

Faste omkostninger for sagens parter i straffesager

Hvis sagsøgte får beskikket en offentlig forsvarer, gælder den timetakst, der er angivet i afsnittet "advokater". Der gælder en særlig ordning for kortvarige sager. Hvis sagsøgte dømmes, skal vedkommende godtgøre staten de offentlige midler, der er brugt i medfør af rettens afgørelse om salær til den pågældendes forsvarer. Det maksimale beløb, som sagsøgte skal betale til forsvarsadvokaten, er dog det beløb, der skulle være betalt som retshjælpsgebyr, hvis der var blevet bevilget retshjælp.

I nogle sager kan der beskikkes en forsvarer til skadelidte (dvs. det påståede offer for en forbrydelse) i medfør af lov om advokatbistand til skadelidte. Skadelidte er ikke ansvarlig for at skulle betale salær til denne advokat. Hvis sagsøgte dømmes, skal vedkommende godtgøre staten de offentlige midler, der er brugt i medfør af rettens afgørelse om salær til den pågældendes advokat. Det maksimale beløb, som sagsøgte skal betale, er dog det beløb, som den pågældende skulle have betalt, hvis der var blevet bevilget retshjælp.

Tidspunkt i en straffesag, hvor sagens parter skal betale faste omkostninger

Hvis retten finder, at sagsøgte skal godtgøre staten de offentlige midler, der er brugt i medfør af rettens afgørelse om salær til den pågældendes forsvarsadvokat eller skadelidtes advokat, betales beløbet efter domsafsigelsen.

Faste omkostninger i forfatningssager

Faste omkostninger for sagens parter i forfatningssager

I Sverige findes der særlige forfatningssager af denne art. En part kan dog fremsætte erstatningskrav over for staten for overtrædelse af den pågældendes menneskerettigheder. I så fald finder førnævnte regulering af advokatsalærer og faste omkostninger anvendelse.

Tidspunkt i en forfatningssag, hvor sagens parter skal betale faste omkostninger

Se ovenfor.

Forhåndsoplysninger, som advokater og andre partsrepræsentanter skal give

Parternes rettigheder og forpligtelser

Vedrørende de oplysninger, som et medlem af det svenske advokatsamfund skal give, om parternes rettigheder og forpligtelser og deres udsigt til at få medhold, hedder det i den svenske retsplejelov, at det pågældende medlem i sin praksis skal udføre de opgaver, han påtager sig, på en hæderlig, omhyggelig måde og altid iagttage god advokatskik.

Derudover skal et medlem af det svenske advokatsamfund ifølge reglerne om god advokatskik fra opgavens start informere klienten om sin salær- og faktureringspolitik. Ifølge reglerne om god advokatskik kan salærer opkræves ved udstedelse af en faktura på en del af det udførte arbejde, et forskud eller ved udstedelse af en faktura efter opgavens afslutning. For så vidt angår andre retlige repræsentanter, der ikke er medlem af det svenske advokatsamfund, er der ikke ved lov fastlagt forpligtelser af denne art.

Bestemmelser om omkostninger

Hvor kan jeg finde oplysninger om bestemmelser om omkostninger i Sverige?

Oplysninger om retshjælp (også på engelsk) findes på Rättshjälpsmyndighetens websted. Oplysninger om retsafgifter (også på engelsk) findes på webstedet for de svenske domstole. Der findes desuden oplysninger (på de fleste officielle EU-sprog) på webstedet for Det Europæiske Retlige Netværk for civil- og handelssager.

På hvilke sprog kan jeg finde oplysninger om omkostningskilder i Sverige?

Det fremgår af det enkelte websted, hvilke sprog oplysningerne findes på.

Hvor kan jeg finde oplysninger om mægling?

Der findes oplysninger om mægling på webstedet for Det Europæiske Retlige Netværk for civil- og handelssager.

Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger om omkostninger?

Websteder med oplysninger om omkostninger

Man kan finde oplysninger på webstedet for de svenske domstole. Dette er det officielle websted, som findes på svensk og engelsk og indeholder en beskrivelse af de svenske domstole og domstolsprocedurer.

Hvor kan jeg finde oplysninger om de forskellige procedurers gennemsnitlige varighed?

De svenske domstole har som målsætning at behandle civil- og handelssager inden for gennemsnitligt syv måneder i byretten (tingsrätten) og fem måneder landsretten (hovrätten). I 2011 tog de fleste civilsager i gennemsnit 7,9 måneder i byretterne og 5 måneder i landsretterne. Disse oplysninger findes (kun på svensk) på webstedet for de svenske domstole, hvor der er adgang til de svenske domstoles årsrapporter.

Hvor kan jeg finde oplysninger om en bestemt procedures gennemsnitlige samlede omkostninger?

Der findes ingen officielle oplysninger.

Moms

Hvad er de gældende satser?

Gebyr ved sagsanlæg i svenske domstole pålægges ikke moms. For private juridiske ydelser er momsen 25 %.

Retshjælp

Indtægtsgrænser på det civilretlige område

For at være berettiget til at modtage retshjælp må ansøgerens indkomst ikke overstige en grænse på p.t. 260 000 SEK (ca. 25 000 EUR). I vurderingen af ansøgerens indkomst tages der hensyn til den pågældendes samlede økonomiske situation, herunder f.eks. børnebidrag, udgifter til ejendom eller gæld. I grænseoverskridende sager kan der bevilges retshjælp, hvis den pågældende ikke kan betale sine udgifter, selvom ansøgerens indkomst overstiger 260 000 SEK. I disse tilfælde baseres bevillingen på forskellene i leveomkostninger mellem Sverige og det EU-land, hvor ansøgeren bor.

Indtægtsgrænser på det strafferetlige område

Hvis bestemte betingelser er opfyldt, er enhver sagsøgt berettiget til advokatbistand, uanset indkomst. Hvis sagsøgte dømmes, skal vedkommende godtgøre staten de offentlige midler, der er brugt i medfør af rettens afgørelse om salær til den pågældendes forsvarer. Det maksimale beløb, som sagsøgte skal betale til forsvarsadvokaten, er dog det beløb, som den pågældende skulle have betalt som retshjælpsgebyr, hvis der var blevet bevilget retshjælp.

Indtægtsgrænser på det strafferetlige område for ofre

Hvis bestemte betingelser er opfyldt, har alle ofre uanset indkomst ret til advokatbistand i medfør af lov om advokatbistand til skadelidte.

Andre betingelser for tildeling af retshjælp til ofre

I nogle tilfælde kan retten beskikke en advokat til skadelidte, som så bistår ofret. Skadelidte kan således få beskikket en advokat, hvis den pågældende er offer for en forbrydelse, f.eks. har været udsat for en seksuel forbrydelse, et overfald, ulovlig frihedsberøvelse, røveri eller andre former for forbrydelser, der kan føre til fængsling af den person, som har begået forbrydelsen. Retten beskikker en advokat til skadelidte, men dette kan først ske, når den indledende efterforskning er iværksat. Skadelidtes advokatsalær betales af staten og koster ikke ofret noget.

Andre betingelser for tildeling af retshjælp til tiltalte

Hvis en varetægtsfængslet eller arrestant anmoder om det, får den pågældende beskikket en advokat til at repræsentere sig. Der beskikkes også på anmodning en offentlig forsvarsadvokat til en person, der er mistænkt for en forbrydelse medmindre strafferammen for den pågældende forbrydelse er under seks måneders fængsel.

Der beskikkes desuden en forsvarsadvokat i følgende sager:

  1. hvis en mistænkt har behov for en forsvarsadvokat i forbindelse med efterforskningen af forbrydelsen
  2. hvis der er behov for en forsvarsadvokat, fordi der består tvivl om den sanktion, der kan idømmes, og der er grund til at idømme en anden sanktion end en bøde eller en betinget dom, eller hvis sådanne sanktioner er knyttet sammen
  3. hvis der er specifikke grunde i forbindelse med mistænktes personlige forhold eller sagens genstand.

Hvis mistænkte repræsenteres af en forsvarsadvokat efter eget valg, vil der ikke blive beskikket en offentlig forsvarsadvokat.

Omkostningsfrie civile retssager

Hvis der bevilges retshjælp, skal sagsøger ikke betale anlæggelses- og administrationsgebyr til retten. Sagsøgte skal ikke betale noget gebyr til retten. Parterne kan dog blive dømt til at betale den anden parts sagsomkostninger, herunder anlæggelses- og administrationsgebyrer. Der findes ikke noget anlæggelses- og administrationsgebyr for anker til landsretten eller til Højesteret.

Hvornår skal den tabende part betale den vindende parts omkostninger?

Den tabende part skal som udgangspunkt betale den vindende parts sagsomkostninger. Godtgørelse af sagsomkostningerne dækker de samlede udgifter til sagsforberedelse, repræsentation ved en advokat i retten og omkostningerne til bevisførelse (herunder til vidner og sagkyndige). Omkostninger, der i rimeligt omfang afholdes for at sikre partens interesser, godtgøres. Der skal også betales godtgørelse for den tid og det arbejde, som den vindende part har brugt. Forhandlinger om at løse tvisten, som har direkte indflydelse på en parts sag, betragtes som foranstaltninger, der træffes i forbindelse med forberedelse af sagen.

Honorarer til sagkyndige

Se foranstående svar vedrørende godtgørelse af omkostninger.

Oversætter- og tolkehonorarer

Hvis en part, et vidne eller enhver anden, som skal afhøres i retten, ikke forstår og taler svensk, ansættes der en tolk til at bistå retten. Retten betaler om nødvendigt for oversættelse af dokumenter, der indgår i sagen eller afsendes fra retten. Retten betaler oversættelses- og tolkehonorar, og parterne hæfter ikke for disse omkostninger.

Baggrundsmateriale

Sveriges rapport om undersøgelsen af gennemsigtigheden i omkostninger ved civile retssager PDF (457 Kb) en

Sidste opdatering: 19/03/2013

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.