Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.

Έξοδα

Αγγλία και Ουαλία

Η παρούσα σελίδα παρέχει ενδεικτικές πληροφορίες σχετικά με το κόστος των δικαστικών διαδικασιών στην Αγγλία και την Ουαλία. Εξετάζει θέματα όπως οι αμοιβές των ασκούντων σχετικά με τη δικαιοσύνη επαγγέλματα, η νομική συνδρομή, η διαμεσολάβηση και τα πάγια έξοδα, καθώς και τα δικαστικά έξοδα.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αγγλία και Ουαλία

Πού μπορώ να βρω πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα;

Διαθέσιμος δικτυακός τόπος με πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τα έξοδα των δικαστικών διαδικασιών στην Αγγλία και την Ουαλία θα δημοσιευθούν προσεχώς στον δικτυακό τόπο της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου Directgov. Ο δικτυακός τόπος Directgov παρέχει εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν την κυβέρνηση.

Ο δικτυακός τόπος της Δικαστικής Υπηρεσίας (Her Majesty’s Courts Service) (HMCS) παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα δικαστικά έξοδα στην Αγγλία και την Ουαλία (και όχι για όλα τα διαφορετικά έξοδα των διαδικασιών). Ο δικτυακός τόπος παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα δικαστικά έξοδα που χρεώνουν τα δικαστήρια στην Αγγλία και την Ουαλία και σχετικά με το κατά πόσον πρέπει να τα καταβάλετε. Παρέχονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία που αφορά τα δικαστικά έξοδα.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τον μέσο όρο της χρονικής διάρκειας των διάφορων διαδικασιών;

Δεν υπάρχει μέσος όρος χρονικής διάρκειας, καθώς κάθε υπόθεση είναι διαφορετική. Το αρμόδιο δικαστήριο ίσως μπορεί να υποδείξει την κατά προσέγγιση διάρκεια ορισμένων τύπων υποθέσεων.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για το μέσο συνολικό κόστος μιας συγκεκριμένης διαδικασίας;

Δεν υπάρχει διαθέσιμος μέσος όρος, καθώς κάθε υπόθεση είναι διαφορετική. Ένας δικηγόρος με πείρα στον συγκεκριμένο τύπο διαδικασίας ενδέχεται να μπορεί να σας υποδείξει την κλίμακα των εξόδων.

Φόρος προστιθέμενης αξίας

Δικηγορικά έξοδα: O ΦΠΑ επιβάλλεται κατά κανόνα στα έξοδα για solicitors και barristers και σε ορισμένες πληρωμές (με συντελεστή 15%, παρότι ο συντελεστής αυτός είναι πιθανό να επανέλθει στο 17,5% το 2010). Η εγγραφή στα μητρώα ΦΠΑ είναι υποχρεωτική στο Ηνωμένο Βασίλειο, εφόσον πληρούνται ορισμένα κατώτατα όρια εισοδήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τον δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας Εσόδων και Τελωνείων (HM Revenue & Customs).

Δικαστικά έξοδα: Δεν επιβάλλεται ΦΠΑ στα δικαστικά έξοδα.

Αμοιβές ασκούντων σχετικά με τη δικαιοσύνη επαγγέλματα

Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τις αμοιβές στον χώρο των νομικών επαγγελμάτων

Solicitors

Ο Κώδικας Δεοντολογίας των Solicitors απαιτεί από τους solicitors να παρέχουν στους πελάτες τους τις λεπτομερέστερες δυνατές πληροφορίες σχετικά με τις αμοιβές τους (κανόνας 2.03). Ειδικότερα, ο κανόνας 2.03 επιβάλλει υποχρέωση ενημέρωσης των πελατών σχετικά με τις τιμές που χρεώνουν και σχετικά με το πότε προβλέπονται πληρωμές, μαζί με συμβουλές σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμες στους πελάτες, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος σε δημόσια συνδρομή. Οι solicitors υποχρεούνται επίσης να ενημερώνουν τους πελάτες τους σχετικά με την ενδεχόμενη υποχρέωσή τους να καταβάλουν τα έξοδα τρίτου. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν εξίσου για τους εγγεγραμμένους ευρωπαίους δικηγόρους που ασκούν το επάγγελμά τους στην Αγγλία και στην Ουαλία και για τις νομικές εταιρείες solicitors και άλλων δικηγόρων και μη, οι οποίες υπάγονται στη Ρυθμιστική Αρχή των Solicitors (Solicitors Regulation Authority). Οι αρχικές επιστολές ενημέρωσης των πελατών πρέπει να αναφέρουν επίσης τους στόχους του πελάτη, τις εναλλακτικές δυνατότητες και τα επίδικα ζητήματα της υπόθεσης (κανόνας 2.02 του Κώδικα Δεοντολογίας).

Μόλις οριστικοποιηθεί η κατάσταση εξόδων, οι αμοιβές του solicitor μπορούν να ελεγχθούν τόσο από την Legal Complaints Service (Υπηρεσία Νομικών Καταγγελιών) όσο και από τους αρμόδιους γι’ αυτό υπαλλήλους στα δικαστήρια. Το διάταγμα σχετικά με την αμοιβή των solicitors (για υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας) του 2009 απαιτεί οι αμοιβές των solicitors να είναι δίκαιες και εύλογες, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης, όταν η εργασία τους δεν περιλαμβάνει διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίου. Σε περίπτωση που μια αμφισβητούμενη κατάσταση εξόδων σχετίζεται με υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνουν διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίου, η Υπηρεσία Νομικών Καταγγελιών μπορεί να αξιολογήσει κατά πόσον η κατάσταση είναι δίκαιη και εύλογη και, εφόσον θεωρηθεί υπερβολική, θα καθορίσει ποιο είναι το δίκαιο και εύλογο ποσό. Κάθε συμφωνία σχετική με τις αμοιβές που συνδέονται με υπηρεσίες σχετικές με διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίου – «αμφισβητούμενη δικαιοδοσία» – υπόκειται στις απαιτήσεις που προβλέπονται στον νόμο περί solicitors του 1974 και μπορεί να αξιολογηθεί από το δικαστήριο.

Barristers

Οι αμοιβές των barristers αποτελούν σε μεγάλο βαθμό αντικείμενο διαπραγμάτευσης και συμφωνίας πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε εργασίας επομένως, η ρύθμιση είναι λιγότερο αυστηρή. Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Δικηγορικού Συλλόγου Αγγλίας και Ουαλίας καθορίζει τις αρχές που εφαρμόζονται στους barristers όσον αφορά τις αμοιβές και την αποζημίωση των ανεξάρτητων barristers. Ο κώδικας ορίζει ότι οι ανεξάρτητοι barristers μπορούν να χρεώνουν κάθε εργασία που αναλαμβάνουν σε οποιαδήποτε βάση που επιτρέπεται από τον νόμο και που δεν συνεπάγεται καταβολή ημερομισθίου ή μισθού. Περαιτέρω πρόβλεψη υπάρχει σε σχέση με την εργασία που αναλαμβάνει ανεξάρτητος barrister για λογαριασμό άλλου. Τυχόν παρατυπίες όσον αφορά τα έξοδα μπορούν να διερευνηθούν από τo Bar Standards Board του Δικηγορικού Συλλόγου και ενδέχεται να συνεπάγονται πειθαρχικά μέτρα.

Δικαστικοί επιμελητές

Οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών του County Court είναι δικαστικά έξοδα και, επομένως, περιλαμβάνονται στα έξοδα της διαδικασίας που προαναφέρθηκαν.

Βάσει του νόμου περί δικαστηρίων του 2003, ο υπουργός Δικαιοσύνης υποχρεούται να καθορίσει, με κανονιστική πράξη, τις αμοιβές που μπορούν να χρεωθούν από έναν λειτουργό για την εκτέλεση των αποφάσεων του High Court (High Court Enforcement Officer). Πληροφορίες σχετικά με τις αμοιβές αυτές είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της Δικαστικής Υπηρεσίας.

Το ισχύον σύστημα αμοιβών για τους εξουσιοδοτημένους δικαστικούς επιμελητές είναι πολύπλοκο: κάθε εξουσιοδότηση εκτέλεσης συνεπάγεται διαφορετική δομή χρέωσης. Ορισμένες, όπως εκείνες που σχετίζονται με δημοτικούς φόρους, καθορίζονται εκ του νόμου, και άλλες μόνον στο πλαίσιο συμβατικών ρυθμίσεων που καταρτίζονται μεταξύ μιας εταιρείας δικαστικών επιμελητών και των πελατών της.

Η Δικαστική Υπηρεσία επεξεργάζεται επί του παρόντος αλλαγές σχετικά με τους εξουσιοδοτημένους δικαστικούς επιμελητές και τη δομή των αμοιβών. Παρότι οι αλλαγές δεν πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα να τεθούν σε ισχύ πριν από τον Απρίλιο του 2012, ο δικτυακός τόπος θα πρέπει να επικαιροποιηθεί ώστε να αντικατοπτρίζει τις εν λόγω αλλαγές.

Επαγωγή όρκου

Ένας τομέας στον οποίο επιβάλλονται πάγια έξοδα σε όλους τους ασκούντες σχετικά με τη δικαιοσύνη επαγγέλματα είναι η επαγωγή όρκου. Βάσει του νόμου περί δικαστηρίων και νομικών υπηρεσιών του 1990, ο υπουργός Δικαιοσύνης υποχρεούται να καθορίζει, μέσω κανονιστικής πράξης, το ποσό που χρεώνουν οι ασκούντες σχετικά με τη δικαιοσύνη επαγγέλματα για την επαγωγή όρκου. Το ποσό είναι σήμερα 5 λίρες ανά ένορκη βεβαίωση ή δήλωση και 2 λίρες ανά αποδεικτικό έγγραφο.

Διαθέσιμος δικτυακός τόπος με πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τα διαδικαστικά έξοδα στην Αγγλία και την Ουαλία;

Πληροφορίες σχετικά με τα δικαστικά έξοδα είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο της Δικαστικής Υπηρεσίας. Ωστόσο, θα χρειαστείτε επίσης πληροφορίες σχετικά με άλλες πηγές εξόδων, όπως η νομική εκπροσώπηση. Η Law Society και το Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου μπορούν να σας βοηθήσουν να βρείτε νομικό εκπρόσωπο, παρότι δεν περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα της νομικής εκπροσώπησης, δεδομένου ότι αυτά εξαρτώνται από πολλούς μεμονωμένους παράγοντες κάθε συγκεκριμένης υπόθεσης. Σε περίπτωση διασυνοριακής διαφοράς, υπάρχουν συνήθως δύο δικηγορικές αμοιβές: η αμοιβή στον τόπο όπου βρίσκεται ο διάδικος που κινεί τη διαδικασία και η αμοιβή στον τόπο εκδίκασης της διαφοράς.

Πάγια έξοδα

Πάγια έξοδα σε αστικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε αστικές διαδικασίες

Πληροφορίες σχετικά με τα δικαστικά έξοδα είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της Δικαστικής Υπηρεσίας. Οι αμοιβές αυτές υπολογίζονται επιπλέον των εξόδων της νομικής εκπροσώπησης.

Στάδιο της αστικής διαδικασίας κατά το οποίο πρέπει να καταβάλλονται τα πάγια έξοδα

Τα δικαστικά έξοδα πρέπει να καταβάλλονται στην αρχή κάθε διαδικασίας στην οποία οφείλονται δικαστικά έξοδα τυχόν άλλες αμοιβές και πάγια έξοδα καταβάλλονται συνήθως όταν αποπερατωθεί η διαδικασία.

Πάγια έξοδα σε ποινικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε ποινικές διαδικασίες

Ο κατηγορούμενος μπορεί να δικαιούται νομική συνδρομή για να υπερασπισθεί τον εαυτό του σε μια ποινική δίκη, εφόσον πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη νομική συνδρομή και τις προϋποθέσεις χορήγησής της παρέχονται στη συνέχεια. Εάν ο κατηγορούμενος δεν λαμβάνει νομική συνδρομή, τα έξοδα συμφωνούνται μεταξύ του ιδίου και του νόμιμου αντιπροσώπου του.

Στάδιο της ποινικής διαδικασίας κατά το οποίο πρέπει να καταβάλλονται τα πάγια έξοδα

Τα έξοδα μαρτύρων ή οι αμοιβές εμπειρογνωμόνων καταβάλλονται συνήθως με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Πάγια έξοδα σε συνταγματικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε συνταγματικές διαδικασίες

Τα δικαστικά έξοδα εξαρτώνται από το είδος της σχετικής διαδικασίας και τον βαθμό του δικαστηρίου στο οποίο κινείται η διαδικασία. Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη άλλα έξοδα, όπως τα έξοδα νομικής εκπροσώπησης.

Στάδιο της συνταγματικής διαδικασίας κατά το οποίο πρέπει να καταβληθούν τα πάγια έξοδα

Τα δικαστικά έξοδα πρέπει να καταβάλλονται στην αρχή κάθε διαδικασίας στην οποία οφείλονται δικαστικά έξοδα τυχόν άλλες αμοιβές και πάγια έξοδα καταβάλλονται συνήθως με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Αμοιβές εμπειρογνωμόνων

Στις αστικές διαδικασίες που αφορούν απαιτήσεις αξίας κάτω των 5 000 λιρών, τα έξοδα των εμπειρογνωμόνων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 200 λίρες, αλλά σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις ο δικαστής έχει τη διακριτική ευχέρεια να επιτρέψει την αμοιβή που κρίνει ενδεδειγμένη. Τα δικαστήρια υποχρεούνται να εξετάσουν το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης ενός μόνον κοινού εμπειρογνώμονα αντί ενός εμπειρογνώμονα για κάθε διάδικο. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του υπουργείου Δικαιοσύνης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αμοιβές μεταφραστών και διερμηνέων

Στην πλειονότητα των υποθέσεων που εκδικάζονται στα αστικά δικαστήρια οι διερμηνείς προσλαμβάνονται και η αμοιβή τους καταβάλλεται σε κεντρικό επίπεδο, σφόσον πληρούνται ορισμένα κριτήρια. Η υπόθεση πρέπει είτε να βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρτικής εξέτασης (κατά την οποία αποφασίζεται εάν η υπόθεση πρέπει να εκδικασθεί σε ανώτερο δικαστήριο), είτε να πρόκειται για οικογενειακή υπόθεση που αφορά παιδιά είτε για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας (συμπεριλαμβανομένου του καταναγκαστικού γάμου). Εάν δεν πληρούται ένα από τα κριτήρια αυτά, τα έξοδα διερμηνείας θα καλυφθούν παρολαυτά, εάν είναι ο μόνος τρόπος προκειμένου ο διάδικος να κατανοήσει τη διαδικασία και εάν αυτός δεν μπορεί να εξασφαλίσει νομική συνδρομή, δεν μπορεί να πληρώσει ο ίδιος διερμηνέα και δεν διαθέτει φίλους ή συγγενείς που μπορούν να τον βοηθήσουν. Οι αμοιβές καθορίζονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσληψης. Η αμοιβή μπορεί να διαφέρει σημαντικά από υπόθεση σε υπόθεση, ανάλογα με τη διάρκεια της δίκης, την απόσταση και τον χρόνο των μετακινήσεων από/προς το δικαστήριο και τα μέσα με τα οποία ταξιδεύει ο διερμηνέας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμόζονται αυστηρά σε όλες τις αξιώσεις ώστε να μην καταβάλλονται υπερβολικές πληρωμές.

Δεν υπάρχουν κανονισμοί που διέπουν τις αμοιβές των μεταφραστών. Ο μεταφραστής ή η μεταφραστική εταιρεία καθορίζουν τις αμοιβές τους.

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να καταβάλει ο ηττηθείς διάδικος τα έξοδα του διαδίκου που κέρδισε τη δίκη;

Η γενική αρχή είναι ότι ο ηττηθείς διάδικος πληρώνει τα έξοδα, αλλά η επιδίκαση των εξόδων ανήκει στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του δικαστή. Αποφασίζοντας σχετικά με τα έξοδα, ο δικαστής λαμβάνει υπόψη τη συμπεριφορά των διαδίκων, τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, εφόσον συντρέχει περίπτωση, πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για την επίλυση της διαφοράς (συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειας εναλλακτικής επίλυσης της διαφοράς). Μπορεί να περιλαμβάνουν καθορισμένα πάγια έξοδα, έξοδα που αξιολογήθηκαν από τον δικαστή εντός ορισμένων ορίων όσον αφορά το ποσό (ανάλογα με τον τύπο και το ποσό της επιδίκασης). Τα έξοδα μπορεί επίσης να αντιμετωπισθούν ως χωριστό ζήτημα σε «αναλυτική εκτίμηση εξόδων», η οποία χρησιμοποιείται συνήθως μόνον σε πιο πολύπλοκες υποθέσεις, όπου τα έξοδα πρέπει να εξετασθούν προσεκτικότερα. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του υπουργείο Δικαιοσύνης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση/συνδιαλλαγή;

Πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων πληροφοριών σχετικά με τα έξοδα είναι διαθέσιμες σε διάφορους δικτυακούς τόπους και συνδέσμους:

Πληροφορίες σχετικά με την εναλλακτική επίλυση διαφορών μετά τη διάλυση οικογενειακής σχέσης είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της Γραμμής βοήθειας σε θέματα οικογενειακής διαμεσολάβησης (η οποία ασχολείται αποκλειστικά με την οικογενειακή διαμεσολάβηση) ή καλώντας το 0845 60 26 627 (από το Ηνωμένο Βασίλειο) και το +441823 623650 (εκτός Ηνωμένου Βασιλείου). Οι ακόλουθοι δικτυακοί τόποι περιέχουν επίσης πληροφορίες σχετικά με την οικογενειακή διαμεσολάβηση:

Οι επισκέπτες στους παραπάνω δικτυακούς τόπους μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία αναζήτησης με τη φράση «family mediation».

Νομική συνδρομή

Εφαρμοστέο κατώτατο εισόδημα στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης

Τα άτομα που λαμβάνουν ορισμένα επιδόματα σχετικά με το εισόδημα (βοήθημα εισοδήματος, επίδομα ανεργίας, επίδομα απασχόλησης και υποστήριξης που σχετίζεται με το εισόδημα και εγγύηση πίστωσης [για τους συνταξιούχους]) έχουν αυτοδικαίως καθεστώς δικαιούχου νομικής συνδρομής. Αυτό σημαίνει ότι έχουν αυτομάτως τις οικονομικές προϋποθέσεις για νομική συνδρομή. Αυτά τα τέσσερα επιδόματα είναι επίσης γνωστά ως επιδόματα «συντήρησης», καθώς αυξάνουν το εισόδημα ενός δικαιούχου στο ελάχιστο προβλεπόμενο από τον νόμο για τη συντήρησή του.

Σε άλλη περίπτωση, τα άτομα που χρειάζονται νομική συνδρομή μπορούν να εξασφαλίσουν «δωρεάν» συνδρομή ή συνδρομή χωρίς υποχρέωση συμμετοχής, εάν το ακαθάριστο μηνιαίο εισόδημα τους είναι κατώτερο των 2 657 λιρών, το μηνιαίο διαθέσιμο εισόδημα τους κατώτερο των 315 λιρών και το διαθέσιμο κεφάλαιό τους δεν υπερβαίνει τις 3 000 λίρες. Εάν το μηνιαίο διαθέσιμο εισόδημα κυμαίνεται μεταξύ 316 λιρών και 733 λιρών ή εάν το διαθέσιμο κεφάλαιο κυμαίνεται μεταξύ 3 000 λιρών και 8 000 λιρών, τους παρέχεται συνδρομή, υπό τον όρο ότι συμφωνούν να συμμετάσχουν στα νομικά τους έξοδα. Αυτά τα αριθμητικά στοιχεία ισχύουν από τον Απρίλιο του 2009. Ωστόσο, ενδέχεται να μεταβληθούν και, επομένως, πρέπει να ελέγχετε πάντοτε στην Επιτροπή Νομικών Υπηρεσιών (η οποία διαχειρίζεται το σύστημα νομικής συνδρομής στην Αγγλία και την Ουαλία) ότι τα αριθμητικά στοιχεία εξακολουθούν να ισχύουν.

Εκτός από την εκπλήρωση των οικονομικών προϋποθέσεων, ο αιτών πρέπει επίσης να αποδείξει ότι έχει βάσιμους λόγους για την άσκηση ή την αντίκρουση ή τη συμμετοχή σε δικαστική διαδικασία και ότι η χορήγηση της νομικής συνδρομής είναι εύλογη, υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις της υπόθεσης. Η Επιτροπή Νομικών Υπηρεσιών πρέπει να εξετάσει, για παράδειγμα, κατά πόσον η υπόθεση έχει βάσιμες πιθανότητες επιτυχίας, κατά πόσον τα οφέλη από τη διαδικασία θα υπερβούν το κόστος για το δημόσιο και κατά πόσον ο αιτών θα αποκομίσει τυχόν σημαντικό προσωπικό κέρδος, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν υποχρέωση επιστροφής των εξόδων, σε περίπτωση που η έκβαση της δίκης είναι θετική γι’ αυτόν. Οι παράγοντες αυτοί είναι ανάλογοι με εκείνους που θα λάμβανε υπόψη ένας ιδιώτης με μέτριες οικονομικές δυνατότητες προκειμένου να εμπλακεί σε διαδικασία.

Εφαρμοστέο κατώτατο εισόδημα στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης για τους κατηγορουμένους

Από τον Οκτώβριο του 2006, οι κατηγορούμενοι που προσάγονται ενώπιον του Magistrate’s Court (του κατώτερου ποινικού δικαστηρίου) στην Αγγλία και στην Ουαλία υπόκεινται σε αξιολόγηση όσον αφορά τις οικονομικές τους δυνατότητες, σταθμίζοντας το εισόδημα του αιτούντος σε συνάρτηση με την οικογενειακή του κατάσταση, για παράδειγμα, τον αριθμό των τέκνων. Εάν το σταθμισμένο ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα του αιτούντος είναι κατώτερο των 12 475 λιρών, ή εάν ο αιτών λαμβάνει ειδικό επίδομα πρόνοιας ή είναι κάτω των 18 ετών, πληροί τις οικονομικές προϋποθέσεις νομικής συνδρομής για την εκπροσώπησή του. Εάν το σταθμισμένο ετήσιο εισόδημα του αιτούντος υπερβαίνει τις 22 325 λίρες, δεν πληροί τις οικονομικές προϋποθέσεις για την εν λόγω συνδρομή. Εάν το εισόδημα του αιτούντος βρίσκεται μεταξύ των δύο κατώτατων ορίων, πραγματοποιείται λεπτομερέστερη αξιολόγηση του εισοδήματος που διαθέτει. Ο υπολογισμός αυτός λαμβάνει υπόψη τα πραγματικά έξοδα στέγασης και φροντίδας των παιδιών και το κόστος διαβίωσης. Εάν το προκύπτον ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα του αιτούντος δεν υπερβαίνει τις 3 398 λίρες, ο αιτών πληροί τις οικονομικές προϋποθέσεις νομικής συνδρομής.

Τον Νοέμβριο του 2008, η κυβέρνηση πραγματοποίησε διαβούλευση σχετικά με προτάσεις για την επέκταση της αξιολόγησης των οικονομικών δυνατοτήτων και στο Crown Court (το ανώτερο ποινικό δικαστήριο) στην Αγγλία και την Ουαλία, και δημοσίευσε τις απαντήσεις που έλαβε τον Ιούνιο του 2009. Η κυβέρνηση προτίθεται να δοκιμάσει το σύστημα αυτό σε πέντε Crown Courts τον Ιανουάριο του 2010, και να το επεκτείνει σε εθνικό επίπεδο κατά το διάστημα μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου του 2010.

Εφαρμοστέο κατώτατο εισόδημα στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης για τα θύματα

Δεν διατίθεται νομική συνδρομή στα θύματα εγκληματικών ενεργειών. Ωστόσο, παρέχεται συναισθηματική και πρακτική υποστήριξη από το προσωπικό και από την Υπηρεσία Μαρτύρων: για παράδειγμα, στα θύματα προσφέρονται χωριστοί χώροι αναμονής. Για τα θύματα που είναι ευάλωτα και έχουν υποστεί εκφοβισμό προβλέπονται ειδικά μέτρα στο πλαίσιο του νόμου περί δικαστηρίων ανηλίκων και ποινικών αποδείξεων του 1999, όπως η δυνατότητα να παράσχουν αποδείξεις μέσω βίντεο από άλλο χώρο.

Η Εισαγγελία (Crown Prosecution Service) επιμελήθηκε πρόσφατα μια σειρά ενημερωτικών φυλλαδίων με τίτλο «Πληροφορίες για τους συγγενείς θυμάτων», το οποίο παρέχουν οι ειδικοί αστυνομικοί υπάλληλοι στους συγγενείς θυμάτων ανθρωποκτονίας από πρόθεση ή από αμέλεια. Τα φυλλάδια αυτά περιλαμβάνουν πληροφορίες και συμβουλές σε διάφορα ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι οικογένειες, αναφέροντας πού μπορούν να αναζητήσουν περαιτέρω βοήθεια (για παράδειγμα, νομικές συμβουλές σχετικά με τον τόπο διαμονής παιδιού και την επικοινωνία μαζί του).

Η παροχή νομικών συμβουλών σε συγγενείς θυμάτων ανθρωποκτονίας από πρόθεση ή από αμέλεια αποτέλεσε αντικείμενο πιλοτικού σχεδίου στο πλαίσιο του προγράμματος υποστήριξης των θυμάτων. Οι οικογένειες των θυμάτων είχαν πρόσβαση σε έως και 15 ώρες δωρεάν νομικές συμβουλές για κοινωνικά ή προσωπικά θέματα που προέκυψαν από τον θάνατο, αλλά δεν συνδέονται άμεσα με τη δίκη. Το πιλοτικό σχέδιο ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2008 και τώρα εκπονούνται προτάσεις για την ίδρυση υπηρεσίας που θα παρέχει νομικές συμβουλές σε ολόκληρη την Αγγλία και την Ουαλία, αξιοποιώντας τις εμπειρίες του πιλοτικού σχεδίου.

Επιπλέον, το πρόγραμμα της Εισαγγελίας για παροχή προστασίας στα θύματα εξασφαλίζει στις οικογένειες τη δυνατότητα συνάντησης με τον εισαγγελέα πριν από τη δίκη, ώστε να τους εξηγηθεί το σύστημα της προσωπικής δήλωσης του θύματος την οποία μπορεί να διαβάσει  ο εισαγγελέας πριν από την απαγγελία της απόφασης. Μετά τη δίκη, τα θύματα μπορούν να ενταχθούν στο σύστημα επικοινωνίας με τα θύματα της υπηρεσίας αναστολών. Με το σύστημα αυτό, διορίζεται υπάλληλος σύνδεσμος για το θύμα, ο οποίος θα συνεχίσει να τηρεί την οικογένεια ενήμερη για την υπόθεση (παραδείγματος χάρη, σχετικά με την ποινή του δράστη) και θα την υποστηρίξει στην επικαιροποίηση της προσωπικής δήλωσης του θύματος για την ακροαματική διαδικασία προσωρινής απόλυσης, εάν το επιθυμεί.

Άλλες προϋποθέσεις που συνδέονται με την παροχή νομικής συνδρομής σε κατηγορουμένους

Κάθε πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση νομικής συνδρομής για την εκπροσώπησή του στο Magistrate’s Court ή στο Crown Court στην Αγγλία και την Ουαλία πρέπει να πληροί επίσης το κριτήριο του «συμφέροντος της δικαιοσύνης». Το κριτήριο αυτό λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως το κατά πόσον η καταδίκη του είναι δυνατόν να έχει ως αποτέλεσμα τη φυλάκιση ή την απώλεια της εργασίας του και κατά πόσον ο κατηγορούμενος είναι σε θέση να κατανοήσει τη διαδικασία και να υποστηρίξει τα δικά του επιχειρήματα. Εάν ένας ή περισσότεροι από τους παράγοντες αυτούς ισχύουν για τον κατηγορούμενο, θεωρείται γενικά ότι πληροί το κριτήριο του «συμφέροντος της δικαιοσύνης».

Δωρεάν δικαστικές διαδικασίες

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα πρόσωπο μπορεί να απαλλαγεί από την πληρωμή δικαστικών εξόδων. Μπορεί να τύχει πλήρους απαλλαγής (δεν καταβάλει κανένα από τα δικαστικά έξοδα) ή μερικής απαλλαγής, όταν συμμετέχει στα δικαστικά έξοδα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απαλλαγή από την καταβολή δικαστικών εξόδων είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της Δικαστικής Υπηρεσίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά έγγραφα

Έκθεση του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τη Μελέτη για τη διαφάνεια των δαπανών PDF (448 Kb) en

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/06/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.