Έξοδα

Φινλανδία

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα δικαστικά έξοδα στη Φινλανδία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία

Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τις αμοιβές στον χώρο των νομικών επαγγελμάτων

Συνήγοροι (συμπεριλαμβανομένων των μη παριστάμενων και των νομικών συμβούλων)

Στη Φινλανδία, οι αμοιβές των συνηγόρων ρυθμίζονται από τους Κανόνες Ορθής Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και τις Κατευθυντήριες Γραμμές περί Αμοιβών, όπως έχουν εγκριθεί από τον φινλανδικό Δικηγορικό Σύλλογο.

Δικαστικοί επιμελητές

Στη Φινλανδία, οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών ρυθμίζονται από το κυβερνητικό διάταγμα 925/2008, τον νόμο περί αναγκαστικής εκτέλεσης σχετικά με τις αμοιβές (34/1995) και το κυβερνητικό διάταγμα 35/1995.

Δικηγόροι

Στη Φινλανδία, οι αμοιβές των δικηγόρων ρυθμίζονται από τον Εμπορικό Κώδικα (18:5), το νόμο περί νομικής συνδρομής (257/2002) και το κυβερνητικό διάταγμα 290/2008.

Πάγια έξοδα

Πάγια έξοδα στις αστικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων στις αστικές διαδικασίες

Στη Φινλανδία, τα πάγια έξοδα περιλαμβάνουν τα έξοδα διεκπεραίωσης και τα έξοδα εγγράφων. Τα έξοδα διεκπεραίωσης (έξοδα δίκης, έξοδα αγωγών, έξοδα επίδοσης) καταβάλλονται από τον διάδικο ως αποζημίωση για την εκδίκαση μιας υπόθεσης και τα μέτρα που λαμβάνονται κατά τη διαδικασία. Τα έξοδα διεκπεραίωσης καλύπτουν επίσης την κοινοποίηση του επίσημου εγγράφου που περιέχει την απόφαση ή την προσωρινή απόφαση μιας υπόθεσης. Τα έξοδα της δίκης κυμαίνονται από 79 ευρώ σε αστικές υποθέσεις που εκδικάζονται από περιφερειακά δικαστήρια έως 223 ευρώ σε υποθέσεις που εκδικάζονται από το Δικαστήριο Αγοράς.

Τα έξοδα εγγράφων (αποσπασμάτων, αντιγράφων και πιστοποιητικών) καταβάλλονται για έγγραφα τα οποία απαιτούνται ειδικά για την υπόθεση, εκτός εάν προβλέπεται σχετική προς τούτο απαλλαγή από έξοδα. Για παράδειγμα, δεν ισχύουν έξοδα εγγράφων για το θύμα σε ποινική υπόθεση κατόπιν εισαγγελικής δίωξης.

Λεπτομέρειες σχετικά με τα έξοδα παρέχονται μέσω του δικτυακού τόπου για τη Δικαιοσύνη και τον νόμο περί δικαστικών εξόδων (Νόμος περί εξόδων από τη λειτουργία των δικαστηρίων και ορισμένων οργάνων της δικαστικής διοίκησης 701/1993), καθώς και από τα αντίστοιχα διατάγματα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σε υποθέσεις διαζυγίου, τα συνολικά έξοδα δίκης περιλαμβάνουν μια αρχική χρέωση 79 ευρώ, στην οποία προστίθενται επιπλέον έξοδα 44 ευρώ για τη συνέχιση της διαδικασίας μετά την περίοδο επανεξέτασης. Η συνδρομή του δικηγόρου μπορεί να κοστίσει κατά προσέγγιση 1000 ευρώ. Σε περιπτώσεις κατάθεσης αγωγών, η χρέωση είναι 72 ευρώ. Σε υποθέσεις αστικού δικαίου, τα έξοδα δίκης είναι από 79 έως 179 ευρώ για εκδίκαση από περιφερειακό δικαστήριο και 179 ευρώ επιπλέον εάν κατατεθεί προσφυγή στο Εφετείο. Τα έξοδα δικηγόρου μπορούν να φτάνουν ή και να υπερβαίνουν τα 6000 ευρώ.

Στάδιο της αστικής διαδικασίας στο οποίο καταβάλλονται τα πάγια έξοδα των διαδίκων

Τα πάγια έξοδα των διαδίκων στις αστικές διαδικασίες πρέπει να καταβάλλονται με το πέρας των διαδικασιών.

Πάγια έξοδα στις ποινικές διαδικασίες

Πάγια έξοδα των διαδίκων στις ποινικές διαδικασίες

Στη Φινλανδία, οι διάδικοι δεν επιβαρύνονται με έξοδα σε ποινικές υποθέσεις που εκδικάζονται πρωτόδικα κατόπιν εισαγγελικής δίωξης.

Στάδιο της ποινικής διαδικασίας στο οποίο καταβάλλονται τα πάγια έξοδα των διαδίκων

Τα πάγια έξοδα των διαδίκων στις ποινικές διαδικασίες πρέπει να καταβάλλονται με το πέρας των διαδικασιών.

Πάγια έξοδα σε υποθέσεις συνταγματικού δικαίου

Πάγια έξοδα των διαδίκων σε υποθέσεις συνταγματικού δικαίου

Δεν υπάρχουν συνταγματικά δικαστήρια στη Φινλανδία και οι σχετικές υποθέσεις εκδικάζονται σύμφωνα με τις ποινικές διαδικασίες. Οι διάδικοι δεν επιβαρύνονται με έξοδα σε ποινικές υποθέσεις που εκδικάζονται πρωτόδικα κατόπιν εισαγγελικής δίωξης.

Στάδιο των υποθέσεων συνταγματικού δικαίου στο οποίο καταβάλλονται τα πάγια έξοδα των διαδίκων

Τα έξοδα πρέπει να καταβάλλονται με το πέρας των διαδικασιών.

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται εκ των προτέρων από τους συνηγόρους

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των διαδίκων

Οι συνήγοροι πρέπει να παρέχουν εκ των προτέρων πληροφορίες στους ενδεχόμενους διάδικους, προκειμένου αυτοί να κατανοούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, τις πιθανότητες επιτυχίας και τα σχετικά έξοδα – συμπεριλαμβανομένων όσων επιβαρύνουν τον ηττηθέντα διάδικο. Αυτό προβλέπεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας του Φινλανδικού Δικηγορικού Συλλόγου. Ο συνήγορος υποχρεούται επίσης από τον νόμο να τηρεί την αρχή της εμπιστευτικότητας προς τον πελάτη.

Νομικές βάσεις προσδιορισμού εξόδων

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τις νομικές βάσεις προσδιορισμού εξόδων στη Φινλανδία;

Πληροφορίες σχετικά με τις νομικές βάσεις προσδιορισμού των εξόδων παρέχονται από τον δικτυακό τόπο του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Σε ποιες γλώσσες μπορώ να πάρω πληροφορίες σχετικά με τις νομικές βάσεις προσδιορισμού εξόδων στη Φινλανδία;

Οι πληροφορίες διατίθενται στα φινλανδικά, στα σουηδικά και στα αγγλικά.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση;

Πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση παρέχονται από τον δικτυακό τόπο του υπουργείου Δικαιοσύνης και του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας και Πρόνοιας.

Πού μπορώ να βρω πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα;

Διαθέσιμος δικτυακός τόπος με πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα των δικαστικών διαδικασιών παρέχονται δωρεάν από τον δικτυακό τόπο του φινλανδικού υπουργείου Δικαιοσύνης.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τον μέσο όρο της χρονικής διάρκειας των διαφόρων διαδικασιών;

Πληροφορίες σχετικά με τον μέσο όρο της χρονικής διάρκειας των διαδικασιών παρέχονται από την «Επισκόπηση» δραστηριοτήτων στον δικτυακό τόπο του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για το μέσο συνολικό κόστος μιας συγκεκριμένης διαδικασίας;

Πληροφορίες για το συνολικό κόστος μιας διαδικασίας παρέχονται από τον δικτυακό τόπο Δικαιοσύνη του φινλανδικού δικαστικού σώματος.

Φόρος προστιθέμενης αξίας

Πού μπορώ να βρω τις σχετικές πληροφορίες;

Πληροφορίες παρέχονται από τον δικτυακό τόπο του υπουργείου Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές περί Αμοιβών του Φινλανδικού Δικηγορικού Συλλόγου, η εκτιμώμενη αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών προς πελάτη πρέπει να περιλαμβάνει και τον ΦΠΑ.

Ποιος είναι ο ισχύων συντελεστής ΦΠΑ;

Ο ισχύων συντελεστής ΦΠΑ για την παροχή νομικών υπηρεσιών είναι 22 %. Ωστόσο, τα έξοδα νομικής συνδρομής δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ.

Νομική συνδρομή

Ισχύον όριο εισοδήματος σε αστικές υποθέσεις

Το όριο εισοδήματος υπολογίζεται βάσει συγκεκριμένου τύπου. Κατά κανόνα, παρέχεται δωρεάν νομική συνδρομή όταν το διαθέσιμο εισόδημα του αιτούντος είναι χαμηλότερο των 700 ευρώ το μήνα για τους άγαμους. Μπορεί επίσης να παρέχεται με προοδευτική μείωση όταν το διαθέσιμο εισόδημα του αιτούντος είναι μεταξύ 700 και 1500 ευρώ. Η νομική συνδρομή δεν παρέχεται όταν το διαθέσιμο εισόδημα του αιτούντος υπερβαίνει τα 1500 ευρώ το μήνα. Τα ποσά αυτά προσαυξάνονται κατά 600 και 1300 αντίστοιχα για τους έγγαμους.

Οι αιτούντες στους οποίους παρέχεται νομική συνδρομή με προοδευτική μείωση καταβάλλουν έξοδα νομικής συνδρομής ύψους 70 ευρώ. Επιπλέον, συμπληρωματική μείωση ισχύει όταν τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος υπερβαίνουν τα 5000 ευρώ.

Ισχύον όριο εισοδήματος για τον εναγόμενο σε ποινικές υποθέσεις

Το όριο εισοδήματος υπολογίζεται βάσει συγκεκριμένου τύπου. Κατά κανόνα, παρέχεται δωρεάν νομική συνδρομή όταν το διαθέσιμο εισόδημα του αιτούντος είναι χαμηλότερο των 700 ευρώ το μήνα για τους άγαμους. Μπορεί επίσης να παρέχεται με προοδευτική μείωση όταν το διαθέσιμο εισόδημα του αιτούντος είναι μεταξύ 700 και 1500 ευρώ. Η νομική συνδρομή δεν παρέχεται όταν το διαθέσιμο εισόδημα του αιτούντος υπερβαίνει τα 1500 ευρώ το μήνα. Τα ποσά αυτά προσαυξάνονται κατά 600 και 1300 αντίστοιχα για τους έγγαμους. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τον δικτυακό τόπο για τη Δικαιοσύνη. Οι αιτούντες στους οποίους παρέχεται νομική συνδρομή με προοδευτική μείωση καταβάλλουν έξοδα νομικής συνδρομής ύψους 70 ευρώ. Επιπλέον, συμπληρωματική μείωση ισχύει όταν τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος υπερβαίνουν τα 5000 ευρώ.

Πέραν των προαναφερθέντων, οι εναγόμενοι δικαιούνται τη συνδρομή δημόσιου συνηγόρου ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση, όταν βαρύνονται με σοβαρές κατηγορίες και όταν συλλαμβάνονται ή κρατούνται. Το δικαστήριο μπορεί επίσης, με δική του πρωτοβουλία, να ορίζει δημόσιο συνήγορο για άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών ή μη δυνάμενα να μεριμνήσουν για την υπεράσπισή τους. Ωστόσο, σε περίπτωση καταδίκης του εναγόμενου, αυτός υποχρεούται να αποζημιώσει το κράτος για την αμοιβή του συνηγόρου, εκτός εάν δικαιούταν παροχή νομικής συνδρομής. Σε τέτοια περίπτωση, η ευθύνη του εναγόμενου για καταβολή ή όχι αμοιβής συνηγόρου κρίνεται σύμφωνα με τους κανόνες περί νομικής συνδρομής.

Ισχύον όριο εισοδήματος για το θύμα σε ποινικές υποθέσεις

Τα θύματα ορισμένων σοβαρών αδικημάτων, όπως η οικογενειακή βία ή τα σεξουαλικά εγκλήματα, δικαιούνται νομική συνδρομή και παροχή γενικότερης υποστήριξης ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση.

Επιπλέον, τα θύματα μπορούν να λαμβάνουν νομική συνδρομή σύμφωνα με τα κοινά κριτήρια: κατά κανόνα, η νομική συνδρομή παρέχεται δωρεάν όταν το διαθέσιμο εισόδημα του αιτούντος είναι χαμηλότερο των 700 ευρώ το μήνα για τους άγαμους. Μπορεί επίσης να παρέχεται με προοδευτική μείωση όταν το διαθέσιμο εισόδημα του αιτούντος είναι μεταξύ 700 και 1500 ευρώ. Η νομική συνδρομή δεν παρέχεται όταν το διαθέσιμο εισόδημα του αιτούντος υπερβαίνει τα 1500 ευρώ το μήνα. Τα ποσά αυτά προσαυξάνονται κατά 600 και 1300 αντίστοιχα για τους έγγαμους. Οι αιτούντες στους οποίους παρέχεται νομική συνδρομή με προοδευτική μείωση καταβάλλουν έξοδα νομικής συνδρομής ύψους 70 ευρώ. Επιπλέον, συμπληρωματική μείωση ισχύει όταν τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος υπερβαίνουν τα 5000 ευρώ.

Λοιποί όροι χορήγησης νομικής συνδρομής σε θύμα

Η αίτηση για νομική συνδρομή γίνεται πάντα σε ένα δημόσιο γραφείο παροχής νομικής συνδρομής. Μπορεί να κατατεθεί σε οποιοδήποτε τέτοιο γραφείο στη χώρα ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του αιτούντος. Συνήθως ενδείκνυται η αίτηση να κατατίθεται στο κοντινότερο γραφείο.

Ο αιτών πρέπει να υποβάλει στοιχεία που να αποδεικνύουν την οικονομική κατάστασή του, τυχόν ασφάλιση για νομικά έξοδα ενώ πρέπει να αναφέρει και την υπόθεση για την οποία ζητείται νομική συνδρομή.

Η αίτηση γίνεται στο γραφείο παροχής νομικής συνδρομής είτε προφορικά είτε εγγράφως και πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα σχετικά έγγραφα. Το έντυπο της αίτησης και τα συνημμένα έγγραφα μπορούν επίσης να αποστέλλονται στο γραφείο παροχής νομικής συνδρομής ταχυδρομικώς, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Το έντυπο της αίτησης διατίθεται από τη σχετική σελίδα του εντύπου αίτησης νομικής συνδρομής, καθώς και από τα δημόσια γραφεία παροχής νομικής συνδρομής, τα δικαστήρια και δικηγορικά γραφεία.

Εάν ένας αιτών επιθυμεί υποστήριξη από ιδιωτικό συνήγορο σε δικαστική υπόθεση, η αίτηση για νομική συνδρομή μπορεί να υποβληθεί από αυτόν.

Εάν κάποιος πέσει θύμα οικογενειακής βίας ή σεξουαλικού εγκλήματος, το δικαστήριο μπορεί να ορίσει συνήγορο ή πρόσωπο υπεύθυνο για την υποστήριξη του θύματος για σκοπούς που αφορούν την προδικαστική έρευνα και τη δίκη. Εάν το θύμα επιθυμεί να εγείρει αξιώσεις κατά τη δίκη, το δικαστήριο ορίζει συνήγορο. Εάν το θύμα δεν προβάλει αξιώσεις, μπορεί να οριστεί πρόσωπο υπεύθυνο για την υποστήριξη του θύματος.

Όπως έχει προαναφερθεί, δημόσιος συνήγορος ορίζεται εφόσον ζητηθεί για ύποπτο σοβαρού αδικήματος και για άτομο που έχει συλληφθεί ή κρατείται. Το δικαστήριο μπορεί επίσης, με δική του πρωτοβουλία, να ορίζει δημόσιο συνήγορο για άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών ή μη δυνάμενα να μεριμνήσουν για την υπεράσπισή τους.

Δωρεάν δικαστικές διαδικασίες

Ο δικαιούχος νομικής συνδρομής απαλλάσσεται από την υποχρέωση πληρωμής.

Επιπλέον, ορισμένες δικαστικές διαδικασίες ορίζονται από τον νόμο (νόμος περί δικαστικών εξόδων 701/1993, άρθρα 6 και 7) ως διαδικασίες που παρέχονται δωρεάν. Σε αυτές συγκαταλέγονται π.χ. η ρύθμιση οφειλών ιδιωτών και οι ποινικές υποθέσεις που εκδικάζονται πρωτόδικα κατόπιν εισαγγελικής δίωξης. Οι αρχές και πολίτες της αλλοδαπής μπορούν να απαλλάσσονται από τα έξοδα των δικαστικών διαδικασιών σε περιπτώσεις αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής.

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να καταβάλει ο ηττηθείς διάδικος τα έξοδα του διαδίκου που κέρδισε τη δίκη;

Κατά κανόνα, τα έξοδα από την εκδίκαση αστικών υποθέσεων βαρύνουν τον ηττηθέντα διάδικο (εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αφορούν αγωγές και θέματα που διέπονται από υποχρεωτικές διατάξεις του νόμου, όπως πολλά θέματα που εμπίπτουν στο οικογενειακό δίκαιο). Στα διοικητικά δικαστήρια, κάθε διάδικος βαρύνεται με τα δικά του έξοδα. Η απόφαση του δικαστηρίου αναφέρει εάν ο ηττηθείς διάδικος πρέπει να επιβαρυνθεί και με τα έξοδα του διαδίκου που κέρδισε τη δίκη.

Αμοιβές εμπειρογνωμόνων

Οι αμοιβές των εμπειρογνωμόνων αποφασίζονται από το δικαστήριο. Δεν υπάρχουν καθορισμένα ανώτατα ή κατώτατα όρια για τέτοιου είδους αμοιβές, οι οποίες ωστόσο πρέπει να κρίνονται εύλογες.

Αμοιβές μεταφραστών και διερμηνέων

Οι αμοιβές των μεταφραστών και διερμηνέων αποφασίζονται από το δικαστήριο. Δεν υπάρχουν καθορισμένα ανώτατα ή κατώτατα όρια για τέτοιου είδους αμοιβές, οι οποίες ωστόσο πρέπει να κρίνονται εύλογες. Η μέση αμοιβή ενός μεταφραστή είναι 80 ευρώ ανά σελίδα. Ο διάδικος στον οποίο παρέχεται νομική συνδρομή απαλλάσσεται από τέτοιου είδους έξοδα.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Δικτυακός τόπος του φινλανδικού υπουργείου Δικαιοσύνης

Δικτυακός τόπος του φινλανδικού δικαστικού σώματος

Δικτυακός τόπος του Φινλανδικού Δικηγορικού Συλλόγου

Σχετικά έγγραφα

Έκθεση για τη Φινλανδία στο πλαίσιο της έρευνας για τη διαφάνεια των εξόδων PDF (504 Kb) en

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/02/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.