Έξοδα

Τσεχία

Στη συγκεκριμένη περιπτωσιολογική μελέτη σχετικά με το οικογενειακό δίκαιο (επιμέλεια τέκνων), ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να ενημερώσουν τον ενάγοντα σχετικά με τα δικαστικά έξοδα που θα συνεπάγονταν οι ακόλουθες περιπτώσεις: Υπόθεση A – Εθνική περίπτωση: Δύο άτομα έχουν συζήσει επί σειρά ετών χωρίς να έχουν παντρευτεί. Όταν χωρίζουν, έχουν ένα παιδί τριών ετών. Με δικαστική απόφαση ανατίθεται η επιμέλεια του παιδιού στη μητέρα και αναγνωρίζεται δικαίωμα επικοινωνίας στον πατέρα. Η μητέρα υποβάλλει αγωγή με αίτημα τον περιορισμό του δικαιώματος επικοινωνίας του πατέρα. Υπόθεση B – Διασυνοριακή περίπτωση στην οποία είστε δικηγόρος στο κράτος μέλος Α: Δύο άτομα έχουν συζήσει επί σειρά ετών σε ένα κράτος μέλος (κράτος μέλος Β) χωρίς να έχουν παντρευτεί. Αποκτούν μαζί ένα παιδί, αλλά αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού χωρίζουν. Με απόφαση δικαστηρίου του κράτους μέλους Β ανατίθεται η επιμέλεια του παιδιού στη μητέρα και αναγνωρίζεται δικαίωμα επικοινωνίας στον πατέρα. Η μητέρα και το παιδί μετακομίζουν για να ζήσουν σε άλλο κράτος μέλος (κράτος μέλος Α), πράγμα που επιτρέπεται με βάση τη δικαστική απόφαση, ενώ ο πατέρας παραμένει στο κράτος μέλος B. Λίγα χρόνια αργότερα, η μητέρα υποβάλλει αγωγή στο κράτος μέλος A με αίτημα τη μεταβολή του δικαιώματος επικοινωνίας του πατέρα.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Τσεχία

Έξοδα στην Τσεχική Δημοκρατία

Ενδεικτικά έξοδα προσφυγής στα δικαστήρια, άσκησης ένδικων μέσων και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών


Περιπτωσιολογική μελέτη

Πρωτοβάθμια δικαστική διαδικασία

Δευτεροβάθμια δικαστική διαδικασία

Εναλλακτική επίλυση της διαφοράς


Αρχικά δικαστικά τέλη

Τέλη αντιγραφής

Άλλα τέλη

Αρχικά δικαστικά τέλη

Τέλη αντιγραφής

Άλλα τέλη

Παρέχεται αυτή η δυνατότητα για το συγκεκριμένο είδος υπόθεσης;

Έξοδα

Περίπτωση A

0 τσεχικές κορόνες (CZK)

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

0 τσεχικές κορόνες (CZK)

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

Ναι

Συμβατική αμοιβή (στην περίπτωση αρχικής συνάντησης με διαμεσολαβητή που έχει οριστεί από το δικαστήριο, 400 CZK ανά ώρα, από το πρώτο λεπτό)

Περίπτωση B

0 τσεχικές κορόνες (CZK)

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

0 τσεχικές κορόνες (CZK)

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

Ναι

Συμβατική αμοιβή (στην περίπτωση αρχικής συνάντησης με διαμεσολαβητή που έχει οριστεί από το δικαστήριο, 400 CZK ανά ώρα, από το πρώτο λεπτό)Ενδεικτικό κόστος για τις υπηρεσίες δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή και πραγματογνώμονα


Περιπτωσιολογική μελέτη

Νομική εκπροσώπηση

Δικαστικός επιμελητής

Πραγματογνώμονας


Είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση;

Μέσο κόστος

Είναι υποχρεωτική η προσφυγή στις υπηρεσίες του;

Έξοδα προ της έκδοσης δικαστικής απόφασης

Έξοδα μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης

Είναι υποχρεωτική η χρήση πραγματογνώμονα;

Έξοδα

Περίπτωση A

Όχι.

Συμβατική αμοιβή, 1 000 CZK ανά πράξη, σύμφωνα με τον πίνακα δικηγορικών αμοιβών

Όχι.

Όχι.

100 έως 350 CZK ανά ώρα

Περίπτωση B

Όχι.

Συμβατική αμοιβή, 1 000 CZK ανά πράξη, σύμφωνα με τον πίνακα δικηγορικών αμοιβών

Όχι (εξαρτάται από την άλλη χώρα)

Όχι.

100 έως 350 CZK ανά ώρα


Έξοδα για αποζημίωση μαρτύρων, παροχή ασφάλειας ή εγγύησης και άλλα συναφή τέλη


Περιπτωσιολογική

μελέτη

Αποζημίωση μαρτύρων

Ασφάλεια ή εγγύηση

Άλλα έξοδα


Παρέχεται αποζημίωση στους μάρτυρες;

Έξοδα

Υπάρχει σχετική πρόβλεψη και πότε και πώς εφαρμόζεται;

Έξοδα

Περιγραφή

Έξοδα

Περίπτωση A

Ναι, ανάλογα με τις δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκαν

Διαφέρουν ανάλογα με τις περιστάσεις της υπόθεσης

Όχι σ’ αυτό το είδος διαδικασίας

Περίπτωση B

Ναι, ανάλογα με τις δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκαν

Διαφέρουν ανάλογα με τις περιστάσεις της υπόθεσης

Όχι σ’ αυτό το είδος διαδικασίαςΚόστος για νομική συνδρομή (ευεργέτημα πενίας) και επιστροφή δαπανώνΠεριπτωσιολογική

μελέτη

Νομική συνδρομή

Επιστροφή δαπανών


Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις εφαρμόζεται;

Πότε παρέχεται πλήρης νομική συνδρομή;

Υπάρχουν προϋποθέσεις;

Μπορεί ο διάδικος που νίκησε να επιτύχει την επιστροφή των εξόδων της δίκης;

Αν η επιστροφή δεν είναι πλήρης, ποιο ποσοστό των εξόδων καλύπτεται συνήθως;

Ποια έξοδα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση;

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η νομική συνδρομή πρέπει να επιστραφεί στον οργανισμό που την χορήγησε;

Περίπτωση A

Μόνο ΜΚΟ

Συνήθως όχι. Ωστόσο, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει επιστροφή των εξόδων αν αυτό δικαιολογείται από τις περιστάσεις.

Εξαρτάται από την απόφαση του δικαστηρίου, συνήθως κανένα.

Όχι.

Περίπτωση B

Βλ. την οδηγία σχετικά με την εφαρμογή του ευεργετήματος της πενίας στις διασυνοριακές διαφορές.

Συνήθως όχι. Ωστόσο, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει επιστροφή των εξόδων αν αυτό δικαιολογείται από τις περιστάσεις.

Εξαρτάται από την απόφαση του δικαστηρίου, συνήθως κανένα.

Όχι.


Έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας


Περιπτωσιολογική

μελέτη

Μετάφραση

Διερμηνεία

Υπάρχουν άλλα έξοδα που αφορούν ειδικά τις διασυνοριακές διαφορές;


Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι αναγκαία;

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Περιγραφή

Ποιο είναι το κατά προσέγγιση κόστος;

Περίπτωση A

Πρωτότυπα έγγραφα σε ξένη γλώσσα που είναι αναγκαία για τη διαδικασία

100 έως 350 CZK ανά σελίδα

Περίπτωση B

Πρωτότυπα έγγραφα σε ξένη γλώσσα που είναι αναγκαία για τη διαδικασία

100 έως 350 CZK ανά σελίδα

Στις περιπτώσεις στις οποίες διάδικος ή μάρτυρας είναι αλλοδαπός ή δεν κατανοεί την τσεχική γλώσσα

100 έως 350 CZK ανά ώρα

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/02/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.