Έξοδα

Κύπρος

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κύπρος

Κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τα δικηγορικά τέλη/δικαιώματα/αμοιβή

Στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες νομικών που ασκούν το λειτούργημα του δικηγόρου (δηλαδή Solicitors, Barristers, Advocates και Lawyers). Όλοι οι νομικοί οι οποίοι είναι εγγραμμένοι στο Μητρώο Δικηγόρων έχουν τα ίδια δικαιώματα παράστασης στα Δικαστήρια της Δημοκρατίας και γενικότερα άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το εάν κάποιος δικηγόρος έχει αποκτήσει τον τίτλο του Solicitor ή του Barrister στο εξωτερικό. Ο όρος ο οποίος χρησιμοποιείται για όλους όσοι ασκούν το επάγγελμα είναι «Δικηγόρος» («Advocate»).

Δικηγόροι

Η αμοιβή για δικαστικές υποθέσεις καθορίζεται στη βάση κλίμακας δικαστικών εξόδων η οποία είναι εγκεκριμένη από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Για εξωδικαστηριακές υπηρεσίες και νοουμένου ότι δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ δικηγόρου και πελάτη:

βάσει του περί Δικηγόρων Νόμου Κεφ.2 ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα το άρθρο 24 ια προνοεί :

(ια) τηρουμένων των αρχών του ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού, να ρυθμίζει τον τρόπο και τη διαδικασία επίλυσης των διαφορών που προκύπτουν αναφορικά με τις αμοιβές των δικηγόρων για εξωδικαστηριακές υποθέσεις

ΚΔΠ 171/2018

Σε περίπτωση δικαστικής υπόθεσης αυτό το γεγονός πρέπει να δηλωθεί επίσημα.

Στην Κύπρο υπάρχουν δύο κατηγορίες Δικαστικών Επιδοτών:

  1. Ιδιώτες Δικαστικοί Επιδότες, οι οποίοι αναλαμβάνουν την επίδοση δικαστικών εγγράφων.
  2. Δικαστικοί επιδότες οι οποίοι ανήκουν στην δημόσια υπηρεσία, οι οποίοι είναι επιφορτισμένη με την διεκπεραίωση των διαδικασιών για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (π.χ. ένταλμα κατάσχεσης και πώλησης κινητής περιουσίας).

Η αμοιβή των Ιδιωτών Δικαστικών Επιδοτών για την επίδοση εγγράφων υπολογίζεται με βάση την απόσταση της διεύθυνσης όπου γίνεται η επίδοση.

Οι Δικαστικοί επιδότες οι οποίοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι λαμβάνουν μηνιαίο μισθό. Ο διάδικος ο οποίος ζητά την λήψη μέτρων εκτέλεσης καταβάλλει στο κράτος υπό μορφή χαρτοσήμων κάποιο ποσό το οποίο προβλέπεται σε διαδικαστικό κανονισμό και το οποίο εξαρτάται από το είδος του μέτρου εκτέλεσης και το ύψος του ποσού του οποίου διεκδικείται η είσπραξη.

Καθορισμένα τέλη

Καθορισμένα τέλη σε αστικές διαδικασίες

Καθορισμένα τέλη δια διαδίκους σε αστικές διαδικασίες

Τα αρχικά έξοδα για δικαστικά τέλη είναι καθορισμένα ανάλογα με την κλίμακα της αγωγής ή άλλης διαδικασίας. Αυτά καταβάλλονται στο στάδιο της καταχώρισης της αγωγής. Η δικηγορική αμοιβή δεν είναι προκαθορισμένη αριθμητικά αλλά εξαρτάται από την πορεία της υπόθεσης και υπολογίζεται με βάση την εγκεκριμένη κλίμακα.

Στάδιο της αστικής διαδικασίας κατά οποίο πρέπει να πληρωθούν καθορισμένα τέλη

Τα αρχικά έξοδα για δικαστικά τέλη καταβάλλονται στο στάδιο της καταχώρισης της αγωγής.

Καθορισμένα τέλη σε ποινικές διαδικασίες

Καθορισμένα τέλη για διαδίκους σε ποινικές διαδικασίες

Σε περίπτωση καταδίκης ο κατηγορούμενος μπορεί να διαταχθεί να καταβάλει τα έξοδα της διαδικασίας. Αυτό κατά κανόνα αποφεύγεται σε περιπτώσεις που επιβάλλεται ποινή φυλάκισης, οπότε τα έξοδα καταβάλλονται από τη Δημοκρατία, όπως και στις περιπτώσεις αθώωσης του κατηγορούμενου.

Στάδιο της ποινικής διαδικασίας κατά το οποίο πρέπει να πληρωθούν τα καθορισμένα τέλη.

Τα έξοδα, πλην των αρχικών εξόδων που καταβάλλονται με την καταχώρηση της υπόθεσης υπό μορφή χαρτοσήμων, καταβάλλονται στο τέλος της διαδικασίας.

Καθορισμένα τέλη σε συνταγματικές διαδικασίες

Καθορισμένα τέλη για διαδίκους σε συνταγματικές διαδικασίες

Τα έξοδα υπολογίζονται με βάση την ανάλογη κλίμακα.

Στάδιο της συνταγματικής διαδικασίας κατά το οποίο πρέπει να πληρωθούν τα τέλη

Καταβάλλονται στο τέλος της διαδικασίας εκτός από τα δικαστικά έξοδα τα οποία καταβάλλονται με την καταχώριση του ένδικου μέσου.

Πληροφόρηση που πρέπει να παρέχεται από τους νομικούς εκπροσώπους

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών

Οι υποχρεώσεις των δικηγόρων έναντι των πελατών απαριθμούνται στους περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμούς του 2002 (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Παράρτημα Γ(1) αρ. 237 της 17.5.2002 (Κ.Δ.Π. 237/2002).

Πηγές εξόδων

Που μπορώ να βρω πληροφορίες για τις πηγές εξόδων στην Κύπρο;

Οι πιο σημαντικές κλίμακες εξόδων έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Οι σχετικές πληροφορίες είναι στην ελληνική γλώσσα.

Που μπορώ να βρω πρόσθετες πληροφορίες για τα έξοδα;

Διαθέσιμος διαδικτυακός τόπος πληροφόρησης για έξοδα:

Διαδικτυακός σύνδεσμος του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Που μπορώ να βρω πληροφορίες για τη μέση χρονική διάρκεια διαφόρων διαδικασιών;

Στατιστικά στοιχεία για την εργασία που διεκπεραιώνουν τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορούν να βρεθούν στον διαδικτυακό τόπο του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Πως μπορώ να πληροφορηθώ σχετικά;

Στα Δικηγορικά έξοδα προστίθεται Φ.Π.Α. σε ποσοστό 15%, εφόσον ο Δικηγόρος που παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες ε’ιναι εγγεγραμμένος στο μητρώο Φ.Π.Α.

Ποια ποσοστά εφαρμόζονται;

Το ποσοστό Φ.Π.Α. είναι 15%.

Νομική Αρωγή

Εφαρμοστέον όριο εισοδήματος στις αστικές υποθέσεις

Δεν παρέχεται Νομική Αρωγή για αστικές υποθέσεις.

Εφαρμοστέο όριο εισοδήματος στις ποινικές υποθέσεις για τους κατηγορούμενους

Σε ποινικές υποθέσεις ο κατηγορούμενος δικαιούται να τύχει δωρεάν νομικής αρωγής εφ’ όσον τα εισοδήματα του δεν του επιτρέπουν να εξασφαλίσει υπηρεσίες Δικηγόρου με δικά του μέσα και το Δικαστήριο κρίνει ότι η παραχώρηση δωρεάν νομικής αρωγής είναι προς το συμφέρον της δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει προκαθορισμένο εισοδηματικό επίπεδο. Το Δικαστήριο εξετάζει το αίτημα βασιζόμενο σε όλα τα σχετικά στοιχεία συμπεριλαμβανομένης έκθεσης που ετοιμάζεται από το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας σχετικά με τα εισοδήματα και τις ανάγκες του κατηγορούμενου.

Εφαρμοστέο όριο εισοδήματος στις ποινικές υποθέσεις για τα θέματα

Κατά κανόνα η ποινική δίωξη δεν ασκείται από το θύμα της εγκληματικής ενέργειας αλλά από το κράτος το οποίο αναλαμβάνει και τα σχετικά έξοδα. Συνεπώς δεν προβλέπεται η παραχώρηση δωρεάν νομικής αρωγής σε θύματα.

Άλλες προϋποθέσεις για παροχή νομικής αρωγής σε θύματα

Κατά κανόνα η ποινική δίωξη δεν ασκείται από το θύμα της εγκληματικής ενέργειας αλλά από το κράτος το οποίο αναλαμβάνει και τα σχετικά έξοδα. Συνεπώς δεν προβλέπεται η παραχώρηση δωρεάν νομικής αρωγής σε θύματα.

Άλλες προϋποθέσεις για παροχή νομικής αρωγής σε κατηγορούμενους

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία αποτελεί προϋπόθεση για την παραχώρηση νομικής αρωγής το αδίκημα που αντιμετωπίζει ο κατηγορούμενος να τιμωρείται με ποινή φυλάκισης άνω των 12 μηνών. Όμως η σχετική πρόνοια κηρύχθηκε αντισυνταγματική με αποτέλεσμα να θεωρείται ότι υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί δωρεάν νομική αρωγή σε όλα τις υποθέσεις.

Πότε ο επιτυχών διάδικος πρέπει να πληρώσει τα έξοδα στον επικυρώσαντα

Κατά κανόνα ο μη επιτυχών διάδικος καταβάλλει τα έξοδα της άλλης πλευράς, αν και το θέμα των εξόδων βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του Δικαστηρίου το οποίο μπορεί να εκδώσει άλλη διαταγή.

Σχετικά έγγραφα

Έκθεση της Κύπρου για την Μελέτη για τη Διαφάνεια στα έξοδα PDF (555 Kb) en

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.