Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση δανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Έξοδα

Δανία

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το κόστος των δικαστικών διαδικασιών στη Δανία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Δανία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τις αμοιβές στον χώρο των νομικών επαγγελμάτων

Κατ' αρχήν, δεν υπάρχει κανονιστικό πλαίσιο που να διέπει τις αμοιβές των νομικών επαγγελμάτων. Εντούτοις, το Ανώτατο Δικαστήριο (landsret) έχει θεσπίσει ενδεικτικά ποσά, τα οποία μπορεί να συμβουλεύεται το κοινό. Κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλει καταγγελία όσον αφορά τις αμοιβές δικηγόρου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο δικηγόρων Advokatnævnet

Παγία δικαστικά έξοδα

Πάγια δικαστικά έξοδα στις αστικές δίκες

Πάγια δικαστικά έξοδα που βαρύνουν τους διαδίκους στις αστικές δίκες

Η δανική νομοθεσία απαιτεί από τον ενάγοντα την καταβολή δικαστικού τέλους για την κατάθεση της αγωγής. Το ελάχιστο τέλος ορίζεται σε 500 DKK. Αν το αιτούμενο ποσό υπερβαίνει τις 50 000 DKK, το τέλος ανέρχεται σε 750 DKK συν ποσοστό 1,2% του ποσού κατά το οποίο το αιτούμενο ποσό υπερβαίνει τις 50 000 DKK.

Αν το αιτούμενο ποσό υπερβαίνει τις 50 000 DKK, καταβάλλεται συμπληρωματικό τέλος εκδίκασης για τη συζήτηση στο ακροατήριο. Το τέλος αυτό ισοδυναμεί με το καταβαλλόμενο κατά την κατάθεση της αγωγής τέλος. Επίσης, για τη συζήτηση στο ακροατήριο, ο ενάγων οφείλει κατά συνέπεια να καταβάλλει 750 DKK συν ποσοστό 1,2% του ποσού κατά το οποίο το ποσό που αξιώνεται υπερβαίνει τις 50 000 DKK.

Ορίζεται ένα ανώτατο όριο ύψους 75 000 DKK για καθένα από τα δύο είδη δικαστικών τελών (το τέλος για την κατάθεση της αγωγής και το τέλος για τη συζήτηση στο ακροατήριο). Σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. υποθέσεις που αφορούν την άσκηση δημόσιας εξουσίας), το ανώτατο όριο ανέρχεται μόνο σε 2 000 DKK.

Ορισμένα είδη αστικών υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων οικογενειακού δικαίου, απαλλάσσονται από τα δικαστικά τέλη.

Στάδιο της αστικής δίκης στο οποίο οι διάδικοι οφείλουν να καταβάλλουν τα πάγια έξοδα

Όπως προαναφέρθηκε, ο ενάγων καταβάλλει δικαστικό τέλος κατά την κατάθεση της αγωγής.

Το συμπληρωματικό τέλος για τη συζήτηση στο ακροατήριο πρέπει να καταβληθεί μέχρις ότου οριστεί δικάσιμος, αλλά όχι περισσότερο από τρεις μήνες πριν τη συζήτηση της υπόθεσης.

Πάγια έξοδα σε ποινικές δίκες

Πάγια δικαστικά έξοδα των διαδίκων σε ποινικές δίκες

Στις ποινικές υποθέσεις συνήθως δεν επιβάλλονται δικαστικά τέλη. Εντούτοις, μικρός αριθμός ποινικών υποθέσεων διώκονται κατ' έγκληση, οπότε σε μια τέτοια περίπτωση εφαρμόζονται οι κανόνες που ισχύουν σχετικά με τα δικαστικά τέλη στις αστικές υποθέσεις.

Πάγια έξοδα σε συνταγματικές δίκες

Πάγια δικαστικά έξοδα των διαδίκων σε συνταγματικές δίκες

Οι συνταγματικές υποθέσεις εκδικάζονται είτε ως αστικές είτε ως ποινικές υποθέσεις. Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κανόνες για τις συνταγματικές δίκες στη Δανία.

Πληροφορίες για τα δικαστικά έξοδα που πρέπει να παρέχονται από τους συνηγόρους

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των διαδίκων

Το άρθρο 16.8 του Κώδικα δεοντολογίας του Δανικού Δικηγορικού Συλλόγου (Advokatsamfundets advokatetiske regler) ορίζει τα εξής:

«Ο δικηγόρος προσπαθεί να επιτύχει την αποτελεσματικότερη από άποψη κόστους λύση για τη διαφορά του πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες και τις οδηγίες του».

Νομικές βάσεις προσδιορισμού εξόδων

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον προσδιορισμό των εξόδων στη Δανία;

Πληροφορίες για τα έξοδα δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο του Δανικού δικηγορικού συλλόγου Advokatsamfundet και των Δανικών δικαστηρίων Danmarks Domstole.

Σε ποιες γλώσσες μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον προσδιορισμό των εξόδων στη Δανία;

Οι πληροφορίες για τον προσδιορισμό των εξόδων διατίθενται στα δανικά και στα αγγλικά.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση;

Πληροφορίες για τη διαμεσολάβηση (retsmægling) δημοσιεύονται στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου των Δανικών δικαστηρίων Danmarks Domstole..

Πού μπορώ να βρω πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα;

Δικτυακοί τόποι με πληροφορίες για τα έξοδα

Ο επίσημος δικτυακός τόπος της Δανικής διοίκησης δικαστηρίων Domstolsstyrelsen δημοσιεύει γενικές πληροφορίες για το δανικό δικαστικό σύστημα και λεπτομέρειες επικοινωνίας.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τη μέση χρονική διάρκεια των διαφόρων διαδικασιών;

Πληροφορίες για τη μέση χρονική διάρκεια των διαφόρων ειδών διαδικασιών στη Δανία δημοσιεύονται στον επίσημο δικτυακό τόπο των Δανικών δικαστηρίων Danmarks Domstole.

Φόρος προστιθέμενης αξίας

Πού μπορώ να βρω αυτές τις πληροφορίες;

Συνήθως, οι πληροφορίες που δημοσιεύονται περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ.

Νομική συνδρομή

Εφαρμοστέο εισοδηματικό κατώτατο όριο στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης

Το εισοδηματικό κατώτατο όριο για τη νομική συνδρομή αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο. Το 2019 ίσχυαν τα ακόλουθα κατώτατα όρια:

  • Άγαμος: 329 000 DKK
  • Έγγαμος ή άτομο που έχει συνάψει παρόμοια σχέση: 418 000 DKK
  • Ποσό που προστίθεται για κάθε παιδί: 57 000 DKK.

Όλοι, ανεξαρτήτως εισοδήματος, έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν βασικές νομικές συμβουλές προφορικά και δωρεάν από τους οργανισμούς νομικής συνδρομής (advokatvagten and retshjælpen).

Εφαρμοστέο εισοδηματικό κατώτατο όριο στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης για τους εναγόμενους

Το δικαίωμα του εναγομένου για νομική εκπροσώπηση δεν εξαρτάται από το εισόδημα, αλλά από τη φύση της υπόθεσης. Γενικά, η αμοιβή του συνηγόρου καταβάλλεται από τον εναγόμενο, εφόσον κριθεί ένοχος, ανεξαρτήτως του ύψους των εισοδημάτων του.

Εφαρμοστέο εισοδηματικό κατώτατο όριο στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης για τα θύματα

Το δικαίωμα του θύματος για νομική εκπροσώπηση δεν εξαρτάται από το εισόδημα, αλλά από τη φύση της υπόθεσης. Σύμφωνα με το άρθρο 741 (α) του νόμου περί διοίκησης της δικαιοσύνης, οι κυριότερες περιπτώσεις στις οποίες τα θύματα δικαιούνται νομικής εκπροσώπησης είναι οι υποθέσεις βίας και τα σεξουαλικά αδικήματα. Σε αυτές τις καταστάσεις, η αμοιβή του δικηγόρου καταβάλλεται από το Δημόσιο.

Άλλες προϋποθέσεις χορήγησης νομικής συνδρομής στα θύματα

Βλέπε την παραπάνω απάντηση σχετικά με το εφαρμοστέο εισοδηματικό κατώτατο όριο στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης για τα θύματα.

Άλλες προϋποθέσεις χορήγησης νομικής συνδρομής στους εναγόμενους

Βλέπε την παραπάνω απάντηση σχετικά με το εφαρμοστέο εισοδηματικό κατώτατο όριο στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης για τους εναγόμενους.

Υπάρχουν δικαστικές διαδικασίες που διεξάγονται ατελώς;

Όπως προαναφέρθηκε (βλ. απάντηση για τα πάγια έξοδα των διαδίκων σε αστικές δίκες), ορισμένες αστικές υποθέσεις απαλλάσσονται ολοσχερώς από δικαστικά τέλη. Εντούτοις, κατά τη διάρκεια της δίκης μπορεί να χρειαστεί να καταβληθούν άλλα έξοδα (για παράδειγμα, αμοιβές δικηγόρων).

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να καταβάλει ο ηττηθείς διάδικος τα έξοδα του διαδίκου που κέρδισε τη δίκη;

Οι κανόνες για την επιστροφή των εξόδων σε αστικές υποθέσεις περιέχονται στο Κεφάλαιο 30 του νόμου περί διοίκησης της δικαιοσύνης.

Κατά γενικό κανόνα, ο ηττηθείς διάδικος πρέπει να καταβάλει τα έξοδα του διαδίκου που κέρδισε τη δίκη. Εντούτοις, σε ειδικές περιπτώσεις, το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει είτε ότι ο ηττηθείς διάδικος δεν χρειάζεται να καταβάλει τα έξοδα του διαδίκου που κέρδισε τη δίκη είτε ότι οφείλει να καταβάλει μέρος μόνο των εξόδων αυτών.

Το δικαστήριο επιδικάζει μόνο τα έξοδα που είναι απαραίτητα για τον πρόσφορο χειρισμό της υπόθεσης.

Αμοιβές εμπειρογνωμόνων

Ο ενάγων βαρύνεται με την αμοιβή του εμπειρογνώμονα αν ζήτησε τη γνώμη του για συγκεκριμένο ζήτημα.

Όταν ολοκληρωθεί η υπόθεση, το δικαστήριο αποφασίζει αν ο ενάγων θα πρέπει να καταβάλει την αμοιβή του εμπειρογνώμονα. Αυτό εξαρτάται από την έκβαση της υπόθεσης.

Αμοιβές μεταφραστών και διερμηνέων

Κατά γενικό κανόνα, τα έξοδα διερμηνείας στις αστικές υποθέσεις βαρύνουν τους διαδίκους.
Στις ποινικές υποθέσεις, τα έξοδα διερμηνείας καταβάλλονται από το δημόσιο.

Σχετικά έγγραφα

Έκθεση της Δανίας για τη διαφάνεια των δικαστικών εξόδων PDF (560 Kb) en

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/06/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.