Έξοδα

Εσθονία

Η παρούσα σελίδα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το κόστος των δικαστικών διαδικασιών στην Εσθονία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τις αμοιβές των νομικών επαγγελμάτων

Νομικοί σύμβουλοι

Δεν υπάρχει κανονιστικό πλαίσιο για τις αμοιβές των νομικών συμβούλων στην Εσθονία.

Δικηγόροι

Δεν υπάρχει κανονιστικό πλαίσιο για τις αμοιβές των δικηγόρων στην Εσθονία.

Συνήγοροι

Δεν υπάρχει κανονιστικό πλαίσιο για τις αμοιβές των συνηγόρων στην Εσθονία.

Δικαστικοί επιμελητές

Οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών στην Εσθονία ρυθμίζονται βάσει του νόμου περί δικαστικών επιμελητών. Η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή μπορεί να περιλαμβάνει αμοιβή για την κίνηση της διαδικασίας, την κύρια αμοιβή για τις διαδικασίες και πρόσθετη αμοιβή για πράξεις εκτέλεσης. Οι δικαστικοί επιμελητές έχουν ακόμη το δικαίωμα να χρεώνουν αμοιβή για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών.

Συμβολαιογράφοι

Οι αμοιβές των συμβολαιογράφων στην Εσθονία ρυθμίζονται βάσει του νόμου περί συμβολαιογραφικών αμοιβών. Η αμοιβή του συμβολαιογράφου για συμβολαιογραφικές πράξεις υπολογίζεται συνήθως βάσει δύο γενικών αρχών: είτε εξαρτάται από την αξία της συναλλαγής που αποτελεί αντικείμενο της συμβολαιογραφικής πράξης είτε για ορισμένες πράξεις προβλέπονται καθορισμένες αμοιβές. Οι αμοιβές για συμβολαιογραφικές υπηρεσίες είναι διαπραγματεύσιμες.

Δικηγόροι

Δεν υπάρχει κανονιστικό πλαίσιο για τις αμοιβές των δικηγόρων στην Εσθονία. Καθορίζονται στη συμφωνία με τον πελάτη. Ο δικηγόρος ή το πρόσωπο που διευθύνει δικηγορική εταιρεία κάνει την αρχική προσφορά στον πελάτη και του εξηγεί πώς προκύπτει η τιμή. Ο πελάτης καλύπτει τα αναγκαία έξοδα με τα οποία βαρύνθηκε κατά την παροχή των νομικών υπηρεσιών ο δικηγόρος ή το πρόσωπο που διευθύνει τη δικηγορική εταιρεία.

Πάγια έξοδα

Πάγια έξοδα των διαδίκων στην πολιτική δίκη

Τα πάγια έξοδα στα οποία υποβάλλονται οι διάδικοι στην πολιτική δίκη καθορίζονται βάσει των άρθρων 139-144του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και διακρίνονται σε δικαστικά έξοδα και εξωδικαστικά έξοδα. Τα δικαστικά έξοδα συνίστανται σε κρατικά τέλη και έξοδα εξέτασης της υπόθεσης. Σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας, το δικαστήριο τηρεί αρχείο των σχετικών διαδικαστικών εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων εξέτασης της υπόθεσης.

Στάδιο της πολιτικής δίκης στο οποίο καταβάλλονται τα πάγια έξοδα

Τα έξοδα που πρέπει να προκαταβάλλονται από τον διάδικο ο οποίος καταθέτει την αίτηση έναρξης των διαδικασιών ή εκτέλεσης διαδικαστικών πράξεων περιλαμβάνουν:

 • το κρατικό τέλος·
 • τα έξοδα επίδοσης/κοινοποίησης διαδικαστικών εγγράφων από τους δικαστικούς επιμελητές·
 • τα έξοδα δημοσίευσης κλητεύσεων και ανακοινώσεων στο επίσημο έντυπο Ametlikud Teadaanded (Επίσημες Ανακοινώσεις) ή σε εφημερίδα·
 • λοιπά έξοδα εξέτασης της υπόθεσης, στον βαθμό που καθορίζει το δικαστήριο.

Εάν το δικαστήριο δεν αποφασίσει διαφορετικά, οι αμοιβές πραγματογνωμόνων, διερμηνέων και μεταφραστών προκαταβάλλονται από τον διάδικο που κατέθεσε την αίτηση με την οποία αυτά συνδέονται.

Το δικαστήριο καθορίζει τα οριστικά δικαστικά έξοδα που πρέπει να ανακτηθούν και να επιδικαστούν στην οριστική του απόφαση επί της κύριας υπόθεσης ή σε απόφαση μετά την έναρξη ισχύος της εν λόγω οριστικής απόφασης.

Πάγια έξοδα στην ποινική δίκη

Πάγια έξοδα των διαδίκων στην ποινική δίκη

Τα πάγια έξοδα των διαδίκων στην ποινική δίκη καθορίζονται βάσει των άρθρων 175-179 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και διακρίνονται σε διαδικαστικά έξοδα, ειδικά έξοδα και πρόσθετα έξοδα.

Εάν ένας διάδικος έχει πολλούς συνηγόρους ή εκπροσώπους, η αμοιβή που τους καταβάλλεται θα περιλαμβάνεται στα διαδικαστικά έξοδα στον βαθμό που δεν υπερβαίνει το εύλογο επίπεδο αμοιβής που καταβάλλεται κατά κανόνα σε έναν συνήγορο ή εκπρόσωπο.

Εάν ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενους υπερασπίζεται ο ίδιος τον εαυτό του, τα αναγκαία έξοδα της υπεράσπισης συμπεριλαμβάνονται στα διαδικαστικά έξοδα. Υπερβολικά έξοδα που δεν θα είχαν προκύψει εάν συμμετείχε συνήγορος δεν συμπεριλαμβάνονται στα διαδικαστικά έξοδα.

Έξοδα τα οποία πραγματοποιούνται από πρόσωπα που δεν είναι διάδικοι, και τα οποία έξοδα συνδέονται με τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης επιστρέφονται σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες που προβλέπονται στον νόμο περί εγκληματολογικών ερευνών.

Στάδιο της ποινικής δίκης στο οποίο καταβάλλονται τα πάγια έξοδα των διαδίκων

Στην περίπτωση αθωωτικής απόφασης, τα διαδικαστικά έξοδα επιστρέφονται από το κράτος. Στην περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, τα διαδικαστικά έξοδα επιστρέφονται από τον καταδικασθέντα. Σε περίπτωση μερικής αθώωσης, τα έξοδα επιστρέφονται από το κράτος ανάλογα με τον βαθμό αθώωσης του κατηγορούμενου. Η υποχρέωση επιστροφής των διαδικαστικών εξόδων γεννάται όταν τεθεί σε ισχύ η τελεσίδικη απόφαση.

Όταν η πολιτική αγωγή απορρίπτεται, τα διαδικαστικά έξοδα για την εκδίκαση της αγωγής επιστρέφονται από τον ενάγοντα. Σε περίπτωση πλήρους ικανοποίησης της πολιτικής αγωγής, τα διαδικαστικά έξοδα για την εκδίκαση της αγωγής επιστρέφονται από τον καταδικασθέντα ή εναγόμενο. Σε περίπτωση μερικής ικανοποίησης της πολιτικής αγωγής, το δικαστήριο επιμερίζει τα διαδικαστικά έξοδα για την εκδίκαση της αγωγής μεταξύ του ενάγοντα και του καταδικασθέντος ή εναγόμενου, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων. Σε περίπτωση άρνησης εξέτασης της πολιτικής αγωγής, τα σχετικά διαδικαστικά έξοδα καταβάλλονται από το κράτος.

Πάγια έξοδα κατά τη διαδικασία ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου

Στην Εσθονία δεν προβλέπεται η υποβολή αιτημάτων συνταγματικής αναθεώρησης από ιδιώτες. Τα έξοδα αναθεώρησης καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι δαπάνες για τις αμοιβές πραγματογνωμόνων σε δικαστικές διαδικασίες καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό με όρους ίδιους με εκείνους που ισχύουν για τις αμοιβές πραγματογνωμόνων στην πολιτική δίκη.

Στάδιο της διαδικασίας επί υπόθεσης συνταγματικού δικαίου στο οποίο καταβάλλονται τα πάγια έξοδα των διαδίκων

Οι διάδικοι δεν βαρύνονται με πάγια έξοδα στις διαδικασίες επί υποθέσεων συνταγματικού δικαίου.

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται εκ των προτέρων από τους νομικούς εκπροσώπους

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των διαδίκων

Κάθε δικηγόρος οφείλει να ενημερώνει τον πελάτη του σχετικά με το σύνολο των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την παροχή νομικών υπηρεσιών, όπως και για το συνολικό σχετικό κόστος. Ο δικηγόρος ή το πρόσωπο που διευθύνει δικηγορική εταιρεία κάνει την αρχική προσφορά στον πελάτη και του εξηγεί πώς προκύπτει η τιμή.

Έξοδα συμμετοχής στη διαδικασία

Έξοδα τα οποία καταβάλλει ο νικήσας διάδικος

Ο νικήσας διάδικος καταβάλλει το ποσοστό εκείνο των εξόδων που προβλέπονται για την αμοιβή του νομικού εκπροσώπου ή συμβούλου που το δικαστήριο κρίνει ότι είναι εύλογα και ότι δεν πρέπει να βαρύνουν τον ηττηθέντα διάδικο.

Έξοδα τα οποία καταβάλλει ο ηττηθείς διάδικος

Σύμφωνα με την απόφαση περί προσδιορισμού των διαδικαστικών εξόδων, ο ηττηθείς διάδικος πρέπει να αποζημιώσει τον νικήσαντα διάδικο για τα διαδικαστικά έξοδα στα οποία ο τελευταίος υποβλήθηκε, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • το κρατικό τέλος·
 • τα έξοδα που αφορούν μάρτυρες, πραγματογνώμονες, διερμηνείς και μεταφραστές, καθώς και τα έξοδα πραγματογνωμοσύνης που εκπονείται από πρόσωπο που δεν είναι διάδικος και τα οποία πρέπει να καταβληθούν δυνάμει του νόμου περί εγκληματολογικών ερευνών·
 • τα έξοδα που αφορούν την προσκόμιση αποδεικτικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων·
 • τα έξοδα που αφορούν τις έρευνες, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων οδοιπορικών που καταβάλλει το δικαστήριο·
 • τα έξοδα που αφορούν την επίδοση/κοινοποίηση, διαβίβαση και έκδοση διαδικαστικών εγγράφων·
 • τα έξοδα που αφορούν τον προσδιορισμό της αξίας του αντικειμένου αστικής διαφοράς·
 • τα έξοδα που αφορούν τους εκπροσώπους και συμβούλους των διαδίκων·
 • τα οδοιπορικά έξοδα, τα ταχυδρομικά έξοδα, τα έξοδα επικοινωνιών, διαμονής και άλλα συναφή έξοδα με τα οποία επιβαρύνθηκαν οι διάδικοι στο πλαίσιο της δίκης·
 • αποζημιώσεις για απώλεια αποδοχών ή άλλου μόνιμου εισοδήματος των διαδίκων·
 • τα έξοδα προδικαστικών διαδικασιών που προβλέπονται από τη νομοθεσία, εκτός εάν η αγωγή κατατέθηκε ενώ είχαν παρέλθει τουλάχιστον 6 μήνες από την ολοκλήρωση των προδικαστικών διαδικασιών·
 • την αμοιβή του δικαστικού επιμελητή για τη διασφάλιση της εκδίκασης της αγωγής και τα έξοδα που προκύπτουν από την εκτέλεση της απόφασης επί της αγωγής·
 • την αμοιβή του δικαστικού επιμελητή για την επίδοση/κοινοποίηση διαδικαστικών εγγράφων·
 • τα έξοδα για την επεξεργασία αίτησης διαδικαστικής συνδρομής στην καταβολή διαδικαστικών εξόδων·
 • τα έξοδα της ταχείας διαδικασίας έκδοσης διαταγής πληρωμής·
 • τα έξοδα συμμετοχής σε διαδικασία συμβιβασμού, εφόσον το δικαστήριο επιβάλλει στους διαδίκους τη συμμετοχή τους στη σχετική διαδικασία δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή, εφόσον η διαδικασία είναι υποχρεωτική, σε προδικαστική διαδικασία συμβιβασμού δυνάμει του άρθρου 1 παράγραφος 4 του νόμου περί συμβιβασμού.

Ο διάδικος που καλείται να καταβάλει τα διαδικαστικά έξοδα του διαδίκου ο οποίος δικαιούται επιστροφή των διαδικαστικών εξόδων καταδικάζεται μόνο στα αναγκαία και δικαιολογημένα έξοδα.

Νομικές βάσεις προσδιορισμού εξόδων

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τις νομικές βάσεις προσδιορισμού εξόδων στην Εσθονία;

Οι νομικές βάσεις προσδιορισμού εξόδων καθορίζονται στις ακόλουθες νομικές πράξεις:

Σε ποιες γλώσσες μπορώ να πάρω πληροφορίες σχετικά με τις νομικές βάσεις προσδιορισμού εξόδων στην Εσθονία;

Οι πληροφορίες σχετικά με τις νομικές βάσεις προσδιορισμού εξόδων διατίθενται στα εσθονικά.

Μεταφράσεις στην αγγλική γλώσσα των νομικών πράξεων της Εσθονίας που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα και τις πηγές τους διατίθενται στον ιστότοπο της Riigi Teataja (Εφημερίδας της Κυβερνήσεως).

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση;

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της οδηγίας 2008/52/ΕΚ για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Γενικές ερωτήσεις σχετικά με τη διαμεσολάβηση μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: info@just.ee.

Οι διαδικασίες συμβιβασμού σε αστικές υποθέσεις ρυθμίζονται από τον νόμο περί συμβιβασμού, ο οποίος καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των διαμεσολαβητών και παρέχει επίσης κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή και την επιβολή των συμφωνιών που συνάπτονται με τη βοήθεια διαμεσολαβητή. Δυνάμει του νόμου περί συμβιβασμού, αρμόδιοι για τη διεξαγωγή διαδικασίας συμβιβασμού μπορεί να είναι:

 • φυσικά πρόσωπα στα οποία ανατέθηκε ο συγκεκριμένος ρόλος από τους διαδίκους·
 • συνήγοροι·
 • συμβολαιογράφοι·
 • σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που προβλέπει ο προαναφερθείς νόμος, όργανα συμβιβασμού της κεντρικής διοίκησης ή της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στον ιστότοπο της Εσθονικής Ένωσης Διαμεσολαβητών παρέχονται πληροφορίες τόσο στην εσθονική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

Η Εσθονική Ένωση για την Παιδική Πρόνοια —μια μη κερδοσκοπική ένωση που υποστηρίζει τα δικαιώματα των παιδιών— παρέχει συμβουλές στους γονείς και διοργανώνει σεμινάρια κατάρτισης σχετικά με το θέμα της οικογενειακής διαμεσολάβησης.

Πού μπορώ να βρω πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα;

Ιστότοπος για τα έξοδα

Τα έξοδα που σχετίζονται με δικαστικές διαδικασίες, καθώς και το ύψος τους, εξαρτώνται από το είδος, τη διάρκεια και την πολυπλοκότητα της δικαστικής υπόθεσης. Οι κώδικες δικονομίας και ο νόμος περί κρατικών τελών αποτελούν τις κύριες πηγές πληροφόρησης αναφορικά με τα έξοδα που σχετίζονται με δικαστικές διαδικασίες. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εκδίδει και διαχειρίζεται τη Riigi Teataja (Επίσημη Εφημερίδα), η οποία παρέχει πρόσβαση σε:

 • νόμους και κανονισμούς·
 • διατάγματα του Προέδρου της Δημοκρατίας·
 • αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου και διεθνείς συμφωνίες·
 • κανονισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η Riigi Teataja περιέχει τις επίσημες ενοποιημένες εκδόσεις νόμων, κυβερνητικών κανονισμών και διαταγμάτων, υπουργικών κανονισμών, κανονισμών του Διοικητή της Eesti Pank (της κεντρικής τράπεζας της Εσθονίας), κανονισμών της Εθνικής Εκλογικής Επιτροπής, αποφάσεων του Κοινοβουλίου της Εσθονίας, κανονισμών δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων και κανονισμών δημοτικών και κοινοτικών αρχών αυτοδιοίκησης. Η νομοθεσία και άλλα έγγραφα που έχουν δημοσιευτεί στη Riigi Teataja διατίθενται από το 1990.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τη μέση διάρκεια των διαφόρων διαδικασιών;

Ο ιστότοπος των δικαστηρίων διαθέτει στατιστικά στοιχεία για τις διαδικασίες στα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δικαστήρια από το 1996.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για το μέσο συνολικό κόστος ορισμένης διαδικασίας;

 • Το κρατικό τέλος που πρέπει να καταβληθεί για ένα συγκεκριμένο είδος διαδικασίας καθορίζεται στον νόμο περί κρατικών τελών.
 • Οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών καθορίζονται στον νόμο περί δικαστικών επιμελητών.
 • Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για το μέσο συνολικό κόστος ορισμένης διαδικασίας.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Πού μπορώ να βρω τις σχετικές πληροφορίες;

Οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών υπόκεινται επίσης σε ΦΠΑ, με συντελεστή 20 %.

Για να εξασφαλίσει την επιστροφή του ΦΠΑ που επιβλήθηκε στα διαδικαστικά έξοδα, ο αιτών πρέπει να πιστοποιήσει ότι δεν υπόκειται σε καταβολή ΦΠΑ ή ότι δεν είναι δυνατό να του επιστραφεί ο ΦΠΑ για οποιονδήποτε άλλον λόγο.

Ποιοι είναι οι εφαρμοστέοι συντελεστές;

Από την 1η Ιουλίου 2009 ο συντελεστής ΦΠΑ στην Εσθονία είναι 20 %.

Δικαστική αρωγή (ευεργέτημα της πενίας)

Εφαρμοστέο όριο εισοδήματος στις αστικές υποθέσεις

Η χρηματοδοτούμενη από το κράτος δικαστική αρωγή (ευεργέτημα της πενίας) είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους παρέχεται η διαδικαστική συνδρομή, και κάθε απόφαση σχετικά με τη χορήγηση χρηματοδοτούμενης από το κράτος δικαστικής αρωγής (ευεργετήματος της πενίας) σε αστικές διαδικασίες υπόκειται στους κανόνες που ορίζονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σχετικά με την παροχή διαδικαστικής συνδρομής.

Δεν χορηγείται διαδικαστική συνδρομή σε φυσικό πρόσωπο εάν:

 1. τα διαδικαστικά έξοδα δεν αναμένεται να υπερβούν το διπλάσιο του μέσου μηνιαίου εισοδήματος του αιτούντος τη διαδικαστική συνδρομή, υπολογιζόμενο βάσει του μέσου μηνιαίου εισοδήματος που αποκτήθηκε κατά τους τέσσερις μήνες που προηγήθηκαν της κατάθεσης της αίτησης, από το οποίο αφαιρούνται οι φόροι και οι υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές, τα έξοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων διατροφής εκ του νόμου και οι εύλογες δαπάνες στέγασης και μετακίνησης·
 2. ο αιτών διαδικαστική συνδρομή μπορεί να καλύψει τα διαδικαστικά έξοδα από τα υπάρχοντα περιουσιακά του στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να πωληθούν χωρίς σημαντικές δυσκολίες και κατά των οποίων μπορεί να ασκηθεί αγωγή κατά τον νόμο.

Κατά την εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης του αιτούντος, λαμβάνονται υπόψη τα περιουσιακά στοιχεία και τα εισοδήματα τόσο του αιτούντος όσο και των μελών της οικογένειάς του που συνοικούν μαζί του, ο αριθμός των προσώπων που συντηρεί ο αιτών, οι εύλογες δαπάνες στέγασης, καθώς και άλλοι σημαντικοί παράγοντες.

Λοιποί όροι χορήγησης δικαστικής αρωγής (ευεργετήματος της πενίας) στους ενάγοντες

Το κράτος δύναται να χορηγήσει διαδικαστική συνδρομή σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Τα είδη δικαστικής αρωγής (ευεργετήματος της πενίας) που εγγυάται το κράτος και οι προϋποθέσεις και οι κανόνες για την παροχή δικαστικής αρωγής αυτού του είδους ρυθμίζονται από τον νόμο περί χρηματοδοτούμενης από το κράτος δικαστικής αρωγής (ευεργετήματος της πενίας).

Χρηματοδοτούμενη από το κράτος δικαστική αρωγή (ευεργέτημα της πενίας) παρέχεται σε φυσικό πρόσωπο το οποίο, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δικαστικής αρωγής (ευεργετήματος της πενίας), έχει τον τόπο κατοικίας του στη Δημοκρατία της Εσθονίας ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή το οποίο είναι πολίτης της Δημοκρατίας της Εσθονίας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής και την ιθαγένεια, το φυσικό πρόσωπο που είναι ύποπτος ή κατηγορούμενος και το οποίο δεν έχει επιλέξει συνήγορο υπεράσπισης με συμφωνία και στην ποινική υπόθεση του οποίου η συμμετοχή συνηγόρου υπεράσπισης είναι υποχρεωτική βάσει του νόμου, ή που υποβάλλει αίτηση διορισμού συνηγόρου υπεράσπισης, λαμβάνει χρηματοδοτούμενη από το κράτος δικαστική αρωγή (ευεργέτημα της πενίας), ανεξάρτητα από την οικονομική του κατάσταση. Ο τόπος κατοικίας καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 62 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 351 της 20.12.2012, σ. 1). Σε άλλα πρόσωπα μπορεί να παρέχεται δικαστική αρωγή (ευεργέτημα της πενίας) μόνον εφόσον αυτό απορρέει από διεθνή υποχρέωση η οποία είναι δεσμευτική για την Εσθονία.

Οι λόγοι για τους οποίους δεν χορηγείται χρηματοδοτούμενη από το κράτος δικαστική αρωγή (ευεργέτημα της πενίας) παρατίθενται στο τμήμα 7 του νόμου περί χρηματοδοτούμενης από το κράτος δικαστικής αρωγής (ευεργετήματος της πενίας).

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη χρηματοδοτούμενη από το κράτος δικαστική αρωγή (ευεργέτημα της πενίας) στον ιστότοπο του Δικηγορικού Συλλόγου της Εσθονίας.

Λοιποί όροι χορήγησης δικαστικής αρωγής (ευεργετήματος της πενίας) σε υπόπτους και κατηγορουμένους

Για την παροχή δικαστικής αρωγής (ευεργετήματος της πενίας) σε υπόπτους ή κατηγορουμένους ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις όπως και για τους ενάγοντες.

Απαλλαγή από τα έξοδα

Οι λόγοι για την απαλλαγή από την καταβολή κρατικών τελών και για τη μείωση των κρατικών τελών καθορίζονται στο κεφάλαιο 3 του νόμου περί κρατικών τελών.

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να καταβάλει ο ηττηθείς διάδικος τα έξοδα του νικήσαντος διαδίκου;

Το δικαστήριο που αποφαίνεται επί αστικής υπόθεσης προσδιορίζει στην απόφασή του ή στη διάταξη περί περάτωσης της δίκης πώς θα επιμεριστούν τα διαδικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων. Εφόσον είναι αναγκαίο, το δικαστήριο προσδιορίζει το ποσοστό των διαδικαστικών εξόδων που βαρύνει κάθε διάδικο. Εάν η απόφαση τροποποιηθεί από ανώτερο δικαστήριο ή εάν το δικαστήριο αυτό εκδώσει νέα απόφαση χωρίς να παραπέμψει την υπόθεση σε νέα ακρόαση, το εν λόγω δικαστήριο τροποποιεί ανάλογα, εφόσον είναι απαραίτητο, τον επιμερισμό των διαδικαστικών εξόδων.

Το δικαστήριο καθορίζει το ποσό των διαδικαστικών εξόδων που πρέπει να επιδικαστούν στον διάδικο ο οποίος δικαιούται επιστροφή των διαδικαστικών εξόδων από τον διάδικο που οφείλει να καταβάλει τα διαδικαστικά έξοδα, είτε:

 1. στη δικαστική απόφαση ή στη διάταξη περί περάτωσης της δίκης· ή
 2. μετά το πέρας της δίκης, με την έκδοση διάταξης σχετικά με τον καθορισμό των διαδικαστικών εξόδων.

Η χορήγηση διαδικαστικού βοηθήματος, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής αρωγής (ευεργετήματος της πενίας), δεν αποκλείει ούτε περιορίζει την υποχρέωση του αποδέκτη του διαδικαστικού βοηθήματος, βάσει δικαστικής απόφασης, για επιστροφή των εξόδων που πραγματοποιούνται από τον αντίδικο. Ο ηττηθείς διάδικος βαρύνεται εξ ολοκλήρου με τα διαδικαστικά του έξοδα, ακόμα και σε περίπτωση που απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής των διαδικαστικών εξόδων ή έχει λάβει διαδικαστικό βοήθημα για τα συγκεκριμένα έξοδα.

Όταν μια αίτηση γίνεται δεκτή, το δικαστήριο διατάσσει τον εναγόμενο να καταβάλει στο δημόσιο ταμείο μερίδιο των διαδικαστικών εξόδων από τα οποία απαλλάχτηκε ο ενάγων ή τα οποία ο ενάγων οφείλει να καταβάλει σε δόσεις. Το εν λόγω ποσό πρέπει να καταβάλλεται στο δημόσιο ταμείο και ορίζεται κατ’ αναλογία προς το μέρος της αίτησης που έγινε δεκτή.

Εάν η απόφαση έχει τεθεί σε ισχύ ή το δικαστήριο έχει κηρύξει την απόφαση άμεσα εκτελεστή, ο δανειστής μπορεί να ζητήσει από δικαστικό επιμελητή την εκτέλεση της απόφασης. Εάν η απόφαση δεν τάσσει προθεσμία εκούσιας συμμόρφωσης προς τον εκτελεστό τίτλο, το πράττει ο δικαστικός επιμελητής. Η προθεσμία δεν μπορεί να είναι συντομότερη των 10 ημερών ούτε μακρύτερη των 30 ημερών. Εάν ο επισπεύδων την εκτέλεση συμφωνεί, ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να τάξει προθεσμία μακρύτερη των 30 ημερών για την εκούσια συμμόρφωση προς τον εκτελεστό τίτλο.

Αμοιβές πραγματογνωμόνων

Εάν το δικαστήριο δεν αποφασίσει διαφορετικά, τα έξοδα των πραγματογνωμόνων προκαταβάλλονται, στον βαθμό που εντέλλεται το δικαστήριο, από τον διάδικο που κατέθεσε την αίτηση σε σχέση με την οποία αυτά αναλήφθηκαν. Εάν αμφότεροι οι διάδικοι υποβάλουν αίτηση ή εάν το δικαστήριο καλέσει πραγματογνώμονα, το κόστος κατανέμεται ισομερώς μεταξύ των διαδίκων.

Στους πραγματογνώμονες καταβάλλεται ωριαία αντιμισθία εντός των ελάχιστων και μέγιστων ορίων ωρομισθίων που καθορίζονται από κανονισμό της κυβέρνησης. Η αμοιβή του πραγματογνώμονα για τις υπηρεσίες του ανέρχεται στο δεκαπλάσιο έως τεσσαρακονταπλάσιο της ελάχιστης νόμιμης ωριαίας αμοιβής. Κατά τον καθορισμό της καταβλητέας ωριαίας αντιμισθίας, το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη:

 • τα τυπικά προσόντα του πραγματογνώμονα·
 • τον βαθμό πολυπλοκότητας του έργου του·
 • τυχόν αναπόφευκτα έξοδα που προκύπτουν από τη χρήση των απαραίτητων μέσων·
 • τυχόν ειδικές περιστάσεις υπό τις οποίες ο πραγματογνώμονας εκτέλεσε το απαιτούμενο έργο.

Τα έξοδα που σχετίζονται με την προετοιμασία και τη σύνταξη της πραγματογνωμοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για το βοηθητικό προσωπικό και για τα υλικά και τα μέσα που χρησιμοποιούνται στις έρευνες έως το συνολικό ποσοστό του 20 % της αμοιβής του πραγματογνώμονα, καθώς και τα έξοδα ταξιδίου και τυχόν αναγκαίες δαπάνες που προκύπτουν κατά τη δικαστική διαδικασία, και κυρίως δαπάνες διατροφής και στέγασης, επιστρέφονται επίσης.

Η αμοιβή που πρέπει να καταβληθεί στον πραγματογνώμονα και οι επιστρεπτέες δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε ο πραγματογνώμονας καθορίζονται με διάταξη του ίδιου δικαστηρίου το οποίο διόρισε τον πραγματογνώμονα.

Οι πραγματογνώμονες αμείβονται μόνο κατόπιν αίτησης. Εάν ο πραγματογνώμονας έχει εκτελέσει την υποχρέωσή του, το δικαστήριο καταβάλλει την αμοιβή του, ανεξαρτήτως εάν οι διάδικοι προκατέβαλαν τα έξοδα ή εάν διατάχθηκαν να καλύψουν τα έξοδα.

Οι τιμές για τις έρευνες που διενεργούνται σε κρατικά εγκληματολογικά ιδρύματα και οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από εγκληματολογικά ιδρύματα καθορίζονται στον νόμο περί εγκληματολογικών ερευνών.

Οι αμοιβές των πραγματογνωμόνων και οι δαπάνες που συνδέονται με τη διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης από κρατικό εγκληματολογικό ίδρυμα αποτελούν μέρος των διαδικαστικών εξόδων και επιστρέφονται από τον ηττηθέντα διάδικο κατά τον ίδιο τρόπο που ισχύει για τα διαδικαστικά έξοδα γενικά.

Αμοιβές μεταφραστών και διερμηνέων

Οι εξωδικαστικοί διερμηνείς που συμμετέχουν σε δικαστικές διαδικασίες πληρώνονται βάσει ωριαίας αμοιβής για διερμηνεία, η οποία ανέρχεται από το διπλάσιο έως το τεσσαρακονταπλάσιο της ελάχιστης εθνικής ωριαίας αμοιβής. Οι μεταφραστές αμείβονται βάσει χρέωσης ανά μεταφρασμένη σελίδα, η οποία μπορεί να ανέρχεται έως το εικοσαπλάσιο της ελάχιστης ωριαίας αμοιβής. Η κατώτατη ωριαία αμοιβή καθορίζεται από την κυβέρνηση με κανονισμό.

Η καταβλητέα προς τους διερμηνείς και μεταφραστές αμοιβή και οι επιστρεπτέες δαπάνες καθορίζονται με διάταξη του ίδιου του δικαστηρίου που ζήτησε τις υπηρεσίες του διερμηνέα ή του μεταφραστή.

Κατά τον καθορισμό της καταβλητέας ωριαίας αντιμισθίας, το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τα τυπικά προσόντα του διερμηνέα ή του μεταφραστή, την πολυπλοκότητα του έργου, τυχόν αναπόφευκτα έξοδα που προέκυψαν και τις ειδικές περιστάσεις υπό τις οποίες ζητείται η παροχή υπηρεσιών διερμηνείας ή μετάφρασης.

Επιστρέφονται επίσης τα οδοιπορικά στα οποία υποβάλλεται ο διερμηνέας λόγω της δικαστικής διαδικασίας, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο έξοδο, κυρίως διατροφής και στέγασης.

Οι διερμηνείς και οι μεταφραστές αμείβονται μόνο κατόπιν αίτησης. Το δικαστήριο καταβάλλει την οφειλόμενη αμοιβή στους διερμηνείς και τους μεταφραστές, ανεξαρτήτως εάν οι διάδικοι προκατέβαλαν τα έξοδα ή εάν διατάχθηκαν να καλύψουν τα έξοδα.

Οι αμοιβές των διερμηνέων και των μεταφραστών αποτελούν μέρος των διαδικαστικών εξόδων και καταβάλλονται από τον ηττηθέντα διάδικο στον νικήσαντα διάδικο κατά τον ίδιο τρόπο που ισχύει για τα διαδικαστικά έξοδα γενικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/12/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.